Samospráva města

33. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 27.6.2024 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 27.6.2024
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/33/RM/2024 Zahájení a schválení programu

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:04 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č. 7 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky:
1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM
3. Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Knihovna NMNM
4. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Pódium NMNM z.s.
5. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -Spolek MINIJESLE z.s.
6. Diskuze
7. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

 

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/33/RM/2024 Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Knihovna NMNM

K tomuto bodu byly přizvány paní Marie Šímová a Mgr. Lenka Klapačová.

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní░░░░ ░░░░ na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Knihovna NMNM se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, s účinností od 1.1. 2025 na dobu určitou, a to do 31.12.2030.

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/33/RM/2024 Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lenka Klapačová.

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM se sídlem Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, a to s účinností od 1.1. 2025 na dobu určitou, a to do 31.12.2030.

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/33/RM/2024 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Pódium NMNM z.s.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Soňa Ošmerová a Mgr. Lenka Klapačová.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Pódium NMNM z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 19933461 ve výši 55.000,-Kč na projekt „Pódium NMNM 2024“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem spolkem Pódium NMNM z.s., se sídlem Wolkerova 1250, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 19933461 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/33/RM/2024 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -Spolek MINIJESLE z.s.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Soňa Ošmerová a Mgr. Lenka Klapačová.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Spolku MINIJESLE z.s., se sídlem  Sportovní 221, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 19478780 ve výši 50.000,-Kč na projekt „Vybavení dětské skupiny Hvězdičky na ulici Malá 161, Nové Město na Moravě“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Spolkem MINIJESLE z.s., se sídlem Sportovní 221, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 19478780 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy č. 2 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření – snižuje se odvětví finanční operace o částku ve výši 10.000,- Kč a odvětví sport a zájmová činnost o částku ve výši 40.000,- a zároveň se navyšuje odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti o částku ve výši 50.000,- Kč jako neinvestiční dotaci pro Spolek MINIJESLE z.s.

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/33/RM/2024 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Soňa Ošmerová a Mgr. Lenka Klapačová.

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem podpory, na základě které bude finančně podpořen projekt města  „Soubor 3 ks FVE na budovách Města Nové Město na Moravě“, a to dle přílohy materiálu.

Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:42 hodin.

 

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel