Samospráva města

31. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21.9.2020 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 21.9.2020
od 14:30 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/31/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 7 MŠ –  žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2020/2021

1. Zahájení a schválení programu
2. VZ „Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na Moravě“
3. VZ “ Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě“
4. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
5. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí
6. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:31 hodin.

Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Šustrovou.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Ing. Krejčí byl přítomen od 14:35 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/31/RM/2020 VZ „Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města souhlasí

se zahájením výběrového řízení „Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na Moravě“ ze strany příspěvkových organizací Základní školy Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě a Základní školy Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě

– dle předloženého návrhu zadávacích a obchodních podmínek uvedených v přílohách

– s oslovením dodavatelů určených k oslovení pro podání nabídek uvedených v příloze

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/31/RM/2020 VZ “ Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města souhlasí

se zahájením zadávacího řízení „Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě“ ze strany příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení  dle předloženého návrhu zadávacích a obchodních podmínek uvedených v přílohách a pověřuje ředitelku NKZ provedením případných změn ve specifikaci parametrů.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu se prostřednictvím konferenčního telefonického hovoru vyjadřovali Mgr. Teplá a D. Šimek.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/31/RM/2020 Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako objednatelem a 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/31/RM/2020 Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ NMNM

I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na návrh tajemníka paní Mgr. Lenku Klapačovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě do funkce vedoucí Odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nové Město na Moravě, a to s účinností od 1.12.2020 na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 6 měsíců.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/31/RM/2020 MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2020/2021

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu pro škol. rok 2020/2021.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Diskuze

V rámci bodu diskuze zaznělo:

– možnost znovuobnovení dobrovolnického centra v rámci pomoci potřebným ve vazbě na Covid-19.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:47 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel