Samospráva města

30. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.5.2024 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 20.5.2024
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Omluveni: Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/30/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
16. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
18. Stanovení počtu zaměstnanců

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Jmenování členů výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
3. CZ – změna úhradovníku za poskytování sociálních služeb
4. 2. ZŠ – výsledky inspekční činnosti
5. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2022
6. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
7. Smlouva o dílo PD kompostárna Pohledec – dodatek
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – LDO Přibyslav (Obnova Vatínského rybníka v k.ú. Vatín)
9. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č.335 v k.ú.Jiříkovice u NMNM, na části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – VO) Kraj + na pozemcích v k.ú. NMNM -PODA a .s. (město povinný)
10. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě
11. Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení služebnosti a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí)
12. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 241/41 (cca 80 m2) v k.ú. Hlinné
13. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
14. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 443/9 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM (u pošty)
15. Diskuze
16. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
18. Stanovení počtu zaměstnanců

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:36 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval místostarostu města Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/30/RM/2024 2. ZŠ – výsledky inspekční činnosti

I. Rada města bere na vědomí

– výsledky a závěry inspekční činnosti ČŠI, která provedla inspekční činnost v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, v souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 a č. 2

– opatření ZŠ NMNM k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ČSI na základě Protokolu o kontrole čj. ČŠIJ-276/24-J ze dne 12.3.2024 dle přílohy č. 4 a na základě Inspekční zprávy čj.  ČŠIJ-275/24-J ze dne 12.3.2024 dle přílohy č. 4.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D. a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/30/RM/2024 Jmenování členů výběrové komise na obsazení vedoucího pracovních míst ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města

I. Rada města jmenuje

I. Rada města jmenuje
v souladu s pravidly jmenování ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě členy výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky:

a) Knihovna NMNM, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
– starosta města: Michal Šmarda / náhradník místostarosta města Stanislav Marek
– člen rady města: Mgr. Helena Šustrová /náhradník Ing. Tomáš Krejčí
– zástupce Městského úřadu Nové Město na Moravě: Mgr. Lenka Klapačová / náhradník Mgr. Petr Hanych
– odborník z oboru: Mgr. Veronika Teplá
– člen zastupitelstva města: Mgr. Ivana Kadlecová / náhradníci v pořadí:
1. Stanislav Marek
2. Ing. Tomáš Krejčí

b) Horácké muzeum a informační centrum NMNM, se sídlem Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě

– starosta města Michal Šmarda/ náhradník Stanislav Marek
– člen rady Ing. Tomáš Krejčí /náhradnice Mgr. Helena Šustrová
– zástupce Městského úřadu Nové Město na Moravě: Mgr. Lenka Klapačová / náhradník Mgr. Petr Hanych
– odborník z oboru: Mgr. Veronika Teplá
– člen zastupitelstva města: Mgr. Miroslav Skalník / náhradníci v pořadí:
1. Stanislav Marek
2. Mgr. Helena Šustrová

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/30/RM/2024 CZ – změna úhradovníku za poskytování sociálních služeb

I. Rada města bere na vědomí

úhradovník Centra ZDISLAVY, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou platný od 1.6.2024 uvedený v příloze č. 2 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. et Mgr. Hana Janů a Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/30/RM/2024 Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2023

I. Rada města schvaluje

ocenění sportovních výkonů a sportovních osobností za rok 2023 následovně:

– v kategorii „jednotlivec – žák“ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony

– v kategorii „jednotlivec – junior“ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony

– v kategorii „jednotlivec – dospělý“ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony

– v kategorii  „významné osobnosti, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci v oblasti sportu a tělovýchovy“ za celoživotní přínos v oblasti sportu ░░░░ ░░░░

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/30/RM/2024 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2023 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle upraveného předloženého návrhu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/30/RM/2024 Smlouva o dílo PD kompostárna Pohledec – dodatek

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2023 na zpracování projektové dokumentace „Kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, Pohledec u Nového Města na Moravě“, a to mezi BIOPROFIT s.r.o., se sídlem Na dolinách 876/6, 373 72 Lišov, IČ: 26017377 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření  Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2023 na zpracování projektové dokumentace „Kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, Pohledec u Nového Města na Moravě“ i případných dalších dodatků smlouvy.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/30/RM/2024 Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – LDO Přibyslav (Obnova Vatínského rybníka v k.ú. Vatín)

I. Rada města souhlasí,

za město Nové Město na Moravě jako podílnickou obec, s provedením stavebních prací v souvislosti se stavbou „Obnova Vatínského rybníka v k.ú. Vatín“, včetně případných víceprací nad rámec stavebního rozpočtu a s odepisováním technického zhodnocení, a to pro Lesní družstvo obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/30/RM/2024 Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č.335 v k.ú.Jiříkovice u NMNM, na části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – VO) Kraj + na pozemcích v k.ú. NMNM -PODA a .s. (město povinný)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, trpět na části pozemku p.č 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, v rozsahu vymezeném v GP, zřízení, provozování a údržbu stavby „VO Jiříkovice- veřejné osvětlení“, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, trpět na části pozemku p.č 570/1 v k.ú. Pohledec, v rozsahu vymezeném v GP, zřízení, provozování a údržbu stavby „Pohledec-rekonstrukce VO“, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 27, 33, 34/1, 39, 45/3, 80, 110, 114, 136/2, 153/1, 335/1, 550/2, 603/2, 615, 617, 621, 1070/1, 1070/3, 1075/1, 1551/1, 1582/2, 1583/1, 1583/2, 1622/1, 1641/1, 1653, 2315/1, 3515, 3543, 3567/5, 3582/2, 3938/1 zapsaných na LV č. 1, pro k.ú Nové Město na Moravě a na části pozemku p.č. 355/1 zapsaném na LV 4598 pro k.ú. Nové Město na Moravě, s oprávněním hospodařit se svěřeným majetkem obce Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě a dále spočívající  v právu oprávněného z věcného břemene užívat pozemky za účelem oprav a údržby podzemního vedení a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na pozemky v souvislosti s výše uvedenými činnostmi, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene, společnosti PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25816179. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 70.000 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/30/RM/2024 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Olešná na Moravě, a to jak následuje:

–  převod části p.č. 224/1 (dle GP p.č. 224/10) o výměře 32 m2 a p.č. 409 o výměře 8 m2 z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Olešná ░░

– převod části p.č. 410 (dle GP p.č. 410/1) o výměře 40 m2 z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem  Olešná ░░  do majetku města,

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/30/RM/2024 Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení služebnosti a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zrušení služebnosti uzavřené mezi podílnickými obcemi (město podíl 13/710) a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/30/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 241/41 (cca 80 m2) v k.ú. Hlinné

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 241/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Hlinné – dle situačního zákresu, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Slavkovice ░░ , na dobu určitou 3 let, s ročním nájemným 500 Kč, za účelem uskladnění stavebního materiálu a využití jako manipulační plocha při stavbě RD.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/30/RM/2024 Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 157  o výměře 26 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě společnosti BONA café s.r.o. Petrovická 325, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17253624, na dobu určitou od 30.05.2024 do 30.09.2024 se stanovenou výší nájemného 10.568 Kč, za účelem využití jako předzahrádka BONA café s.r.o. na Vratislavově náměstí před č.p. 123 v Novém Městě na Moravě.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Zdenek Haller
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/30/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 443/9 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM (u pošty)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 443/9 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to firmě Petr Teichman RAFFAEL – art, Palackého 735, Červený Kostelec, IČ: 14541301 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným 4.000 Kč  + DPH a s inflační doložkou za účelem umístění vitríny s mapou města dle žádosti.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/30/RM/2024 Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Nadačním fondem Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05220041, na straně obdarovaného za účelem nákupu taktických lékárniček pro Ukrajinu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření, a to přesun částky 20 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/30/RM/2024 Stanovení počtu zaměstnanců

I. Rada města stanoví

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. j) a f) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.06.2024 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 71,75 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/30/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. Michala Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/30/RM/2024 Diskuze

I. Rada města ukládá

odboru SMM ve spolupráci s odborem DOPVV a MP připravit návrh komplexního dopravního řešení v NMNM (ve spolupráci s místostarostou Bc. Jaroslavem Lemperou ve městě a místostarostou Stanislavem Markem v místních částech)

 

 

 

 

 

 

V bodu diskuze bylo projednáno:
– dopravní značení v NMNM
– výběr vozidla pro Taxík Maxík

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:49 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta