39. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 39. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12.4.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 39. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12.4.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/39/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body

č. 28 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě
č.29 Dispozice s majetkem – pronájem částí pozemku p.č. 136/2 a 152 – umístění nabíjecí stanice pro elektromobily
č.30 II. ZŠ – pronájem prostor a movitých věcí

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Fond rozvoje bydlení v roce 2021
4. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
5. Rámcová smlouva o zajišťování využívání lesního traktoru
6. Dohoda o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení v majetku EG.D,a.s.
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě
9. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020
10. Třídění odpadů – Smlouvy o spolupráci Diakonie Broumov a DIMATEX CS – sběr textilu
11. Bytová problematika – směrnice Rady města Nové Město na Moravě č.1/2021 Domovní řád
12. Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM( Bělisko)
13. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 (dle GP 81/20,81/21 ) v k.ú. Petrovice u NMNM
14. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická
15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (Mrštíkova)
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. Slavkovice, NMNM, Pohledec (přípojky a reko kabel NN – EG.D,plyn. přípojky FO, optický kabel – Satt a.s.)
17. Dispozice s majetkem – pronájem části  pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“
18. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)
19. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
20. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
21. NKZ – návrh provozu K Clubu
22. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021
23. Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
24. Návrh odměny ředitelce NSS
25. Kontrola plnění úkolů
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin. Ověřovatelem zápisu a záznamu jmenoval Mgr. Šustrovou.
Zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady byl ověřen Bc. Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/39/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/39/RM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2021 a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí zápůjčky s žadatelem dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/39/RM/2021 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 80 884 431,96 Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/39/RM/2021 Rámcová smlouva o zajišťování využívání lesního traktoru

I. Rada města schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o zajišťování využívání lesního traktoru dle přílohy tohoto materiálu se společností TS služby s.r.o. se sídlem Soškova 1346,  592 31  Nové Město na Moravě, IČ: 25509187.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/39/RM/2021 Dohoda o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení v majetku EG.D,a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení EG.D,a.s. mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a  EG.D, a.s. IČ: 280 85 400, na základě které bude možné na podpěrný bod nadzemního vedení NN distribučního zařízení ve vlastnictví EGD umístit 1 ks svítidla včetně výložníku.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v návrhu Dohody  o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/39/RM/2021 Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu liniové stavby – chrániček:

– převod z majetku města do majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě – HejkalNet o celkové délce 2.695,90 m, a to:

 • HDPE 40/33 č. 672 od vjezdu k firmě Kästle hale fy Plazmatech v délce 403,2 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 379 od vjezdu k firmě Kästle k odbočce přes silnici k hale KOMFI v délce 123,8 m
 • mikrotrubička v chránička HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál KOMFI v délce 77,3 m
 • HDPE 40/33 č. 671 od odbočky do areálu TS služby s.r.o. po vjezd do firmy Kästle v délce 309,6 m
 • mikro HDPE č. 655 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova – Křičkova k budově ČD v délce 66 m
 • mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/32 č. 648 z areálu Mateřské školy po ulici Malá po č.p. 900 Křenkova v délce 159,2 m
 • mikro HDPE 12/8 mm č. 1149 od budovy Malá č.p. 154 po vstup na ulici Malá u č.p. 302 v délce 36,9 m
 • HDPE 40/33 č. 641, č. 1341 od č.p. 732 Křenkova po křižovatku ulic Tyršova – Školní v délce 297 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 587 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 645 od spojkoviště k č.p. 150 Křenkova v délce 115,3 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 611 od sloupku před č.p. 147 po č.p. 1002 Tyršova v délce 61,8 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 2080 ze sloupku po č.p. 144 Tyršova v délce 34,5 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 628 od č.p. 144 Tyršova po křižovatku Školní – Tyršova v délce 43,7 m
 • chránička HDPE 40/33 č. 639 od spojkoviště přes silnici ke sloupu VO u č.p. 730 ul. Tyršova v délce 72,2 m
 • chránička HDPE 40/33 č. 724 od sloupu VO u č.p. 730 ul Tyršova směrem ke kulturnímu domu v délce 35,2 m
 • mikrotrubička HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce 90,9 m
 • mikro HDPE 10/8 mm č.1173 v HDPE 40/33 z Vratislavovo nám. 103 do OKOSu ul. Radnická v délce 154,1 m
 • mikro HDPE 12/8 č. KA od u křižovatky Tyršova-Žďárská po okos u Policie ČR v délce 40,7 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 864 od okosu za Kazmírovým rybníkem do okosu u Mašterů ul. Německého v délce 182,3 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 962 od okosu u Mašterů po č.p. 1190 ul. Německého v délce 48,4 m
 • HDPE 40/33 č. 1280 v mostku přes přítok Kazmírův rybník v délce 13,8 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1288 na ul. Smetanova od křižovatky s Malou ul. po křižovatku s ul. Drobného v délce 116,5 m

 

– převod z majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, do majetku města, a to chráničky o celkové délce 2.593,60 m, a to:

 • mikro HDPE 12/8 mm z Městských lázní k bytovému domu na ul. Budovatelů 1482 v délce 340,1 m
 • mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická k č.p. 1495 ul. Hornická (v délce 236,3 m
 • mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická u č.p. 975 k č.p. 900 ul. Křenkova v délce 110,8 m
 • mikro HDPE 12/8 mm od Drobného 540 k lampě VO u Křičkova 1010 v délce 161,6 m
 • HDPE 40/33 od č.p. Drobného 301 ke křižovatce Smetanova – Křičkova v délce 286,0 m
 • mikro HDPE 12/8 z byt. domu č.p. 856 do okosu ul. Malá u č.p. 856 v délce 20,9 m
 • mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 z OKOSu u č.p. 856 ul. Malá k č.p. 855 ul. Tyršova v délce 35,8 m
 • mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 u č.p. 855 ul. Tyršova k č.p. 854 ul. Tyršova v délce 76,5 m
 • mikro HDPE 12/8 mm od Tyršova č.p. 854 do KD Tyršova č.p. 1001 v délce 336,7 m
 • mikro HDPE 12/8 od bývalého sloupu VO před č.p. 853 do kulturního domu Tyršova 1001 v délce 288,2 m
 • mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do kulturního domu Tyršova 1001 v délce 116,5 m
 • mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do lampy VO v délce 51,7 m
 • 2 ks HDPE 40/33 z kulturního domu do spojkoviště v celkové délce 51,1 m
 • 2 ks HDPE 12/8 na ulici Makovského směrem Radnická v celkové délce 430,4 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti PODA a.s.  IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava ve výši 40.920,- Kč.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu liniové stavby – chrániček:

– převod z majetku města do majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě – HejkalNet o celkové délce 6.419,50 m, a to:

 • mikrotrubička 12/8 č. 1572 na ul. Německého 294,5 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1573 na ul. Německého 254,9 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1574 na ul. Němcova 183,2 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1575 na ul. Němcova 335,4 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1578 na ul. Blažíčkova 364,5 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1576 na ul. Jamborova 209,1 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 1577 na ul. Jamborova – Blažíčkova 335 m
 • mikrotrubička v HDPE 40/33 č. 176 okos u č.p. 1626 do okosu na p.č. 3915/3 290,4 m
 • mikrotrubička v HDPE 40/33 č. 178 okos na p.č. 3915/3 směr Penzion Vrchovina (Enpeka) 203,1 m
 • HDPE 40/33 č. 1277 v mostku na přítoku rybniku Kazmírák 13,8 m
 • mikrotrubička 14/10 č. 1503 okos na ul. Petrovice u skladu E.MONT 45,7 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 1635 od rozvaděče v okružní křižovatce I/19 směr ulice Nečasova garáže 77,6 m
 • mikrotrubička 10/8 č.1 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m
 • mikrotrubička 10/8 č.2 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m
 • mikrotrubička 14/10 č. 1509 od okosu u okruž. křižovatky I/19 po okos u skladu E.MONT 352,1 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 147 od č.p. 97 do rozvaděče na okr. křižovatce I/19 268,2 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce 90,9 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 1251 z MeU – směr budova č.p. 124 Vrat. Náměstí 225,3 m
 • mikrotrubička 14/10 č. AA1009 z budovy KD Tyršova č.p. 1001 do budovy II.ZŠ 169,7 m
 • mikro HDPE 12/8 č. 585 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m
 • část mikrotrubičky č. 1004 12/8 od okosu 1A na křižovatce ul. Tyršova – Žďárská po okos u Policie ČR v délce 41,5 m
 • část mikrotrubičky č. 1004 12/8 od okosu za Kazmírákem po okos u Mašterů, č.p. 187 182,3 m
 • mikrotrubička č. 963 z okosu od Mašterů č.p.187 po č.p. 1190 v délce 48,4 m
 • mikrotrubička 14/10 č. 182 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Křičkova 226,0 m
 • mikrotrubička 14/10 č. 186 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Masarykova 210,1 m
 • mikrotrubička 14/10 č. 201 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Smetanova před č.p. 538 80,7 m
 • mikro HDPE č. 656 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova – Křičkova k budově ČD v délce 66 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 664 od č.p. 1352 po odbočku do areálu TS služby s.r.o. 23,0 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 665 od č.p. 1352 po odbočku do areálu za TS službami s.r.o. 104,5 m
 • mikrotrubička 12/8 č. 666 od č.p. 1352 po odbočku do areálu autoservisu Trojan, pneu Komínek atd.. 150,0 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE č. 670 od č.p. 1352 po odbočku do firmy Kästle 309,6 m
 • mikrotrubička v HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál Bismed 77,3 m
 • mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 673 od odbočky do firmy Kästle do Pohledce 729,0 m

– převod z majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, do majetku města, a to 4 ks nenasvícených optických vláken mezi OKOSem u č.p. 1626 a rozvaděčem sloupem veřejného osvětlení ul. Maršovice o celkové délce 730,00 m a chráničky o celkové délce 4.772,00 m, a to:

 • mikrotrubička 10/8mm z OKOSu u kolejí ul. Šípková do OKOSu č.p. 1626 celk. délka 1 171 m
 • mikrotrubička 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do OKOSu u kolejí ul. Šípková v délce 780 m
 • mikrotrubička 10/8mm z OKOSu u kolejí na ul. Šípková do OKOSu v lokalitě Holubka (ul. Kárníkova) v délce 879 m
 • mikrotrubička 10/8 mm z MeU k č.p. 720 ul. Žďárská 1 046 m
 • mikrotrubička 10/8 mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova – KD v délce 38,0 m
 • mikrotrubička 10/8mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova do OKOSu u č.p. 853 Tyršova 280,0 m
 • mikrotrubička 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do přístvby 1.ZŠ v délce 58,0 m
 • mikrotrubička 10/8mm od č.p. 900 ul. Křenkova do Hornická č.p. 1485 (Městské lázně) 305,0 m
 • chránička přes ulici Hornická od OKOSu u č.p. 975 ul. Hornická před autosalon Hudec 15,0 m
 • mikrotrubička 10/8mm z č.p. 301 k č.p. 1010/1011 ul. Křičkova 200 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 367.000,- Kč.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem konečné podoby směnných smluv.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/39/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, M. Hemza a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/39/RM/2021 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě rozhodnout o tom, že Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě bude v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízena zkráceným postupem.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Obsah Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 „Obsah Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona“

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Jamborová a Ing. Urbancová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/39/RM/2021 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2020.

K tomuto byl přizván J. Hradil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/39/RM/2021 Třídění odpadů – Smlouvy o spolupráci Diakonie Broumov a DIMATEX CS – sběr textilu

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o spolupráci ze dne 09.04.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.10.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 16.03.2015 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě Diakonií Broumov, sociální družstvo, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ 49289977, jejímž předmětem je zajištění spolupráce v oblasti sběru použitého textilu a obuvi na území města Nové Město na Moravě, pro charitativní a humanitární účely, a to výpovědí ze strany města v souladu s ust. čl. VI. písm. b) smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 04.04.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.03.2020 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, jehož předmětem je rozšíření spolupráce v oblasti sběru použitého textilu, párované nositelné obuvi a funkčních hraček na území města Nové Město na Moravě o 8 ks kontejnerů pro charitativní, humanitární účely a částečné přepracování na technické textilie určené k dalšímu použití, ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/39/RM/2021 Bytová problematika – směrnice Rady města Nové Město na Moravě č.1/2021 Domovní řád

I. Rada města schvaluje

vydání Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1/2021 o stanovení podmínek a způsobu užívání domů, bytů a společných částí domů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě „Domovní řád“ ve znění přílohy tohoto materiálu s účinností od 01.05.2021.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM (Bělisko)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú.Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p.č. 2024/1 (553 m2) z majetku města do majetku MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 276 76 552

– převod části p.č. 2023/1 (15 m2) z majetku MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 276 76 552 do majetku města

s tím, že ze strany MOD elektronik s.r.o. bude městu doplacena finanční částka 269.000,- Kč.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení nákup části p.č. 2023/3 (2 m2) v k.ú. Nové Město na  Moravě z majetku TECHNICKÉ  SPORTY p.s., Bělisko 1349, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 (dle GP 81/20,81/21 ) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p. č. 81/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 81/20) a části pozemku p.č. 81/1 o výměře 7 m2 (dle GP p.č. 81/21) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Petrovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 2.100,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 3772/14 trvalý travní porost (8 m2),  p.č. 3775/1 ostatní plocha ostatní komunikace (426 m2), p.č. 3780/18 ostatní plocha silnice (252 m2), p.č. 3937/14 vodní plocha (51 m2), p.č. 3937/15 vodní plocha (46 m2), p.č. 3937/16 vodní plocha (7 m2) a p.č.3937/17 vodní plocha (48 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČ: 257 33 591 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 89.984,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (Mrštíkova)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.č. 3424/20( 974 m2) a p.č. 3424/4 ( 1404 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. Slavkovice, NMNM, Pohledec (přípojky a reko kabel NN – EG.D,plyn. přípojky FO, optický kabel – Satt a.s.)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 222 a 218/1 v k.ú. Slavkovice, umístění distribuční soustavy – přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemků p.č. 2760 a 2761  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Brno). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech p.č. 201, 651, 675, 674, 830, 650, 629, 34/1, 164/2, 164/3, 634, 595, 621, 820, 628/1, 709/1, 810 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování optického kabelového rozvodu – „NMNM, lokalita pod Gymnáziem Vincence Makovského, kabelový rozvod“ a v právu oprávněného z věcného břemene vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním tohoto zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11,Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 358.850,- Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.1926 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemků p.č. 1941 a 1942  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nové Město na Moravě trpět na části pozemků p.č. 173, 179/1, 194, 213/4, 215/3, 230,251, 280, 296, 299, 300, 311/1, 324, 327/2, 333/2, 345, 392, 393, 408/24, 570/3, 622/3 v k.ú. Pohledec, umístění distribuční soustavy – kabel NN, přípojkové a rozpojovací skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 247.450 Kč + DPH.

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o aktualizovaném materiálu (změna v čl. V návrhu usnesení).
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca 21 m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 153/1 o výměře cca 21 m2 v  k. ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu) pro ARKTERO s.r.o, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, IČ: 032 10 308, zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, jako nájemcem, a to na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 31.10. 2021, s měsíčním nájemným 2.100,- Kč, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky restaurace „U Pasáčka“ a podmínek stanovených pronajímatelem – dle upravené přílohy č. 1 – návrhu nájemní smlouvy.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi s radními, upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 498 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2), jehož součástí je stavba č. p. 449 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 59,67 m2 v I.NP objektu č. p. 449 za základní nájemné ve výši 107.406 Kč za rok bez DPH, a to za účelem dle předložené žádosti na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Livian s.r.o., Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 24250287, jakožto nájemcem.

S. Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/39/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem částí pozemku parc. č, 136/2 a 152 – umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 29 Dispozice s majetkem – pronájem částí pozemku parc. č. 136/2 – umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na Vratislavově náměstí z programu schůze rady města.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovat o stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/39/RM/2021 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.67 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar.░░░ , bytem Sportovní░░░ , Nové Město na Moravě a pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.11 o velikosti 1+kk, přízemí, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Žďárská ░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Sportovní░░░ , Nové Město na Moravě a pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/39/RM/2021 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno, se sídlem Uzbecká 32, 625 00 Brno IČ: 75094924, na úhradu mzdových nákladů a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace a Společností pro ranou péči, pobočka Brno, se sídlem Uzbecká 32, 625 00 Brno IČ: 75094924, jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení odvětví sociální služby a snížení odvětví finanční operace o částku 4.000,-Kč

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/39/RM/2021 NKZ – návrh provozu K Clubu aktualizováno

I. Rada města schvaluje

uzavření restaurace K Club, Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě do 05/2021; od 06/2021 kavárenský provoz 14:00 – 21:00/24:00  + nájem 1/2 kuchyně a části skladových prostor v přízemí restaurace K Club.

II. Rada města bere na vědomí

předložené výhled fungování Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, týkající se provozování restaurace K Club na rok 2022.

III. Rada města souhlasí

s pronájmem nebytových prostor a movitého majetku v Kulturním domě, střediska Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě návrhu usnesení.
K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/39/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení návrh na poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2021, a to dle přílohy č.1 předloženého materiálu a současně doporučuje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku) dle přílohy č. 3 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/39/RM/2021 Žádost o individuální neinvestični dotaci – Bike Events s.r.o.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 individuální neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč na úhradu organizačních nákladů spojených s pořádáním Světového poháru horských kol 2021 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 14. -16. 5. 2021 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2021 v částce 300 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/39/RM/2021 Návrh odměny ředitelce NSS a CZ

I. Rada města stanovuje a schvaluje

vyplacení odměny Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě a Centra Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, v rámci mimořádného dotačního titulu vztahujícího se k období II. vlny epidemie onemocnění COVID_19.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/39/RM/2021 II. ZŠ – pronájem prostor a movitých věcí

I. Rada města souhlasí

s pronájmem kuchyně a jídelny s příslušenstvím Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610, Nové Město na Moravě jako nájemci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/39/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/39/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
2. předloženou zprávu z jednání komise ICT a Smart City
3. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
2. M. Šmardu, starostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise ICT a Smart City
3. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním torza betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

V rámci bodu diskuze byla diskutována problematika parkování v NMNM.
M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:52 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Soubory ke stažení