Samospráva města

32. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.6.2024 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.6.2024
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Michal Šmarda a Stanislav Marek byli přítomni do 17:26 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/32/RM/2024 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhováno rozšířit program o bod č. 26 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 12 a ke stažení je navrhován bod č. 19. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM, odpis pohledávky PO Mateřská škola
3. Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM
4. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032
5. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace
7. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě
8. Návrh na stanovení platu ředitelkám MŠ a 1. ZŠ
9. Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě s prvky regulačního plánu
10. Bytová problematika – smlouva o jistotě na byt ul. Drobného 301 v NMNM
11. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)
12. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2398/1 (cca 150 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, ul. Luční
13. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
14. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě (EGD)
15. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 25 v Olešné
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 28/1 (cca 133 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna
17. VZ „Kontejnerová stání“
18. Prezentace projektu Smuteční síň v Novém Městě na Moravě
19. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno – STAŽENO
20. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025
21. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
22. PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě
23. Jednací řád zastupitelstva města
24. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
25. Diskuze
26. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 12

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:26 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/32/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM, odpis pohledávky PO Mateřská škola

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

s odpisem pohledávky v hodnotě 14.080,46 Kč ze strany Mateřské školy, Drobného 299, Nové Město na Moravě, IČ 70995559, dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Martina Slámová a Mgr. Soňa Šikolová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/32/RM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/32/RM/2024 Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2025 – 2032 dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/32/RM/2024 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2025

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2025 dle přílohy č. 1

2. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2025 dle přílohy č. 2

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/32/RM/2024 Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace

I. Rada města doporučuje

a) zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 1 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2024 ve výši 1 000 000,- Kč a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

b) zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí dotace žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░ Olešná░░ ve výši 40 000 Kč a░░░░ ░░░░ ░░ Olešná░░ (žádá dotaci na parc. č. 872) ve výši 40 000 Kč. (viz. příloha č.2).

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – převod finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení ve výši 1 080 000 Kč, a to z odvětví finanční operace do investičních výdajů.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Martina Slámová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Helena Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/32/RM/2024 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu Penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě dle přílohy č. 3 materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/32/RM/2024 Návrh na stanovení platu ředitelkám MŠ a 1. ZŠ

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Soni Šikolové dle přílohy č. 1, a to s účinností od 1.7.2024.

II. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Haně Knapčokové dle přílohy č. 2, a to s účinností od 1.7.2024.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/32/RM/2024 Bytová problematika – smlouva o jistotě na byt ul. Drobného 301 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o jistotě mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Jiříkovice░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+kk č. 67 na ulici Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě, a to ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Renata Chalupová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 80 v Maršovicích (PeruTě)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 192 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2), jehož součástí je stavba č. p. 80 (občanské vybavení) v kat. území Maršovice u Nového Města na Moravě s prostory o celkové výměře 209,91 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP objektu č. p. 80 za základní nájemné ve výši 52.478 Kč za rok bez DPH, a to za účelem užívání pro potřeby města (zejména se jedná o volby, kulturní činnost, krátkodobé pronájmy apod.) na dobu neurčitou od 1.7.2024 s šestiměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto nájemcem a společností PeruTě NMNM s.r.o., Žďárska 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 17244633, jakožto pronajímatelem dle příloh materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2398/1 (cca 150 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, ul. Luční

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 2398/1 o výměře cca 150 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  bytem Luční ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, ročním nájemným 800 Kč, za účelem využití jako zahrádka a k umístění pergoly, v rozsahu dle situačního zákresu s tím, že uzavřením nájemní smlouvy se nahrazuje stávající nájemní smlouva ze dne 1.6.2014.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 34,27 m2 v 1. NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 95.000 Kč za rok bez DPH, a to za účelem provozování kadeřnických a wellness služeb na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou bez uvedení důvodu a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Kristýnou Vrátnou, Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 07888732, jakožto nájemcem.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě (EGD)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 5.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 318/3, 345/1,50/6 v k.ú. Rokytno na Moravě, umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelového pilíře v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č.143 v k.ú. Rokytno na Moravě, umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 25 v Olešné

I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu jejímž předmětem je pozemek parc. č. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 791 m2 jehož součástí je stavba č. p. 25 (občanské vybavení) – veškeré prostory vyjma prostor obecní knihovny, pozemek parc. č. 106 (zahrada) o výměře 1179 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Olešná na Moravě za základní nájemné ve výši 120.000,-Kč za rok bez DPH (neplátci DPH), a to za účelem dle předložené žádosti, na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní dobou bez udání důvodu a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 09398015, jakožto nájemcem s tím, že pro podnájem za účelem pořádání vzdělávacích, volnočasových, kulturních, osvětových, seberozvojových, komunitních a obdobných akcí není třeba předchozí souhlas města.
2. výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 11.03.2020 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem na straně jedné a společností U dvojice s.r.o., IČ: 03542751, Poličanská 1487, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, jakožto nájemcem na straně druhé, kterou město pronajalo na dobu neurčitou pozemek parc. č. 105/1 o výměře 791 m2, jehož součástí je stavba č.p.25 a pozemek parc. č. 106 o výměře 1179 m2 v k. ú. Olešná na Moravě, za účelem provozování ubytování, stravování a občerstvení s tím, že výpovědní doba, dle čl. VIII odst. 3. bodu f) nájemní smlouvy činí 3 měsíce.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi změnit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 28/1 (cca 133 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 28/1 (cca 133 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna – v rozsahu dle situačního zákresu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16. 15/32/RM/2024 Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 12

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 26.01.2023 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem na straně jedné a Veronika Ehrenbergerová, Brodská 1907/29, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 08955093 jakožto nájemcem na straně druhé, a to ke dni 30.06.2024 s podmínkou současného písemného uznání dluhu ze strany nájemce.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/32/RM/2024 Prezentace projektu Smuteční síň v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

projektovou dokumentaci Smuteční síně v Novém Městě na Moravě prezentovanou Ing. Arch. Radimem Horákem

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing.arch. Radim Horák a představil prezentaci a nové informace týkající se projektu smuteční síně v NMMN.

Dále byli přizvány Mgr. Daniela Krejčí a Ing. Zuzana Janovská.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/32/RM/2024 Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě – aktualizováno

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě dle Přílohy č. 1 „Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě s prvky regulačního plánu“ pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Dana Sklenářová a Bc. Linda Nejedlá.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/32/RM/2024 VZ „Dodávka a montáž kontejnerových stání pro Nové Město na Moravě v období 2024-2027“

I. Rada města schvaluje

 zahájení zadávacího řízení na dodávky „Dodávka a montáž kontejnerových stání pro Nové Město na Moravě v období 2024-2027“ a v této souvislosti schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

 

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž kontejnerových stání pro Nové Město na Moravě v období 2024-2027“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka a montáž kontejnerových stání pro Nové Město na Moravě v období 2024-2027“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření rámcové smlouvy  a jejích dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. Darovací smlouva – dešťová kanalizace Rokytno-STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
21. 19/32/RM/2024 Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit do rozpočtu roku 2025 seznam investic a velkých oprav uvedených v příloze č.1 – části A k realizaci v roce 2025. Investice a velké opravy uvedené v příloze č.1 – část B budou do rozpočtu zapojeny v případě získání dotace.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/32/RM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Daniela Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/32/RM/2024 PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dle ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2001 Sb., zákon o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o výstavbě dle přílohy č. 1. materiálu.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/32/RM/2024 Jednací řád zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat jednací řád Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dle přílohy materiálu č. 2.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/32/RM/2024 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro majetek a rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro majetek a rozvoj města

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/32/RM/2024 Diskuze

I. Rada města schvaluje

v návaznosti na uzavřenou příkazní smlouvu s příkazníkem Novoměstské služby s.r.o., s účinností od 02.09.2024, ceník krátkodobých pronájmů (na dobu kratší než 30 dnů) Sportovní haly na ulici Sportovní č.p. 1583, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 17:37 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta