Samospráva města

29. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 29.4.2024 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 29.4.2024
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/29/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhováno rozšířit program o bod č. 22 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku pro předzahrádku:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. ZUŠ – výsledky inspekční činnosti
4. 1. ZŠ – žádost o schválení investiční akce
5. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ
6. Vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Knihovny NMNM a ředitele/ředitelky Horáckého muzea a informačního centra NMNM
7. Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p.730 v NMNM
8. Bytová problematika – žádost o novou NS k bytu č. 53 na ulici Drobného č.p.301 v NMNM
9. Bytová problematika – Oznámení o přechodu nájmu bytu č. 67 na ul. Drobného 301 v NMNM
10. Bytová problematika – uvolněné byty č. 14, 29 ul. Tyršova 730, č. 44 Tyršova 731, č.34 ul. Drobného 301
11. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2024
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor objektu č. p. 731 na ul. Tyršova – síť el. komunikací
13. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 (101 m2) v k.ú. NMNM (Žďárská)
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Nečasova)
15. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 (98 m2) v k.ú. NMNM lesní pozemek
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec
17. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
18. VZ “ Odbahnění rybníka Předehřívák“
19. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku pro předzahrádku

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:45 hodin.

Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/29/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/29/RM/2024 ZUŠ – výsledky inspekční činnosti

I. Rada města bere na vědomí

– výsledky a závěry inspekční činnosti ČŠI, která provedla inspekční činnost v Základní umělecké škole Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě v souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 a č. 2

– opatření ZUŠ NMNM k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ČSI na základě Inspekční zprávy čj. ČŠIJ-1190/21-J ze dne 7.12.2021 a Inspekční zprávy čj.  ČŠIJ-227/24-J ze dne 15.3.2024 dle přílohy č. 3

 

K tomuto body byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová a Mgr. Eva Mošnerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/29/RM/2024 1. ZŠ – žádost o schválení investiční akce

I. Rada města souhlasí

s nákupem Multifunkční tiskárny A3 barevné pro Základní školu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70284725, se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/29/RM/2024 Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ

I. Rada města souhlasí

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70284725 ve školním roce 2024/2025.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/29/RM/2024 Vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Knihovny NMNM a ředitele/ředitelky Horáckého muzea a informačního centra NMNM, pravidla jmenování ředitelů neškolských PO

I. Rada města schvaluje

pravidla jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu

II. Rada města vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky těchto příspěvkových organizací města:

– Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 materiálu

– Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 materiálu.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady s tímto návrhem souhlasili a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/29/RM/2024 Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p. 730 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. ░░ na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 65 Kč / m2.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/29/RM/2024 Bytová problematika – žádost o novou NS k bytu na ulici Drobného č.p.301 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě jakožto nájemci na byt 2+kk č. ░░ na ulici Drobného  č.p. 301 v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za stávající nájemné 65 Kč / m2.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/29/RM/2024 Bytová problematika – Oznámení o přechodu nájmu bytu na ul. Drobného 301 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Jiříkovice░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+kk č. ░░ na ulici Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za nájemné 65 Kč / m2.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/29/RM/2024 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2024

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2024.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/29/RM/2024 Bytová problematika – uvolněné byty č. 14, 29 ul. Tyršova 730, č. 44 Tyršova 731, č.34 ul. Drobného 301

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu 2+1 č.14 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 14 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

2. přímé přidělení bytu 2+kk č. 14 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
3. přidělení bytu 2+1 č. 29 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba  trvale bytem ░░░░ ░░░ Velká Bíteš, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 29 na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem Nová Ves u NMNM ░░ , a to za stejných podmínek.

4. přidělení bytu 2+1 č. 44 na ul. Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Olešná░░░ Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 44 na ul. Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Křídla░░ a to za stejných podmínek.

5. přidělení bytu 1+k č. 34 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem Vratislavovo nám░░░ Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
6. přímé přidělení bytu 1+k č. 62 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za nájemné 65 Kč / m2 na dobu určitou 1 rok s možností obnovy s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit tiskovou chybu návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/29/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem prostor objektu č. p. 731 na ul. Tyršova – síť el. komunikací

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 38 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 305 m2), jehož součástí je stavba č. p. 731 (bytový dům) v kat. území Nové Město na Moravě, jmenovitě část střechy a obvodové stěny výtahové nástavby pro umístění nosných rámů pro instalaci technologických kabinetů a jejich příslušenství a kabelových tras, část střechy pro umístění anténních nosičů a část vnitřních a vnějších svislých a vodorovných konstrukcí pro umístění vedení optických telekomunikačních kabelů za základní nájemné ve výši 100.677,64 Kč za rok bez DPH, a to na dobu určitou 10 let s možností automatického prodlužování, nejvýše však 3 krát, o dalších 5 let a s inflační doložkou uplatňovanou od roku 2029, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a společností Vantage Towers s.r.o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 09056009, jakožto nájemcem, a to dle přílohy č.1.

 

Tento bod byl projednán v rámci druhého společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/29/RM/2024 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 (101 m2) v k.ú. NMNM (Žďárská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to  pozemku p.č. 690/6 o výměře 101 m2  v k. ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Černá Pole,602 00 Brno v podílu vyjádřeném id.1/12, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Letňany, 199 00 Praha 9, v podílu vyjádřeném id.1/12, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6,  panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 02 Svratka v podílu vyjádřeném id.1/6,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Dvory, 674 01 Třebíč, v podílu vyjádřeném id.1/6 a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6, za dohodnutou kupní cenu 25.250 Kč s tím, že kupující uhradí společně a nerozdílně příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci druhého společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/29/RM/2024 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Nečasova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 1487/1 k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a uzemnění v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 6.800 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci druhého společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/29/RM/2024 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 (98 m2) v k.ú. NMNM lesní pozemek

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 3674/4 o výměře 98 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 940 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci druhého společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/29/RM/2024 Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 269/2  o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě společnosti Michal Pavel Vojta, Sportovní 577, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 11715171, na dobu určitou od 01.05.2024 do 30.09.2024 se stanovenou celkovou výší nájemného 5.250 Kč, za účelem využití jako zahrádka u objektu sportovní haly na ul. Sportovní 1583, Nové Město na Moravě.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci druhého společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje p.č. 622/43 o výměře 317 m2  v k.ú. Pohledec.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 17/29/RM/2024 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem  Myslibořice 1, 67560 Myslibořice, IČ: 00839345 ve výši 35.000,-Kč na projekt „Otevření Domova Pomněnka“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 67560 Myslibořice, IČ: 00839345 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – snižuje se odvětví finanční operace o částku ve výši 3.000,- Kč a odvětví sport a zájmová činnost o částku ve výši 27.000,- a zároveň se navyšuje odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky o částku ve výši 30.000,- Kč jako neinvestiční dotaci Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady s tímto návrhem souhlasili a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing. Soňa Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/29/RM/2024 VZ „Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky.

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní“

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zahájení nového výběrového řízení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Jaroslava Slánská a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/29/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Ing. Zuzana Janovská, Ing. Jaroslava Slánská a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/29/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
3. předloženou zprávu z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
II. Rada města pověřuje
1. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
2. Stanislava Marka, místostatostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
3. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro partnerství a mezinárodní spolupráci
III. Rada města ukládá

odboru SMM připravit návrh na možnosti doplnění květinové výzdoby centra města

IV. Rada města ukládá

odboru ŠKSV připravit návrh řešení a financování záměru účasti zástupců města na setkání Nových Měst v Rumunsku 08/2024

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi rozšířit návrh usnesení o body č. III a IV.
Členové rady s tímto návrhem souhlasili a hlasovali o rozšířeném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:25 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel