Samospráva města

33. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.1.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.1.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/33/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze s tím, že do programu byl doplněn bod čislo 27.

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2017
4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
5. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
6. ZŠ, MŠ – žádost o souhlas s realizací projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ
7. Návrh na stanovení jmenovitých úkolů ředitelů příspěvkových organizací města na rok 2017
8. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů v NMNM na rok 2017
9. Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Onkologický klub Návrat z.s.
10. Bytová problematika – vyklizení bytu
11. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – stavební úpravy BD č.p. 1296, 1297 Mírová, zateplení obvodových stěn
12. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu ( SFK investor ) -Dodatek č.1
13. Dispozice s majetkem- Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene ( Č+ P) + Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věc. břemen – E.on )- lokalita U zahradnictví
14. Dispozice s majetkem-věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM- E.on ( Brněnská , Borovinka )
15. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 2036/1 v k.ú. NMNM( Kraj Vysočina)- město povinný (kiosková trafostanice – Bělisko)
16. Dispozice s majetkem – výpůjčka částí p.č.81 v k.ú. Olešná na Moravě (od půjčitele ŘSD – chodník )
17. Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou – Zbyněk Lopatář
18. Dispozice s majetkem – kanalizace ul. Luční ( uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor )
19. Návrh odprodeje služebních vozidel – aktualizace
20. Smlouvy o výpůjčce služebních vozidel pro NSS, ZŠ I., ZŠ II., MŠ, ZUŠ, DDM, NKZ a Zdislavu
21. Informace o průběhu investičních akcí města 2016 a 2017
22. Zahájení veřejné zakázky na dílo „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“
23. Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě – informace
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

27. Návrh postupu k obsazení pozice vedoucí/ho odboru investic
28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:32 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Bc. Jaroslava Lemperu.

Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen panem MUDr. Zdeňkem Kadlecem a nebyly proti němu vzneseny námitky, což MUDr. Zdeněk Kadlec potvrdil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/33/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2016

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 17 na rok 2016.

K tomuto bodu byla přizvána paní Markéta Šrámková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/33/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 1 na rok 2017.

K tomuto bodu byla přizvána paní Markéta Šrámková.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil dvakrát hlasování za zmatečné.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/33/RM/2017 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/33/RM/2017 NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů

I. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, zastoupeným Ing. Mgr. Hanou Janů, k přijetí věcných darů dle přílohy materiálu v celkové hodnotě 24 993,- Kč.

K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Alena Lukášová a paní Ing. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/33/RM/2017 ZŠ, MŠ-žádost o souhlas s realizací projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ), Schválení podání žádostí na Modernizaci odborných učeben a výstavbu výtahu ZŠ 2 a Vybudování odborných učeben a moternizace ZŠ 1

I. Rada města souhlasí

s realizací projektů Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, Základní školy Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou a Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Nové Město na Moravě, Drobného 299, PSČ 592 31, a to v rámci OP VVV Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

II. Rada města schvaluje

podání žádosti  o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastuktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekty:

– Modernizace odborných učeben a výstavba výtahu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

– Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben Základní školy Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/33/RM/2017 Návrh na stanovení jmenovitých úkolů ředitelů příspěvkových organizací města na rok 2017

I. Rada města schvaluje

v souladu s § 102, písm. b)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 odst. 5) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění ppozdějších předpisů, „Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město na Moravě na rok 2017“, a to včetně výše a způsobu výplaty odměny, dle přílohy č. 1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/33/RM/2017 Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů v NMNM na rok 2017 – Aktualizace

I. Rada města schvaluje

návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů konaných v roce 2017, a to následovně: 1) Čarodějnice -Termín: 30.4. (neděle) 2) Noc literatury – Termín 10.5. ( středa) 3) Noc muzeí a galerií – Termín: 26.5. (pátek) 4) Den dětí – Termín: 27.5. (sobota) 5) Nova Civitas – Termín: 16.-17.6. (pátek – sobota) 6) Vázafest – Termín: 28-29. 7. ( (pátek-sobota) 7) Pouť na Kostelíčku – Termín: 13.8. (neděle) 8)  Den otevřených dveří památek – Termín: 9.-10.9. (sobota + neděle) 9) Slavnosti medu a vína  – Termín: 16.9. (sobota) 10) Svatováclavské slavnosti – Termín: 23.9. (sobota), 11) Rozsvícení adventu – Termín: 2.12. (sobota) 12) Čertohrátky – Termín: 5.12. (úterý).

Farmářské trhy – Termíny: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 9.12.  (soboty).

II. Rada města schvaluje

návrh připravovaných aktivit kulturního Roku malířů včetně instalace pamětní desky malíři O. Blažíčkovi v MČ Slavkovice

III. Rada města souhlasí

s opětovným oslovením majitelů domů na Vratislavově náměstí za účelem výměny, doplnění vánoční výzdoby svých domů tak, aby i nadále byla vánoční výzdoba na náměstí jednotná a byla zachovaná nastavená koncepce této vánoční výzdoby.

K tomuto bodu byla přizvána paní Mgr. Alena Lukášová a paní PhDr. Žofie Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/33/RM/2017 Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Onkologický klub Návrat z.s.

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o pronájmu vývěsní skříňky č. 6 na Komenského náměstí mezi Městem Nové Město na Moravě a Onkologickým klubem Návrat  z.s., Hornická 971, 1439,592 31,  Nové Město na Moravě, IČ : 686 85 301, dle přílohy č. 1.

 

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/33/RM/2017 Bytová problematika – vyklizení bytu

I. Rada města bere na vědomí

podání pana ░░░░ ░░░░ ze dne 19.12.2016, č. jednacím NMNM/11320898 s tím, že trvá na vyklizení bytu č. 731/32 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Zuzana Koudelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/33/RM/2017 Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – stavební úpravy BD č.p. 1296, 1297 Mírová, zateplení obvodových stěn

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby uzavřené mezi Společenstvím vlastníků jednotek  domu ul. Mírová 1296 – 7, se sídlem Mírová 1297, Nové Město na Moravě, IČ: 262 70 471, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č. 1002 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem jsou  „Stavební úpravy BD č.p. 1296, 1297 ul. Mírová v Novém Městě na Moravě“ – viz příloha Smlouva s vizualizací.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/33/RM/2017 Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu ( SFK investor ) -Dodatek č.1

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu ze dne 11.2.2015, uzavřené mezi SFK Vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 666 10 371, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103 , 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:002 94 900, jakožto vlastníkem dotčených pozemků – dle přílohy.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/33/RM/2017 Dispozice s majetkem- Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene ( Č+ P) + Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věc. břemen – E.on )- lokalita U zahradnictví

I. Rada města schvaluje

1. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 20.9.2016, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků  p.č.2036/1, 2036/12, 2039/1, 2039/2 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – elektrického kabelového vedení VN, NN a umístění nové trafostanice v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene ( ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ) – dle přílohy.

 

2.uzavření Smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č.2036/1, 2036/12  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy-  kabelového vedení NN, přípojková skříň, uzemnění, kabelové vedení VN, trafostanice, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400).  Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 10 000,-Kč + DPH.

 

3.uzavření Smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 2036/12.  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy-kabelové vedení VN , podpěrný bod sítě VN,v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400).  Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 10 000,-Kč + DPH.

 

 

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/33/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM- E.on (Brněnská, Borovinka)

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č.1292, 1275/2  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – nového zemního kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 10 000,-Kč + DPH.
  2. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.2403  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 10 000,-Kč + DPH.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/33/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 2036/1 v k.ú. NMNM( Kraj Vysočina)- město povinný (kiosková trafostanice – Bělisko)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 562 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 strpět na svém služebném pozemku p.č. 2036/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, stavbu „Kiosková trafostanice – podzemní vedení VN“, vč. práva vstupu a vjezdu na služebný pozemek pro  oprávněného z věcného břemene –  Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 za účelem provozování a udržování umístěné inženýrské sítě s tím, že věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a bezúplatně.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/33/RM/2017 Dispozice s majetkem – výpůjčka částí p.č.81 v k.ú. Olešná na Moravě (od půjčitele ŘSD – chodník)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, se sídlem Správy – Kosovská 10a 586 01 Jihlava, IČ: 659 93 390 jakožto půjčitelem a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, jakožto vypůjčitelem, na částech pozemku p.č.81 (dle GP p.č. 81/2 o výměře 8 m2 a p.č. 81/3 o výměře 6 m2) v k.ú. Olešná na Moravě, a to na dobu určitou od 17.1.2017 – 31.12.2025, za účelem umnístění stavby chodník v obci Olešná – úsek „A“.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/33/RM/2017 Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou – Zbyněk Lopatář

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor jejímž předmětem je pronájem části objektu č.p. 49 v MČ Rokytno uzaveřené, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a Zbyněk Lopatář, Palachova 1776/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 72467312, jakožto nájemcem, dne 5.8.2013, dohodou ke dni 31.1.2017.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/33/RM/2017 Dispozice s majetkem – kanalizace ul. Luční ( uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor )

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ:433 83 513 , jejímž předmětem je  stavba “  Nové Město na Moravě – kanalizace ul. Luční RŠ191-200″ na pozemcích města  p.č.1156/1 a 2394 v k.ú. Nové Město na Moravě –  dle přílohy.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/33/RM/2017 Návrh odprodeje služebních vozidel – aktualizace

I. Rada města schvaluje

prodej služebních vozidel z majetku města: Kia Cee´d, VIN: U5YHB816ACL235809 a Renault Fluence, VIN: VF1LZBD0647984425, a to formou obálkové metody dle přílohy materiálu vždy nejvyšší nabídce a pověřuje starostu a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města podpisem příslušných smluv. V případě, že nedojde k prodeji vozidel ani na základě takto upravených podmínek, pověřuje starostu města realizací vlastního prodeje (vč. případného prodeje prostřednictvím např. autobazarů) a uzavření smluv s prodejem souvisejících.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/33/RM/2017 Smlouvy o výpůjčce služebních vozidel pro NSS, ZŠ I., ZŠ II., MŠ, ZUŠ, DDM, NKZ a Zdislavu

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce služebních vozidel města mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě jakožto půjčitelem, a

1. NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48899097,

2. Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Vratislavovo náměstí 121, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70282439,

3. Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70927880,

4. Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70284725,

5. Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 60574674,

6. Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70995559,

7. Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854,

8. CENTRUM ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378692,

jakožto pronajímatel, a vše to dle přiloženého vzoru Smlouvy o výpůjčce.

 

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/33/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2016 a 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016 a informace k akcím v r. 2017.

K tomuto bodu byli přizváni pan Ing. Radek Fila, paní Ing. Dana Wurzelová a pan Ing. Lubomír Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/33/RM/2017 Zahájení veřejné zakázky na dílo „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na údržbové práce „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“, a v této souvislosti:

1. schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a smlouvy o dílo;
2. schvaluje návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek;
3. pověřuje místostarostu Stanislava Marka a v jeho nepřítomnosti starostu Michala Šmardu, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele prací „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

K tomuto bodu byl přizván pan Ing. Radek Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/33/RM/2017 Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě – informace

I. Rada města pověřuje

místostarostu města podat v rámci projednávaného návrhu 4. aktualizace ZÚR Kraje Vysočina návrh na vyřazení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě na Moravě.

II. Rada města pověřuje

místostarostu města zahájit jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v Jihlavě ohledně zpracování dokumentace (studie) k prověření úprav na úseku silnice I/19 v části stávající ulice Brněnské včetně úprav křižovatky silnic II/360, I/19 a ulice Jánské a včetně nového příjezdu na stávající autobusové nádraží – navázat tak na „Studii bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova v Novém Městě na Moravě“.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/33/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že z plnění vypouští úkoly č. 8), 22), 23) a 24) a schvaluje změny úkolů č. 10), 13) a 14) dle návrhu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/33/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání společenské a kulturní komise
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání společenské a kulturní komise.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/33/RM/2017 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

I. Rada města schvaluje

v příloze předloženou Výroční zprávu o činnosti Města Nové Město na Moravě v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2016.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/33/RM/2017 Návrh postupu k obsazení pozice vedoucí/ho odboru investic

I. Rada města stanovuje

v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obích v platném znění s účinností od 17.1.2017 celkový počet zaměstannců města Nového Města na Moravě zařazených do MěÚ Nové Město na Moravě na 69,0 úvazků dle organizační struktury uvedené v příloze č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Diskuze

Členové rady diskutovali o:

 

– dodržování plánu zimní údržby( k tomuto tématu byl přizván pan Petr Ptáček), vyjádřili nespokojenost s prováděním údržby nad rámec plánu

 

– dosavadním způsobu najiždění lyžarských tras v letošní sezóně, vyjádřili nespokojenost s dosavadním způsebem a vyžádali si informace od mikroregionu Novoměstsko jako garanta lyžarských tras.

 

Mgr. Jiří Maděra pozval členy rady na závěrečný koncert Janáčkova kvarteta k výročí Vincence Makovského, který se uskuteční dne 25.1.2017 v aule Gymnázia.

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi v 16:35 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
zastupitel