34. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 34. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.12.2020 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 34. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 7.12.2020
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/34/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body:

37. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 123 – KB
38. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika) – změna
39. Žádost spolku SFK Vrchovina z. s. o prodloužení dotačních smluv

a zároveň byly staženy tyto body z programu:
11. VZ  „Dodávka zařízení pro školní jídelnu ZŠ Vratislavovo náměstí 124, NMNM“
14. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu – Dodatek č. 1
16. Žádost o individuální neinvestiční dotaci Diecézní charita Brno (-zahrnuto v bodu č. 18)

 

1. Zahájení a schválení programu
2. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko, prodloužení splatnosti NFV z roku 2020
4. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
5. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
6. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
7. Smlouva o výpůjčce
8. Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě
9. Údržba  zeleně a městského mobiliáře – Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě
10. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o schváleném stavebním záměru vydaném ve společném rozhodnutí – Stavební úpravy fotbalového hřiště – IO-08-1 – přeložka vedení NN
11. VZ “ Dodávka zařízení pro školní jídelnu  Základní školy Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě“
12. Veřejná zakázka na stavební práce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
13. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
14. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu Dodatek č. 1
15. Přehled celoměstských akcí 2021 a návrh programu roku divadel
16. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno
17. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
18. Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021
19. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
20. Změna platového výměru –  Mgr. Veronika Teplá
21. Návrh na stanovení odměny Mgr. Augustýn – 2.ZŠ – „určená škola“ Covid 19
22. Smlouva číslo 6012104179   o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2021.
23. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna
24. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020
25. Bytová problematika – Směrnice č. 1/2020 pro pronájem bytů ve vlastnictví města
26. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (SFK Vrchovina) a dodatek č. 6 k nájemní smlouvě (SK NMNM)
27. Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú. NMNM (záměr smuteční síně)
28. Dispozice s majetkem-  část p.č. 3432/15 (14 m2) v k.ú. NMNM – přijetí daru (Kraj Vysočina  – přechod pro chodce Maršovská)
29. Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 2808  v k.ú. NMNM (plyn. přípojka ul. Jamborova)
30. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 186/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
31. Dispozice s majetkem –  pronájem pozemků p.č. 242/3,  p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna  (EGÚ Brno)
32. Dispozice s majetkem-  výpůjčka p.č. 214/1 (6675 m2) a p.č. 214/8 (100 m2) vč. st. č.ev. 13 v k.ú. Maršovice u NMNM (SH ČMS Maršovice)
33. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 3424/4 (cca 70 m2) v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)
34. Návrh na změnu organizační struktury
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:13 hodin.
Ověřovatelem záznamu a zápisu jmenoval Bc. J. Lemperu.
Zároveň konstatoval, že zápis z minulé schůze rady byl ověřen S. Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/34/RM/2020 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o stavu městských lesů a městské zeleně za třetí kvartál 2020

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a Ing. Z. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/34/RM/2020 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy tohoto materiálu

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček a Ing. Šandera.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/34/RM/2020 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko, prodloužení splatnosti NFV z roku 2020

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví ochrana životního prostředí o částku 1 056 000 Kč.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě v příloze č. 3 o poskytnutí návratné finanční výpomoci spočívající v prodloužení termínu vrácení finančních prostředků do 30.09.2021 dle žádosti v příloze č. 2.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1 056 000 Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti jednoho z místostarostů města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/34/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/34/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/34/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/34/RM/2020 Smlouva o výpůjčce Gymnázium NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce Sportovní haly NMNM mezi městem Nové Město na Moravě a Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě  uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/34/RM/2020 Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě – žádost o dotaci

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul: 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací, číslo výzvy 1/2021/117D8230 na projekt „Opravy komunikací v Novém Městě na Moravě“ jehož součástí by byly akce uvedené v důvodové zprávě materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/34/RM/2020 Údržba zeleně a městského mobiliáře – Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě

I. Rada města schvaluje

uzavření předloženého návrhu dodatku č. 1 k Rámové smlouvě uzavřené dne 27.10.2015 mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně „objednavatele“) a TS služby s.r.o., se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 (na straně „zhotovitele“), jejímž předmětem je  stanoven způsob a termín aktualizace příloh rámcové smlouvy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/34/RM/2020 Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o schváleném stavebním záměru vydaném ve společném rozhodnutí – Stavební úpravy fotbalového hřiště – IO-08-1 – přeložka vedení NN

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí č.j. MUNMNM/23588/2020/23 ze dne 21.10.2020 (Rozhodnutí o schváleném stavebním záměru vydaném ve společném povolení) pro stavbu „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě“ v části týkající se IO-08-1 – „přeložka vedení NN“ mezi stavebníkem městem Nové Město na Moravě a nabyvatelem E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, případně jeho právním nástupcem, v souladu s přiloženým návrhem. 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. VZ „Dodávka zařízení pro školní jídelnu ZŠ Vratislavovo náměstí 124, NMNM“ – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
13. 12/34/RM/2020 Veřejná zakázka na stavební práce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh výzvy k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o dílo pro část II. (část stavby, kde je zadavatelem město Nové Město na Moravě)

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo na část II. a jejích dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/34/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu – Dodatek č. 1 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
16. 14/34/RM/2020 Přehled celoměstských akcí 2021 a návrh programu roku divadel

I. Rada města schvaluje

návrh celoměstských kulturních a společenských akci a trhů na rok 2021 uvedených v bodech č. 1), 3) důvodové zprávy.

II. Rada města bere na vědomí

návrh rámcového programu Roku divadel uvedený v bodu 4) důvodové zprávy a termíny sportovních událostí uvedených v bodu 2) důvodové zprávy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
18. 15/34/RM/2020 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města prominutí penále ve výši 11.882,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 16/34/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č.67 o velikosti 1+kk v 1. patře, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

2. přidělení bytu č. 95 o velikosti 1 + kk, v 1. patře, část „D“ paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 17/34/RM/2020 Návrh na stanovení platu ředitelce Novoměstkých kulturních zařízení

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Mgr. Veronice Teplé, a to s účinností od 1.1.2021 do 31.3.2021, dle přílohy č.2.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 18/34/RM/2020 2. ZŠ – návrh na stanovení odměny ředitele školy, návrh na schválení účelového daru a souhlas se zapojením školy do výzvy Šablony III

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Tomášovi Augustýnovi ve výši ░░░░ ,- Kč v souvislosti se zajištěním provozu určené školy, která zajišťovala péči o děti ve věku od 3 do 10 let.

II. Rada města schvaluje

přijetí účlového finančního daru pro Základní školu Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860, okres Žďár nad Sázavou, ve výši 13.500,- Kč od firmy Hettich ČR k.s.

III. Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci do programu Šablony III pro Základní školu Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860,  okres Žďár nad Sázavou na období od 1.1.2021.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 19/34/RM/2020 Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2021.

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6012104179 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6012104179, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 20/34/RM/2020 Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna

I. Rada města vydává

Nařízení města č. 2/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou dle přílohy č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 21/34/RM/2020 Bytová problematika – Směrnice č. 1/2020 pro pronájem bytů ve vlastnictví města

I. Rada města schvaluje

vydání Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1/2020 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ve znění příloh č.1 – č.13 tohoto materiálu s tím, že výše nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu je dle ust. čl. 6 odst. 13 směrnice č.1/2020 stanovena takto:
a) byt k nájemnímu bydlení ve výši 58 Kč/m2
b) byt k nájemnímu bydlení v domě „KoDuS“ ve výši 57 Kč/m2
c) byt v DPS č.p. 68 umístěný v 1. a 2. NP ve výši 53 Kč/m2

d) byt v DPS č.p. 68 umístěný v půdní nástavbě ve výši 58 Kč/m2
e) byt k nájemnímu bydlení v domě v místní části města  ve výši 53 Kč/m2

II. Rada města schvaluje

 úpravu stávající výše nájemného u pronajatých bytů ve vlastnictví města, a to takto:

1. jednostranné navýšení nájemného ze strany pronajímatele v souladu s ust. § 2249 odst. 1), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v již pronajímaných bytech, a to o 20% maximálně však ve výši 53 Kč/m2
2. snížení nájemného v již pronajímaných bytech, u kterých je stávající nájemné vyšší než 58 Kč/m2, a to dle ust.odst.13, písm.a), čl.6 směrnice č. 1/2020 pro pronájem bytů, s tím, že již složené kauce a jistoty zůstanou v nezměněné výši.
III. Rada města bere na vědomí

předložené vzorové smlouvy:

a) Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy

b) Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíc / 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy

c) Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 2 roky s automatickou obnovou na byt v domě „KoDuS“

d) Smlouvu o jistotě

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 22/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 281/1, 281/2,281/3 x části p.č. 290/3, 947, 948 v k. ú. NMNM (záměr smuteční síně)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků, a to jak následuje:
– převod z majetku města, a to nemovitých věcí – díl „i“ z p. č. 290/3 o výměře 761 m2, díl „j“ z p. č. 947 o výměře 168 m2 a díl „h“ z p. č. 948 o výměře 34 m2, jež jsou sloučeny do nově vzniklé p. č. 947 o výměře 963 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě
– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě do majetku města, a to nemovitých věcí –  pozemku parc. č. 281/1 (zahrada) o výměře 899 m2 a parc. č. 281/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 186 v k. ú. Nové Město na Moravě a převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě (podíl vyj. id. 1/2) a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░ ░░░ , Nové Město na Moravě (podíl vyj. id. 1/2) do majetku města, a to nemovité věci –  pozemku parc. č. 281/3 (zahrada) o výměře 1095 m2  s finančním doplatkem ze strany města manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,  bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě ve výši 1.471.400,- Kč s ujednáním výhrady zpětného prodeje.
Město uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí.

Bc. Lempera navrhl po diskuzi úpravu návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 23/34/RM/2020 Dispozice s majetkem- výpůjčka p.č. 214/1 (6675 m2) a p.č. 214/8 (100 m2) vč. st. č.ev. 13 v k.ú. Maršovice u NMNM (SH ČMS Maršovice)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Maršovice, se sídlem Maršovice 80, Nové Město na Moravě, IĆ: 488 99 780, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou pozemky p. č. 214/1 (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 6675 m2 a p. č. 214/8 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 100 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 13 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, a to na dobu určitou 10 let, s účinností od 1.1.2021, za účelem pořádání sportovních, kulturních, společenských a volnočasových aktivit v rámci obce a celého okrsku Nové Město na Moravě s tím, že vypůjčitel bude provádět běžnou údržbu předmětu výpůjčky (sečení, hrabání listí, údržba dřevin apod.).Tato smlouva nahrazuje uzavřenou smlouvu o výpůjčce ze dne 20.5.2011 s dobou platnosti do 20.5.2021.

S. Marek navrhl po diskuzi úpravu návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 24/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 123 – KB

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 37 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č.p. 123 – KB z programu schůze rady města.

S. Marek navrhl po diskuzi úpravu návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 25/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (SFK Vrchovina) a dodatek č. 6 k nájemní smlouvě (SK NMNM)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2018 uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SFK vrchovina z.s., se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ: 666 10 371, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna způsobu finanční úhrady ze strany pronajímatele za provádění běžné údržby a oprav předmětu nájmu nájemcem, a to dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2011, ve znění dodatků č.1.-5., uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna způsobu finanční úhrady ze strany pronajímatele za provádění běžné údržby a oprav předmětu nájmu nájemcem, a to dle přílohy tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. 26/34/RM/2020 Dispozice s majetkem- část p.č. 3432/15 (14 m2) v k.ú. NMNM – přijetí daru (Kraj Vysočina – přechod pro chodce Maršovská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatného převodu (daru) části pozemku p. č. 3432/15 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 3432/40) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 2808 v k.ú. NMNM (plyn. přípojka ul. Jamborova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p. č. 2808 umístění distribuční soustavy – „Plynovodní přípojka NTL pro RD Jamborova 777“ v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene pana░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 1.750 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 186/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 186/3 o výměře 19 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 3.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika) – změna

I. Rada města revokuje

usnesení č. 22/33/RM/2020 ze dne 16.11.2020 ve znění:

„Rada města schvaluje:

1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.04.2012 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 12 v I. NP na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Radkem Nedomou, Nedvědice 321 (dříve Nedvědice 356), 592 62 Nedvědice, IČ: 72313251, jakožto nájemcem, a to dohodou k 31.12.2020.

2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 42,03 m2 v I.NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 63.045 Kč za rok bez DPH, a to od 01.01.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem na straně jedné a, ve smyslu ust. § 127  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společností NedFyzio s.r.o., Nedvědice 356, 592 62 Nedvědice, jakožto nájemcem na straně druhé.“

II. Rada města schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.04.2012 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 12 v I. NP na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Radkem Nedomou, Nedvědice 321 (dříve Nedvědice 356), 592 62 Nedvědice, IČ: 72313251, jakožto nájemcem, a to dohodou k 28.02.2021.
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 42,03 m2 v I.NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 63.045 Kč za rok bez DPH, a to od 01.03.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem na straně jedné a, ve smyslu ust. § 127  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společností NedFyzio s.r.o., Nedvědice 356, 592 62 Nedvědice, jakožto nájemcem na straně druhé.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/34/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna (EGÚ Brno)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p. č. 242/3 (134 m2), část p. č. 244/16 (cca 28 m2) v k. ú. Studnice u Rokytna, a to EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, 612 48 Brno, IČ: 469 00 896, na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní dobou bez uvedení důvodu, s roční výši nájemného 810,-Kč s inflační doložkou, za účelem výkonu podnikatelské činnosti nájemce.

S. Marek navrhl hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení. Členové rady přijali tento návrh a hlasovali o zvolené variantě návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
34. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 3424/4 (cca 70 m2) v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 3424/4 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – v rozsahu dle přílohy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
35. 31/34/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
36. 32/34/RM/2020 Návrh na změnu organizační struktury

I. Rada města stanoví

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.01.2021 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 69,0 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 33/34/RM/2020 Žádost spolku SFK Vrchovina z. s. o prodloužení čerpání dotací

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit prodloužení termínů použití dotačních prostředků poskytnutých na rok 2020 spolku SFK Vrchovina z. s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě u individuální dotace na Zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR (č. smlouvy NMNMSML20200188) a individuální dotace na opravu střešní krytiny na budově kabin (č . smlouvy NMNMSML20200671), a to o 1 kalendářní rok (tj. do 31.12.2021)  a uzavření příslušných dodatků k těmto smlouvám dle vzorové přílohy č. 2

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
38. 34/34/RM/2020 Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění poskytnout neinvestiční dotace na rok 2021 jednotlivým žadatelům v celkovém objemu 423 tis. Kč dle upravené výpočtové tabulky uvedené v příloze a zbývající částku 77 tis. Kč ponechat v rezervě.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsaným dotačním programem na rok 2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty.
– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Portimo o. p. s.. Jedná se o  sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná péče, odborné sociální poradenství, a osobní asistence s působností v Novém Městě na Moravě.
– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Integrační centrum Sasov z. ú.. Jedná se o  sociální službu: odborné sociální poradenství s působností v Novém Městě na Moravě.
– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Domácí hospic Vysočina o. p. s.. Jedná se o  sociální službu: terénní odlehčovací služby s působností v Novém Městě na Moravě.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města
– poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 36 000,- Kč na částečné hrazení provozních nákladů služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou – Domácí hospicové péče s působností v Novém Městě na Moravě poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem o dotaci jako příjemce dotace
– pro rok 2021 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o  sociální službu: terénní odlehčovací služba (Domácí hospicová péče)  s působností v Novém Městě na Moravě.

M. Šmarda navrhl po diskuzi úpravu a doplnění návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném a doplněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 19:13 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení