Samospráva města

40. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 40. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 24.7.2017 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 40. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 24.7.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Maděra
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/40/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím že do programu byly dodatečně přidány body číslo 37 a 38 a stím, že bod číslo 4 bude stažen z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2017
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018
4. Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva
5. Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za II.Q. 2017
6. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
7. Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
8. Návrh na rozšíření vánoční výzdoby města
9. Výpůjčka obrazu spolku SH ČMS – SDH Slavkovice
10. Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v NMNM
11. Návrh na přidělení bytu v DPS
12. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.732/44 na ul.Křenkova, 1+kk č. 301/18 a 2+kk č. 301/92 na ul. Drobného a 2+1 č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě; 2+1 č. 46/1 v Hlinném
13. Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/31 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
14. Třídění bioodpadů – domovní kompostování
15. Dispozice s majetkem – žádost o snížení nájmu prodejny COOP v Maršovicích a Petrovicích
16. Dispozice s majetkem – pronájem stavby č.p.973 a části pozemku p.č.1188/6 v k.ú. NMNM – teplárna
17. Dispozice s majetkem-pronájem pozemků p.č. 3408/21, 3408/26, 3415/2, 3408/28, 3408/29 v k.ú. NMNM – rybníky nad zahradnictvím
18. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM (areál Soškova) – ZAPA a.s.
19. Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č.3055/13 v k.ú. NMNM ( letecká záchranná služba)
20. Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )
21. Dispozice s majetkem- darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem ( ul. Sportovní – parkoviště )
22. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova
23. Dispozice s majetkem -budoucí věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM – 3x E.on
24. Dispozice s majetkem-věcná břemena v k.ú. Jámy a Veselíčko u ZR- 2x E.on ( pro LDO )
25. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Olešná na Moravě, Slavkovice a NMNM – 3x E.on
26. Dispozice s majetkem-odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM – Radnická ul.
27. Problematika mlatového povrchu chodníků v parku
28. KODUS – smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
29. Oprava fasády bytového domu č.p.730 – informace o postupu prací
30. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
31. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku státu na město
32. Smlouva o užití dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
33. Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa
34. Kontrola plnění úkolů RM
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2017 – 01/2018
37. Dispozice s majetkem města – Smlouva zakládající právo provést stavbu – “ Transformace Domova Kamélie Křižanov II “ ul. Malá
38. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky ) – Pegas-Šincl, GasNet
39. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 15:54 hodin.

 

 

Ověřovatelem zápisu jmenoval Mgr. Jiřího Maděru. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen MUDr. Zdeňkem Kadlecem nebyly proti němu vzneseny námitky.

 

 

MUDr. Zdeněk Kadlec se ze schůze omluvil.

 

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl ke stažení bod číslo 4. Členové rady o tomto návrhu hlasovali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/40/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 10 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu, s tím, že v části III. bod 1) zvyšuje částku u převodu finančních prostředků z neinvestiční rezervy MČ Pohledec na akci „Oprava sociálního zařízení v ZŠ Pohledec“ z částky 20.600,-Kč na 25.000,- Kč.

II. Rada města bere na vědomí

že u PO Novoměstské sociální služby bude navýšení mzdových prostředků včetně zákonného pojištění a FKSP z důvodu změny nařízení vlády 564/2006 Sb., platné od 1.7.2017, dokryto z prostředků města v aktualizaci rozpočtu města v září 2017, po vyčíslení výše dotace ze státního rozpočtu na tyto mzdové prostředky.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/40/RM/2017 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018

I. Rada města schvaluje

1. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2018 dle přiloženého materiálu

2. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2018 dle přiloženého materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva STAŽENO

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva uzavřené dne 27.10.2015 mezi městem Nové Město na Moravě a TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 dle přílohy materiálu.

II. Rada města bere na vědomí

zprávu správce TS služby s.r.o. o obstarávání správy kamenolomu za období 2. čtvrtletí 2017.

Tento bod byl při schvalování programu schůze stažen.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
5. 4/40/RM/2017 Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za II.Q. 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Ing. Zdeněk Krejčí

I. Rada města bere na vědomí
1. zprávu správce TS služby s.r.o. v péči o zeleň a hřbitovy města za období II. čtvrtletí 2017,
2. zprávu správce TS služby s.r.o. hospodaření v lesích města za období II. čtvrtletí 2017,

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Zdeněk Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 5/40/RM/2017 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, IČ:70890749 (dárce) a městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 188 680,- Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 6/40/RM/2017 Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

plat ředitelům příspěvkových organizací města v souladu s příslušným ustanovením zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a novelou nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2017, dle přílohy materiálu:

 

– Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centra ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

– Danielu Šimkovi, řediteli Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

 

s účinností od 1.9.2017, dle přílohy materiálu:

– Danielu Šimkovi, řediteli Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Návrh na rozšíření vánoční výzdoby města

I. Rada města schvaluje

– návrh a realizaci na rozšíření vánoční výzdoby města zhotovením dřevěné sochy anděla dle přílohy materiálu

– zařazení nové investiční akce do rozpočtu města 2017 „Vánoční výzdoba města – socha anděla“

– finanční krytí nové investiční akce „Vánoční výzdoba města – socha anděla“ ve výši 40 000,- Kč z neinvestiční rezervy města

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 1 Proti: 3 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
9. 7/40/RM/2017 Výpůjčka obrazu spolku SH ČMS – SDH Slavkovice

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Nové Město na Moravě jako půjčitelem a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice, Slavkovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 48898368 jako půjčitelem movité věci dle předloženého návrhu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 8/40/RM/2017 Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit  investiční záměr k realizaci péče o válečný hrob s názvem: Nové Město na Moravě – vytvoření nového památníku padlým vojákům Rudé armády ve 2. světové válce na římsko-katolickém hřbitově.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit podání žádosti o dotaci na péči o válečný hrob s ostatky v rámci programu ISPROFIN č. 107190 „Zachování a obnova historických hodnot“ na MO ČR

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě  schválit částku ve výši 50 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu na realizaci investičního záměru s názvem: Nové Město na Moravě – vytvoření nového památníku padlým vojákům Rudé armády ve 2. světové válce na římsko-katolickém hřbitově. Částka bude krytá z neinvestiční rezervy města.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 9/40/RM/2017 Návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu v DPS, č. 17, o velikosti 1+kk, v přízemí, část „B“ panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12.1. 10/40/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.732/44 na ul.Křenkova, 1+kk č. 301/18 a 2+kk č. 301/92 na ul. Drobného a 2+1 č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě; 2+1 č. 46/1 v Hlinném

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.732/44 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/18 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za nové nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

III. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.731/17 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

IV. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.46/1 v Hlinném na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

Členové rady hlasovali o této části usnesení samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12.2. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.732/44 na ul.Křenkova, 1+kk č. 301/18 a 2+kk č. 301/92 na ul. Drobného a 2+1 č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě; 2+1 č. 46/1 v Hlinném

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/92 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za nové nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Členové rady hlasovali o této části usnesení samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
13. 11/40/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/31 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č.301/31 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem na byt č.301/31 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 301/31 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/40/RM/2017 Třídění bioodpadů – domovní kompostování

I. Rada města schvaluje
1. pronájem kompostéru ve výši 295,00 Kč vč. platné DPH za dobu trvání Nájemní smlouvy tj. na dobu 3 roky.
2. předložený vzor Nájemní smlouvy dle přílohy č. 1, jejímž předmětem je pronájem kompostéru v rámci domovního kompostování, potažmo prevence vzniku komunálních odpadů.
3. předložený vzor Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jejímž předmětem je darování kompostéru v rámci domovního kompostování, potažmo prevence vzniku komunálních odpadů, po skončení doby platnosti Nájemní smlouvy.
II. Rada města svěřuje

podle ust. § 102 odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, odboru SMM do jeho působnosti pravomoc rozhodovat o uzavírání jednotlivých nájemních a darovacích smluv s fyzickými osobami, jejichž předmětem je pronájem a darování kompostéru za radou města schválených podmínek a podle schválených vzorových smluv.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – žádost o snížení nájmu prodejny COOP v Maršovicích a Petrovicích

I. Rada města bere na vědomí

předloženou žádost společnosti COOP družstvo Velké Meziříčí a v případě vypovězení smlouvy, ze strany společnosti COOP družstvo Velké Meziříčí, souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 112,6 m2 v budově č.p.71 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě za minimální nájemné 4 000,-Kč bez DPH / rok a za účelem provozování prodejny potravin (smíšeného zboží).

II. Rada města bere na vědomí

předloženou žádost společnosti COOP družstvo Velké Meziříčí a v případě vypovězení smlouvy, ze strany společnosti COOP družstvo Velké Meziříčí, souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 131,68 m2 v budově č.p.80 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě za minimální nájemné 4 000,-Kč bez DPH / rok a za účelem provozování prodejny potravin (smíšeného zboží).

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem stavby č.p.973 a části pozemku p.č.1188/6 v k.ú. NMNM – teplárna

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru města pronajmout stavbu technického vybavení č.p.973 na pozemku parc.č. 1187/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 a část pozemku parc.č. 1188/6 ostatní plocha o výměře cca 408m2 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, za minimální nájemné 420.000,- Kč za rok bez DPH s tím, že nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace, a to na dobu neurčitou s tříletou výpovědní dobou bez uvedení důvodu.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/40/RM/2017 Dispozice s majetkem-pronájem pozemků p.č. 3408/21, 3408/26, 3415/2, 3408/28, 3408/29 v k.ú. NMNM (rybníky nad zahradnictvím)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků  p.č.3408/21 ( vodní plocha, rybník) o výměře 784 m2, p.č. 3408/26 ( vodní plocha, rybník) o výměře 395 m2, p.č. 3415/2 ( vodní plocha, rybník ) o výměře 187 m2, p.č.  3408/28 ( zastavěná plocha a nádvoří – vodní dílo, hráz), p.č. 3408/29 ( zastavěná plocha a nádvoří, vodní dílo – hráz) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu neurčitou, s 1-měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 623,-Kč, za účelem pěstování vodních rostlin.

 

Mgr. Šustrová oznámila možný střet zájmů s tím, že o bodu nebude hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM (areál Soškova – ZAPA a.s.)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 3536/13 o výměře 170 m2 a část pozemku p.č. 3536/1 o výměře cca 805 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě ( dle situačního zákresu ) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to firmě ZAPA beton a.s., se sídlem Víděňská 495, Praha 4, IČ: 251 37 026, na dobu neurčitou, s 3-měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 58 500,-Kč, za účelem využití jako manipulační plocha.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č.3055/13 v k.ú. NMNM (letecká záchranná služba)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je část pozemku p.č.3055/13 – orná  v rozsahu dle situačního plánku, uzavřená mezi městem jakožto půjčitelem a  Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H., odštěpný závod, se sídlem Vachova 43/5, Brno – město, IČ: 057 23 205, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou od 26.7. – 1.10.2017, za účelem přistávání a vzletů vrtulníku letecké záchranné služby.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení uzavření předloženého návrhu směnné smlouvy dle které Město Nové Město na Moravě, jakožto podílový spoluvlastník (podíl 13/710 ) touto smlouvou směňuje  pozemky parc.č. 243 o výměře 29281 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Březí nad Oslavou  a parc.č. 700 o výměře 5028 m2 (lesní pozemek) v  katastrálním území Obyčtov a do svého podílového spoluvlastnictví přijme od Lesního družstva obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 pozemky parc.č. 1452 o výměře 2687 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Ostrov  nad Oslavou, parc.č. 540/2 o výměře 757 m2 (lesní pozemek) v  katastrální území Lhotka u Žďáru nad Sázavou a  parc.č. 814 o výměře 1211 m2 (lesní pozemek), parc.č. 815 o výměře 16122 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/1 o výměře 6030 m2 (lesní pozemek), parc.č. 816/2 o výměře 2572 m2 a parc.č. 872 o výměře 6404 m2 (lesní pozemek) v katastrálním území Obyčtov. Pozemky se směňují včetně trvalých porostů na nich rostoucích a podílnické obce uhradí Lesnímu družstvu obcí Přibyslav, za rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí, finanční částku ve výši 3000,-Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/40/RM/2017 Dispozice s majetkem- darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem (ul. Sportovní – parkoviště)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č.225 o výměře 115 m2 ( dle GP p.č. 225/4 ) v k.ú. Nové Město na Moravě, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900  do majetku  Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) části pozemků  p.č. 218/3 o výměře 65 m2 ( dle GP p.č. 218/5 ) a části p.č. 218/4 o výměře 15 m2 ( dle GP p.č. 218/6 ) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/40/RM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č.3788/1 trvalý travní porost o výměře 1280 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku manželů Josefa a Marie Líbalových, bytem Radňovice 77, do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 128.000,-Kč.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/40/RM/2017 Dispozice s majetkem -budoucí věcná břemena v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM – 3x E.on

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.2715  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – venkovní vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.
  2. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.2640/1 a 2640/2 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.
  3. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků  p.č. 398/1, 398/2, 9/1 a 9/2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.

Mgr. Šustrová oznámila možný střet zájmů s tím, že o bodu nebude hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/40/RM/2017 Dispozice s majetkem-věcná břemena v k.ú. Jámy a Veselíčko u ZR- 2x E.on (pro LDO)

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – města Nového Města na Moravě trpět na části pozemku p.č.2365/1  v k.ú.Jámy, vyjádřeném podílem ve výši 13/710, umístění distribuční soustavy- nadzemního vedení VVN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou    1 300,-Kč + DPH.
  2. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.843/1  v k.ú.Veselíčko u Žďáru nad Sázavou , vyjádřeném podílem ve výši 13/710, umístění distribuční soustavy- nadzemního vedení VVN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou            1 300,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 23/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Olešná na Moravě, Slavkovice a NMNM – 3x E.on

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.1097 v k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – podpěrného bodu ( sloupu )  vedení VVN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene ( E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10 000,-Kč + DPH.
  2. uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemků p.č.614/2 v k.ú. Slavkovice umístění distribuční soustavy- podpěrného bodu ( sloupu) vedení VVN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10 000,-Kč + DPH.
  3. uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene ( město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemků p.č. 3394/12, 3394/35, 3394/55, 3427/27, 3432/36 a 3441/7 v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění distribuční soustavy- zemního kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10 000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 24/40/RM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM – Radnická ul.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod  dílu „a“ o výměře 20 m2 z  p.č. 628/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „b“ o výměře 0,02 m2 z p.č. 709  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, a to společnosti Import – AC s.r.o., se sídlem Jívoví 78, 594051, IČ: 277 57 781, za dohodnutou kupní cenu 4 840,-Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušné správní poplatky spojené s vkladem.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 25/40/RM/2017 Dispozice s majetkem města – Smlouva zakládající právo provést stavbu – “ Transformace Domova Kamélie Křižanov II “ ul. Malá

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčených pozemků par. č. 280/1 – ost. plocha, manipulační plocha, par. č. 280/2 – ost. plocha, jiná plocha, par. č. 135/5 – ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 885/1 – ost. plocha, neplodná půda a par. č. 886/1 – vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Nové Město na Moravě a Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 na straně investora  a stavebníka stavby objektů bydlení a komunikačního napojení na místní komunikaci v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II“ v Novém Městě na Moravě  – dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28.1. 26/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky ) – Pegas-Šincl, GasNet

I. Rada města revokuje

usnesení Rady města č.28/39/RM/2017 ze dne 5.6.2017 ve znění:

Rada města schvaluje „uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – Pegas-Šincl s.r.o., se sídlem Petrovická 587, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 479 02 523. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000,-Kč + DPH.“

 

 

Členové rady o tomto bodu hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28.2. 27/40/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky ) – Pegas-Šincl, GasNet

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodu a STL plynovodní přípojky  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněných z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,400 01 Ústí nad Labem,IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311 a Pegas-Šincl s.r.o., se sídlem Petrovická 587, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 479 02 523. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000,-Kč + DPH s tím, že následná  řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena pouze s jedním oprávněným, a to se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567.

 

 

Členové rady o tomto bodu hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/40/RM/2017 Problematika mlatového povrchu chodníků v parku

I. Rada města bere na vědomí

informace o odborném posouzení mlatového povrchu v parku na Vratislavově náměstí

II. Rada města ukládá

 odboru SMM dokončit návrh úprav mlatového povrchu chodníků v parku dle závěrů odborného posudku a doporučení autora

III. Rada města schvaluje

finanční krytí úprav mlatového povrchu rozpočtovým opatřením – převodem částky 200.000,-Kč z neinvestiční  finanční rezervy města do rozpočtu organizace 135 – doprava , § 2219

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Petr Ptáček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/40/RM/2017 KODUS – smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro dům KODUS (na částech pozemků parc.č. 1700, 1686, 1696/1 a 1696/2 v kat.úz. Nové Město na Moravě) mezi Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jakožto provozovatelem a městem Nové Město na Moravě jakožto vlastníkem v souladu s přiloženým návrhem.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/40/RM/2017 Oprava fasády bytového domu č.p.730 – informace o postupu prací

I. Rada města bere na vědomí

informaci o postupu prací na opravě fasády bytového domu č.p. 730 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kubík a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/40/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kubík, Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/40/RM/2017 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku státu na město

I. Rada města schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu uzavírané mezi Českou republikou – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 a městem Nové Město na Moravě jejímž předmětem je bezúplatný převod výpočetní techniky (6 ks počítačů vč. operačního systému, myší, klávesnic, monitorů a 4 ks čteček) z majetku státu do majetku města dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/40/RM/2017 Smlouva o užití dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o užití ZABAGED – polohopis, ZABAGED – výškopis, Databáze geografických jmen ČR, datových sad INSPIRE a Ortofota ČR uzavírané mězi městem a ČR – Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8, IČ: 60458500 dle předloženého návrhu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 34/40/RM/2017 Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa

I. Rada města schvaluje

uzavření  Smlouvy  o poskytování služeb Lepšího místa mezi poskytovatelem Prostor plus o.p.s , IČ 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín a objednatelem Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je používání produktu „Lepší místo“,a to na dobu určitou – 1 rok s účiností od 13.9.2017, za cenu 1,-Kč za občana Nového města na Moravě (dle údajů ČSÚ) s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 35/40/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že mění termín úkolu číslo 8) dle předloženého návrhu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 36/40/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání bytové komise
2. předloženou zprávu z jednání společenské a kulturní komise.
3. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj zaměstananosti a podnikání
4. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast.
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z komise společenské a kulturní a komise pro rozvoj zaměstananosti a podnikání.
2. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z komise bytové, komise pro sociální oblast
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 37/40/RM/2017 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2017 – 01/2018

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 09/2017 – 01/2018 dle upravené přílohy.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39.1. 38/40/RM/2017 Diskuze

I. Rada města schvaluje

změnu plánovaného termínu farmářského trhu z 9.9.2017 na 16.9.2017 z důvodu konání Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

 

 

Michal Šmarda, starosta města předložil návrh usnesení se změnou termínu farmářských trhů.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39.2. 39/40/RM/2017 Diskuze

I. Rada města pověřuje

starostu města jednáním a přípravou veřejné soutěže „Mobilní tarify pro občany města“ s následným předložením podmínek veřejné soutěže k projednání v radě města.

 

 

Michal Šmarda, starosta města předložil návrh usnesení k možnosti zajištění mobilních tarifů pro občany.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39.3. 40/40/RM/2017 Diskuze

I. Rada města pověřuje

místostarostu města Stanislava Marka a v jeho nepřítomnosti starostu města Michala Šmardu do 31.12.2017 uzavřením smlouvy o přeložce stavby chodníku na ul. Petrovická v Novém Městě na Moravě, a to mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně vlastníka stavby chodníku) a společností Schwartz Technické plasty ČR, s.r.o., Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 63480174 (na straně investora stavby „Rozšíření výrobních hal firmy Schwartz Technické plasty ČR, s.r.o.“), která přeložku stavby chodníku vyvolala, s tím, že náklady na přeložku i náklady související s uzavřením smlouvy ponese v plné výši společnost Schwartz Technické plasty ČR, s.r.o., a to vše za podmínky, že budou dodrženy dotační podmínky SFDI na stavbu chodníku.

Stanislav Marek, místostarosta města předložil návrh usnesení přeložce stavby chodníku na ul. Petrovická v Novém Městě na Moravě.

 

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 17:50 hodin.

 

 

.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Jiří Maděra
zastupitel