Samospráva města

38. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 38. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 22.5.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 38. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 22.5.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Ing. Pavel Štorek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/38/RM/2017 Zahájení a schválení programu 

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města:
1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2017, nájemní smlouva na frankovací stroj
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města
4. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 1. čtvrt. 2017
5. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016
6. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcného daru
7. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh
8. Potravinová pomoc dětem v kraji Vysočina
9. Záměr zřízení týdenního stacionáře v NMNM
10. Smlouva o poskytnutí peněžního daru – ČEPS, a. s. – Aktivitou proti stáří – vybavení společenské místnosti a venkovních prostor KODUSu Nové Město na Moravě pro společné aktivity seniorů
11. Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za I.Q. 2017
12. Zpráva o správě městského kamenolomu – I.Q. 2017
13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.3.2017
14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
15. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMNM
16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p.č. 3005 k.ú. NMNM- E.on , Vlachovická
17. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. NMNM ( Agro Měřín ) – cyklo Nečasova
18. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM ( areál Soškova ) – ZAPA a.s.
19. Dispozice s majetkem – přenechání do užívání p.č. 930 a části p.č. 933 v k.ú. Hlinné ( pacht ZD NMNM )
20. Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice
21. Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě
22. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě (rozšíření předmětu nájmu/pachtu pro Agro Měřín)
23. Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem Incora
24. VZ-Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2023
25. Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, II.etapa – podlaha půdy a obnova schodiště“- nové výběrové řízení
26. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Smlouva o závodním stravování se ZŠ L. Čecha
29. Kontrola plnění úkolů RM
30. Diskuse

 

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:33 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

 

 

MUDr. Zdeněk Kadlec avizoval pozdní příchod a na schůzi se dostavil v 15:18 hodin.

Ing. Pavel Štorek se na schůzi dostavil v 14:58 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/38/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2017, nájemní smlouva na frankovací stroj 

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 7 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a firnou Xertec a.s., Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 27399508 jejímž předmětem je pronájem rebuildovaného frankovacího stroje pro vypravování odchozí pošty na dobu 60 měsíců od 1.6.2017 za cenu 824Kč bez DPH/měsíc podle návrhu nájemní smlouvy a dodatku nájemní smlouvy uvedených v přílohách materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/38/RM/2017 Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města 

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 4

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/38/RM/2017 Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 1. čtvrt. 2017 

I. Rada města bere na vědomí

informační zprávu o hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí roku 2017.

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Vlček, Mgr. Lukášová, Šimek, Bc. Novotný

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/38/RM/2017 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016 

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2016 v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle upravené přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA, Domu dětí a mládeže a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Vlček, Mgr.Lukášová

 

Michal Šmarda, starosta města seznámil radní města s konkrétnimi návrhy odměn ředitelů a jejich zdůvodněním.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/38/RM/2017 Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

I. Rada města uděluje souhlas

Centru ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, zastoupenému Ing. Mgr. Hanou Janů, k přijetí věcného daru, kterým je fotoaparát NIKON D3300 s příslušenstvím v hodnotě 16 490,- Kč.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/38/RM/2017 Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh 

I. Rada města doporučuje

po projednání ke schválení Zastupitestvu města Nové Město na Moravě novou Metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě dle příloh materiálu

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lukášová, PhDr. Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/38/RM/2017 Potravinová pomoc dětem v kraji Vysočina 

I. Rada města souhlasí

se zapojením škol Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, Základní škola Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou a Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě do projektu MPSV ČR „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi ve školním roce 2017/2018“.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Rita Skalníková DiS.
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/38/RM/2017 Záměr zřízení týdenního stacionáře v NMNM 

I. Rada města nemá výhrady

k záměru zřízení a provozování sociální služby „Týdenní stacionář v Novém Městě na Moravě“ s tím, že případné zaměstnávání v chráněné dílně a týdenní stacionář považuje za aktivity prospěšné v sociálním podnikání.

II. Rada města bere na vědomí,

že z tohoto projektu pro město nevyplývají žádné finanční požadavky ani jiné povinnosti.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová

Michal Šmarda, starosta města navrl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/38/RM/2017 Smlouva o poskytnutí peněžního daru – ČEPS, a. s. – Aktivitou proti stáří – vybavení společenské místnosti a venkovních prostor KODUSu Nové Město na Moravě pro společné aktivity seniorů 

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 1410001690 o poskytnutí peněžního daru ve výši 350 000,- Kč na akci „Aktivitou  proti stáří – vybavení společenské místnosti a venkovních prostor KODUSu Nové Město na Moravě pro společné aktivity seniorů“, a to mezi městem jako obdarovaným a ČEPS, a.s. Praha 10, Elektrárenská 774/2, IČ: 25702556 jako dárcem.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Šreiber
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/38/RM/2017 Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za I.Q. 2017 
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 
Ing. Zdeněk Krejčí

I. Rada města bere na vědomí
1. zprávu správce TS služby s.r.o. o hospodaření v lesích města za období I. čtvrtletí 2017,
2. zprávu správce TS služby s.r.o. v péči o zeleň a hřbitovy města za období I. čtvrtletí 2017,

 

vč. závěrů obsažených v příloze „Zhodnocení systému stávající správy lesního hospodářství a údržby zeleně města Nové Město na Moravě prostřednictvím TS služby s.r.o.“

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/38/RM/2017 Zpráva o správě městského kamenolomu I.Q 2017 

I. Rada města bere na vědomí

zprávu správce TS služby s.r.o. o obstarávání správy městského kamenolomu za období I. kvartálu 2017 a evidenční záznam o stavu kameniva na skladech v kamenolomu

II. Rada města souhlasí

s tím, že v rámci pravidelných ročních inventur bude prováděno odborné geodetické zaměřování zásob kameniva, tak aby se maximálně eliminovaly nepřesnosti v množství zásob.

III. Rada města ukládá

odboru SMM zpracovat do 24.7.2017

– návrh dodatku „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“, kterým by bylo řešeno nakládání a manipulace s recyklátem v rámci obchodní činnosti TS služby s.r.o. v městském kamenolomu

– metodické pokyny pro vykazování odpočtu ztrát kameniva při výrobě a skladování

– předkládat čtvrtletní zprávy o činnosti kamenolomu
– prověřit možnost online propojení SW na správu kamenolomu mezi městem a TS služby s.r.o.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Fila, Ptáček

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/38/RM/2017 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.3.2017 

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.3.2017.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97 

I. Rada města stahuje

tento bod z programu schůze.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Michal Šmarda, starosta města stáhnout tento bod z programu. Členové rady návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMnM 

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 157 o výměře cca 20 m2   v  k. ú. Nové Město na Moravě  (v rozsahu dle situačního zákresu) pro Lucii Klimešovou , Tyršova 730,  592 31 Nové Město na Moravě IČ: 704 01 900, jako nájemcem, a to na dobu určitou od 1.6. 2017 do 18.6. 2017, s měsíčním nájemným 2000,-Kč,  za účelem zřízení a provozování letní zahrádky kavárny PCafe NMnM  za podmínek stanovených pronajímatelem – dle upravené přílohy návrhu nájemní smlouvy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p.č. 3005 k.ú. NMNM- E.on , Vlachovická 

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.3005  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou   15 000,-Kč + DPH.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/38/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. NMNM ( Agro Měřín ) – cyklo Nečasova 

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků p.č.3790/1 trvalý travní porost o výměře 428 m2  a části p.č. 3791 (dle GP p.č. 3791/2) trvalý travní porost o výměře 793 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku AGRO-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 122 100,-Kč.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasvoání

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM ( areál Soškova ) – ZAPA a.s. 

I. Rada města stahuje

tento materiál z programu schůze

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Michal Šmarda, starosta města stáhnout tento bod z programu. Členové rady návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – přenechání do užívání p.č. 930 a části p.č. 933 v k.ú. Hlinné ( pacht ZD NMNM ) 

I. Rada města souhlasí

v souladu s čl.II.odst. 6 Pachtovní smlouvy ze dne 22.10.2015, kterou na straně propachtovatele uzavřelo město Nové Město na Moravě se Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvem se sídlem Petrovická, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00144924 coby pachtýřem, s přenecháním do užívání pozemků p.č.930 ( 696 m2) a části p.č.933 ( cca 280 m2) v k.ú. Hlinné třetí osobě, a to nejdéle po dobu trvání předmětné Pachtovní smlouvy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/38/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice 

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „b“ o výměře 1 m2 z pozemku p.č. 220/1 a dílu „c“ o výměře 0,12 m2 z p.č. 222 v k.ú.Slavkovice., a to panu  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 242,-Kč vč. DPH.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě 

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemků p.č. 398/1 o výměře 27 m2 (dle GP p.č. 398/10) a části pozemku p.č. 398/2 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 398/11) v k.ú.Jiříkovice u Nového  Města na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
22. 21/38/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě (rozšíření předmětu nájmu/pachtu pro Agro Měřín) 

I. Rada města schvaluje

pronájem/pacht pozemku p.č.3800/63 o výměře 1326 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to AGRO-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179  na dobu určitou do 31.12.2018, s ročním nájemným 500,-Kč/ha, k zemědělským účelům, formou rozšíření předmětu nájmu již uzavřené nájemní smlouvy ze dne 5.1.2010.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/38/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017 

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Kubík, Hemza, Ing. Vetešník – projektant

 

Ing. Vetešník představil studii pro investiční akci Centrum služeb a řemesela ulice Soškova.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24.1. 23/38/RM/2017 Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem (Incora)-aktualizováno 

I. Rada města bere na vědomí

informace o tom, že

– nedošlo k podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem/Inkora s.r.o./Sportovním klubem Nové Město na Moravě a tudíž nedošlo ani k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku města p.č. 3118/1 v k.ú, Nové Město na Moravě mezi městem a Inkora s.r.o. dle přijatého usnesení RM č. 43/28/RM/2016 a tedy je tento pozemek i nadále pronajmut Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě

– nedošlo dosud vzhledem k neuzavření smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem/Inkora s.r.o./Sportovním klubem Nové Město na Moravě podle usnesení č. 14/17/RM/2015 ze dne 23.11.2015 k vyjmutí části nemovitostí – zejm. části pozemku města p.č. 3109, p.č. 3118/1, p.č. 3124/2 v k.ú. Nové Město na Moravě z platné nájemní smlouvy mezi městem a Sportovním klubem Nové Město na Moravě

– bylo 28.11.2016 vodoprávním úřadem vydáno pro město rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami v nádrži Ochoza – vzdouvání a akumulaci (č.j.: MUNMNM/15059/2016) vč. schválení manipulačního řádu nádrže Ochoza

– bylo ze strany správce pozemních komunikací města v 05/2017 realizováno vodorovné dopravní značení parkoviště ve Vysočina Aréně (před SKI) v souladu s unsesením 43/28/RM/2016

II. Rada města pověřuje

starostu města projednáním upraveného návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28.7.2011 uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a Sportovním klubem Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480, jakožto nájemcem, jehož obsahem bude zejm. zúžení dosavadního předmětu nájmu pouze o část dosud pronajímaných nemovitostí – p.č. 3124/2 (ostatní plocha o výměře 922 m2 – již v minulosti prodán Inkoře), p.č. 3118/1 (sportoviště o výměře 9 470 m2 – pod minigolfem) a s tím související úprava výše nájemného.

Tento bod byl hlasován po částech.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24.2. Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem (Incora)-aktualizováno 

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dispozice s majetkem města – prodeje pozemku p.č. 3118/1 (9470m2, ostatní plocha, sportoviště a rekraeční plocha) v k.ú. Nové Město na Moravě za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Tento bod byl hlasován po částech.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
25. 24/38/RM/2017 Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, II.etapa – podlaha půdy a obnova schodiště“ – nové výběrové řízení 

I. Rada města bere na vědomí

zrušení veřejné zakázky projednané RM dne 13.3.2017 a souhlasí s vypsáním nové veřejné zakázky na akci „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, II. etapa – podlaha na půdě a obnova schodiště“ dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/38/RM/2017 VZ-Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2021 

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2021“, a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb „Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2021“ a to včetně :

– případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení

– případného zrušení a schválení opakovaného zadávacího řízení

– úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek

– rozhodnutí o výběru dodavatele

– uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a jejích případných dodatků

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Krejčí.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/38/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě 

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání bytové komise.
2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
3. předloženou zprávu z jednání kulturní a společenské komise.
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise pro mládež, sport a volný čas, komise kulturní a společenské.
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z bytové komise.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/38/RM/2017 Smlouva o závodním stravování se ZŠ L. Čecha 

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění závodního stravování mezi městem Nové Město na Moravě jako odběratelem a Základní školou L. Čecha 860, Nové Město na Moravě, IČ: 60574674 jako dodavatelem dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/38/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM 

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhujeme vypustit úkol číslo 12 jako splněný.

II. Rada města souhlasí

s předloženým návrhem řešení úkolu č.7 – řešení převodu pozemků/vlastnictví pozemní komunikace u bytových domů Wolkerova, tak, že město jako vlastník pozemk 3431/1, 3424/1 v k.ú. Nové Město na Moravě do svého majetku navede i na něm se nacházející pozemní komunikace vč. následného vyhodnocení jejich potřebnosti a rozsahu pro město a případného rozšíření zeleně na jejich úkor.

 

 

 

 

 

.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl členům rady společnou prohlídku stavby Kodusu, která se uskuteční 5.6.2017.

 

 

 

.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
zastupitel