Samospráva města

31. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 14.11.2016 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 31. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 14.11.2016
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Pavel Štorek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

MUDr. Zdeněk Kadlec se na schůzi dostavil v 14:46 hodin.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/31/RM/2016 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byl přidán bod číslo 40, který bude projednaný po bodě 10:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
5. Seznam dětí pro poskytnutí daru
6. Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016
7. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti kulturní a sociální
8. NSS, CZ – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o souhlas k přijetí věcných darů, Úhradovník základních a fakultativních úkonů denního stacionáře na rok 2017
9. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2016
10. Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o neinvestiční dotaci
40. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky-věcný záměr
11. Bytová problematika – žádost o novou NS byt 3+1 č. 731/43, prominutí části poplatku z prodlení za BJ 726/5 a pokoj č. 733/30 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádost o prominutí části nájemného za byt 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/11 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
14. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 1+0 č.730/18 a 2+1 č.731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
15. Bytová problematika – směrnice č. 3/2016 na pronájem bytů ve vlastnictví města
16. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.9.2016
17. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě ( kolem Jednoty)
18. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Hlinné
19. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301
21. Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení věcného břemene a Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti ( Moreau Agri )
22. Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“
24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemků p.č 885/2,886/3. v k.ú. NMNM – lokalita “ ul. Malá“
25. Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků – areál přírodního koupaliště
26. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 628/1 ( 80 m2) v k.ú. NMNM – Radnická ul.
27. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č.852“
28. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul.Drobného“
29. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa“
30. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště a chodníky na ul.Sportovní v Novém Městě na Moravě“
31. VZ- Územní plán Nové Město na Moravě -úprava návrhu pro opakované veřejné projednání
32. Příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek TS služeb s.r.o.
33. Plán obnovy majetku města
34. Adaptace objektu čp 16 (VZP) pro potřeby ZUŠ
35. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
36. Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – III.Q. 2016
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru správy majetku města
39. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
41. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:37. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Pavla Štorka. Zároveň konstatoval, že poslední záznam z rady města byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny námitky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/31/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2016

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 14 na rok 2016

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/31/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu ke schválení aktualizaci rozpočtu města č. 15 na rok 2016.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/31/RM/2016 Návrh rozpočtu města na rok 2017

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě ke schválení:

 

 1. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2017

 

1)  rozpočtové příjmy                       208.070,7 tis. Kč

z toho: daňové příjmy                                                             128.269,1 tis. Kč

nedaňové příjmy                                                          46.132,4 tis. Kč

kapitálové příjmy                                                          8.440,0 tis. Kč

přijaté dotace                                                               25.229,2 tis. Kč

 

2)  celkové výdaje                             257.899,7 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje                                                    180.693,7 tis. Kč

– vodní hospodářství                                                       2.291,8 tis. Kč

– lesní hospodářství                                                        1.870,0 tis. Kč

– životní prostředí                                                                45,0 tis. Kč

– průmysl, stavebnictví, obchod a služby                       7.599,5 tis. Kč

– doprava                                                                       16.811,9 tis. Kč

– vnitřní obchod, služby, cestovní ruch                             333,0 tis. Kč

– kultura                                                                             916,0 tis. Kč

– sdělovací prostředky                                                       109,0 tis. Kč

– civilní připravenost na krizové stavy                               463,0 tis. Kč

– bezpečnost a veřejný pořádek                                      3.804,1 tis. Kč

z toho: limit mezd                                                          2.637,2 tis. Kč

– požární ochrana                                                            2.081,6 tis. Kč

– veřejná správa                                                            44.477,6 tis. Kč

z toho: limit mezd                                                       26.134,0 tis. Kč

– sociální věci                                                                    382,0 tis. Kč

– tělovýchova a zájmová činnost                                    6.340,0 tis. Kč

– bydlení, komunální služby, územní rozvoj               24.905,6 tis. Kč

– ochrana životního prostředí                                       13.435,3 tis. Kč

– ostatní činnosti související se službami pro obyv.           50,0 tis. Kč

– školství                                                                           1.250,0 tis Kč

– všeobecná pokladní správa                                        20.533,0 tis. Kč

z toho: rezerva města + finanční vypořádání                4.500 tis. Kč

                                dotační programy                                               3.600 tis. Kč

– provozní příspěvky PO celkem                                  32.995,3 tis. Kč

z toho: Mateřská škola                                                4.683,3 tis. Kč

ZŠ Vratislavovo nám.                                      4.145,0 tis. Kč

ZŠ L. Čecha                                                     4.145,0 tis. Kč

Novoměstská kulturní zařízení                     10.630,8 tis. Kč

Dům dětí a mládeže                                            845,0 tis. Kč

Novoměstské sociální služby                          6.256,5 tis. Kč

Centrum Zdislava                                            2.289,7 tis. Kč

investiční výdaje                                                        77.206,0 tis. Kč

 

3)  financování                                       

Změna stavu finančních prostředků ………………………………… 59.828,9 tis. Kč

Splátka přechodné finanční výpomoci……………………………. -10 000,0 tis. Kč

 

 

 

 1. krytí financování
  • Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 16.160,0 tis. Kč, která bude určena na investiční akci KoDuS a opravu fasády věžového domu. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 17.950 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a kanalizace Rokytno. Zbylá část schodku bude kryta volnými finančními prostředky na bankovních účtech města.

 

 1. poskytnutí dotací ve výši uvedené dle návrhu rozpočtu na rok 2017 příspěvkovým organizacím města a SVK Žďársko.

 

 1. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2017

 

 1. provádět klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

 

 1. zmocnit Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

 

 1. zmocnit starostu města Nového Města na Moravě k provádění předběžného rozpočtového opatření s tím, že rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města na jejich nejbližším zasedání, a to:
  • u škodních událostí
  • ke konci roku u těch paragrafů a organizací, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným výdajům, které budou realizovány od poslední schůze rady nebo zasedání zastupitelstva města do konce aktuálního roku

 

 1. uložit osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/31/RM/2016 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/31/RM/2016 Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2016  v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA, Domu dětí a mládeže a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/31/RM/2016 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti kulturní a sociální

I. Rada města stanovuje

plat ředitelům příspěvkových organizací města Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centra ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, Danielu Šimkovi, řediteli Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a novelou nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.11.2016 dle přílohy materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/31/RM/2016 NSS, CZ – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost o souhlas k přijetí věcných a finančních darů, Úhradovník základních a fakultativních úkonů denního stacionáře na rok 2017 – doplnění

I. Rada města schvaluje

– přidělení bytu 1+kk č. 9, přízemí, část A ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, t.č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

 

– přidělení bytu 1+kk č. 86, první patro, část C paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě

 

– přidělení bytu 1+kk č. 89, první patro, část C paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveny paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě

 

– přidělení bytu 1+kk č. 13, přízemí, část A, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

 

– přidělení bytu 2+kk č. 49, přízemí, část D, manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

II. Rada města uděluje souhlas

– Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, zastoupeným Ing. Mgr. Hanou Janů, k přijetí věcných darů dle přílohy materiálu v celkové hodnotě 6 400,- Kč

– Centru ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, zastoupeným Ing. Hanou Janů, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 50 000,- Kč, dle přílohy materiálu.

III. Rada města bere na vědomí

úhradovník sociálních úkonů v denním stacionáři Centrum ZDISLAVA na rok 2017

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/31/RM/2016 Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2016

I. Rada města bere na vědomí

informační zprávu o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí roku 2016.

K tomuto bodu byli přizváni Daniel Šimek a Bc. Petr Novotný.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/31/RM/2016 Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o neinvestiční dotaci

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě neinvestiční dotaci ve výši 340 tis. Kč na organizování sportovních činností dětí, mládeže a dospělých, zejména na materiální vybavení, trenérské a manažerské zajištění přípravy mladých lyžařů a biatlonistů do 16 let SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě navýšení příjmů na položce 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o částku 340 tis. Kč a současně navýšení výdajů organizace 323 – Dotace o částku 340 tis. Kč za účelem krytí výše uvedené neinvestiční dotace.

K tomuto bodu byl přizván Petr Ptáček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/31/RM/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky-věcný záměr

I. Rada města bere na vědomí

žádost WCH Biathlon 2013 s.r.o. ze dne 8.11.2016 o vyjímku z dosavadní vyhlášky o ochraně nočního klidu a za účelem koncepčního řešení problematiky ukládá tajemníkovi zaslat návrhy nových vyhlášek k vyjádření MV ČR a dále konzultovat s navrhovateli jednotlivých akci

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat vyhlášky č. 3, 4, 5/2016 dle navrhovaného záměru.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/31/RM/2016 Bytová problematika – žádost o novou NS byt 3+1 č. 731/43, prominutí části poplatku z prodlení za BJ 726/5 a pokoj č. 733/30 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě prominout zbývající část poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytové jednotky  č. 726/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 26 495 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalým nájemcům bytové jednotky č. 726/5 na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu úhrady části poplatku z prodlení ve výši 26 889 Kč.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.731/43 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb za ubytování na pokoji č. 733/30 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši  2 120 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, současně bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravěm jakožto bývalému ubytovanému na ubytovně č. 733/30 na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu úhrady části poplatku z prodlení ve výši 2 162 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tato bytová problematika byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/31/RM/2016 Bytová problematika – žádost o prominutí části nájemného za byt 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

prominutí základního nájemného za měsíc září 2016 ve výši 1 024 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu 1+kk č. 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, a to z důvody obnovy osobního výtahu v měsíci září 2016 a věku nájemce bytu č. 301/64.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tato bytová problematika byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/31/RM/2016 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/11 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/11 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tato bytová problematika byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 1+0 č.730/18 a 2+1 č.731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.730/18 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za stávající nájemné 59 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za stávající nájemné 59 Kč/m2.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16. 15/31/RM/2016 Bytová problematika – směrnice č. 3/2016 na pronájem bytů ve vlastnictví města

I. Rada města schvaluje

vydání Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 3/2016 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ve znění příloh tohoto materiálu s tím, že výše nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu bude v čl. 6 odst. 12 směrnice stanovena takto :

a) byt k nájemnímu bydlení ve výši 59 Kč/m2

b) byt k nájemnímu bydlení v domě „KoDuS“ ve výši 57 Kč/m2

c) byt ve správě NSS ve kterém je poskytována pečovatelská služba ve výši 49 Kč/m2

d) byt ve správě NSS ve kterém není pečovatelská služba poskytována ve výši 59 Kč/m2

e) byt k nájemnímu bydlení v domě v místní části města ve výši 49 Kč/m2

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/31/RM/2016 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.9.2016

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.9.2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/31/RM/2016 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě ( kolem Jednoty)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   –  p.č. 213/3 orná půda o výměře 1091 m2 a

převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – p.č.193/2 zahrada o výměře 539 m2 a p.č.193/3 zahrada o výměře 428 m2, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a město, a to každý u nemovitosíi, jež nabývá.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/31/RM/2016 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Hlinné

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení

směnu pozemků v k.ú.Hlinné, a to jak následuje: převod z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ – část p.č.280/4 trvalý travní porost o výměře 37 m2 ( dle GP p.č. 280/7 ), převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – část p.č. 280/3 trvalý travní porost  o výměře 37 m2 ( dle GP p.č. 280/6), bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░ ,░░░░  a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/31/RM/2016 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č.251, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 403 m2 v k.ú.Hlinné, a to podílu vyjádřeném id. 3/4, z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města, za   dohodnutou   kupní   cenu  24 160,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/31/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301

I. Rada města ruší

dispozici s majetkem zveřejněnou ve dnech 12.9.2016-1.11.2016 na pronájem prostor v č.p. 301 a souhlasí z důvodů případných návazností na materiál „Adaptace objektu č.p. 16 VZP pro potřeby ZUŠ“ se zveřejněním nového záměru – dispozice s majetkem na prostory v č.p. 301 za min. nájemné ve výši 1300 Kč/m2.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/31/RM/2016 Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení věcného břemene a Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti ( Moreau Agri )

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zrušení věcného břemene spolu se Smlouvou o zřízení pozemkové služebnosti mezi městem,  jakožto oprávněným z věcného břemene a MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o., se sídlem Maršovice 87, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:262 59 044, jakožto povinným z věcného břemene, spočívající v právu přístupu a příjezdu na pozemek  p.č.3441/8 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to na dobu neurčitou a za finanční úplatu 500,-Kč ze strany oprávněného z věcného břemene.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/31/RM/2016 Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.

I. Rada města doporučuje

1. Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitostí v k.ú. Nové Město na Moravě, a to pozemků parc.č.3524 o výměře 793 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení,  parc.č.3527 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, na němž je situována stavba bez čp/če, která není zapsána  v katastru nemovitostí jako součást tohoto pozemku, parc.č.3528/1 o výměře 769 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3531/1 o výměře 697 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/1 o výměře 705 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/2 o výměře 278 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3532/3 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, parc.č.3536/1 o výměře 16 212 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, včetně věcného břemene, parc.č.3536/2 o výměře 73 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č.3536/9 o výměře 89 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc.č.3536/10 o výměře 117 m2, ostatní plocha, jiná plocha, na kterém je situována stavba bez čp/če, která není zapsána jako součást tohoto pozemku v katastru nemovitostí, parc.č.3536/13 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělské stavení, která na tomto pozemku v současnosti již není situována, parc.č.3536/16 o výměře 1537 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, včetně věcných břemen, parc.č.3536/17 o výměře 74 m2, parc.č.3536/22 o výměře 67 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/24 o výměře 3173 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/25 o výměře 820 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.č.3536/26 o výměře 1778 m2, trvalý travní porost,  parc.č.3536/28 o výměře 2688 m2, trvalý travní porost,  spolu se vším příslušenstvím a součástmi, venkovními úpravami, porosty a se všemi právy a povinnostmi, vč. věcných břemen z majetku Agrovysočina, a.s.,Zarybník 56, 594 42 Měřín, IČ: 469 00 721  do majetku města Nového Města na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:002 94 900, za dohodnutou kupní cenu 19 mil. Kč.

 

2.  zastupitelstvu města ke schválení navýšení org. 319 – Výkup nemovitostí o částku ve výši 19.024 tis. Kč, a to následovně: zapojením příjmů z prodeje nemovitostí na pol. 3111 a 3112 (prodej pozemků 2.945 tis. Kč, prodej bytů 3.344 tis. Kč, prodej budovy kina 2.975 tis. Kč)a odvodů z VHP (360 tis. Kč)v celkové částce 9,624 tis. Kč; snížením investiční akce org. 392 – KODUS, která nebude v letošním roce vyčerpána, v celkové částce 6 mil. Kč; zapojením dotace na KODUS do rozpočtu, která je již v rozpočtu předfinancována v plné výši, v částce 3,4 mil. Kč

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/31/RM/2016 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 1686, 1696/3 a 1697 v celkové výměře  do 800 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, které jsou ve vlastnictví města, určených pro budoucí výstavbu bytového domu v lokalitě „Pod nemocnicí – ulice Žďárská“, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto záměru.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25.1. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemků p.č 885/2,886/3. v k.ú. NMNM – lokalita “ ul. Malá“

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje  pozemků p.č.885/2 ostatní plocha ( 1512 m2) a p.č. 886/3 ostatní plocha  ( 146 m2)   v k.ú. NMNM v celkové výměře  do 1500 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, určených pro budoucí výstavbu  objektu na provozování drobných služeb, občerstvení, výroby a prodeje potravin.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
25.2. 24/31/RM/2016 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemků p.č 885/2,886/3. v k.ú. NMNM – lokalita “ ul. Malá“

I. Rada města ukládá

 místostarostovi města prověřit alternativní možnosti umístění projektu, který považuje za vhodné podpořit.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Michal Šmarda, starosta města navrhl ( v návaznosti na neschválení předloženého návrhu usnesení)  nové znění usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/31/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků – areál přírodního koupaliště

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí podanou žádost ( dotaz)  pana ░░░░ ░░░ ve věci možnosti pronájmu areálu přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě a žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě s tím, že případný pronájem /prodej/ směna v dané lokalitě bude řešena až po skončení  doby udržitelnosti, na kterou byla uplatněna dotace na vybudování zázemí ekonocleziště s veřejným WC, přístřeškem pro přespání a plochy pro stanování na pozemku p.č. 3363/7, t.j. v roce 2019. Záměr musí zároveň zohledňovat stávající způsob využití.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné. Členové rady hlasovali o návrhu usnesení opětovně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/31/RM/2016 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 628/1 ( 80 m2) v k.ú. NMNM – Radnická ul.

I. Rada města schvaluje

stažení tohoto materiálu za účelem opětovného projednání s žadatelem.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Michal Šmarda, starosta města navrhl nové znění usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/31/RM/2016 Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č.852“

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č. 852“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č. 852“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné. Členové rady hlasovali o návrhu usnesení znovu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/31/RM/2016 Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul.Drobného“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul.Drobného“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k oslovení výzvou

3) schvaluje předložený návrh složení hodnotící komise

4) schvaluje předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

5) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka k odsouhlasení případných dílčích změn v zadávací dokumentaci

6) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Nové Město na Moravě – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul.Drobného“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, k uzavření smlouvy o dílo na část „Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul.Drobného“ a jejích případných dodatků, nebo ke zrušení zadávacího řízení

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/31/RM/2016 Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/31/RM/2016 Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště a chodníky na ul.Sportovní v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště a chodníky na ul.Sportovní v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Parkoviště a chodníky na ul.Sportovní v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného zrušení a schválení opakovaného výběrového řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/31/RM/2016 VZ- Územní plán Nové Město na Moravě -úprava návrhu pro opakované veřejné projednání

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Územní plán Nové Město na Moravě – úprava návrhu pro opakované veřejné projednání“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– složení hodnotící komise

– návrh dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídek

II. Rada města pověřuje

místostarostu Stanislava Marka a v jeho nepřítomnosti starostu Michala Šmardu, aby jménem města činil úkony směřujícíc k výběru dodavatele služeb „Územní plán Nové Město na Moravě – úprava návrhu pro opakované veřejné projednání“, a to včetně:

– případného rozhodnutí o vyloučení účastníků

– uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků

– nebo zrušení zadávacího řízení

III. Rada města schvaluje

nový harmonogram schvalovacího procesu ÚP dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/31/RM/2016 Příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek TS služeb s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek pro společnost TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:25509187 dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/31/RM/2016 Plán obnovy majetku města

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě Plánu obnovy majetku a soulasí s jeho postupným zpracováním dle tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
35. 34/31/RM/2016 Adaptace objektu čp 16 (VZP) pro potřeby ZUŠ

I. Rada města schvaluje

pokračování  zpracovávání projektové dokumentace „Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ“ dle předložené varianty bez přístavby a s elevací v koncertním sále v suterénu.

II. Rada města souhlasí

s ohledem na uzavřenou platnou nájemní smlouvu s VZP ČR na prostory v č.p. 16 a na základě stanoviska VZP ČR ze dne 19.10.2016 s vypsáním dispozice s majetkem města na pronájem prostor – celého přízemí objektu č.p. 97 (stávající prostory P-Café i ČMSS – stavební spořitelny).

III. Rada města ukládá
1. ředitelce ZUŠ NMNM předložit návrh řešení provozu ZUŠ ve školním roce 2017-2018 pro případ, že by přízemí objektu ZUŠ NMNM v č.p. 121 bylo nutné využít pro třetí subjekt vč. případných vazeb na zřizovací listinu příspěvkové organizace
2. odboru ŠKSV prověřit možnost využití budovy bývalé MŠ Tyršova pro případné umístění části provozu ZUŠ NMNM ve školním roce 2017-2018 vč. případných vazeb na zřizovací listinu příspěvkové organizace
3. odboru SMM vyzvat stávajícího provozovatele P-Café k předložení konkrétního záměru na využití prostor přízemí objektu č.p. 121 vč. projektové dokumentace,  kalkulace fin. nákladů (zejm. s ohledem na možnost posouzení tech. zhodnocení x oprava)

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 35/31/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí města 2016

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Dana Wurzelová, Miloš Hemza, Ing. Lubomír Kubík a Zbyněk Grepl.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 36/31/RM/2016 Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – III.Q. 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Laštovička František, Ing.

I. Rada města bere na vědomí

zprávy správce TS služby s.r.o.

– o hospodaření v lesích Města Nové Město na Moravě

– o péči o veřejnou zeleň a hřbitovy

– o obstarání správy městského kamenolomu

za období III. kvartálu 2016.

II. Rada města bere na vědomí

aktuální stav správních řízení o povolení zahloubení kamenolomu Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byli dále přizváni Ing. Dana Wurzelová, Ing. Tomáš Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 37/31/RM/2016 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 38/31/RM/2016 Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru správy majetku města

I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na návrh tajemníka pana Ing. Radka Filu, bytem Brněnská 248, Nové Město na Moravě do funkce vedoucího Odboru správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě, a to s účinností od 15.11.2016 na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 6 měsíců.

II. Rada města bere na vědomí

opravu chyby v příloze č.1 „Organizační struktura Městský úřad Nové Město na Moravě, stav od 1.11.2016“ materiálu č. 29 schůze RM č. 29 konané dne 10.10.2016´s tím, že celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Nové město na Moravě je i nadále 68, a to podle přílohy č. 4a tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 39/31/RM/2016 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání bytové komise
2. předloženou zprávu z jednání společenské a kulturní komise
3. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města
4. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast
5. předloženou zprávu z jednání dopravní komise
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání společenské a kulturní komise
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise rozvoje města, komise bytové, komise pro sociální oblast a dopravní komise
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil jednání schůze v 17:50 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 7
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Pavel Štorek
zastupitel