Samospráva města

31. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 27.5.2024 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 27.5.2024
od 15:00 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Bc. Jaroslav Lempera
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/31/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahují body č.
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská)
16. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno

a rozšiřuje se o bod č. 22. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu NMNM

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023
4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
5. Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, školních družinách a školním klubu pro školní rok 2024/2025
6. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2024
7. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2025
8. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2024
9. Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM Kraji Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská) – STAŽENO
11. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 3 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- PPL box)
12. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)
13. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
14. Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „III/35314 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka ul. Žďárská“
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec
16. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno – STAŽENO
17. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
18. SVK Žďársko memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky
19. Kontrola plnění úkolů RM
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu NMNM

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 15:21 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/31/RM/2024 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2024

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 1. čtvrtletí roku 2024 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Ondřej Šandera a Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Karolína Šimková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/31/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/31/RM/2024 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám. bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/31/RM/2024 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Alena Zmeková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/31/RM/2024 Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole, školních družinách a školním klubu pro školní rok 2024/2025

I. Rada města stanovuje

od školního roku 2024/2025 měsíční úplatu ve výši 580,- Kč za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Nové Město na Moravě, Drobného 399, Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.

II. Rada města stanovuje

od školního roku 2024/2025 měsíční úplatu ve výši 180,- Kč za zájmové vzdělávání ve školní družině v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou a v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.

III. Rada města stanovuje

od školního roku 2024/2025 měsíční úplatu ve výši 150,- Kč za zájmové vzdělávání ve školním klubu v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/31/RM/2024 NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2024

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2024 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lenka Klapačová, Mgr. et Bc. Veronika Teplá a Pavlína Miholová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/31/RM/2024 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2025

I. Rada města schvaluje

akční plán rozvoje sociálních služeb města a jeho místních částí pro rok 2025 dle přílohy č. 1 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Věra Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/31/RM/2024 Dispozice s majetkem bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM Kraji Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 415/3  o výměře  58 m2, p.č. 418/2 o výměře 324 m2, p.č. 426/2  o výměře 1637 m2, p.č. 427/3  o výměře 1 m2, p.č. 591/2 o výměře 267  mv k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a  p.č. 999/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hlinné, s veškerými součástmi a příslušenstvím, a to z majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749.

 

Tento bod byl schválen v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1232 v k.ú. NMNM (Brněnská) – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
11. 10/31/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 3 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- PPL box)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1075/2 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798, na dobu neurčitou, s  6 měsíční výpovědní dobou s měsíční výši nájemného 2.500 Kč + DPH a s inflační doložkou, za účelem umístění (instalace) zařízení PPL Boxu a antény a jeho provozování, včetně výdeje objednaného zboží pro zákazníky nájemce a zavážení zboží.

 

Tento bod byl schválen v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/31/RM/2024 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (Cetin, EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 1622/1, 1653  v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 13.802 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemku p.č. 3911/4 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové skříně, kabelového vedení NN,  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 7.800 Kč + DPH.

 

Tento bod byl schválen v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/31/RM/2024 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)

I. Rada města schvaluje

pacht nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 876 vodní plocha o výměře 22.400 m2, parc. č. 882/1 vodní plocha o výměře 27.400 m2, parc. č. 1533 vodní plocha o výměře 10.870 m2, parc. č. 2535/4 vodní plocha o výměře 830 m2, parc. č. 2632 vodní plocha o výměře 965 m2, parc. č. 3011 vodní plocha o výměře 2.180 m2, parc. č. 3012/5 vodní plocha o výměře 3590 m2, parc. č. 3058 vodní plocha o výměře 12.500 m2, parc. č. 3349 vodní plocha o výměře 3275 m2, parc. č. 3665/3 vodní plocha o výměře 28700 m2, parc. č. 3669/3 vodní plocha o výměře 35.500 m2, parc. č. 3678/6 vodní plocha o výměře 11.800 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a parc. č. 643 vodní plocha o výměře 13.000 m2 v k.ú. Slavkovice, a to Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, se sídlem Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 005 57 188, na dobu určitou od 01.01.2025 – 31.12.2028, s roční výši pachtovného 150.519 Kč, a to za účelem chovu ryb s tím, že pachtýř bude provádět především údržbu hrází, požeráků, sečení hrází 3x ročně, zajišťovat přírodní rovnováhu ve vodních nádržích, provádět čištění dna od napadaných a vhozených předmětů a ostrahu rybníků rybářskou stráží.

 

Tento bod byl schválen v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje částí pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec – v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
15. 13/31/RM/2024 Smlouva o společném postupu s krajem Vysočina – stavba „III/35314 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka ul. Žďárská“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „III/3514 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka ul. Žďárská“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749 dle přílohy č.1 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
17. 14/31/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Daniela Krejčí, Miloš Hemza, Ing. Zuzana Janovská a Ing. Lubomír Kubík.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 15/31/RM/2024 Spolupráce s SVK Žďársko a dalšími obcemi

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit předložený návrh memoranda o spolupráci v oblasti komunitní energetiky mezi městem Nové Město na Moravě a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383540 a dalšími partnery dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 16/31/RM/2024 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č. 1 materiálu s tím, že vyřazuje úkol č. 19 jako splněný

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 17/31/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostatostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 18/31/RM/2024 Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

I. Rada města revokuje

usnesení č. 15/30/RM/2024:
I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Nadačním fondem Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05220041, na straně obdarovaného za účelem nákupu taktických lékárniček pro Ukrajinu.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření, a to přesun částky 20 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

II. Rada města schvaluje

– uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 11.435,89 Kč mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně dárce a Nadačním fondem Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05220041, na straně obdarovaného za účelem nákupu taktických lékárniček pro Ukrajinu

– rozpočtové opatření, a to přesun částky 11.435,89 Kč z odvětví finanční operace na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Diskuze

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 16:44 hodin.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel