Samospráva města

30. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 31.10.2016 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 30. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 31.10.2016
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Pavel Štorek se dostavil na jednání rady města v 14:42 hodin

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/30/RM/2016 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu bude zařazen bod číslo 5

1. Zahájení a schválení programu
2. Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice
3. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
4. Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“ – aktualizace rozpočtu města
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2017
6. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:46 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval paní Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen panem Stanislavem Markem, místostarostou města a nebyly proti němu vzneseny námitky

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/30/RM/2016 Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit požadovanou změnu aktivit realizovaných v rámci projektu „Za přírodou s Chaloupkami“ společností Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem č.p. 109, 675 29 Kněžice, IČ: 255 57 475 a Dodatek č. 1 k již schválené Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 133/2016 uzavřené dne 29.2.2016.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/30/RM/2016 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 4 včetně Přílohy č. 1c Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/30/RM/2016 Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“ – aktualizace rozpočtu města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Mgr. Otto Ondráček, ředitel 1.ZŠ

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města

schválit úpravu rozpočtu města na rok 2016, spočívající ve snížení investiční akce č.org. 274 projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ o částku 500 tis. Kč a navýšení neinvestiční rezervy města o částku 500 tis. Kč.

II. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města

schválit úpravu plánu investičních akcí a velkých oprav na rok 2017 spočívající v zařazení nové investiční akce – projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ ve výši 1.400 tis. Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/30/RM/2016 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložený návrh základních parametrů rozpočtu města na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a souhlasí s pokračováním přípravy rozpočtu dle předloženého materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/30/RM/2016 Diskuze

I. Rada města schvaluje

poskytnutí věcného daru, zlaté lyže, čestnému občanu a rodáku panu Jiřímu Brady u příležitosti jeho slavnostního přijetí starostou města na radnici Nového Města na Moravě, dle přílohy.

Michal Šmarda, starosta města navrhl v rámci diskuze přijmout usnesení týkající se daru zlaté lyže u příležitosti návštěvy pana Jiřího Brady. Členové rady tento návrh přijali.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi v 15:03 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel