Samospráva města

41. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21.8.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 21.8.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Marie Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Pavel Štorek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/41/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje
  1. Zahájení a schválení programu
  2. Územní plán Nové Město na Moravě – vydání
  3. Mobilní tarify pro občany
  4. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno v k.ú. NMNM – SATT a.s.( Malá, Masarykova)
  5. Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva + kvartální zpráva o obstarávání správy kamenolomu za II.čtvrtletí 2017
  6. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
  7. Stanovisko k záměru obnovy kanalizace a vodovodu v.ul. Smetanova ,NMNM
  8. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
  9. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin.

Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Pavla Štorka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Jiřím Maděrou nebyly proti němu vzneseny námitky.

 

Mgr. Jiří Maděra přišel na schůzi rady města v 14:34 hodin.

Michal Šmarda, starosta města navrhl aby bod č.5 byl projednán hned po bodu č. 1 z důvodu pracovního jednání přizvaného hosta Ing. Jiřího Brychty.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/41/RM/2017 Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva + kvartální zpráva o obstarávání správy kamenolomu za II.čtvrtletí 2017

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva uzavřené dne 27.10.2015 mezi městem Nové Město na Moravě a TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 dle přílohy materiálu.

II. Rada města bere na vědomí

zprávu správce TS služby s.r.o. o obstarávání správy kamenolomu za období 2. čtvrtletí 2017.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Jiří Brychta a Petr Ptáček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/41/RM/2017 Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vzít na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednávání Územního plánu Nové Město na Moravě ve smyslu předloženého materiálu (v odůvodnění územního plánu, kapitola 6. „Vyhodnocení připomínek“ Příl. č. 5 materiálu).

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit v souladu s ustanovením § 172 správního řádu rozhodnutí o námitkách podaných proti návrhu Územního plánu Nové Město na Moravě uplatněných při veřejném projednání (v odůvodnění územního plánu, kapitola 5 „Rozhodnutí o námitkách vč. samostatného odůvodnění“, Příl. č. 5 materiálu).

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vydat po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Územního plánu Nové Město na Moravě není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgánu příslušnému podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Územní plán Nové Město na Moravě dle Příl. č. 4 až 13 materiálu.

IV. Rada města ukládá

vedení města a správci městské zeleně, aby usilovali o nové projednání odnětí některých lesních pozemků na vrcholu Třech křížů z lesního půdního fondu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové tento návrh přijali.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Lenka Jamborová a Ing. Arch. Josef Cacek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/41/RM/2017 Veřejná soutěž „Návrh tarifu za poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné soutěže „Návrh tarifu za poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany Nového Města na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– zveřejnění Výzvy k podání nabídek včetně soutěžních Pravidel dle příloh totoho materiálu

– navržené složení soutěžní komise a jejích náhradníků

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru poskytovatele služeb  veřejné soutěže „Návrh tarifu za poskytování veřejně dostupné mobilní služby elektronických komunikací pro občany Nového Města na Moravě“ a to včetně případné úpravy soutěžních podmínek nebo případného zrušení  veřejné soutěže.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/41/RM/2017 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno v k.ú. NMNM – SATT a.s.( Malá, Masarykova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků 389/1, 382, 308, 135/3 a 114 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění optického kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene, společnosti SATT a.s., se sídlem  Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000,-Kč + DPH.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/41/RM/2017 Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi E.ON  Česká republika s.r.o. a Městem Nové Město na Moravě, jejímž obsahem je zprostředkování užívání motorového prostředku – skútru E.ON e-max na elektrický pohon. Za dočasné užívání motorového prostředku, a to v termínu od 1.9.2017 do 29.9.2017, uhradí město společnosti E.ON částku ve výši 10 000,- Kč. Za  reklamní plnění dle přílohy č.6 tohoto materiálu uhradí pak společnost E.ON městu částu ve výši  10 000,- Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Šreiber
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/41/RM/2017 Stanovisko k záměru obnovy kanalizace a vodovodu v.ul. Smetanova ,NMNM

I. Rada města bere na vědomí

stanovisko k záměru obnovy kanalizace a vodovodu v ul.Smetanova, NMNM ze strany VAS a.s. Žďár nad Sázavou dle přílohy č.3 – tj. s ohledem na městem plánovanou celoplošnou opravu komunikace ul. Tyršova a Smetanova v roce 2018 provede VAS a.s. v roce 2017 pouze obnovu vodovodu a kanalizace bez oprav chodníků a komunikace, které zajistí následně město.

K tomuto bodu byl přizván Miloš Hemza.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/41/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání bytové komise
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z bytové komise

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první a druhé hlasování na návrh MUDr. Zdeňka Kadlece a Ing. Pavla Štorka za zmatečné a o bodu nechal opětovně hlasovat.

K tomuto bodu byla přizvána PhDr. Žofie Řádková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Diskuze
Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Pavel Štorek
zastupitel