37. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 37. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 22.2.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 37. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 22.2.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Krejčí se od 15:28 do 15:44 hodin ze schůze omluvil.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/37/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
17. WiFi4EU všeobecné podmínky NMNM
18. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)
19. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
3. Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací
4. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko-architektonické studie
5. VZ“ Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
7. Projektové záměry města na období od roku 2022
8. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy LHO N.M.n.M. – Polička 2023 -2032
9. Informativní zpráva – bytový fond města
10. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2020
11. Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově
12. MŠ výsledky inspekční činnosti
13. NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2020
14. Kontrola plnění úkolů RM
15. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
16. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:39 hodin.
Ověřovatelem zápisu a záznamu jmenoval S. Marka a zároveň konstatoval, že minulý zápis byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/37/RM/2021 MŠ výsledky inspekční činnosti

I. Rada města bere na vědomí

– výsledky a závěry inspekční činnosti ČŠI, která provedla inspekční činnost u Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě v souladu s § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 a č. 4.

– opatření MŠ NMNM k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ČSI na základě Protokolu o kontrole čj. ČŠIJ-732/20-J ze dne 29.10.2020 a Inspekční zprávy čj. ČŠIJ-731/20-J ze dne 29.10.2020 dle přílohy č. 7.

II. Rada města doporučuje

– ředitelce MŠ Mgr. Šikolové, aby veškeré informace zákonným zástupcům, jakož i informace o setkání vedení školy s Radou rodičů, zápisy ze setkání, byly při zohlednění a dodržování GDPR, uváděny i na webových stránkách MŠ a na nástěnkách při vstupu do budovy MŠ.
– ředitelce MŠ Mgr. Šikolové konat častější setkání Rady rodičů s vedením MŠ s tím, že setkání bude vždy přítomen zástupce zřizovatele.

III. Rada města ukládá

vedoucí odboru ŠKSV Mgr. Klapačové, aby průběžně informovala zřizovatele o dodržování těchto doporučení.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi doplnit usnesení v bodech II a III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Šikolová a Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/37/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/37/RM/2021 Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě – přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí č.j. MUNMNM/18806/2019/32 ze dne 12.08.2019 (Rozhodnutí – schválení stavebního záměru) pro stavbu „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě“ v části týkající se přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací mezi převodcem město Nové Město na Moravě a nabyvatelem CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, v souladu s přiloženým návrhem. 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/37/RM/2021 Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie

I. Rada města schvaluje

1/ zadání zpracování urbanisticko architektonické studie „Smuteční síň Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený upravený návrh na uzavření objednávky včetně požadavků a specifikací na tuto studii uvedených v příloze č.5 a č.6

-předložený upravený návrh architektů (příloha č.4), kteří budou osloveni pro vypracování studie

2/ zařazení  investiční akce „Smuteční síň“  do rozpočtu města pro rok 2021

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných drobných změn ve specifikaci urbanisticko architektonické studie „Smuteční síň Nové Město na Moravě“

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/37/RM/2021 VZ“Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce

„Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě Maršovice u NMNM a Jiříkovice u NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/37/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/37/RM/2021 Projektové záměry města na období od roku 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit předložený návrh záměrů města na období od roku 2022 a jejich priorit v kategoriích: školství a kultura, infrastruktura města, sport, nemovitosti města, novostavby kanalizací, velké rekonstrukce ve městě, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/37/RM/2021 Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy LHO N.M.n.M. – Polička 2023 -2032

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o poskytnutí podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov Nové Město na Moravě-Polička mezi městem Nové Město na Moravě a ČR – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, org. složka státu, IČ: 00020681, Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad Labem, dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Bohumil Dostál
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/37/RM/2021 Informativní zpráva – bytový fond města

I. Rada města bere na vědomí

informativní materiál o bytových domech ve vlastnictví města.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/37/RM/2021 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.12.2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.12.2020.

II. Rada města schvaluje

v souladu s ust. čl.5 odst. 1 písm.c) Příkazní smlouvy o obstarání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018 vyplacení roční odměny ve výši 16.260,90 Kč tj. 10 % z rozdílu celkové dlužné částky evidované k datu 31.12. 2019 a k datu 31.12. 2020, s tím, že nárok na odměnu nevznikl ze snížení celkového stavu dluhů vyřazením pohledávek z účetnictví města v celkové výši 34.905,00 Kč.

III. Rada města bere na vědomí

předložený soupis stížnosti nájemců bytových domů zpracovaných Správou bytů NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě dne 21.01.2021 v předloženém znění.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/37/RM/2021 Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o realizaci návrhu na využití torza betonového bloku nevytvořeného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě v podobě varianty 1 b) tj.  „Památník významných osobností města“ v obecné rovině  a za tím účelem vyhlásit výběrové řízení na výtvarnou podobu památníku.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat pouze o návrhu usnesení v bodu I.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení v bodu I.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/37/RM/2021 NKZ – hospodaření K Clubu za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí

výsledky hospodaření K Clubu za rok 2020 dle přílohy materiálu.

II. Rada města ukládá

ředitelce NKZ Mgr. Veronice Teplé předložit návrh provozu K Clubu do příští schůze RM.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o doplněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o rozšířeném návrhu usnesení o bod č. II.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Teplá a  Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/37/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/37/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
5. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. Ing. T Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
5. Bc. J. Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise dopravní a majetkové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/37/RM/2021 WiFi4EU všeobecné podmínky NMNM

I. Rada města schvaluje

Všeobecné podmínky Nového Města na Moravě otevřené a bezplatné internetové sítě WiFi4EU, kterou město poskytuje na základě Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU DOHODA č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/004329-005980, uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/37/RM/2021 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 8.10.2018 uzavřené mezi městem, jakožto kupujícím a MEDIN,a.s.,se sídlem Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030, jakožto prodávajícím, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/37/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú.Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi (město podíl 13/710) a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. Diskuze

I. Rada města jmenuje
podle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města pana Ing.Arch. Josefa Cacka a paní Moniku Ohrazdovou.

Bc. Lempera předložil návrh na doplnění členů komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o tomto doplnění v bodu diskuze.

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:28 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Výsledek hlasování: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení