Samospráva města

27. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 25.3.2024 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 25.3.2024
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Mgr. Helena Šustrová byla přítomna od 14:39 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/27/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že tyto body jsou  navrhovány ke stažení z programu
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města
12. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky
16. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu

a program je rozšířen o body č.
24. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)
25. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Novoměstské sociální služby – návratná finanční výpomoc, převod z rezervního do investičního fondu
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2023
5. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
7. Návrh na stanovení odměny ředitelky DDM
8. NSS a CZ – žádost o schválení investiční akce
9. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města – STAŽENO
11. Formy blahopřání k životnímu jubileu
12. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky – STAŽENO
13. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023
14. Dispozice s majetkem – žádost o snížení pachtovného na rok 2024 (MRS)
15. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky
16. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí-pozemků v majetku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO
17. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)
18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 (141 m2)v k.ú. Jiříkovice u NMNM
19. Fotbalové hřiště Vlachovická – projektová dokumentace
20. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze
24. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)
25. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:29 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/27/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/27/RM/2024 Novoměstské sociální služby – návratná finanční výpomoc, převod z rezervního do investičního fondu

I. Rada města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 801.123,97 Kč Novoměstským sociálním službám, IČ 48899097, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, a to v případě poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.

II. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 178.576,03 Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Novoměstské sociální služby,  a to v případě poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.

III. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – navýšení nedaňových příjmů a zároveň investičních výdajů na akci NSS – předfinancování dotace na nákup nízkoemisního vozidla o částku ve výši 801.123,97 Kč.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/27/RM/2024 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2023, bez výhrad.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2023 bez výhrad.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/27/RM/2024 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2023 dle přílohy tohoto materiálu, v celkové hodnotě 21.710.760,24 Kč.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/27/RM/2024 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecné závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/27/RM/2024 Návrh na stanovení odměny ředitelky DDM

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměny Bc. Aleně Sobotkové v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů dle upraveného předloženého návrhu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže ve výši schválené odměny navýšené o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u této příspěvkové organizace navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/27/RM/2024 NSS a CZ – žádost o schválení investiční akce

I. Rada města souhlasí

s nákupem Multifunkční tiskárny A3 barevné pro Novoměstské sociální služby, IČ 48899097, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Novoměstské sociální služby na nákup multifunkční tiskárny

III. Rada města souhlasí

s nákupem Multifunkční tiskárny A3 černobílé pro Centrum ZDISLAVA se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378692

IV. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 70 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Centrum ZDISLAVA na nákup multifunkční tiskárny.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/27/RM/2024 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině NSS

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Novoměstských sociálních služeb se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
11. 10/27/RM/2024 Formy blahopřání k životnímu jubileu

I. Rada města schvaluje

– zasílání blahopřání občanům města k dosažení věku 60, 70, 75, 80 a 85+

– darování dárkových poukázek v nominální hodnotě 500,- Kč občanům města k dosažení věku 75, 80, 85+

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
13. 11/27/RM/2024 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2023.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Jiří Hradil.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/27/RM/2024 Dispozice s majetkem – žádost o snížení pachtovného na rok 2024 (MRS)

I. Rada města schvaluje

snížení ročního pachtovného na rok 2024 o finanční částku ve výši 99tis. Kč, za propachtování souboru pozemků vodních ploch v k.ú. Nové Město na Moravě a Slavkovice, z důvodu ztráty na rybníku Kazimírův a nemožnosti využití rybníku Předehřívák k účelu pachtu, a to pro pachtýře – Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, se sídlem Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 005 57 188.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/27/RM/2024 Dispozice s majetkem – nákup p.č.3223/5, 3241 v k.ú. NMNM – lesní pozemky

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3223/5 lesní pozemek o výměře 5004 ma p.č. 3241 lesní pozemek o výměře 29208 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 569 63 (podíl 1/10),  pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 252 42 Jesenice (podíl 1/10),░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě (podíl 1/10), ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 679 01 (podíl 1/2), pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,Stodůlky, 155 00 Praha 5 (podíl 1/10)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Vinohrady, 130 00 Praha 3 (podíl 1/10), do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.600.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/27/RM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3037/10 (14 m2) v k.ú. NMNM (Zahradní ul.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3037/10 o výměře 14 m2 (dle GP  p.č. 3037/232) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Zahradní░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 7.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/27/RM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 145/1 (141 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 145/1 o výměře 141 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Jiříkovice░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 98.700 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/27/RM/2024 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků p.č. 3909 k.ú. NMNM a 335/8 v k.ú. Jiříkovice u NMNM – Kraj Vysočina (část silnice III/35315)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 3909 o výměře 8157 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a části pozemku p.č.335 o výměře 16403 m2 (dle GP p.č. 335/8) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a silnice, s veškerými součástmi a příslušenstvím, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. Dispozice s majetkem – Návrh cen nemovitých věcí pozemků v majteku města určených k prodeji a pronájmu – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
20. 17/27/RM/2024 Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování

I. Rada města vydává

nařízení města Nové Město na Moravě, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou, dle příloh materiálu.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Radek Fila a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 18/27/RM/2024 Fotbalové hřiště Vlachovická – projektová dokumentace

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo jejímž předmětem jsou projekční práce pro stavbu „Fotbalová hřiště Vlachovická Nové Město na Moravě“ etapa I a II se zhotovitelem GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 15544451 za cenu 1.989.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k uzavření smlouvy o dílo a k uzavření případných dodatků k této smlouvě o dílo.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Lubomír Kubík, Ing. Zuzana Janovská a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 19/27/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Lubomír Kubík, Ing. Zuzana Janovská a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 20/27/RM/2024 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 21/27/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:02 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel