Samospráva města

39. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 39. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.6.2017 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 39. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 5.6.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Omluveni: Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/39/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byly doplněny body číslo 27,29 a s tím, že u bodu číslo 11 došlo k aktualizaci názvu

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 8 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016
5. Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2017
7. Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018)
8. Seznam dětí pro poskytnutí daru
9. Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě
10. Návrh na realizaci pamětní desky malíři Oldřichu Blažíčkovi
11. Žádosti o poskytnutí dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. + SFK Vrchovina z.s.
12. Problematika MHD – žádost dopravce o navýšení příspěvku na provoz
13. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 -2018 – návrh
14. Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
16. Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM ( HACKBOARDS s.r.o.)
17. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( ZD NMNM )
18. Dispozice s majetkem – záměr vybudování schodiště na části poz. p.č. 1535 v k.ú. NMNM
19. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMnM
20. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova – schválení čistopisu studie
21. Tři kříže – návrhy na řešení lokality
22. Parkovací místa a chodník na ul.L.Čecha – studie proveditelnosti
23. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
24. Dodatek č. 14 k licenční smlouvě SWR/95/103
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky )

28. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.135/5 a p.č.313 v k.ú. NMNM ( Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka )

29. Diskuze

 

Michal Šmarda starosta města zahájil schůzi rady města v 15:17 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval MUDr. Zdeňka Kadlece. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

Mgr. Helena Šustrová se ze schůze omluvila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/39/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 8 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 8 na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

s převodem částky 400.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola do investičního fondu dle žádosti v příloze č.3 tohoto materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/39/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 9 na rok 2017 ke schválení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/39/RM/2017 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Nového Města na Moravě za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/39/RM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu a investice a velké opravy na rok 2018 dle upravené přílohy č. 2. tohoto materiálu

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit zapracování částky 4 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2018 určené na dotační programy.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6.1. 6/39/RM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Vlček Tomáš, Ing.

I. Rada města schvaluje

podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Členové rady o tomto bodu programu hlasovali po jednotlvých částech usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6.2. 7/39/RM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Vlček Tomáš, Ing.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace SVJ Tyršova 146-7 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017 v celkové výši 89.394,- Kč.

Členové rady o tomto bodu hlasovali po částech.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování na návrh Ing. Štorka za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 8/39/RM/2017 Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018) vč. záměru prodeje bytů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a se stanovením kupní ceny podle přílohy č. 2a tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 9/39/RM/2017 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000 Kč a medailonku štěstí se znakem města dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 10/39/RM/2017 Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ze strany města Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 05220041 ve výši 52.235,- Kč.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit převod částky 52.235,- Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 – Individuální dotace a dary.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 11/39/RM/2017 Návrh na realizaci pamětní desky malíři Oldřichu Blažíčkovi

I. Rada města souhlasí

s realizací výtvarného návrhu pamětní desky novoměstskému rodáku, významnému malíři Oldřichu Blažíčkovi, která bude instalovaná u příležitosti jeho 130. výročí narození, a to dle přílohy materiálu. Autorem návrhu je akademický sochař Zdeněk Hošek z Květnice u Prahy. Pamětní deska bude umístěna v malířově rodišti na historické budově „hasičské zbrojnice“ v místní části Slavkovice.

K tomuto bodu byla přizvána PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 12/39/RM/2017 Žádosti o poskytnutí dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. + SFK Vrchovina z.s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě individuální neinvestiční dotaci ve výši 90 tis. Kč na dokončení opravy skokanských můstků K 25 a K 55 na Šibenici v Novém Městě na Moravě, zejména na dojezdové plochy, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě individuální investiční dotaci ve výši 90 tis. Kč na pořízení zastřešené východní tribuny s cca 50 místy k sezení na fotbalovém stadionu v Novém Městě na Moravě, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit převod finančních prostředků ve výši 32 tis. Kč z org. 177 – Dotační programy na org. 323 – Individuální dotace a dary a současně schválit převod částky 148 tis. Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 – Individuální dotace a dary.

 

Michal Šmarda, starosta města navrh po diskuzi upravit návrh usnesní. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Vlček a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 13/39/RM/2017 Problematika MHD – žádost dopravce o navýšení příspěvku na provoz

I. Rada města bere na vědomí

žádost dopravce ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815 o změnu smluvních podmínek provozování MHD, s tím, že neakceptuje návrh dodavatele na změnu ceny přepravního výkonu.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 14/39/RM/2017 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 -2018 – návrh

I. Rada města schvaluje

„Plán zimní údržby místních komunikací  pro zimní období 2017-2018“ dle návrhu – přílohy č.1 a č. 2 , s výjimkou rozšíření ZÚ o pěšinu v lokalitě Obora

Členové rady hlasovali o zvolené variantě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 15/39/RM/2017 Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit podání podnětu – požadavku na zrušení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě na Moravě v rámci pořizované Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a pověřit místostarostu města Stanislava Marka jeho podpisem a odesláním.

II. Rada města ukládá

místostarostovi města vyvinout tlak na příslušné orgány na řešení dopravní situace na ulici Brněnská dle proběhlé diskuze rady města.

Michal Šmarda, starosta města navrh doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 16/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro prostory v I. a II. NP na Vratislavově náměstí č.p.97 v Novém Městě na Moravě za nájemné ve výši 157 077,-Kč za rok bez DPH, a to na dobu určitou od 19.6.2017 do 1.10.2017 s jednoměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a paní Lucií Klimešovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , IČ: 70401900, jakožto nájemcem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 17/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM ( HACKBOARDS s.r.o.)

I. Rada města schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 8.12.2009 uzavřené mezi  městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako pronajímatelem na straně jedné a HACKBOARDS, s.r.o., se sídlem Jámy 3, 592 32 Jámy, IČ: 283 53 307 jako nájemcem na straně druhé, kterou město společnosti pronajalo na dobu neurčitou část pozemku p.č. 1704/3 o výměře cca 298 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, za účelem umístění dočasné stavby ve vlastnictví nájemce s tím, že výpovědní doba činí šest měsíců a začne běžet dnem 1.7.2017 a nájem části pozemku p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě skončí ke dni 31.12.2017.

Nájemce je povinen k tomuto datu pozemek vyklidit a předat pronajímateli v původním stavu. K tomuto datu musí být uhrazeno stanovené nájemné dle čl IV. nájemní smlouvy – dle přílohy.

Členové rady hlasovali o místostarostou města navržené variantě usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 18/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( ZD NMNM )

I. Rada města schvaluje

podání výpovědi z pachtovní smlouvy dle přílohy, jež byla uzavřena mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako propachtovatelem na straně jedné a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvem, se sídlem Petrovická 857, Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924 jako pachtýřem na straně druhé, kterou město pachtýři propachtovalo na dobu neurčitou soubor nemovitých věcí – pozemků, za účelem provozování zemědělské činnosti s tím, že výpovědní doba a začne běžet dnem 1.10.2017 a sjednaný pacht pozemků skončí ke dni 31.12.2018.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 19/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – záměr vybudování schodiště na části poz. p.č. 1535 v k.ú. NMNM

I. Rada města ukládá

místostarostovi města jednat o případné směně pozemků či jiné variantě řešení.

Michal Šmarda, starosta města navrhl nové znění návrhu usnesení. Členové rady tento nárvh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 20/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMnM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 157 o výměře cca 20 m2   v  k. ú. Nové Město na Moravě  (v rozsahu dle situačního zákresu) pro Lucii Klimešovou , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  IČ: 704 01 900, jako nájemcem, a to na dobu určitou od 19.6. 2017 do 30.9. 2017, s měsíčním nájemným 2000,-Kč,  za účelem zřízení a provozování letní zahrádky kavárny PCafe NMnM  za podmínek stanovených pronajímatelem – dle přílohy návrhu nájemní smlouvy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 21/39/RM/2017 Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova – schválení čistopisu studie
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing.Tomáš Petr, zpracovatel studie

I. Rada města schvaluje

předložený návrh čistopisu Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova v Novém Městě na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 22/39/RM/2017 Tři kříže – návrhy na řešení lokality
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Zdeněk Krejčí, Ing., Dobiáš Vladimír

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit předložený plán dlouhodobého koncepčního řešení lokality Tři kříže na pozemcích města spočívající v osázení lesních pozemků u Třech křížů dle navržení struktury porostů uvedené v příloze č. 2 a ve způsobu řešení osvětlení lokality Třech křížů dle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 23/39/RM/2017 Parkovací místa a chodník na ul.L.Čecha – studie proveditelnosti

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál k řešení chodníku a parkovacích míst na ul L.Čecha.

II. Rada města schvaluje

pro další přípravu a projednání s dotčenými subjekty:

1. – variantu C
2. – řešení parkovacích míst u školní jídelny jako kolmá
3. – řešení prostoru před hlavním vstupem do školy v souladu s předloženým návrhem s využitím zvýšeného prahu s přechodem přímo před vstupem do školy

Členové rady hlasovali o zvolených variantách.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 24/39/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 25/39/RM/2017 Dodatek č. 14 k licenční smlouvě SWR/95/103

I. Rada města schvaluje

předložený dodatek č. 14 ke smlouvě číslo SWR/95/103 ze dne 9.10.1995 ve znění dodatků č. 1 -13, týkající se provozu informačního systému VERA Radnice na operačním systému CentOS.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 26/39/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že navrhujeme vypustit úkol číslo 7) jako splněný.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 27/39/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání dopravní komise.
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z komise pro rozvoj města a dopravní komise.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 28/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky )

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – Pegas-Šincl s.r.o., se sídlem Petrovická 587, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 479 02 523. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 29/39/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.135/5 a p.č.313 v k.ú. NMNM ( Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka )

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.135/5 a p.č. 313 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749 s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 30/39/RM/2017 Diskuze – návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 07/2017 – 09/2017

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 07/2017 – 09/2017 dle přílohy.

Členové rady projednali předložený návrh Plánu schůzí rady města a plánu zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
30. Diskuze

Mgr. Jiří Maděra požádal o zkrácení časového intervalu v dodatkové tabulce dopravního značení- zákaz stání na ulici Leandra Čecha z 9:00 hodin na 8:00 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


MUDr. Zdeněk Kadlec
zastupitel