26. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 26. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 29.6.2020 od 09:15 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 26. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 29.6.2020
od 09:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/26/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města s tím, že byl rozšířen o body č.

č. 38 Návrh na poskytnutí daru k primici
č. 39 Návrh na změnu organizační struktury:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Dar uměleckých děl Horácké galerii
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2020
4. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
5. Rozpočtové opatření na rok 2020
6. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na cyklostezku Nečasova
7. Veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“
8. Bytový dům na ul. Malá v Novém Městě na Moravě – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie
9. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
11. Smlouva o poskytování ICT služeb
12. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh změn pro sociální oblast
13. MŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III
14. ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách hudební nauky
15. ZŠ, MŠ – návrh na stanovení platu řediteli/ředitelce organizace
16. NSS – žádosti o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím věcného daru, návrh odměny ředitelce NSS
17. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na 3 měsíce bez AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 2+k a 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě,2+0 v č.p. 49 na Rokytně a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 2+1 v č.p. 448 na ul. Školní a 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
20. Bytová problematika – Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
21. Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
22. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 17.12.2018 – sběr jedlých olejů a tuků z domácností
23. Žádost o prominutí nájemného za reklamní poutače Vesna Liberec s.r.o. – COVID-19
24. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 255/1 (506 m2) v k.ú.NMNM (Sportovní ul.)
25. Dispozice s majetkem- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK
26. Dispozice s majetkem – propachtování zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM ZD NMNM a Agro Měřín a.s. – informativní zpráva
27. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1171 m2) a části p.č. 3041/14 (3914 m2) v k.ú. NMNM – Medin a.s.
28. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM
29. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú.Jiříkovice u NMNM a NMNM ( GasNet s.r.o., E.on)
30. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM
31. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 (30 m2) v k.ú. Slavkovice
32. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM
33. Dispozice s majetkem – volné prostory po MP – Školní 448
34. Smlouva o závodním stravování s 1. ZŠ NMNM, Vratislavovo nám.
35. Kontrola plnění úkolů RM
36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
37. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 9:28 hodin. Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího.

Zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Mgr. Šustrová byla přítomna online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/26/RM/2020 Návrh na poskytnutí daru k primici

I. Rada města schvaluje

poskytnutí daru p. ░░░░ ░░░░ ░ narozenému ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu města uzavřením příslušné darovací smlouvy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/26/RM/2020 Dar uměleckých děl Horácké galerii

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnutí věcných darů dle přílohy č. 1 Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, IČ: 00167959 a pověřuje starostu města uzavřením příslušné darovací smlouvy.

II. Rada města schvaluje

výpůjčku uměleckých děl dle přílohy č. 2 Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, IČ: 00167959 a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o výpůjčce uvedené v příloze č. 4 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

I. Rada města schvaluje

podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
5. 4/26/RM/2020 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 1

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/26/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

s pořízením osobního automobilu příspěvkovou organizací Centrum Zdislava dle žádosti v příloze č. 5

IV. Rada města schvaluje

vyřazení pohledávky v hodnotě 8.372 Kč po zemřelém klientovi dle žádosti v příloze č. 6

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/26/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na cyklostezku Nečasova

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně podpořen projekt města „Cyklostezka Nečasova“, a to dle přílohy materiálů.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/26/RM/2020 veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky  „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV v objektu č. p. 48 v Pohledci“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, uzavření smlouvy o dílo či zrušení výběrového řízení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/26/RM/2020 Bytový dům na ul. Malá v Novém Městě na Moravě – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie

I. Rada města schvaluje

zadání zpracování urbanisticko-architektonické studie „Bytový dům na ul. Malá v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh na uzavření objednávky včetně požadavků a specifikací na tuto studii uvedených v příloze č. 7 a č. 8

– předložený návrh architektů (příloha č. 6), kteří budou osloveni pro vypracování studie

 

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných drobných změn ve specifikaci urbanisticko-architektonické studie „Bytový dům na ul. Malá v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/26/RM/2020 Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města bere na vědomí

– předložené materiály ke stavební zakázce  „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ zejm. pak Odborný posudek č. 1-2020 ke stavební zakázce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ ze dne 21.6.2020

– návrh konceptu dodatku k SoD, ve kterém jsou řešeny nároky, které vyplynuly z Odborného posudku č. 1-2020 a návrh konceptu vyúčtování smluvních sankcí a vícenákladů města

II. Rada města pověřuje

starostu města jednáním se zhotovitelem o uzavření příslušného dodatku ke SoD ze dne 23.4.2018 uzavřené s 3COMP s.r.o., IČ: 27695557´dle přílohy, jehož předmětem by bylo dořešení vzájemných nároků dle odborného posudku č. 1-2020 vč. vyúčtování přísl. sankcí ze strany města v souladu s uzavřenou SoD ze dne 23.4.2018

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Současně byly aktualizovány podklady podrobného harmonogramu na dokončení díla.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/26/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, M. Hemza a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/26/RM/2020 Smlouva o poskytování ICT služeb

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování ICT služeb v souladu s ust. § 2586 a násl. ust. § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na zajištění hostingu serveru Domino dle přílohy č. 1 tohoto materiálu mezi městem Nové Město na Moravě a společností Whitesoft, s.r.o., IČ: 26177943, sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Z. Grepl.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Zbyněk Grepl
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/26/RM/2020 Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh změn pro sociální oblast

I. Rada města doporučuje

ke schválení Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě návrh Metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě se zapracovanými změnami platnými pro sociální oblast, a to dle příloh č. 1 -4 a č. 6  materiálu.

II. Rada města schvaluje

na rok 2021 rozdělit stanovenou částku pro podporu sociálních služeb ve výši 600 tis. Kč na dvě části, a to 500 tisKč pro dotačním program Pomoc a podpora  osobám v nepříznivé sociální situaci  a 100 tis. Kč ponechat v rezervě pro naléhavé mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelů sociálních služeb.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vyhlásit dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021 a to dle příloh č. 2 materiálu.

IV. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit časový harmonogram dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021 a to dle příloh č. 5  materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/26/RM/2020 MŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR  – Šablony III, který bude realizovat Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/26/RM/2020 ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy, žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách hudební nauky

I. Rada města souhlasí

s pronajímáním části prostor Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Bradyových č.p.16, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70282439 Spolku Jinak, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 22756141 na dobu jednoho roku tj. od 1.9.2020 do 31.8.2021, a do v rozsahu a za účelem dle přílohy č. 1 a č. 2.

II. Rada města povoluje výjimku

z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů hudební nauky v Základní umělecké škole Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Bradyových č.p.16, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/26/RM/2020 ZŠ, MŠ – návrh na stanovení platu řediteli/ředitelce organizace

I. Rada města určuje

plat a jeho složky panu Mgr. Tomáši Augustýnovi, Ph.D., řediteli  Základní školy Nové Město na Moravě, Ĺeandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem  Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 60574674, s účinností od 01.08.2020, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č 1.

II. Rada města určuje

plat a jeho složky paní Mgr. Soni Šikolové, ředitelce  Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace se sídlem Drobného 299,  592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2020 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy materiálu č. 2.

III. Rada města rozhoduje

podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o řediteli  Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 60574674.

IV. Rada města ukládá

odboru ŠKSV připravit návrh na změny osobních příplatků u ředitelů ostatních příspěvkových organizací na příští jednání rady města.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o doplněném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/26/RM/2020 NSS – žádosti o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o souhlas s přijetím věcného daru, návrh odměny ředitelce NSS

I. Rada města souhlasí

s prominutím nájemného z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID 19 ze strany Novoměstských sociálních služeb, Ždárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou na základě žádosti paní Věry Prosecké, Lhota 25, Lísek, IČ: 87549328 ve výši 3 304,- Kč, žádosti paní Marie Bílkové, Řečice 168, IČ: 45495670 ve výši 3 304,- Kč z důvodu uzavření provozovny kosmetických a masérských služeb v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě a žádosti paní ░░░░ ░░░░ ve výši 4 089,- Kč z důvodu nemožnosti užívání bytu dle přílohy materiálu č. 1 a č. 2.

II. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 48899097 k přijetí věcného daru dle přílohy č. 3.

III. Rada města stanovuje a schvaluje

vyplacení odměny Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši ░░░░ ░░░ včetně zákonných odvodů v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 za práci ve ztíženém pracovním prostředí a provozu NSS v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID -19, dle přílohy materiálu č. 4.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18.1. 17/26/RM/2020 Bytová problematika – žádosti o nové NS na na 3 měsíce bez AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 2+k a 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Tyršova 731, Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1  č.731/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Křenkova 732, Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+0  č.732/░░ na ul Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o rozdělených bodech návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o rozděleném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18.2. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na 3 měsíce bez AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 2+k a 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem Drobného 301, Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+k č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ , trvale bytem Drobného 301, Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk č.301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o rozdělených bodech návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o rozděleném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
19. 18/26/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě,2+0 v č.p. 49 na Rokytně a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č. 301/15 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/15 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+kk č. 301/15 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+0 č. 49/2 na Rokytně u Nového Města na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 49/2 na ul.Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 49 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/10 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ ,  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.1515/10 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

IV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/14 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ ,  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.1515/14 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

V. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 1+k č. 301/20 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , jakožto nájemcem na byt č. 301/20 na ul. Drobného  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/26/RM/2020 Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 2+1 v č.p. 448 na ul. Školní a 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.448/na ul.Školní v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2,současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ obě trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.731/ na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2,současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl, na upozornění tajemníka, hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. Bytová problematika – Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě doručenou na MěÚ dne 10.06.2020 pod č.: JIDNMNM/12497754.

II. Rada města schvaluje
1. výměnu bytů 2+kk č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a 2+k č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Drobného 301, Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+k č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2. Současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení jejímž předmětem je řešení případných majetkových sporů vzniklých z nájmu bytu.

 

2. výměnu bytů 2+kk č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a 2+k č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Praha 7, jakožto nájemci na byt 2+kk č.301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 49 Kč/m2. Současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení jejímž předmětem je řešení případných majetkových sporů vzniklých z nájmu bytu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
22. 20/26/RM/2020 Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 730 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem Tyršova░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+1 č.730/░░ na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/26/RM/2020 Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 17.12.2018 – sběr jedlých olejů a tuků z domácností

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 17.12.2018 mezi městem Nové Město na Moravě a FABIO PRODUKT spol. s r.o., se sídlem Holín 92, 506 01 Jičín, IČ 25252933 jakožto provozovatelem bezplatného sběru jedlých olejů a tuků, jehož předmětem je navýšení počtu sběrných nádob umístěných na sběrných místech o 7 ks, ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. Žádost o prominutí nájemného za reklamní poutače Vesna Liberec s.r.o. – COVID-19

I. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 10.890 Kč vč. DPH za období 12.03.2020 – 17.05.2020 pro nájemce Vesna Liberec, spol.s r.o., se sídlem Husova 5/25, 46001 Liberec, IČ 46711350, a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR (Covid-19).

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Koudelová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
25. 22/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 255/1 (506 m2) v k.ú.NMNM (Sportovní ul.)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č.255/1 o výměře 506 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou, ročním nájmem 2.530 Kč, s možností zřídit třetí osobě užívací právo k předmětu nebo části předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, a to za účelem využití k rekreačně – relaxačním účelům.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 23/26/RM/2020 Dispozice s majetkem- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú.NMNM – SK

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA  MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 3101/2 o výměře 3182 m2 a p.č. 3103/7 o výměřě 195 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě a stanovení nové výše nájemného, a to dle přílohy.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 24/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – propachtování zemědělských pozemků v k.ú. NMNM a Nová Ves u NMNM ZD NMNM a Agro Měřín a.s. – informativní zpráva

I. Rada města bere na vědomí

předloženou informativní zprávu ohledně práv a povinností váznoucích na nově nabytém majetku města, vyplývajících z pachtovních smluv uzavřených mezi původním vlastníkem těchto zemědělských pozemků (░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ od níž město pozemky nabylo kupní smlouvou a AGRO- Měřín a.s. a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě a ukládá místostarostovi Bc. Lemperovi jednat s pachtýři o změně podmínek příslušných pachtovních smluv, tak aby odpovídali pro město obvyklým podmínkám.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 25/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1171 m2) a části p.č. 3041/14 (3914 m2) v k.ú. NMNM – Medin a.s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1171 m2 (dle GP p.č. 3041/21)  a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3914 m2 (dle GP p.č. 3041/22) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 1.629.265 Kč vč. DPH s tím, že kupní smlouva bude uzavřena poté, co pozemky, jež jsou předmětem nákupu, budou zbaveny práv třetí osoby, a to práv zástavních a práv zcizení.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 26/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou: p.č. 142 o výměře 24 m2

– převod z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou do majetku města: část p.č. 143 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.143/2)

s finančním doplatkem manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ městu ve výši 3.800 Kč s tím, že manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú.Jiříkovice u NMNM a NMNM ( GasNet s.r.o., E.on)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 9/2, a p.č. 398/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – “ REKO SKAO Jiříkovice, spočívající ve výměně stávajícího kiosku za nový, výměně stejnosměrných rozvodů ze stanice k VTL plynovodu a k anodovému uzemění, výměně spojovacích objektů, výměně měřící elktrody a výměně kabelu NN včetně součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů“ v k.ú. Jiříkovice  u Nového Města na Moravě a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků   p.č. 269, 275/7 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Maršovice░░ , na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou, ročním nájmem 204 Kč, za účelem využití jako dvůr a přístupová cesta k RD s tím, že pronajímateli bude umožněn přístup zejm. za účelem oprav či rekonstrukce rybníka, včetně kanalizačního přítoku.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 (30 m2) v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 163 o výměře 30 m2 v k.ú. Slavkovice (dle GP p.č. 163/2), a to paní ░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice ░░ v podílu vyjádřeném id. 3/4 a panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Hluboká nad Vltavou v podílu vyjádřeném id. 1/4, za celkovou dohodnutou kupní cenu 6.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 83/2 o výměře 147 m2 v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Maršovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 29.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí podanou žádost č.j.:MUNMNM/12495417/2020 ze dne 25.5.2020.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 31/26/RM/2020 Dispozice s majetkem – volné prostory po MP – Školní 448

I. Rada města souhlasí

se zveřejnění záměru výpůjčky na dosud SDH NMNM užívané části budovy č.p. 448 (dle NS z roku 1996) a prostor po městské policii (tj. místností č. 1., 2., 3. v 2. NP).

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat pouze o variantě č. I návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o bodu č. I návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 32/26/RM/2020 Smlouva o závodním stravování s 1. ZŠ NMNM, Vratislavovo nám.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění závodního stravování mezi městem Nové Město na Moravě jako odběratelem a Základní školou L. Čecha 860, Nové Město na Moravě, IČ: 60574674 jako dodavatelem dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných změn, uzavřením případných dodatků ke smlouvě i případným ukončením smlouvy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 33/26/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje úkol č.15., 17., 20.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 34/26/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání Komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání Komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání Bytové komise
4. předloženou zprávu z jednání Komise společenské a kulturní.
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro mládež, sport a volný čas
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro sociální oblast a zaměstannost
3. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Bytové komise
4. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise společenské a kulturní
III. Rada města ukládá

– tajemníkovi připravit změnu jednacího řádu komisí RM, ve kterém by byl řešen střet zájmů členů komisí a otázka mlčenlivosti členů komisí rady města

– tajemníkovi sjednotit a formalizovat způsob předávání podkladů ze strany úřadu komisím rady města

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 35/26/RM/2020 Návrh na změnu organizační struktury

I. Rada města stanoví

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.09.2020 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 68,0 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města stanovuje

v souladu s ust. 102 odst. 2), písm. f), m) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 1.9.2020 rozdělení pravomocí a působností v Městském úřadu Nové Město na Moravě dle nového org. uspořádání uvedeného v příloze č. 3 materiálu, s tím, že dosavadní agenda úseku matrik Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě a činnosti vyplývající z mediální koncepce města (zejm. komunikace města skrze sociální sítě, vkládání článků na web města, koordinace článků a reklamy města, organizací města koordinace s Korunou Vysočiny z.s., metodická činnost v hospodářství města z pohledu jednotné vizuální identity, zajišťování propagačních kampaní města, tiskových zpráva tiskových konferencí) jsou s účinností od 1.9.2020 vykonávány a zajišťovány Odborem školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nové Město na Moravě

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 11:45 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel