Samospráva města

29. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 31.8.2020 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 31.8.2020
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Bc. Jaroslav Lempera
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/29/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace města
3. Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
4. Diskuze

 

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:14 hodin.

Ověřovatelem zápisu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl jím ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Michal Šmarda byl přítomen online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/29/RM/2020 Návrh na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace města

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech ve veřejných službách a správě, plat a jeho složky řediteli příspěvkové organizace města Mgr. O. Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, a to s účinností od 1.9.2020, dle přílohy materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/29/RM/2020 Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 450 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 662 01 Tišnov, IČ 26954397, na pořádání UCI 2020 MTB World Cup (Světového poháru horských kol 2020) a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 662 01 Tišnov, IČ 26954397, jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 450 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

 

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o doplněném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Diskuze

Rada města revokuje
usnesení č. 10/23/RM/2020 „I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 60574674 dle přílohy č. 1 materiálu.“

 

Bc. Jaroslav Lempera ukončil schůzi rady města v 14:26 hodin.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel