41. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.6.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 7.6.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/41/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že bod č. 11. VZ- Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě byl stažen z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace
5. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko
6. OZV o místním poplatku z pobytu
7. Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022
8. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
9. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2020
10. VZ „Nákup kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
11. VZ- Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě – STAŽENO
12. Smuteční síň Nové Město na Moravě – studie
13. Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
14. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu červeného a modrého trailu – II. Etapa
15. Smlouva o zřízení služebnosti VO Maršovice
16. Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“
17. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
18. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
19. Návrh na stanovení odměny ředitelům určených škol
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Maršovice u NMNM , Olešná na Mor., NMNM (EG.D , ČR-Krajské ředitelství kraje Vysočina – město oprávněný)
21. Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č. 467/3) +nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
22. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)
24. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční pomocný pozemek
25. Smlouva o umístění technického zařízení pro osobní doklady
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 14:39 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval S. Marka a zároveň konstatoval, že minulý záznam rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/41/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

1) s převodem částky 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic u PO Novoměstské sociální služby na pořízení mycího stroje na podlahy

2) s pořízením učební pomůcky – 1 kusu fagotu FOX Renard 250D u PO Základní umělecká škola

3) s podáním žádosti PO ZUŠ o dotaci na pořízení 1 ks fagotu z Fondu Vysočiny v rámci projektu „Učební pomůcky ZUŠ 2021“.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/41/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 5.073.651,- Kč z rozpočtu města příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení na realizaci akce „KD – teleskopická tribuna“.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/41/RM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 2 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2021 ve výši 207.500,00 Kč a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a výdajů na odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku 207.500,00 Kč.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/41/RM/2021 Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 850 630 Kč Mikroregionu Novoměstsko, IČ 70934258, sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti místostarosty města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví ochrana životního prostředí o částku 850 360 Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/41/RM/2021 OZV o místním poplatku z pobytu

I. Rada města doporučuje

doporučuje Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/41/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2022-26 dle přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2022 ve výši 90 117 tis. Kč a doporučuje  schválit zapracování částky 90 117 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.

III. Rada města ukládá

starostovi a odboru FIN zapracovat do investiční části rozpočtu roku 2022 investiční rezervu ve výši 5 mil. Kč a do střednědobého výhledu rozpočtu 2022 až 2026 investiční akci „Bezpečnost Masarykovy ulice – II. etapa“.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl členům rady rozšířit návrh usnesení o bod III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o tomto bodu samostatně.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/41/RM/2021 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v příloze č. 1

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/41/RM/2021 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2020

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2020, bez výhrad

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2020.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření místních částí města za rok 2020 dle přiloženého materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/41/RM/2021 VZ „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídek

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. VZ „Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě“ – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
12. 11/41/RM/2021 Smuteční síň Nové Město na Moravě – studie

I. Rada města ukládá

– odboru investic prověřit kapacity navržených architektů za účelem jejich následného oslovení pro zpracování Studie Smuteční síně v Novém Městě na Moravě
– odboru finančnímu připravit následně návrh na navýšení organizace Smuteční síně v rozpočtu pro rok 2021 tak, aby bylo možné zpracování studie osloveným uchazečům zadat

Bc. Lempera, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/41/RM/2021 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci v rámci VÝZVY 13/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024, a v případě získání dotace zajistit finanční prostředky v rozpočtu města pro roky 2022 a 2023 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výši 65.500.000 Kč včetně DPH, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/41/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na přestavbu červeného a modrého trailu – II. etapa

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně podpořen projekt města „Přestavba červeného a modrého trailu – II. etapa“, a to dle přílohy materiálů.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/41/RM/2021 Smlouva o zřízení služebnosti VO Maršovice

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, kterou  zřizuje  povinný  ze služebnosti Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ 708 90 749 služebnost užívání části pozemku parc. č. 250/4 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě ve prospěch oprávněného ze služebnosti města Nové Město na Moravě IČ 00294900), spočívající ve zřízení a provozování kabelového rozvodu veřejného osvětlení v rámci zkolaudované stavby „Maršovice, rekonstrukce  veřejného osvětlení – el. kabel veřejného osvětlení“ na pozemku parc. č. 250/4 v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě tak, jak je vymezeno v geometrickém plánu č. 310-52/2020 ze dne 19.10.2020 a návrhu smlouvy uvedených v přílohách materiálu. Právo zřízení služebnosti se sjednává bezúplatně, a to na dobu životnosti zařízení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/41/RM/2021 Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně obdarovaného a panem ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na straně dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“ dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/41/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

– informativní zprávu k průběhu realizace projektu „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/41/RM/2021 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.74 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Sportovní ░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Brněnská░░░ , Nové Město na Moravě a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Mírová░░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/41/RM/2021 Návrh na stanovení odměny ředitelům určených škol

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha  860, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Tomášovi Augustýnovi ve výši ░░░░ Kč v souvislosti se zajištěním provozu určené školy, která zajišťovala péči o děti ve věku od 2 do 10 let.

II. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou, Mgr. Soni Šikolové ve výši ░░░░ ,- Kč v souvislosti se zajištěním provozu určené školy, která zajišťovala péči o děti ve věku od 2 do 10 let.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/41/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Maršovice u NMNM, Olešná na Mor., NMNM (EG.D, ČR-Krajské ředitelství kraje Vysočina – město oprávněný)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 127/1 v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy –  přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č.283/1, 283/9, 284/4 v k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelové vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene -ČR-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 267/46, 587 24 Jihlava, IČ: 720 52 147 strpět na části pozemku p.č.603/3 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění a provozování inženýrské sítě- rozvodu veřejného osvětlení, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou – životnosti stavby, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 1071/2,  2300 a 3932/9 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 359/1 v k.ú.Rokytno na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabel NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/41/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č. 467/3) +nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

1. převod

–  části p. č. 467/3 o výměře 44 m2 (dle GP p. č. 467/37) z majetku města do majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2,

– části p. č. 492/2 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 492/3) z majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN,

 

2. převod

– části p. č. 499 o výměře 48 m2 (dle GP p.č. 499/3) z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě,

– části p. č. 495 o výměře 48 m2 (dle GP p.č. 495/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN,

 

3. převod

– části p. č. 499 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 499/2) z majetku města SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Zubří░░

– části p. č. 502 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 502/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Zubří░░  do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části p. č. 508 o výměře 80 m2 (dle GP p. č. 508/2) v k. ú. Nové Město na Moravě z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 8.000 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/41/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 109 a 124 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem částí pozemků p. č. 109 o výměře cca 225 m2 a části p. č. 124 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Maršovice░░ , na dobu určitou 3 let, s ročním nájmem 780 Kč, za účelem uskladnění materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/41/RM/2021 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční pomocný pozemek

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města  schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, a to k pozemku p. č. 367/9 o výměře 175 m2 v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Rokytno na Moravě, z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, do vlastnictví města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/41/RM/2021 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 3190 o výměře 545 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce s min. stanovenou kupní cenou 3.000 Kč / m2 s tím, že v záměru bude uvedena skutečnost, že pozemek je v platném ÚP NMNM zařazen do Plochy rekreace – individuální (RI), kde mezi přípustné využití patří mj. stavby pro rodinnou rekreaci, ale dle předběžného stanoviska Správy CHKO Žďárské vrchy není výstavba nového rekreačního objektu v dané lokalitě žádoucí.

S. Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/41/RM/2021 Smlouva o umístění technického zařízení pro osobní doklady

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na sěr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti MV ČR uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako příjemcem a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, 110 00, IČ: 00001279 jako poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování technického zařízení, programového vybavení a souvisejících služeb za účelem pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP, a to dle přílohy č. 2 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/41/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že
– úkol č.16 – ukládá vedení města jednat s E-ON o podmínkách zřizování el. nabíjecích stanic v NMNM, navrhujeme vyřadit jako splněný (schválen pronájem pozemku na Vratislavově náměstí).

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/41/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města a a ukládá tajemníkovi MÚ připravit návrh řešení problematiky městského architekta
2. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. Starostu města, aby v návaznosti na výstupy z komise pro mládež, sport a volný čas, komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města, stejně jako na dosud prezentované připomínky veřejnosti připravil návrh memoranda o spolupráci mezi městem a SK.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. Diskuze

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:28 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení