Samospráva města

28. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 28. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.4.2024 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 28. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 8.4.2024
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/28/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města  s tím, že je navrhován ke stažení bod č. 6 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – Purkyňova ( město oprávněný – SŽ) a program je rozšířen o body č.
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – stánek s občerstvením u Koupaliště
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024:

1. Zahájení a schválení programu
2. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města
3. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky
4. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí pachtovného na rok 2024 (SDH Slavkovice)
5. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM ( Správa železnic)
6. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – Purkyňova ( město oprávněný- SŽ) – STAŽENO
7. Diskuze
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – stánek s občerstvením u Koupaliště
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:59 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/28/RM/2024 Novoměstská kulturní zařízení

I. Rada města doporučuje

1. Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit rozdělení Novoměstských kulturních zařízení, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854, s účinností k 31.12.2024 s tím, že od 1.1.2025 tato organizace změní název na Kulturní dům NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 a zachová si činnosti odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (upravená příloha č. 1 materiálu)

2. Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit vznik nové příspěvkové organizace k 1.1.2025 pod názvem  Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s činností odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (upravená příloha č. 2 materiálu)

3.  Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit vznik nové příspěvkové organizace k 1.1.2025 pod názvem Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s činností odpovídající hlavnímu účelu uvedenému ve zřizovací listině (upravená příloha č. 3 materiálu)

II. Rada města doporučuje

1. Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit změnu a úplné znění Zřizovací listiny Kulturní dům NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 dle upravené přílohy č. 1 materiálu s účinností od 1.1.2025

2. Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit úplné znění Zřizovací listiny Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle upravené přílohy č. 2 materiálu s účinností od 1.1.2025

3.  Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit úplné znění Zřizovací listiny Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle upravené přílohy č. 3 materiálu s účinností od 1.1.2025

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrhy usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upravených návrzích usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. et Bc. Veronika Teplá.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/28/RM/2024 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2024, a to dle přílohy č. 1 materiálu a současně doporučuje schválit uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku).  
II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti města Nového Města na Moravě o finanční prostředky z rezervy Programu regenerace na obnovu kulturních památek na nátěr oken a lokální opravu fasády včetně nového nátěru u budovy základní školy, Vratislavovo náměstí č.p. 124, parc.č. 183/1. Budova není kulturní památkou, ale jedná se o výrazný historický dům na náměstí v majetku obce. Akce je připravena k realizaci dle podmínek programu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/28/RM/2024 Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě zařadit do Obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32.1, 33, 35 dle Přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě nezařadit do Obsahu Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě návrhy č. 2, 7, 14, 23, 29, 32.2, 34 dle Přílohy č. 1.

 

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Lenka Jamborová, Bc. Linda Nejedlá a Mgr. Dana Sklenářová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/28/RM/2024 Dispozice s majetkem – žádost o prominutí pachtovného na rok 2024 (SDH Slavkovice)

I. Rada města schvaluje

prominutí ročního pachtovného na rok 2024 ve výši 3.500 Kč, za propachtování pozemků par. č. 180/1 vodní plocha, rybník o výměře 439 m2, par. č. 180/2 vodní plocha, rybník o výměře 220 m2, par. č. 180/3 vodní plocha, rybník o výměře 73 m2, par. č. 180/4 vodní plocha, rybník o výměře 61 m2, par. č. 180/5 vodní plocha, rybník o výměře 6766 m2 v katastrálním území Slavkovice, z důvodu realizace akce „Oprava opevnění návesního rybníka Slavkovice- 3. etapa“, a to pachtýři – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice se sídlem Slavkovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 368.

 

 

K tomuto byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/28/RM/2024 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 3929 (dle GP p.č. 3929/11) o výměře 441 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města, a to od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234.

 

 

K tomuto byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – Purkyňova ( město oprávněný- SŽ) – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
8. 7/28/RM/2024 Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – stánek s občerstvením u Koupaliště

I. Rada města souhlasí
1. v souladu s ustanovením Čl. VI „Práva a povinnosti nájemce“ Smlouvy o nájmu ze dne 10.07.2023, jako pronajímatel (vlastník) s provedením stavebních úprav (technického zhodnocení) předmětu nájmu, pro nájemce Bc. Filipa Tylše, Sněžné 24, 592 03 Sněžné, IČ: 01505386, dle přiložené výrobní dokumentace s tím, že jako kompenzace bude nájemci sníženo nájemné o výši 50 % ze skutečně a účelně vynaložených nákladů vč. DPH, maximálně však o výši 99.000 Kč. V případě ukončení platnosti Smlouvy o nájmu ze dne 10.07.2023 před uplynutím 10 let od dokončení prací na technickém zhodnocení předmětu nájmu ze strany pronajímatele bude nájemci ze strany pronajímatele doplacena finanční kompenzace ve výši doplatku částky, která by mu jinak byla pronajímatelem poskytnuta do uplynutí doby 10 let od dokončení prací na technickém zhodnocení předmětu nájmu.
2. s odepisováním technického zhodnocení nájemcem dle předchozího bodu usnesení, který toto technické zhodnocení bude realizovat a hradit s tím, že v případě ukončení platnosti Smlouvy o nájmu zaniká i tento souhlas pronajímatele (vlastníka) s odepisováním technického zhodnocení.

 

 

K tomuto byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:44 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta