43. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 43. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 28.6.2021 od 13:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 43. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 28.6.2021
od 13:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/43/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 4 Dispozice s majetkem – udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3,467/11 id. 1/3 v k.ú. NMNM ( ZDAR a.s.):

1. Zahájení a schválení programu
2. Poskytnutí finančního daru obcím postiženým tornádem
3. Diskuze

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 13:32 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam a zápis z minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/43/RM/2021 Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou katastrofou – tornádem

I. Rada města schvaluje

1. poskytnutí finančního daru ze strany města Nového Města na Moravě obcím postiženým živelnou katastrofou – tornádem následovně:

a) poskytnutí finančního daru obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185 ve výši 20.000,-Kč

b) poskytnutí finančního daru městysu Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 ve výši 20.000,-Kč

c) poskytnutí finančního daru obci Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ: 002v85102 ve výši 20.000,-Kč

d) poskytnutí finančního daru obci Lužice, Česká 592/1, 696 18, Lužice, IČ: 44164343 ve výši 20.000,-Kč

e) poskytnutí finančního daru obci Stebno, Stebno 22, 400 02 Ústí nad Labem 2, IČ: 00832154 ve výši 20.000,-Kč

2. rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 100 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví civilní připravenost na krizové stavy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/43/RM/2021 Dispozice s majetkem – udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3, 467/11 id. 1/3 v k.ú. NMNM (ZDAR a.s.)

I. Rada města souhlasí

s podnájmem části pozemků p. č. 471/3 a p.č. 467/11 v podílu vyjádřeném id. 1/3 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, jež jsou pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 9.6.2014, ve znění dodatků č. 1 a 2 do 31.12.2026 společnosti ZDAR, a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 469 65 815, a to společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 270 82 440, za účelem umístění zařízení samoobslužného výdaje zásilek z e-shopu- tzv. ALZABOXu – dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Diskuze

V bodu diskuze bylo projednáno:
– inv. akce modernizace učeben 1. ZŠ – zákl. informace stavu prací
– problematika nedostatku dětských psychologů v oblasti školství v NMNM

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 13:43 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení