36. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 36. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.2.2021 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 36. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.2.2021
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Stanislav Marek
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ve 14.20 hod. se z jednání omluvil M. Šmarda.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/36/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o
bod č. 50 NSS – žádost nájemce o povolení rekonstrukce koupelny
a byly staženy tyto body z programu
č. 4 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
č. 15 Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování studie
Č. 17 Projektové záměry města na období od roku 2022
č. 18 Informace o průběhu investičních akcí města 2021
č. 22. Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku  rudoarmějcům na katolickém hřbitově
č. 23 NKZ hospodaření K Clubu
č. 27 MŠ – výsledky inspekční činnosti
č. 29 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2020
č. 32 Informativní zpráva – bytový fond města
č. 47 Kontrola plnění úkolů RM
č. 48 Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě:

1. Zahájení a schválení programu
2. Výroční zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2020
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
4. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM – STAŽENO
5. Fond rozvoje bydlení v roce 2021
6. VZ „Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“
7. VZ “ Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. Etapa“
8. VZ „Nákup automatického platebního terminálu“
9. VZ „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě“
10. VZ „Modernizace odborných učeben při II. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“
11. Smlouva na VZ „Stavební úpravy víceúčelové budovy ve Studnicích“
12. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti
13. Dohoda o převodu investorství stavby „NMNM – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vložení tohoto majetku do hospodaření SVK Žďársko
14. Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku
15. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie – STAŽENO
16. Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
17. Projektové záměry města na období od roku 2022 – STAŽENO
18. Informace o průběhu investičních akcí města 2021 – STAŽENO
19. Pronájem datových rozvodů směr Vysočina Aréna
20. Poskytnuté dotace na rok 2020 – Dodatek č. 2
21. Vyhlášení dotačních programů na rok 2021
22. Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově – STAŽENO
23. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2020 – STAŽENO
24. Návrh na stanovení roční odměny ředitelů příspěvkových organizací města
25. Návrh na stanovení platu ředitelce NKZ
26. I. ZŠ – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě vybavení ŠJ 1. ZŠ
27. MŠ – výsledky inspekční činnosti – STAŽENO
28. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
29. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2021 – STAŽENO
30. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+1 v č.p. 540, 1+k a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM; přímé přidělení bytů 1+kk a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova a 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v NMNM
31. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce – přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
32. Možnosti nakládání s bytovými domy města
33. Aktualizace smluvních vztahů s TS služby s.r.o. – obstarání městských lesů, údržba komunikací, VO, zeleně a městského mobiliáře
34. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 505 v k.ú. NMNM (město oprávněný – chodník ul. Brněnská)
35. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav) x obec Slavětín
36. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 81/1 (168 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
37. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú. Hlinné (EG.D a.s.)
38. Dispozice s majetkem – odprodej  částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1, 2062/4  v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)- majetkoprávní vypořádání
39. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Zdravotní středisko PROBE“
40. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 podzim
41. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 140 a  části p.č. 154/1  v k.ú.Jiříkovice u NMNM
42. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. NMNM
43. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě
44. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1704/35 (cca 20 m2)  v k.ú. NMNM – Pavlovova
45. Návrh na změnu organizační struktury – úsekové měření, správa zeleně
46. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
47. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO
48. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě – STAŽENO
49. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:13 hodin.
Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Krejčího a zároveň konstatoval, že minulý zápis byl ověřen Mgr. Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
M. Šmarda byl přítomen online videokonferencí.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/36/RM/2021 Výroční zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí

výroční zprávu o stavu městských lesů a městské zeleně za rok 2020.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Šandera.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/36/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u PO Základní škola Vratislavovo nám. ve výši 200.000,- Kč z důvodu nákupu elektrické pánve a dalších elektrospotřebičů do školní jídelny.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
5. 4/36/RM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021

I. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládní projektů pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě na kalendářní rok 2021 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

podmínky výběrového řízení pro poskynutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2021 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/36/RM/2021 VZ „Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na služby“Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o nájmu a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/36/RM/2021 VZ „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/36/RM/2021 VZ „Nákup automatického platebního terminálu“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky

„Nákup automatického platebního terminálu“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nákup automatického platebního terminálu“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Nákup automatického platebního terminálu“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/36/RM/2021 VZ „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na služby

„Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatelů předmětu veřejné zakázky “ Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření příkazních smluv nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/36/RM/2021 VZ „Modernizace odborných učeben při II.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben při II.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben při II.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatelů předmětu veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben při II.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/36/RM/2021 Smlouva na VZ „Stavební úpravy víceúčelové budovy ve Studnicích“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi městem a dodavatelem STINTER CZ s.r.o., se sídlem Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2,  IČ: 25959506, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Stavební úpravy víceúčelové budovy ve Studnicích“ za cenu 551.425,10 Kč bez DPH dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje místostarostu města Stanislava Marka a v případě jeho nepřítomnosti starostu města Michala Šmardu a místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k případným změnám smlouvy formou dodatků.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/36/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věčného břemene – služebnosti spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546//56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 65993390 ) strpět na části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Olešná na Moravě  umístění kabelového rozvodu veřejného osvětlení, v rozsahu vymezeném  v geometrickém plánu č. 357-51/2020, a to ve prospěch  oprávněného z věcného břemene město Nové Město na Moravě IČ 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu životnosti zařízení, s jednorázovou finanční  náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 349,16 Kč bez DPH.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/36/RM/2021 Dohoda o převodu investorství stavby „NMNM – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vložení tohoto majetku do hospodaření SVK Žďársko

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o převodu investorství stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ mezi smluvními stranami Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 (na straně předávajícího investorství) a město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně přebírajícího investorství) dle přílohy materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to dokončené stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ mezi smluvními stranami Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (na straně přistupujícího ke smlouvě) dle přílohy materiálu.

III. Rada města bere na vědomí

předpokládaný harmonogram investiční akce a prodeje pozemků uvedený v důvodové zprávě.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/36/RM/2021 Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města v souladu s čl. 4, bod 4.5. platných Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko z 11.6. 2020, souhlasit se změnou dlouhodobého majetku ČOV Nové Město na Moravě v účetní hodnotě 133.599.732,-Kč  (specifikovaného v příloze příloze č. 1 materiálu) z místního infrastrukturního majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na společný infrastrukturní majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
16. 14/36/RM/2021 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválení podání žádosti o dotaci v rámci VÝZVY 12/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024, a v případě získání dotace zajistit finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2022 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výší 1 500 000,- Kč , dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Projektové záměry města na období od roku 2022 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
18. Informace o průběhu investičních akcí města 2021 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
19. 15/36/RM/2021 Pronájem datových rozvodů do Vysočina Arény

I. Rada města schvaluje

pronájem 2 ks nenasvícených optických vláken města z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně v celkové délce 8.966 m, a to na dobu určitou od 16.2.2021 do 16.4.2021, za cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH společností itself s.r.o., sídlem Pálavského náměstí 4343/11, 62800 Brno, IČ: 18826016 a uzavření smlouvy o pronájmu uvedené v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města souhlasí

se zveřejnění záměru pronájmu nenasvícených optických vláken:

trasa 1: z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně

trasa 2: z budovy tribuny B ve Vysočina Aréně do okosu před vrátnicí společnosti MEDIN na p.č. 3054/17 v k.ú. Nové Město na Moravě

za min. cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH, na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 16/36/RM/2021 Poskytnuté dotace na rok 2020 – Dodatek č. 2

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1 materiálu k uzavřené smlouvě č NMNMSML 20200002 o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a spolkem Akvarteto z. s., se sídlem Bočkova 257, 590 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 08595470 jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1 materiálu k uzavřeným smlouvám o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a jednotlivými žadateli uvedenými v příloze č.2 materiálu jako příjemci dotace.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 17/36/RM/2021 Vyhlášení dotačních programů na rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit dotační výzvy na rok 2021:

– Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu (celkový objem fin. prostředků 300.000,- Kč) dle. přílohy č. 1

– Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů (celkový objem fin. prostředků 500.000,- Kč) dle přílohy č. 2

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotace na rok 2021, dle přílohy č. 3

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
23. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2020 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
24. 18/36/RM/2021 Návrh na stanovení platu a roční odměny ředitelům školských příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací města, a to s účinností od 1.2.2021, dle přílohy č. 1 materiálu:

–  Mgr. Ottu Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

– Mgr. Tomáši Augustýnovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

– Mgr. Soně Šikolové, ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

– Evě Mošnerové, ředitelce Základní umělecké školy J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

– Bc. Aleně Sobotkové, ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

II. Rada města schvaluje

stanovení výše roční odměny ředitelů příspěvkových organizací města dle přílohy č. 2 materiálu

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 19/36/RM/2021 Návrh na stanovení platu ředitelce NKZ

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Mgr. Veronice Teplé, a to s účinností od 1.4.2021, dle přílohy č.2.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 20/36/RM/2021 I. ZŠ – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě vybavení ŠJ 1. ZŠ

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 25.09.2020 mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (pronajímatel) a Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou (nájemce) dle přílohy č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. MŠ – výsledky inspekční činnosti – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
28. 21/36/RM/2021 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 88 o velikosti 1+kk v 1. patře, část „C“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou stanoveni v násl. pořadí:

– pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě

– paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě

– paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,

– paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,

– paní░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města bere na vědomí

Přehled žadatelů o byt na Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 22/36/RM/2021 NSS – žádost nájemce o povolení rekonstrukce koupelny

I. Rada města schvaluje

částečnou rekonstrukci koupelny bytu č. 607 v půdní vestavbě v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě nájemci – ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy č. 2.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2020 – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
31. 23/36/RM/2021 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+1 v č.p. 540, 1+k a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, 1+kk a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM; přímé přidělení bytů 1+kk a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova a 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v NMNM

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+1 č. 540/ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░  jakožto nájemcem na byt č. 540/ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+1 č. 540/ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

IV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/░░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na přidělení bytu 2+kk č. 301/░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░ , Velká Losenice a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Boskovice, a to za stejných podmínek.

V. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 732/░░  na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  jakožto nájemcem na byt č. 732/░░ na ul.Křenkova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 732/░░  na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

VI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č. 732/░░░░ ░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░ na ul.Křenkova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 732/░░  na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Náměšť nad Oslavou, a to za stejných podmínek.

VII. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 1+kk č. 732/ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,71 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

VIII. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 1+kk č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,74 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

IX. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 2+1 č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 56,39 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

X. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 2+1 č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 54,05 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32.1. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce – přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.540/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za stávající nájemné 58 Kč/m2.

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
32.2. 24/36/RM/2021 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce – přechod nájmu bytu 1+1 v č.p. 540 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 1+1 č. 540/17 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 49,84 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 540/17 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

S. Marek, místostarosta města, po diskuzi navrhl doplnit bod do usnesení a hlasovat o obou bodech samostatně.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém bodu samostatně.

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. Informativní zpráva – bytový fond města – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
34. 25/36/RM/2021 Aktualizace smluvních vztahů s TS služby s.r.o. – obstarání městských lesů, údržba komunikací, VO, zeleně a městského mobiliáře

I. Rada města schvaluje
1. uzavření Smlouvy o obstarání správy městských lesů a výkonu dalších práv a povinností mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto příkazcem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto příkazníkem s účinností od 1.3.2021, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2. uzavření nové Rámcové dohody o zajištění údržby a provozu městských komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, městského mobiliáře a zajištění dalších služeb mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto objednatelem a TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 25509187, jakožto zhotovitelem s účinností od 1.3.2021, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
35. 26/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 505 v k.ú. NMNM (město oprávněný – chodník ul. Brněnská)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trpět na části pozemku p.č. 505 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, zřízení a provozování stavby nového dlážděného chodníku a zpevněného pásu pro občasný pojezd vozidel, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou po dobu životnosti stavby s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 27/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav) x obec Slavětín

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav a obcí Slavětín, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Staré Ransko a část p.č. 49/13 v k.ú. Slavětín u Oudoleně – dle přílohy.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 28/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 81/1 (168 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 81/1 o výměře 168 m2 (dle GP p.č. 81/19 ) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to FJT Invest s.r.o., se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 263 48 390, za dohodnutou kupní cenu 16.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 29/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú. Hlinné (EG.D a.s.)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 250 v k.ú. Hlinné umístění distribuční soustavy – kabelu NN a přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 30/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Zdravotní středisko PROBE“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčených částí pozemků par. č. 363/1, 363/2, 363/7, 363/8, 363/9 a 367/4 v k. ú. Nové Město na Moravě a společností PROBE trade s.r.o. se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 na straně investora a stavebníka stavby v rámci projektu „Zdravotní středisko PROBE“ v Novém Městě na Moravě, a to dle přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností PROBE trade s.r.o. se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 2.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 31/36/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1, 2062/4 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)- majetkoprávní vypořádání

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 189 m2 (dle GP p.č. 3419/33) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 47.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 206 m2 (dle GP p.č. 3419/34) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to  panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.167 Kč, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.166 Kč a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 594 51 Křižanov, v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.167 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 219 m2 (dle GP p.č. 3419/35) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč a do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč  s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 229 m2 (dle GP p.č. 3419/36) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 57.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 246 m2 (dle GP p.č. 3419/37) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 61.500 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 5 m2 (dle GP p.č. 2062/16) a dílu „d“ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2 a dílu „c“ o výměře 256 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/38 o výměře 258 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 65.750 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 (dle GP p.č. 2062/17) a dílu „g“ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2, dílu „e“ o výměře 1 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „f“ o výměře 258 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/39 o výměře 261 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 68.000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/18) a dílu „j“ o výměře 0,09 m2 z p.č. 3418/2, dílu „h“ o výměře 23 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „i“ o výměře 217 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/40 o výměře 240 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 63.500 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to díl „a“ pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 a  to díl „b“ pozemku p.č.3421/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/19 o výměře 25 m2) a dílu „m“ o výměře 6 m2 z p.č. 3418/2, dílu „k“ o výměře 31 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „l“ o výměře 199 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/41 o výměře 235 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 65.000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

X. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 87 m2 (dle GP p.č. 3419/32) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 21.750 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Bc. Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o doplněných návrzích usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněných návrzích usnesení.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 podzim

I. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 2.625,50 Kč (50 % předepsaného nájemného) za období 22.10.2020 – 03.12.2020 pro nájemce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01061976, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném Vládou ČR (Covid-19).

II. Rada města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 1.684 Kč (50 % předepsaného nájemného) za období 22.10.2020 – 03.12.2020 pro nájemce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18118526, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném Vládou ČR (Covid-19).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
42. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 140 a části p.č. 154/1 v k.ú.Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje p.č. 140 a části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
43. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
44. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnění záměru odprodeje části  pozemku p.č. 172 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
45. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1704/35 (cca 20 m2) v k.ú. NMNM – Pavlovova

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 1704/35 (cca 20 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
46. 32/36/RM/2021 Návrh na změnu organizační struktury MěÚ – správa zeleně, úsekové měření

I. Rada města stanoví
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.03.2021 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 72,0 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 1 materiálu.
2. v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.03.2021, že správu zeleně v majetku města vykonává Odbor správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě a výkon agendy přestupků z úsekového měření vykonává Odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě.
II. Rada města souhlasí

s využitím prostor v č.p. 97 umístěných v 1. NP ze strany MěÚ Nové Město na Moravě pro výkon agend samostatné a přenesené působnosti města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
47. 33/36/RM/2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

I. Rada města schvaluje

v příloze předloženou Výroční zprávu o činnosti města Nové Město na Moravě a jeho orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2020.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
48. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
49. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
50. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 17:02 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Stanislav Marek
místostarosta


Michal Šmarda
starosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel