Samospráva města

35. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 35. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.3.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 35. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.3.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/35/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bude doplněn o bod číslo 28:
1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 4 na rok 2017
3. Inventarizační zpráva za rok 2016
4. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2016
5. Projekt MAP – aktualizace Strategického rámce
6. Návrh na zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města
7. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017
8. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
9. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 731/32
10. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2016
11. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
13. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvod. stěn a střechy + lodžie domu č.p. 856 ul. Malá
14. Dispozice s majetkem – „Olešná – vodovod u hřbitova“ (uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor)
15. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č. 51/1 v k.ú. Olešná na Moravě – E.on
16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.453/9, 477/10 v k.ú. Slavkovice (pro Itself s.r.o.) – podzemní vedení komunikační sítě
17. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)
18. Dispozice s majetkem – odprodej nezbytných pozemků kolem BD ve vlastnictví SVJ ( informativní zpráva )
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 628/1 v k.ú. NMNM – Radnická ul.
20. Návrh termínu jarního komerčního trhu a adventního jarmarku v roce 2017
21. Problematika odběru vody a elektrické energie – areál Agrovysočina
22. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova
23. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě“
24. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
25. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, NMNM, etapa II-podlaha na půdě-předkládací list
29. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:31 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Stanislava Marka, místostarostu města. Zároveň konstatoval, že záznam z poslední rady města byl ověřen panem Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny námitky.

Ing. Pavel Štorek se na schůzi dostavil v 14:36 hodin.

Předkladatel:
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/35/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 4 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

 aktualizaci rozpočtu č. 4 na rok 2017.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/35/RM/2017 Inventarizační zpráva za rok 2016

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2016 dle předložené zprávy

2. vyřazení majetku dle přílohy č.2

3. vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle přílohy č.3

4. vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti, s tím, že nemá námitky proti vyřazení pohledávek z přenesené působnosti dle přílohy č.4 a)

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti a vzít na vědomí bez námitek vyřazení pohledávky z přenesené působnosti dle přílohy č.4 b)

III. Rada města souhlasí

s vyřazením majetku PO Základní škola Nové Město na Moravě, L. Čecha 860 dle Přílohy – Žádost o souhlas s vyřazením majetku – 2. ZŠ

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/35/RM/2017 Informační zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2016

I. Rada města bere na vědomí

informační zprávu o hospodaření K Clubu za rok 2016 a navržená opatření pro rok 2017.

K tomuto bodu byli přizváni: Daniel Šimek, Mgr. Alena Lukášová, Bc. Petr Novotný

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/35/RM/2017 Projekt MAP – aktualizace Strategického rámce

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál „Strategický rámec MAP Nové Město na Moravě“ a nemá připomínky.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/35/RM/2017 Návrh na zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

změnu příplatku za vedení níže uvedených ředitelů příspěvkových organizací města s účinností od 1.5.2017, dle přílohy materiálu:

Mgr. Otta Ondráček, Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan Krakovič, Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Ivana Buchtová, Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Eva Mošnerová, Základní umělecká škola J. Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Bc. Alena Sobotková, Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Ing. Mgr. Hana Janů, Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centrum Zdislava

Daniel Šimek, Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/35/RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017

I. Rada města doporučuje
ke schválení Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě návrh  poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2017 a to dle přílohy předloženého materiálu

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová a PhDr. Žofie Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/35/RM/2017 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu v DPS o velikosti 1+kk, č. 6, v přízemí, část A paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar.░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/35/RM/2017 Bytová problematika – přímé přidělení bytu 731/32

I. Rada města schvaluje

přímé přidělení bytu 2+1 č.731/32 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto nájemcem na dobu určitou 3 měsíce, za nájemné 59 Kč/m2, uzavření smlouvy o rozhodčím řízení mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu vč. prominutí jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

II. Rada města schvaluje

poskytnutí daru manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  v částce 10 000,-Kč a současně pověřuje místostarostu Stanislava Marka a v jeho nepřítomnosti starostu Michala Šmardu k uzavření darovací smlouvy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/35/RM/2017 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2016

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje (snížení) stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.12.2016.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 153/1 o výměře cca 21m2   v  k. ú. Nové Město na Moravě  (v rozsahu dle situačního zákresu) pro ARKTERO s.r.o, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, IČ: 032 10 308, zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, jako nájemcem, a to na dobu určitou od 15. 3. 2017 do 31.10. 2017, s měsíčním nájemným 2100,-Kč,  za účelem zřízení a provozování letní zahrádky restaurace „U Pasáčka“ a podmínek stanovených pronajímatelem – dle přílohy návrhu nájemní smlouvy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro prostory v I. a II.NP na Vratislavově náměstí č.p.97 v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 157 077,-Kč za rok bez DPH, a to na dobu určitou od 1.4.2017 do 18.6.2017 s jednoměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajímatelem a Lucie Klimešová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 70401900, jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvod. stěn a střechy + lodžie domu č.p. 856 ul. Malá

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby uzavřené mezi Společenstvím vlastníků  domu Malá 856, se sídlem Malá 856, Nové Město na Moravě, IČ: 283 21 839, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č.328 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je „Stavební úpravy bytového domu, Malá 856, Nové Město na Moravě“ –  dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – „Olešná – vodovod u hřbitova“ (uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ:433 83 513, jejímž předmětem je  stavba „Olešná – vodovod u hřbitova“ na pozemcích města  p.č. 6, 86, 104/3 v k.ú. Olešná na Moravě –  dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/35/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes poz.p.č. 51/1 v k.ú. Olešná na Moravě – E.on

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.51/1 v k.ú.Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – stožáru NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 10 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/35/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes poz.p.č.453/9, 477/10 v k.ú. Slavkovice (pro Itself s.r.o.) – podzemní vedení komunikační sítě

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č.453/9 a 477/10 v k.ú. Slavkovice umístění podzemní komunikační sítě – stavby realizované pod názvem “ Kabelové propojení Šlapanov- Tišnov, část II – okres Žďár nad Sázavou“ v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene ( Itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 188 26 016). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 15 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)

I. Rada města stahuje

stahuje bod z programu schůze a pověřuje pana místostarostu k dokončení jednání v dané věci do příští schůze rady města.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl stáhnout tento bod z programu. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/35/RM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej nezbytných pozemků kolem BD ve vlastnictví SVJ ( informativní zpráva )

I. Rada města bere na vědomí

předloženou informativní zprávu ve věci odprodeje nezbytných pozemků kolem BD ve vlastnictví SVJ .

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/35/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 628/1 v k.ú. NMNM – Radnická ul.

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 628/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu dle upraveného situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem vybudování plochy pro parkování vozidel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila, Ing. Taťána Vinklerová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 1 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/35/RM/2017 Návrh termínu jarního komerčního trhu a adventního jarmarku v roce 2017

I. Rada města schvaluje

návrh termínu jarního komerčního trhu dne 12.5.2017 a termínu adventního jarmarku dne 9.12.2017, na kterém bude zboží tematicky související s adventem.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/35/RM/2017 Problematika odběru vody a elektrické energie – areál Agrovysočina

I. Rada města schvaluje

jednat s dodavateli a se subjekty odebírajícími vodu a el. energii z odběrných míst v bývalém areálu Agrovysočina, za účelem převodu fakturačních odběrních míst el. energie a vody přímo na tyto subjekty, tak aby město, jako vlastník pozemků, nebylo prostředníkem zajišťujícím odběr el. energie a vody.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Radek Fila, Miloš Hemza

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/35/RM/2017 Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova

I. Rada města schvaluje

předložený návrh řešení jednotlivých problémových míst v rámci vypracování studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova dle mapových příloh materiálu a současně schvaluje vypracování čistopisu studie s tím, že je nutno dořešit parkování u “ Částečkova kopečku“ s jednosměrným řešením pohybu vozidel a podélné parkování na ulici Soškova ( naproti obchodu p. Slonka).

MUDr. Zdeněk Kadlec navrhl doplnění parkovacích v lokalitě „Částečkova kopečku“.

Mgr. Jiří Maděra navrhl doplnění podélného parkování na Soškově ulici.

Michal Šmarda, starosta města navrhl doplnit návrh usnesení o zmíněné úpravy. Členové rady tento návrh přijali.

 

 

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lubomír Kubík, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/35/RM/2017 Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného zrušení a schválení opakovaného výběrového řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/35/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/35/RM/2017 Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic

I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na návrh tajemníka paní Ing. Andreu Kramárovou, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do funkce vedoucí Odboru investic MěÚ Nové Město na Moravě, a to s účinností od 14.03.2017 na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 6 měsíců.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/35/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/35/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání komise dopravní
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise pro mládež, sport a volný čas.
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise dopravní.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/35/RM/2017 Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, etapa II. – PODLAHA NA PŮDĚ“ – nové výběrové řízení
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
ředitel NKZ

I. Rada města bere na vědomí

zrušení předchozí veřejné zakázky a souhlasí s vypsáním nové veřejné zakázky na akci „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, etapa II. – PODLAHA NA PŮDĚ“ s materiálem smrk dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/35/RM/2017 Diskuze- změna pověření starosty/ místostarosty

I. Rada města mění

pověření starosty/místostarosty k rozhodování o uzavírání a ukončování smluv/dohod a jejich dodatků/změn patřících do samostatné působnosti Města Nové Město na Moravě podle usnesení č. 22/25/RM/2016 „Změna pověření starosty a místostarosty k podepisování smluv/dohod s tím, že

– dosavadní příloha č. 1) řádek č. 21 „smlouvy o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemek (pouze v případě staveb, jejichž investorem je SVK Žďársko)“ se nahrazuje novým řádkem č. 21), který zní „smlouvy o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemek, smlouvy o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby (pouze v případě staveb, jejichž investorem je SVK Žďársko)“, v ostatním zůstává pověření beze změny.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města pozval přítomné na veřejné projednání záměru realizace relaxačního praku u Bezděčky na ulici Budovatelů, které se bude konat dne 14.3.2017.

Mgr. Jiří Maděra pozval přítomné na veřejné zasedání komise pro mládež sport a volný čas, které se bude konat dne 22.3.2017.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi v 18:05.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta