38. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 38. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.3.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 38. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.3.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/38/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 23 Pronájem datových rozvodů:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2020
4. VZ „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“
5. VZ-Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno
6. Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Záměr směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě
9. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o stavební úpravy
10. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021
11. Výroční zpráva o hospodaření městského kamenolomu za rok 2020
12. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova, žádosti o nové smlouvy na byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
13. Dispozice s majetkem – prodej ubytovacích buněk č.p. 238 a č.p. 239 na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě
14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje a pronájmu části p.č.3424/20 v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)
15. Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě, (Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka, Rokytno- přípojky NN- EG.D)
17. Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)
18. Dispozice s majetkem -odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM (Luční)
20. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 31/1 (cca 30 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:01 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady

byl ověřen S. Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/38/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

s přijetím finančního účelového daru ve výši 10.000,- Kč do FKSP u PO Novoměstské sociální služby.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/38/RM/2021 Inventarizační zpráva za rok 2020

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2020 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4

2. vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy č.3

3. vyřazení nedokončeného dlouhohodobého majetku dle přílohy č.4

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/38/RM/2021 VZ „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/38/RM/2021 VZ-Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky

„Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/38/RM/2021 Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie

I. Rada města schvaluje

– nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno na období roku 2022 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele s tím, že nákup bude realizován nejpozději do 30.6.2021 na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání mezi městem a subjekty,  jejichž přehled je uveden v příloze č.1 materiálu

– pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města města odsouhlasením případných změn týkajících se předmětu nákupu elektrické energie, včetně uzavírání jejich případných dodatků

II. Rada města schvaluje

– uzavření Dodatku č.1 k mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů ze dne 21.7.2011 mezi městem Nové Město na Moravě a společností FIN-servis a.s. IČ 26439573 dle přílohy č. 4 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/38/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/38/RM/2021 Záměr směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměrů města Nové Město na Moravě směnit části liniové stavby – chráničky, které jsou součástí Metropolitní města Nové Město na Moravě – HejkalNet dle návrhů uvedených v příloze č. 1, 2.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/38/RM/2021 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o stavební úpravy

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č.48 o velikosti 2+kk přízemí, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Žďárská ░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou stanoveni ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Purkyňova░░░ , Nové Město na Moravě, a manželé ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Žďárská░░░ , Nové Město na Moravě.

 

2. přidělení bytu č. 102 o velikosti 1 + kk, 1.patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Německého ░░ , Nové Město na Moravě. Náhradníky jsou stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Sportovní ░░ , Nové Město na Moravě a pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje

1. rekonstrukci koupelny bytu č. 48, přízemí, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě nájemci manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy č. 2.

2. ░░░░ ░░░░ ░░░ budou po dobu rekonstrukce bytu č. 48, přízemí, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě hradit základní nájemné na stávajícím bytě░░░░ ░░░ Žďárská░░ , Nové Město na Moravě a nájemné se zálohami na bytě č. 48 v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/38/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021

I. Rada města bere na vědomí
rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
II. Rada města ukládá

odboru ŠKSV, aby v součinnosti s žadateli zpracoval konečný Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu památek v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 a ten opětovně předložil na příští schůzi RM

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/38/RM/2021 Výroční zpráva o hospodaření městského kamenolomu za rok 2020

I. Rada města bere na vědomí

roční zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za rok 2020.

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/38/RM/2021 Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova, žádosti o nové smlouvy na byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Drobného ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk č.301/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  od 01.04.2021 na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy, za stávající nájemné 58 Kč/ms tím, že v případě kdy v daném měsíci nebude před podpisem nové NS uhrazeno předepsané nájemné nebude další NS uzavřena a bude neprodleně správcem řešeno vyklizení bytu, pokud nedojde k vyklizení bytu ze strany nájemce ve stanovené lhůtě bude neprodleně vyklizení bytu předáno k rozhodčímu řízení.

II. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1 č. 732░░ na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na jeho manželku ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č.732░░ na ul. Křenkova  v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou, za stávající nájemné 53 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č.730░░ na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/38/RM/2021 Dispozice s majetkem – prodej ubytovacích buněk č.p. 238 a č.p. 239 na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

úplatný převod zbytného majetku města, ubytovací buňky (nyní č.p. 239), která je umístěna na pozemku parc. č. 833 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to TS službám s.r.o., Soškova 1346,  592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 15.000 Kč bez DPH.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje zbytného majetku města, ubytovací buňky (nyní č.p. 238), která je umístěna na pozemku parc. č. 832/1 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to za minimální kupní cenu 5.000 Kč bez DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/38/RM/2021 Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města

I. Rada města schvaluje

ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen podle veřejnoprávních předpisů na majetku města Nové Město na Moravě účinný od 1.4.2021 dle přílohy materiálu s tím, že současně ke dni 31.3.2021 ruší ceník schválený RM č. 18 dne 9.12.2019 pod číslem usnesení 24/18/RM/2019.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/38/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě, (Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka, Rokytno- přípojky NN- EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č.135/5 a p.č. 313 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 90 v k.ú. Rokytno na Moravě umístění distribuční soustavy – přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 133/1 v k.ú. Rokytno na Moravě umístění distribuční soustavy – přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/38/RM/2021 Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových souhlasně prohlašují, že pozemky parc. č. 391/1 (760 m2) – silnice, parc. č. 391/2 (8 m2) – silnice a parc. č. 422/3 (1056 m2) – silnice v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě nepřešly dle z. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00Praha 2, IČ: 697 97 111 – dle přílohy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/38/RM/2021 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje a pronájmu části p.č.3424/20 v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 14  Dispozice s majetkem – záměr odprodeje  a pronájmu části p.č.3424/20 v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.) z programu schůze rady města.

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. Dispozice s majetkem -odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM (Luční)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
20. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 31/1 (cca 30 m2) v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 31/1 (cca 30 m2) v k.ú.Olešná  na Moravě, dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
21. 18/38/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové

 

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi stažení návrhu usnesení v bodu č. III.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrzích usnesení č. I. a II.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 19/38/RM/2021 Pronájem datových rozvodů města

I. Rada města schvaluje

pronájem nenasvíceného optického vlákna města z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně v celkové délce 4483 m, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH, společnosti  SATT a.s., sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 a uzavření smlouvy o pronájmu uvedené v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města schvaluje

pronájem nenasvíceného optického vlákna města z budovy MěU Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, do budovy tribuny B ve Vysočina Aréně v celkové délce 4483 m, a pronájem nenasvíceného optického vlákna města mezi budovou tribuny B na p.č. 3112/5 v areálu Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě a zemní komorou (OKOS) před vrátnicí firmy MEDIN a.s. na p.č. 3054/17 v Novém Městě na Moravě v celkové délce 1.420 m, to vše na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1,- Kč /metr/ měsíc bez DPH, společnosti  PODA a.s., sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25816179 a uzavření smlouvy o pronájmu uvedené v příloze č. 5 materiálu.

 

K tomuto bodu byl konferenčním hovorem přizván Z. Grepl.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. Diskuze

 

V rámci bodu diskuze byla projednána tato témata:

– pomník Rudé armády na katolickém hřbitově
– záměr zpracování studie smuteční síně

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:08 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení