Samospráva města

32. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.12.2016 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 32. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 5.12.2016
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/32/RM/2016 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze s tím, že program byl doplněn o body číslo 21., 22., 23. :

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 16 na rok 2016
3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
4. NSS – Žádost o souhlas s poskytnutím služby – propagace sponzora
5. Návrh na rozpis dotačních programů a výzev na rok 2017
6. Individuální žádost Mikroregionu Novoměstsko o neinvestiční dotaci
7. Nadační fond – revokace usnesení – doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě
8. Cena pro nejlepšího českého závodníka – SP v biatlonu 2016
9. Smlouva č.79/2017 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích
10. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/4 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
11. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS se změnou na straně nájemce na byt 1+0 č.730/18 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/60 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
13. Dispozice s majetkem – prodej BJ 727/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě stávajícímu nájemci
14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301
15. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
16. Dodatek č. 1 k Zásadám prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ze dne 17.12.2013
17. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
18. Kontrola plnění úkolů RM
19. Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM ( Petrovická )
22. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Olešná ( ZD NMNM)
23. Veřejná zakázka „Dodávka dopravních požárních automobilů- část 1) požární automobil pro SDH Studnice“
24. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:00 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval pana MUDr. Zdeňka Kadlece. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen panem Ing. Pavlem Štorkem a nebyly proti němu vzneseny námitky, což Ing. Štorek potvrdil.

Předkladatel:
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/32/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 16 na rok 2016

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 16 na rok 2016.

II. Rada města souhlasí

s vyřazením majetku z účetnictví PO Základní škola, Leandra Čecha 860 dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/32/RM/2016 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí města realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 19.599.117,- Kč dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/32/RM/2016 NSS – Žádost o souhlas s poskytnutím služby – propagace sponzora

I. Rada města souhlasí

s poskytnutím služby – propagace sponzora, firmy SATT a.s., IČ: 60749105, ze strany příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, zastoupené Ing. Mgr. Hanou Janů, dle návrhu smlouvy uvedené v příloze materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/32/RM/2016 Návrh na rozpis dotačních programů a výzev na rok 2017

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 jednotlivým žadatelům z výzvy na podporu aktivit neziskových organizací v oblasti :

1) kultury dle přílohy s tím, že oproti návrhu Společenské a kulturní komise zvyšuje neinvestiční dotaci pro žadatele Spolek rodičů při ZŠ  Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 na celkových 15 tis. Kč, částka bude vykrytá z úspořených peněz pro dotační program Novoměstská kultura 2017

2) volného času dle přílohy

3) malých spolků v oblasti sportu (do 150 členů)  dle přílohy 

4) spolků z místních částí dle přílohy

5) a dále z výzvy na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti dle přílohy

a za tímto účelem schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2017 dle přílohy materiálu

 

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schválit:

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou zákadnou 150 a více členů v celkovém objemu 848 tis. Kč dle přílohy materiálu

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů  v celkovém objeu 1 310 tis. Kč dle přílohy materiálu

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 jednotlivým žadatelům z dotačních programů – Novoměstská kultura 2017 v celkovém objemu 215 tis. Kč, Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme v celkovém objemu 120 tis. Kč, Zkvalitnění sportovišť v celkovém objemu 140 tis. Kč a Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci v celkovém objemu 260 tis. Kč dle přílohy materiálu

– návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s vypsanými dotačními programy  na rok 2017 dle přílohy materiálu

III. Rada města bere na vědomí

dopis Mgr. Ruth Šormové, ředitelky obecně prospěšné společnosti Portimo o.p.s. a členky Komise pro sociální oblast k výsledkům stanovení dotací jednotlivým žadatelům v dotačních programech a výzvách v sociální oblasti na rok 2017 Komisí pro sociální oblast.

IV. Rada města ukládá

odboru ŠKSV zpracovat na rok 2018 novou metodiku stanovení dotací jednotlivým žadatelům o dotace ve vyhlášených výzvách a dotačních programech městem Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová, PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/32/RM/2016 Individuální žádost Mikroregionu Novoměstsko o neinvestiční dotaci

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Novoměstsko  se sídlem Tři Studně 25, 59204 Fryšava pod Žákovou horou neinvestiční dotaci ve výši 73 tis. Kč na financování projektových prací na akci „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa, zpracování PD pro stavební a územní řízení“, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě snížení výdajů na org. 127 – stavebnictví o částku 73 tis. Kč a současně navýšení výdajů organizace 323 – Dotace o částku 73 tis. Kč za účelem krytí výše uvedené neinvestiční dotace.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/32/RM/2016 Nadační fond – revokace usnesení – doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě revokovat usnesení č. 10/12/ZM/2016 přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 26.9.2016:

 

„Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje:

1. změnu Zakládací listiny Nadačního fondu Nového Města na Moravě a jeho Statutu týkajícího se navýšení majetkového vkladu z původních 100 tis. Kč na 500 tis. Kč dle přílohy materiálu

2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení org. 157  Nadační fond Nového Města na Moravě o částku 400 tis. Kč, a to převodem z neinvestiční rezervy města ve výši 280 tis. Kč a z org. 233 – Městské lázně ve výši 120 tis. Kč“.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/32/RM/2016 Cena pro nejlepšího českého závodníka – SP v biatlonu 2016

I. Rada města schvaluje

poskytnutí věcného daru v hodnotě 20 000,- Kč nejlepšímu českému závodníkovi reprezentujícímu Českou republiku v rámci IBU WORLD CUP BIATHLON a pověřuje starostu města předáním ceny.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/32/RM/2016 Smlouva č. 6011704179 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6011704179 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nové Město na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6011704179 jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nové Město na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/32/RM/2016 Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/4 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č.732/4 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/4 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 732/4 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Bystřice nad Pernštejnem, a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/32/RM/2016 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS se změnou na straně nájemce na byt 1+0 č.730/18 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , obě trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.730/18 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , obě trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/32/RM/2016 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/60 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , všichni trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/60 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě  na dobu neurčitou, za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ , všichni trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/32/RM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ 727/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě stávajícímu nájemci

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit úplatný převod bytové jednotky č. 727/5 o výměře 54,37 m2 v domě č.p. 726, 727, 728, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5437/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5437/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Polička, za dohodnutou kupní cenu 319.923,-Kč s tím, že kupující  je poplatníkem  daně z nabytí nemovitosti.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/32/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro prostory v I.NP na ulici Drobného č.p.301 v Novém Městě na Moravě o celkové výměře podlahové plochy 27,4mza nájemné ve výši 1 400,-Kč/m2/rok bez DPH, tzn. 38 360,-Kč/rok bez DPH, s tím že nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028, jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15.1. 15/32/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro prostory v I.NP na Vratislavově náměstí č.p.97 v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 218 638,-Kč za rok bez DPH, s tím že nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace, a to na dobu určitou pěti let s šestiměsíční výpovědní dobou s možností její obnovy, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl upravit návrh usnesení a následně hlasovat usnesení jednotlivě. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15.2. 16/32/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzaveřené, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a Ilona Kovářová, Dalečín 6, 592 41 Dalečín, IČ: 60572116, jakožto nájemcem, dne 16.5.2011, dohodou ke dni 1.1.2017.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15.3. 17/32/RM/2016 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

I. Rada města bere na vědomí

informaci ředitelky ZUŠ ze dne 28.11.2016 k možnosti přesunu aktivit ZUŠ, s tím, že bude problematika opětovně projednána v návaznosti na předložení vyžádaných podkladů od současného provozovatele P-Café.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 18/32/RM/2016 Dodatek č. 1 k Zásadám prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ze dne 17.12.2013

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 16.12.2013, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 19/32/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí města 2016

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016 a informace k vybraným akcím roku 2017.

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro informativní zprávy.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 20/32/RM/2016 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že z plnění vypouští splněné úkoly č. 16 a,b, 20 a schvaluje změnu termínu úkolu č. 11, 12, 15 dle návrhu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro informativní zprávy.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 21/32/RM/2016 Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

upravený plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě na I. pololetí roku 2017.

Mgr. Jiří Maděra, požádal o posun gtermínu 38. schůze rady města v plánu schůzí rady města. Členové rady tento návrh přijali.

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro informativní zprávy.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 22/32/RM/2016 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání společenské a kulturní komise
2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež sport a volný čas.
3. předloženou zprávu z jednání bytové komise
4. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání společenské a kulturní komise, komise pro mládež sport a volný čas
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové, komise pro sociální oblast.
III. Rada města bere na vědomí
rezignaci člena Kulturní a společenské komise města Nového Města na Moravě pana Pavla Michala Vojty ze dne 23.11.2016 č.j.16616/2016

Michal Šmarda, starosta města navrhl společné hlasování pro informativní zprávy.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 23/32/RM/2016 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM ( Petrovická )

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu  města ke schválení úplatný převod části pozemku p.č.2738/4 o výměře 150 m2 ( dle GP p.č.2738/7 ) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to Pegas-Šincl s.r.o., se sídlem Petrovická 587, Nové Město na Moravě, IČ: 479 02 523, za dohodnutou kupní cenu 46 500,-Kč + platná sazba  DPH  s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 24/32/RM/2016 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Olešná ( ZD NMNM)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú.Olešná na Moravě, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924 – díl „a“ z p.č.10 o výměře 81 m2, p.č.7 o výměře 10 m2, převod z majetku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924 do majetku města – část p.č.8 ( dle GP p.č. 8/2) o výměře 56 m2, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a Zemědělské družstvo, a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 25/32/RM/2016 Veřejná zakázka „Dodávka dopravních požárních automobilů- část 1) požární automobil pro jednotku SDH Studnice“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Dodávka dopravních požárních automobilů- část 1) požární automobil pro SDH Studnice“ a v této souvislosti schvaluje:

– návrh zadávacích a obchodních podmínek

– seznam dodavatelů navržených k oslovení výzvou k podání nabídek

– složení hodnotící komise

 

II. Rada města pověřuje

místostarostu Stanislava Marka, a v jeho nepřítomnosti starostu Michala Šmardu,aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele požárního automobilu pro SDH Studnice, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, případného zrušení a schválení opakovaného zadávacího řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje  uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. Diskuze

Členové rady diskutovali o aktuálním stavu možností obnovy Zichova rybníku.

Členové rady diskutovali o možnostech využití prostranství vedle spojovacího krčku II. Základní školy a Gymnázia.

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru upozornila na špatnou kvalitu hlášení městského rozhlasu na ulici Drobného a požádala o kontrolu jednotlivých lokalit.

Mgr. Jiří Maděra pozval členy rady na Vzpomínkový večer na Vincence Makovského, který se uskuteční 8.12.2016.

Michal Šmarda, strosta města pozval členy rady na setkání se zástupci ukrajinského města Čop v rámci krajského projektu, které se uskuteční 15.12.2016.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil jednání v 15:28 hodin.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 7
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


MUDr. Zdeněk Kadlec
zastupitel