Samospráva města

32. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 19.10.2020 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 19.10.2020
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Stanislav Marek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Bc. Jaroslav Lempera
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/32/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 31. Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě – ukončení a
body č. 13. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III. Q/2020  a č. 19 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
byly staženy z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021
3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
4. VZ “ Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023″
5. VZ „Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“
6. Obnova Horáckého muzea  – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekční práce
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
8. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
9. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Maracaibo z. s.
10. Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 6. funkční období
11. NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce
12. Plán zimní údržby  místních komunikací pro zimní období 2020 -2021
13. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III. Q/2020 – STAŽENO
14. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 (89 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM
16. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM ( Vlachovická cihelna)
17. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK
18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
20. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM )
21. Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Slavkovice, Hlinné  – E.on ( Soškova, Jánská, Drobného, Obora, Masarykova)
22. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS
23. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem
24. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM
25. Dispozice s majetkem – pronájem prostor ve sportovní hale
26. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM
27. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.290/3 v k.ú. NMNM
28. Kontrola plnění úkolů RM
29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
30. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:28 hodin.

Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Krejčího.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

M. Šmarda byl přítomen online videokonferencí a S. Marek se ze schůze omluvil.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/32/RM/2020 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2021 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/32/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/32/RM/2020 VZ „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření rámcových smluv nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/32/RM/2020 VZ „Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „“Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření rámcové smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/32/RM/2020 Obnova Horáckého muzea – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekční práce

I. Rada města schvaluje

uzavření předloženého návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.11.2015 mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně „objednavatele“) a Ing.arch.Františkem Brychtou, se sídlem Palackého nám. 33, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 88507190 (na straně „zhotovitele“) na provedení aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby „Obnova Horáckého muzea, Vratislavovo nám. 114, k.ú. Nové Město na Moravě“.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/32/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/32/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 30.000,-Kč paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 635 00 Brno░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na vydání publikace „Kraj návratů a poznávání“, medailonky osobností Novoměstska a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 635 00 Brno░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 30.000,-. Kč z odvětví finanční operace na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/32/RM/2020 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Maracaibo z. s.

I. Rada města schvaluje

prominutí penále ve výši 6.365,80,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace spolku Maracaibo z. s., se sídlem Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43382614.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/32/RM/2020 Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 6. funkční období

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a schváleným Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě tyto zástupce zřizovatele:

do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou:

1. Stanislav Marek

2. Mgr. Helena Šustrová

 

do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou:

1. Stanislav Marek

2. Mgr. Helena Šustrová

Bc. Lempera navrhl po vzájemné diskuzi s radními doplnění návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/32/RM/2020 NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 17.4.2012 uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (půjčitel)  a Novoměstskými kulturními zařízeními Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00372854 (vypůjčitel), dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/32/RM/2020 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 -2021

I. Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 – 2021 dle příloh 1 – 6, kterým se současně ruší a nahrazuje dosavadní plán zimní údržby.

II. Rada města ukládá

odboru SMM předkládat plán zimní údržby ke schválení k 30.06. přísl. kalendářního roku.

Bc. Lempera navrhl po vzájemné diskuzi s radními doplnění návrhu usnesení o bod II.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III. Q/2020-STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
14. 13/32/RM/2020 Bytová problematika – přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 1+kk č. 1515/░░  na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 43,93 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , Bobrová, jakožto nájemcem na byt č. 1515/░░  na ul. Žďárská na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 (89 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 87 o výměře 89 m2 v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Maršovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 17.800,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM ( Vlachovická cihelna)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.3189 (dle GP p.č. 3189/2)  o výměře 12 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 3000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.3189 (dle GP p.č.3189/3)  o výměře 9 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Brno, za dohodnutou kupní cenu  2 250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/3189/2020-BZRM, a to k pozemku p.č. 367/7 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Rokytno na Moravě,  z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.175 (dle GP p.č. 175/1)  o výměře 33 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.175 (dle GP p.č. 175/2)  o výměře 33 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha 4, za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) – STAŽENO
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
jednání budou přítomni zástupci MRS

I. Rada města schvaluje

pacht nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 876 vodní plocha o výměře 26.676 m2, parc. č. 882/1 vodní plocha o výměře 32.447 m2, parc. č. 1533 vodní plocha o výměře 10.870 m2, parc. č. 2535/4 vodní plocha o výměře 1.870 m2, parc. č. 2632 vodní plocha o výměře 1.474 m2, parc. č. 3011 vodní plocha o výměře 2.935 m2, parc. č. 3012/5 vodní plocha o výměře 4.331 m2, parc. č. 3058 vodní plocha o výměře 17.786 m2, parc. č. 3349 vodní plocha o výměře 4.584 m2, parc. č. 3665/3 vodní plocha o výměře 41.136 m2, parc. č. 3669/3 vodní plocha o výměře 36.732 m2, parc. č. 3678/6 vodní plocha o výměře 14.476 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a parc. č. 643 vodní plocha o výměře 15.314 m2 v k.ú. Slavkovice, a to Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, se sídlem Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 005 57 188, na dobu určitou od 01.01.2021 – 31.12.2024, s roční výši pachtovného 139.016 Kč s inflační doložkou, a to za účelem chovu ryb s tím, že pachtýř bude provádět především údržbu hrází, požeráků, sečení hrází 3x ročně, zajišťovat přírodní rovnováhu ve vodních nádržích, provádět čištění dna od napadaných a vhozených předmětů a ostrahu rybníků rybářskou stráží.

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
20. 18/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM )

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č.3441/5 – 285 m2, část p.č. 3442/1 (dle GP p.č. 3442/4) – 93 m2, část p.č. 3443/1 (dle GP p.č. 3443/16) – 329 m2, část p.č. 3443/1 (dle GP p.č. 3443/15) – 915 m2 a část p.č. 3443/1 (dle GP p.č. 3443/17) – 72 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Římskokatolické farnosti Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 120, Nové Město na Moravě, IČ: 48898759  do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 249.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Slavkovice, Hlinné – E.on ( Soškova, Jánská, Drobného, Obora, Masarykova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č.280/4, 280/6 v k.ú.Hlinné umístění distribuční soustavy –  kabelové přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků   p.č. 628/31, 37/1 v k.ú. Slavkovice,  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku   p.č. 3542/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelové smyčky, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č.1383/1 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení VN a telekomunikační síť, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 308, 367/1, 335/1, 338/1, 358 v k.ú. Nové Město na Moravě,  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN,VN, rozpojovací skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10.000Kč + DPH.

VI. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.250 v k.ú.Hlinné umístění distribuční soustavy –  kabelu NN a přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

VII. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 308, 358, 364/2, 367/1 v k.ú. Nové Město na Moravě,  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, rozpojovací skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s tím, že jiným provozovatelem sítě el. komunikací může být vyjma nájemce pouze společnost Vontage Towers s.r.o., IČ: 090 56 009, Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.06.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto budoucím prodávajícím a STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495 jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna termínu uzavření řádné smlouvy kupní, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 01.04.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.11.2019, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 45 Lísek, IČ: 01979043 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01061976 jakožto nájemci, jehož předmětem je ukončení nájemního vztahu s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 592 45 Lísek, IČ: 01979043, a to ke dni 31.10.2020.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/32/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor ve sportovní hale

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor o celkové výměře 12,65 m2 (místnost 1.04.08 – zázemí pro fotbal) v I.NP objektu č. p. 1583 na ul. Sportovní v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 1.000 Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a SFK Vrchovina z.s., Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371, jakožto nájemcem.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 3820 o výměře 270 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
27. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.290/3 v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.290/3 v k.ú.Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
28. 24/32/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města, s tím, že úkol č. 12) vyřazuje jako splněný.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.1. 25/32/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas

Bc. Lempera navrhl po vzájemné diskuzi s radními doplnění návrhu usnesení o bod III a hlasování o rozdělených návrzích usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.2. 26/32/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města ukládá

starostovi připravit návrh na způsob realizace usnesení komise pro mládež, sport a volný čas ze dne 16.09.2020, v bodu 2, usnesení I.

Bc. Lempera navrhl po vzájemné diskuzi s radními doplnění návrhu usnesení o bod III a hlasování o rozdělených návrzích usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/32/RM/2020 Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě – ukončení

I. Rada města revokuje

usnesení č. 33/12/RM/2019 ze dne 16.09.2019 ve znění:

„Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o vybudování příjezdové komunikace“ mezi městem Nové Město na Moravě a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.“

II. Rada města schvaluje

ukončení „Smlouvy o vybudování příjezdové komunikace“ ze dne 09.04.2019, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, IČ:00294900 a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, a to jednostrannou výpovědí města bez udání důvodu se 7 denní výpovědní dobou.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera ukončil schůzi rady města v 15:32 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel