Samospráva města

36. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 36. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.4.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 36. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.4.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Pavel Štorek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/36/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bude doplněn o bod číslo 40 a 41 a z programu bude stažen bod číslo 25:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, Schválení účetní závěrky města za rok 2016, Vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016
5. Fond rozvoje bydlení v roce 2017
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM
8. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017 – změna přílohy
9. Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě
10. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
11. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016
12. Změna určených míst pro konání slavnostních obřadů
13. Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2017 (Tržní řád)
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Bytová problematika – VŘ byt 1+1 č. 540/2 a 1+kk č. 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
16. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.731/5 a č. 731/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádost o rekonstrukci koupelny byt 301/30 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č.301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k.ú. NMNM ( pro GasNet – STL plynová přípojka )
20. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM- E.on ( Nad Městem Rezidence + Vančurova )
21. Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody – areál Agrovysočina
22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 (561 m2) v k.ú. NMNM – Pod zahradnictvím
23. Dispozice s majetkem – zveřejnění záměru na pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě
24. Dispozice s majetkem- části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM ( Přechod pro chodce u nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina
25. Dispozice s majetkem-pronájem pozemků p.č. 3408/21, 3415/2, 3408/28, 3408/29 v k.ú. NMNM – rybníky nad zahradnictvím

26. Dispozice s majetkem-odprodej pozemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú.Hlinné
27. Dispozice s majetkem-směny pozemků v k.ú.Pohledec ( v rámci přípravy výstavby 12 RD )
28. Dispozice s majetkem- část p.č. 3800/42 ( 9 m2) v k.ú. NMNM ( Podlouckého ul.) – přijetí daru
29. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2036/1 – 25 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě
30. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)
31. Lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu předání daru
32. Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace – rozšíření infrastruktury IV, lokalita Nad Městem
33. Ulice Sportovní – návrh řešení VZ plošné opravy
34. KoDuS – informace o postupu prací, změny stavby
35. Rákosníčkovo hřiště – smlouva o obstarání díla
36. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
39. Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

40.Dispozice s majetkem – Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p.97 v NMNM – Lucie Klimešová

41. Objednávka – Smlouva o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
42. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi ve 14:38 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Ing. Pavla Štorka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen panem Stanislavem Markem, místostarostou města a nebyly proti němu vzneseny námitky, což pan místostarosta potvrdil.

 

Bc. Jaroslav Lempera se předem omluvil za dřívější odchod ze schůze z  pracovních důvodů ( ze schůze rady města odešel ve 14:51 hodin)

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl vypustit z programu schůze bod číslo 25.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/36/RM/2017 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/36/RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017 – změna přílohy

I. Rada města doporučuje
ke schválení Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě upravený návrh  poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2017 a to dle přílohy předloženého materiálu
II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí dotace na MK ČR z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2017 na obnovu půdní podlahy a repase schodiště na půdu nemovité kulturní památky staré radnice čp. 114 (muzea) v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová a PhDr. Žofie Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/36/RM/2017 Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/36/RM/2017 NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů

I. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48899097 k přijetí věcných darů v celkové hodnotě 4 300,- Kč, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/36/RM/2017 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Hradil Jiří

I. Rada města doporučuje

Rada města Nového Města na Moravě doporučuje předložit zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2016 Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/36/RM/2017 Změna určených míst pro konání sňatečných obřadů

I. Rada města schvaluje

s účinností od 18.6.2017 zrušení prostor přízemí objektu Vratislavovo nám. č.p. 97 (bývalé IC, nyní P-Café) Nové Město na Moravě, jako místa pro konání sňatečných obřadů.

II. Rada města určuje

s účinností od 1.5.2017 jako další místo pro konání sňatečných obřadů objekt Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné z technických důvodů a o bodu nechal opětovně hlasovat.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/36/RM/2017 Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2017 (Tržní řád)

I. Rada města vydává

nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2017, kterým se vydává Tržní řád, dle přílohy tohoto materiálu

II. Rada města ruší

následující usnesení přijaté na schůzi RM č. 62 dne 22.4.2013 přijaté v rámci bodu 14) programu schůze:

„2/ Rada města Nové Město na Moravě svěřuje odboru investic a správy majetku města s účinností od 15.5.2013 pravomoc rozhodovat o uzavírání krátkodobých nájemních vztahů, nepřevyšujících dobu 20 dnů, jejichž předmětem bude mobiliář města za nájemné ve výši dle Ceníku krátkodobého pronájmu mobiliáře města Nové Město na Moravě uvedeného v příloze č. 2 materiálu.

3/ Rada města Nové Město na Moravě svěřuje odboru investic a správy majetku města s účinností od 15.5.2013 pravomoc rozhodovat o uzavírání krátkodobých bezúplatných výpůjček mobiliáře města, uvedeného v příloze č. 2 materiálu, nepřevyšujících dobu 20 dnů, pro městem zřízené organizace.“

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/36/RM/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/36/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 1+1 č. 540/2 a 1+kk č. 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+1 č.540/2 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Praha a  ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ , jakožto nájemci na byt č.540/2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Praha a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ , jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č.540/2 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě  schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ., trvale bytem ░░░░ ░ , a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.301/64 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ ,Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ ,Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č.301/64 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/36/RM/2017 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.731/5 a č. 731/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , všichni trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.731/5 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , všichni trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

 

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.731/23 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/36/RM/2017 Bytová problematika – žádost o rekonstrukci koupelny byt 301/30 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města pověřuje

místostarostu města jednáním o způsobech řešení.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/36/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č.301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/89 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k.ú. NMNM ( pro GasNet – STL plynová přípojka )

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – „STL plynovodu a 1 plynovodní přípojky pro areál č.p. 91 v obci Nové Město na Moravě, číslo stavby: 9900090888“ a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí na Labem, IČ: 272 95 567 zastoupena na základě plné moci společností  GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, zastoupena na základě plných mocí Jiřím Navrátilem a Milošem Chmelařem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM- E.on ( Nad Městem Rezidence + Vančurova )

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.3394/34 a 3394/55  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, rozpínací skříň, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.
  2. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.2176/1, 2216 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody – areál Agrovysočina

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce na liniové stavby mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ:00294900 jakožto půjčitelem a ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 01 Praha 4, IČ: 25137026 jakožto vypůjčitelem, a to dle záměru výpůjčky ze dne 24.3.2017 (příloha č.1 tohoto materiálu).

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelské prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ:00294900 jakožto vlastníkem připojené nemovitosti a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná jakožto dodavatelem řešící odběr vody pro areál na ulici Soškova, a to dle přílohy č.3 tohoto materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 (561 m2) v k.ú. NMNM – Pod zahradnictvím

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 2036/1 ( dle GP p.č. 2036/32) o výměře 561 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 17/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – zveřejnění záměru na pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu/ pachtu pozemku p.č.3800/63 o výměře 1326 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to na dobu určitou do 31.12.2018, k zemědělským účelům.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/36/RM/2017 Dispozice s majetkem- části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM ( Přechod pro chodce u nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č. 3927/1 o výměře 17 m2 ( dle GP p.č. 3927/6 ), části pozemku p.č. 3927/1 o výměře 2 m2 ( dle GP p.č. 3927/7) , části pozemku p.č. 2961/1 o výměře 1 m2 ( dle GP p.č.2961/4 )  vše v k.ú. Nové Město na Moravě, a to včetně všech součástí a příslušenství, z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 .

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/36/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej úpzemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú.Hlinné

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků p.č.55/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 a p.č. 55/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú.Hlinné, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 3 485,-Kč vč. DPH s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/36/RM/2017 Dispozice s majetkem-směny pozemků v k.ú.Pohledec ( v rámci přípravy výstavby 12 RD )

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú.Pohledec, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  – díl „a“ z p.č.335/1 o výměře 14 m2 a  převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   do majetku města – část p.č.414/2 o výměře 14 m2, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

 

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú.Pohledec, a to jak následuje:

převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ – díl „e“ z p.č.335/1 o výměře 28 m2, díl “ d“ z p.č. 342/1 o výměře 11 m2 a  převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  do majetku města – část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/8) o výměře 67 m2,  část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/9) o výměře 208 m2,  část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/10) o výměře 44,  část p.č.414/6 ( dle GP p.č.414/11) o výměře 43 m2 m2, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a  pan ░░░░ ░░░░ ░  a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/36/RM/2017 Dispozice s majetkem- část p.č. 3800/42 ( 9 m2) v k.ú. NMNM ( Podlouckého ul.) – přijetí daru

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar)  dílu „a“ o výměře 9 m2 z pozemku p.č. 3800/42 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to včetně všech součástí a příslušenství, z majetku  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 .

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/36/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2036/1 – 25 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod  části pozemku p.č.2036/12 (dle GP p.č. 2036/59) o výměře 25 m2, orná půda v k.ú. Nové Město na Moravě, a to E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gernstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, zastoupená na základě plné moci ze dne 12.3.2009 společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gernstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 257 33 591, za dohodnutou kupní cenu 14 798,-Kč vč. DPH s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tento bod byl hlasován v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a panem ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto budoucím kupujícím, jehož obsahem je oprávnění postoupit práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015 pro budoucího kupujícího na právnickou osobu, v níž bude mít 100% majetkovou účast bez souhlasu budoucího prodávajícího a v ostatních případech pouze s jeho předchozím písemným souhlasem – dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila a Ing. Taťána Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/36/RM/2017 Lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu předání daru

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení uzavření:

1. Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 20.9.2016, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto budoucím obdarovaným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  jakožto budoucími dárci, jehož obsahem je možnost darování pozemků pod veřejnou a technickou infrastrukturou dříve než po kolaudaci/uvedení do užívání, avšak nejdříve po ukončení realizace výše uvedené infrastruktury, a to dle přílohy č.2 tohoto materiálu.
2. Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 20.9.2016, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto budoucím obdarovaným a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jakožto budoucími dárci, jehož obsahem je možnost darování pozemků pod veřejnou a technickou infrastrukturou dříve než po kolaudaci/uvedení do užívání, avšak nejdříve po ukončení realizace výše uvedené infrastruktury, a to dle přílohy č.3 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Fila a Ing. Taťána Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/36/RM/2017 Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace – rozšíření infrastruktury IV, lokalita Nad Městem

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a společností JCZ, s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 26908930 na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – rozšíření infrastruktury IV, lokalita „Nad Městem“, SO.3 splašková kanalizace a SO.5 vodovodní řad“

II. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy dle přílohy mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a společností MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 27676552 na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Nové Město na Moravě – rozšíření infrastruktury IV, lokalita „Nad Městem“, SO.3 splašková kanalizace a SO.5 vodovodní řad“

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/36/RM/2017 ul.Sportovní – návrh řešení VZ plošné opravy

I. Rada města bere na vědomí

informaci o dosavadním postupu prací na ul. Sportovní.

II. Rada města souhlasí

s navrženým dalším postupem a pověřuje starostu/místostarostu města, aby jménem města činil úkony směřující k zajištění výběru dodavatele i realizace plošné opravy dotčené části ulice Sportovní v Novém Městě na Moravě vč. souvisejících prací a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/36/RM/2017 KoDuS – informace o postupu prací, změny stavby

I. Rada města bere na vědomí

informaci o dosavadním postupu prací na stavbě KoDuS

II. Rada města bere na vědomí

návrh na provedení změn stavby popsaných v tomto materiálu a nemá námitky proti uzavření dodatku ke smlouvě o dílo řešícího změny vodoměrů, rozvodů a měření elektro, podhledů v chodbách a fasády parteru a části vikýře v souladu s návrhem v textu tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Lubomír Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/36/RM/2017 Rákosníčkovo hřiště – smlouva o obstarání díla

I. Rada města schvaluje

uzavření Smluvy o obstarání díla na realizaci dětského Rákosníčkova hřiště. Smlouva bude uzavřena mezi městem Nové Město na Moravě a společností Lidl Česká republika v.o.s., která na základě této smlouvy na své náklady zrealizuje v prostorách mezi vlakovým nádražím a ulicí Mírová v Novém Městě na Moravě dětské Rákosníčkovo hřiště.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Lubomír Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/36/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Lubomír Kubík a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/36/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhujeme vypustit úkol číslo 10 jako splněný.

II. Rada města bere na vědomí

možnost žádat o dotaci na obnovu Zichova rybníka v dotačním programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ kde je však výše dotace limitována pravidly dotačního programu tak, že dotace by mohla činit pouze cca 13% předpokládaných nákladů na likvidaci sedimentu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/36/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z 19. jednání bytové komise.
2. předloženou zprávu z jednání kulturní a společenské komise.
3. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast.
4. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
5. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města.
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise pro mládež, sport a volný čas, komise kulturní a společenské.
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise rozvoje města, komise pro sociální oblast a bytové komise.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/36/RM/2017 Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

upravený plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě na I. pololetí roku 2017.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/36/RM/2017 Objednávka – Smlouva o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem

I. Rada města schvaluje

změnu formy uzavření Smlouvy o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 a Městem Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je zprostředkování umístění zařízení Chargebox ( tj. zařízení na úschovu a dobíjení mobilních zařízení) v budově radnice dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Zuzana Koudelová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
35. 34/36/RM/2017 Dispozice s majetkem – Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p.97 v NMNM P-Café

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 22.3.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900 jakožto pronajímatelem a Lucií Klimešovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 70401900 jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna úhrady celkového nájemného z 15.4.2017 na 15.5.2017, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Členové rady hlasovali o zvolené variantě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 35/36/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 5 na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

1) s převodem finančních prostředků u PO Základní umělecká škola J. Štursy NMNM ve výši 60.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu a financování pořízení učební pomůcky Baryton saxofon Yamaha YBS-32.

2) s převodem finančních prostředků u PO Novoměstské sociální služby ve výši 69.097,- Kč z rezervního fondu do fondu investic na realizaci nákupu automobilu v pořizovací ceně 277.785,- Kč.

3) s převodem finančních prostředků u PO Centrum Zdislava ve výši 50.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic na realizaci projektu „Zahrada pro Zdislavu“.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 36/36/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 6 na rok 2017 ke schválení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 37/36/RM/2017 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, Schválení účetní závěrky města za rok 2016, Vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Nového Města na Moravě za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou.

II. Rada města souhlasí

s přezkumem hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017 Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Nového Město na Moravě za rok 2016.

IV. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 38/36/RM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017

I. Rada města schvaluje

vypsání výzvy k předkládání projektů pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017 dle přílohy

II. Rada města bere na vědomí

informace k problematice poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
40. 39/36/RM/2017 Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit záměr zřízení nové příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. zajišťující školní stravování pro žáky základních škol a gymnázia, závodní stravování a stravování cizích strávníků s účinností od 1.10.2017 s faktickým zahájením činnosti nové příspěvkové organizace od 1.1.2018

2. souhlasit s přípravou zřizovací listiny nové příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. a s přípravou  nezbytných změn dosavadních zřizovacích listin Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou a Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

3. souhlasit s přípravou podmínek a vyhlášením konkursního řízení na ředitele/ku nově zřízené příspěvkové organizace Školní stravování NMNM p.o. tak, aby mohl/a být jmenován/a od 1.9.2017

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Tomáš Vlček a Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 40/36/RM/2017 Diskuze – prodloužení jmenování ředitele NKZ

I. Rada města mění

 usnesení přijaté na své 4.schůzi konané dne 9.2.2015 pod bodem programu 6/04/RM/2015 tak, že jmenuje dle § 102 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele příspěvkové organizace města Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, pana Daniela Šimka na dobu určitou, po dobu peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené Mgr. et Bc. Veroniky Teplé, nejdéle však do 30.4.2020.“

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města pozval přítomné na setkání zastupitelů města se zaměstnanci mateřské školy, které se uskuteční dne 11.4.2017 od 15:30 hodin.

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 17:43 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Pavel Štorek
zastupitel