27. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.7.2020 od 08:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 8.7.2020
od 08:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/27/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 8:38 hodin. Ověřovatelem zápisu jmenoval Stanislava Marka.
Zároveň konstatoval, že zápis s minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Šustrová byla přítomna online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/27/RM/2020 Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018 uzavřené mezi městem jako objednatelem a 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem, a to dle aktualizované přílohy č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

I. Rada města pověřuje
místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu a v jeho nepřítomnosti starostu města Michala Šmardu jednáním o získání pozemků do vlastnictví města v lokalitě u katolického hřbitova za účelem záměru rozšíření katolického hřbitova a vybudování smuteční síně, a to včetně přípravy a zveřejnění dispozice s pozemky města na ulici Malá.

II. Rada města ukládá
tajemníkovi připravit potřebné podklady pro zahájení úsekového měření ve vybraných lokalitách města a místních částí.

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 9:25 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta