Samospráva města

33. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.11.2020 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.11.2020
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/33/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že

– byl rozšířen o body
č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020,
č. 30 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě
č. 31 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Nemocnice NMNM
– bod č. 7 Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení byl stažen z programu
– v bodu č. 16 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v NMNM přibylo přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021
5. Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení
6. Participativní rozpočet – výsledky hlasování
7. Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení – STAŽENO
8. VZ „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“
9. Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení NN
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
11. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.
12. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020
13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
14. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/ 2020
15. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2020
16. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkovav Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
20. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 237, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna a p.č. 290/1 v k.ú. Rokytno na Moravě (EGÚ Brno)
21. Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 1704/3, 1704/33,1686/1 v k.ú. NMNM ( plyn. přípojka Staredo)
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 80 v Maršovicích
23. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)
24. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS
25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:35 hodin.
Ověřovatelem zápisu jmenoval S. Marka. Zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Šustrová byla přítomna online videokonferencí.
V 15:30 hodin byla schůze rady města přerušena, znovu zahájena byla v 15:45 hodin.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/33/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/33/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/33/RM/2020 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2021

 

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 249 798,8
z toho: daňové příjmy 148 630,0
  nedaňové příjmy 48 783,0
  kapitálové příjmy 12 268,8
  přijaté transfery 40 117,0
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9
Přechodné fin. výpomoci 20 000,0
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 206 452,5
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 165 202,0
  vodní hospodářství  3 080,5
  zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 466,0
  průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 415,0
  doprava  18 694,0
  civilní připravenost na krizové stavy 109,0
  kultura, církve a sdělovací prostředky 1 418,0
  bezpečnost a veřejný pořádek 5 008,3
  požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 468,2
  státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 56 125,0
  sociální věci a politika zaměstnanosti 209,0
  zdravotnictví 0,0
  sport a zájmová činnost 8 042,0
  bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 050,2
  ochrana životního prostř. 17 240,0
  ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0
  vzdělávání a školské služby 4 705,3
  jiné veřejné služby a činnosti 8,5
  ostatní činnosti  833,0
  finanční operace  17 280,0
  provoz.příspěvky PO celkem 41 250,5
  z toho: Mateřská škola  4 173,3
    ZŠ Vratislavovo nám. 5 347,0
    ZŠ L. Čecha  5 229,8
    Zákl.umělecká škola 1 137,0
    Novoměst. kultur. zařízení 13 875,0
    Dům dětí a mládeže 704,0
    Novoměst. soc. služby 8 989,4
    Centrum Zdislava 1 795,0
    dotace PO ze SR a kraje  
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 89 332,0
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 295 784,5
 
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

  financování 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 20 000,0
splátka přechodné fin. výpomoci 0,0
změna stavu FP na bankovních účtech 25 985,8
Financování celkem (tis. Kč) 45 985,8

 

 

limit mezd MěÚ                    34 275,7 tis. Kč

limit mezd Městské policie   3.420 tis. Kč

 1. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 500 tis. Kč, z 20.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 25 985,8 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města
   
 2. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2021 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
   
 3. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2021
    
 4. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/33/RM/2020 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

I. Rada města schvaluje

prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za nebytové prostory podnikatelům, kteří po dobu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu nemohli provozovat podnikání, a to za nájemné splatné v době nouzového stavu a měsíci následujícím po ukončení nouzového stavu, s tím, že o prominutí nájemného podnikatelé individuálně požádají město po skončení omezujících opatření.

II. Rada města deklaruje,

že město jako pronajímatel nebude po dobu nouzového stavu jednostranně ukončovat uzavřené nájemní smlouvy z důvodů neplacení nájemného ze strany nájemníků, jejichž činnost byla v nouzovém stavu omezena.

III. Rada města bere na vědomí

prodloužení splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku z pobytu ze strany správce poplatku – MěÚ Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Zástupci MRS jsou přizváni na jednání RM 16.11.2020 v 15:00 hod.

I. Rada města schvaluje

pacht nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 876 vodní plocha o výměře 26.676 m2, parc. č. 882/1 vodní plocha o výměře 32.447 m2, parc. č. 1533 vodní plocha o výměře 10.870 m2, parc. č. 2535/4 vodní plocha o výměře 1.870 m2, parc. č. 2632 vodní plocha o výměře 1.474 m2, parc. č. 3011 vodní plocha o výměře 2.935 m2, parc. č. 3012/5 vodní plocha o výměře 4.331 m2, parc. č. 3058 vodní plocha o výměře 17.786 m2, parc. č. 3349 vodní plocha o výměře 4.584 m2, parc. č. 3665/3 vodní plocha o výměře 41.136 m2, parc. č. 3669/3 vodní plocha o výměře 36.732 m2, parc. č. 3678/6 vodní plocha o výměře 14.476 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a parc. č. 643 vodní plocha o výměře 15.314 m2 v k.ú. Slavkovice, a to Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, se sídlem Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 005 57 188, na dobu určitou od 01.01.2021 – 31.12.2024, s roční výši pachtovného 139.016 Kč s inflační doložkou, a to za účelem chovu ryb s tím, že pachtýř bude provádět především údržbu hrází, požeráků, sečení hrází 3x ročně, zajišťovat přírodní rovnováhu ve vodních nádržích, provádět čištění dna od napadaných a vhozených předmětů a ostrahu rybníků rybářskou stráží.

K tomuto bodu byli přizváni zástupci MRS z.s. M. Grepl a B. Žváček, za odbor SMM Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/33/RM/2020 Participativní rozpočet – výsledky hlasování

I. Rada města bere na vědomí

výsledky hlasování participativního rozpočtu „Zapoj se 2020“ a ukládá zahájit přípravu realizace

– koupacího mola na břehu Černého rybníka odboru INV MěÚ NMNM

– komunitního ovocného sadu správci městské zeleně TS služby s.r.o.

– přírodní zahrady v MŠ pobočka Žďárská příspěvkové organizaci MŠ NMNM

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
9. 8/33/RM/2020 VZ „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/33/RM/2020 Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení NN

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ (pouze stavební objekt SO 404 – přeložka podzemního vedení NN) mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně stavebníka) a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 (na straně nabyvatele) dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/33/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/33/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ 66610371  na opravu střešní krytiny na budově kabin a za tímto účelem doporučuje schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a spolkem SFK Vrchovina z.s., jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města rozpočtové opatření spočívajícím v převodu částky 30.000,-. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o doplněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/33/RM/2020 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2020 dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/33/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č.64 o velikosti 1+kk v 1. patře, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

2. přidělení bytu č. 69 o velikosti 1 + kk, v 1. patře, část „A“ paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanoven pan ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

dle přílohy č. 1

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová a konferenčním hovorem ředitelka NSS Ing. Janů.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/33/RM/2020 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/ 2020

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2020 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/33/RM/2020 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2020.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/33/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v NMNM; přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č. 731/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 731/░░ na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 731/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Březí u Mikulova, jakožto nájemcem na byt č.1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu 1+kk č. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě schvaluje

1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Křižanov

2.░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░

a to za stejných podmínek.

Současně schvaluje v případě dalšího uvolnění bytů v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě přidělení bytů vybraným uchazečům a uzavření nových smluv o nájmu bytu včetně smluv o rozhodčím řízení ve schváleném pořadí jakožto s nájemci uvolněných bytů, a to za stejných podmínek.

III. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 1+kk č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,63 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░  Brno, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/33/RM/2020 Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě░░░░ a░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.540/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/33/RM/2020 Bytová problematika – žádost o novou NS na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+1 č.732░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č.731░░ na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna (EGÚ Brno)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 20 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3,  p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna  (EGÚ Brno) z programu schůze rady města.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 1704/3, 1704/33,1686/1 v k.ú. NMNM ( plyn. přípojka Staredo)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p. č. 1704/3, 1704/33, 1686/1 umístění distribuční soustavy – „plynovodní přípojky NTL pro BD Pod nemocnicí“ v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 80 v Maršovicích

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 192 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2), jehož součástí je stavba č. p. 80 (občanské vybavení) v kat. území Maršovice u Nového Města na Moravě s prostory o celkové výměře 132,65 m2 v I.NP objektu č. p. 80 za základní nájemné ve výši 26.530 Kč za rok bez DPH a dále za nájemné za plynový kotel ve výši 1.800 Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , Soškova 1568, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18797768, jakožto nájemcem.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)

I. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.04.2012 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 12 v I. NP na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Radkem Nedomou, Nedvědice 321 (dříve Nedvědice 356), 592 62 Nedvědice, IČ: 72313251, jakožto nájemcem, a to dohodou k 31.12.2020.
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 42,03 m2 v I.NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 63.045 Kč za rok bez DPH, a to od 01.01.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem na straně jedné a, ve smyslu ust. § 127  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společností NedFyzio s.r.o., Nedvědice 356, 592 62 Nedvědice, jakožto nájemcem na straně druhé.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS

I. Rada města revokuje

usnesení č. 20/32/RM/2020 ze dne 19.10.2020 ve znění:

„Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s tím, že jiným provozovatelem sítě el. komunikací může být vyjma nájemce pouze společnost Vantage Towers s.r.o., IČ: 090 56 009, Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4.“

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM (Šibenice)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3896/2 (343 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
26. 24/33/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města, s tím, že úkol č. 8) vyřazuje jako splněný.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/33/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 26/33/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Nemocnice NMNM

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup bezdotykového dávkovače dezinfekce a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, se sídlem Žďárská 610 , 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00842001, jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 20.000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví zdravotnictví.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 27/33/RM/2020 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020 z programu schůze rady města za účelem dopracování dle diskuze.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi a po  konferenčním hovoru s Ing. Krejčím, hlasovat o stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30.1. 28/33/RM/2020 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě následující návrhy dle Přílohy č. 1:

 • pozemek parc.č. 3845/4 k.ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské do Plochy rekreace – zahrádkářské kolonie (RZ)
 • pozemek parc.č. 500/1 a část pozemku parc.č. 502/2 k.ú. Slavkovice zařadit do plochy Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
 • pozemky parc.č. 3494/5, 3495/57, 3495/58, 3495/59 k.ú. Nové Město na Moravě zařadit do plochy Plochy bydlení – v rodinných domech (BI)
 • rozšířit zastavitelnou plochu Z100 – Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) o pozemek parc.č. 240/3 a část pozemků parc.č. 229/4, 224 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
 • zařadit pozemky parc.č. 495/12, 495/13, 495/14 k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě do plochy umožňující realizaci technické infrastruktury a drobných staveb souvisejících s realizací ovocného sadu
 • změnit zařazení pozemku parc.č. 3800/7, 3800/18, 3800/24, 3800/25, 3800/35, 3800/36, 3800/38, 3800/39, 3800/49, 3800/53, 300/56, 3801/1, 3801/3 k.ú. Nové Město na Moravě z Ploch občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) do ploch umožňujících realizaci „zookoutku“ včetně potřebného zázemí s možností přístupu veřejnosti
 • zařadit část pozemku parc.č. 262/1 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě do Plochy smíšené obytné  venkovské (SV)
II. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě všechny podněty a návrhy vyspecifikované v Příloze č. 3

Bc. Lempera navrhl hlasovat o návrhu usnesení samostatně v bodu III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení odděleně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30.2. Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2

Bc. Lempera navrhl hlasovat o návrhu usnesení samostatně v bodu III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení odděleně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
31. Diskuze

V bodu diskuze bylo projednáno parkování „autovraků“ na Holubce.

K tomuto bodu byl přizván velitel městské policie J. Hradil.
Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:03 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta