Samospráva města

30. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 14.9.2020 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 14.9.2020
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Ing. Tomáš Krejčí
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/30/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že bod č. 3 VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″ byl stažen z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
3. VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″ – STAŽENO
4. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Nákup techniky pro lesní hospodářství“
5. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
7. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021
8. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. Zápis do kroniky města
11. NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce, I. ZŠ – Nájemní smlouva
12. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o úpravu bytu v DPS
13. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky na město Nové Město na Moravě
14. Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
15. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
16. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – opětovná žádost  o novou NS na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Dispozice s majetkem –  směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35  + VB na p.č. 50/3  v k.ú. Studnice u Rokytna – umístění dešťové kanalizace v majetku města)
19. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM
20. Dispozice s majetkem-  výpůjčky mezi  Krajem Vysočina a městem + věcné břemeno (okružní křižovatka II/360, II/354 Masarykova)
21. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
22. Dispozice s majetkem – směna pozemků části  p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v
k. ú. Rokytno na Moravě
23. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem
24. Dispozice s majetkem –  pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
25. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného v souvislosti s COVID-19
26. Sportovní hala – Smlouva o spolupráci při využívání florbalových mantinelů
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
29. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:34 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu.
Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/30/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. VZ „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026“ – STAŽENO

Tento bod při schvalování programu rady města stažen.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
4. 3/30/RM/2020 Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Nákup techniky pro lesní hospodářství“

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nákup techniky pro lesní hospodářství“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem jako poskytovatelem dotace a městem Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace dle přiloženého návrhu dohody.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 4/30/RM/2020 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“

I. Rada města schvaluje

uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 15.2.2018 mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně „příkazce“) a ENVIGEST, s.r.o., se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 49449362 (na straně „příkazníka“) na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/30/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/30/RM/2020 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2021 včetně podmínek výzvy, a to dle příloh materiálu

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Bc. Mrkvičková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jana Mrkvičková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/30/RM/2020 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě prominout příjemci dotace panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, nar. ░░░░ ░░ odvod peněžních prostředků ve výši 38 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

II. Rada města schvaluje

prominutí příjemci dotace spolku Maracaibo z. s., se sídlem Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:43382614 odvod peněžních prostředků ve výši 26 600,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/30/RM/2020 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/30/RM/2020 Zápis do kroniky města

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města za rok 2016 dle přílohy materiálu. m.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/30/RM/2020 NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce, I. ZŠ – Nájemní smlouva

I. Rada města schvaluje

1. uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 19.12.2011 uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (půjčitel)  a Novoměstskými kulturními zařízeními Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00372854 (vypůjčitel), dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

2. uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (pronajímatel) a Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou (nájemce), dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu k jejím podpisu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/30/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o úpravu bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č.8 o velikosti 1+kk v přízemí, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

2. přidělení bytu č. 51 o velikosti 2 + kk, v přízemí, část „D“ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ .

dle přílohy č. 1

II. Rada města schvaluje

na základě žádosti manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ provedení rekonstrukce v bytě č. 51 v budově DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě  (dle přílohy č. 2), a to rekonstrukci koupelny a výměnu kuchyňské linky s tím, že veškeré úpravy budou žadatelé realizovat na vlastní náklady a nebudou požadovat finanční náhradu.

III. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, k přijetí věcných darů ve výši 10 800,- Kč, které věnuje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy materiálu č. 3.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/30/RM/2020 Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky na město

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR mezi ČR-HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava jako předávajícím a městem Nové Město na Moravě jako přejímajícím jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku uvedeného v příloze materiálu v pořizovací hodnotě 323.805,18 Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Kos
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/30/RM/2020 Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z nájmu bytu v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu č.730/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 3.854,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale  bytem Tyršova ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalému nájemci bytu č. 730/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení stanovených v ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice města č. 3/2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/30/RM/2020 Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░ , obě trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.540/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/30/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 301/20 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  Jablonec nad Nisou, jakožto nájemcem na byt č. 301/20 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 301/20 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/10 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ ,  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.1515/10 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Bytová problematika – opětovná žádost o novou NS na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ , trvale bytem Drobného 301, Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk č.301░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy od 01.10.2020 za stávající nájemné 59 Kč/m2 s tím, že v případě kdy nebudou řádně plněny povinnosti nájemce a nedojde k vyklizení bytu ve stanoveném termínu, bude neprodleně předáno vyklizení bytu k rozhodčímu řízení. Současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 16/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 + VB na p.č. 50/3 v k.ú. Studnice u Rokytna – umístění dešťové kanalizace v majetku města)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Studnice u Rokytna, a to jak následuje:

převod části p.č. 50/1 o výměře 216 m2 (dle GP p.č. 50/3) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice a převod části p.č. 35 o výměře 216 m2 (dle GP p.č. 35/2) z majetku  ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  trpět na části pozemku  p.č. 50/3 v k.ú.Studnice u Rokytna umístění dešťové kanalizace, v rozsahu vymezeném v GP č. 207-2/2020, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  – města Nové Město na Moravě. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou – po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 229/1 o výměře 149 m2 a  části pozemku p.č.81/1 (dle GP p.č. 81/18)  o výměře 100 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Petrovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 49.800,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/30/RM/2020 Dispozice s majetkem- výpůjčky mezi Krajem Vysočina a městem + věcné břemeno (okružní křižovatka II/360, II/354 Masarykova)

I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou částí pozemků p.č. 308 (cca 135 m2) – trvalý zábor,  p.č. 358 (cca 11 m2) – trvalý zábor, p.č. 367/1 (cca 43 m2) – trvalý zábor, p.č. 382 (cca 60 m2) – trvalý zábor, p.č. 1095 (cca 1 m2) – trvalý zábor v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy č.1, a to za účelem realizace stavby „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka.“
2. uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto vypůjčitelem a Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749, jakožto půjčitelem, jejímž předmětem jsou částí pozemků p.č. 136/4 (cca 195 m2 – dočasný zábor a cca 270 m2 – trvalý zábor),  p.č. 1058/1 (cca 13 m2) – dočasný zábor, p.č. 1086 (cca 124 m2 – dočasný zábor a cca 195 m2 – trvalý zábor)  v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy č. 1 a č. 2, a to za účelem realizace stavby „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka.“
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene –  Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749,  trpět na částech  pozemků p.č. 1086, 136/4 a 1058/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění inženýrských sítí v souvislosti se stavbou „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ v rozsahu vymezeném v situačním plánku dle přílohy č.2, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemcích povinného a bezúplatně.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú.Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ : část p.č. 106/1 o výměře 14 m(dle GP p.č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

-převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ : část p.č. 106/1 o výměře 14 m(dle GP p.č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p.č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p.č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 21 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) z programu rady města

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o stažení tohoto bodu z programu rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 23 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem z programu rady města

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o stažení tohoto bodu z programu rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 1.000 Kč / měsíc bez DPH, a to na dobu určitou od 15.09.2020 do 31.08.2021, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností SVOBSTAV s.r.o., Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 27695689, jakožto nájemcem, a to za účelem parkování stavebních strojů a uskladnění stavebního materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení č. I.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/30/RM/2020 Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného v souvislosti s COVID-19

I. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 4.767,60 Kč za období 01.04.2020 – 30.06.2020 pro nájemce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , IČ: 43379575 a GYN-NOVINED, Zahradní 1425, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 04834089, a to v souvislosti s omezením provozu v rámci Covid-19.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/30/RM/2020 Sportovní hala – Smlouva o spolupráci při využívání florbalových mantinelů

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při využívání florbalových mantinelů mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a spolkem Orel jednota Nové Město na Moravě, Soškova 1559, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48895920, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/30/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že úkoly č. 13, 15, 18, 19, 22, 23 vyřazuje jako splněné.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 26/30/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání bytové komise
2. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání bytové komise
2. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise dopravní a majetkové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:25 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta