42. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 42. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 14.6.2021 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 42. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 14.6.2021
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Stanislav Marek
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/42/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen body
7. Tržní řád
8. Příjezdová komunikace ke kamenolomu – rozšíření stavebních prací
9. Žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021
3. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2 (Nad zahradnictvím)
4. Vysočina Aréna
5. Návrh jmenování vedoucí/ho odboru FIN MěÚ Nové Město na Moravě
6. Diskuze

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:03 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam a zápis z minulé rady byl ověřen jím samotným a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/42/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2021 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou  základnou 150 a více členů dle přílohy č. 1 a za tím účelem schválení návrhu veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanou výzvou na rok 2021 uzavřených mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedené výzvy města na rok 2021.

II. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2021  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu dle upravené přílohy č. 2 (ZŠ Spolu projekt „Realizace mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE a podpora činnosti ZŠ Spolu“ – výše dotace 4000,- Kč) a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedené výzvy města na rok 2021.

S. Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi s radními upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/42/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2 (Nad zahradnictvím)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 3415/3 trvalý travní porost (18 m2), p. č. 3416 trvalý travní porost (13 m2) a p. č. 3417/2 orná půda (69 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 20.000,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/42/RM/2021 Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru finančního MěÚ NMNM

I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na návrh tajemníka pana Ing. Jaroslava Koutníka, ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ do funkce vedoucí Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě, a to s účinností od 1.7.2021 na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 6 měsíců.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/42/RM/2021 Tržní řád

I. Rada města vydává

Nařízení Města Nového města na Moravě č. 1/2021 – Tržní řád, dle příloh tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/42/RM/2021 Příjezdová komunikace ke kamenolomu – rozšíření stavebních prací

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit  rozpočtové opatření spočívající v navýšení financování a navýšení investičních výdajů o částku 950 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých zvýšením technické a stavební náročnosti účelové komunikace pro akci Příjezdová komunikace ke kamenolomu

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/42/RM/2021 Žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka

I. Rada města doporučuje

1) zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vzít na vědomí žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1 ze dne 11.6.2021 o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka
2) zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vyjádřit podporu výstavby domova se zvláštním režimem – Domova Pomněnka a podpořit tento projekt fin. částkou max.ve výši 8 mil. Kč.

S. Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi s radními upravit návrh usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/42/RM/2021 Vysočina Aréna

I. Rada města doporučuje
1. zastupitelstvu města vzít na vědomí dosavadní jednání zástupců města a SK NMNM a objemovou studii projektu Modernizace a rekonstrukce Vysočina Arény uvedenou v příloze č. 2
2. zastupitelstvu města schválit předložený návrh Memoranda o spolupráci uvedený v příloze č. 1 a uložit radě města, aby činila kroky směřující k zajištění příslušných souhlasů, vyjádření s projektem za respektování podmínek uvedených v Memorandu o spolupráci.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. Diskuze

S. Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 14:56 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení