Samospráva města

43. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 43. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 9.10.2017 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 43. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 9.10.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/43/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje
 1. Zahájení a schválení programu
 2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2017
 3. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2018
 4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 5. Žádost o stanovisko k záměru zřízení Praktické školy ul. Malá
 6. 1.ZŠ – žádost o souhlas k podnajímání prostor ZŠ
 7. 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného
 8. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě vč. prominutí části poplatku a úroku z prodlení
 9. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití ( areál ul. Soškova)
 10. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3524 vč. zem. stavby (areál Soškova )
 11. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.820 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Štursova)
 12. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3912/4, 3912/17 k.ú. NMNM- E.on , Lesní
 13. Dispozice s majetkem-věc.břemeno přes poz p.č. 225 ( Sportovní ) 1442/27, 2735/13, 2738/4 ( Petrovická ) v k.ú. NMNM-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 14. Dispozice s majetkem – pronájem prodejny smíšeného zboží v Maršovicích a Petrovicích – COOP
 15. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/16 ( man. plocha + psi ) – areál Soškova
 16. Návrhy úprav dopravního značení – podněty z dopravní komise
 17. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 18. Návrh akcí města pro rok 2018 realizovaných společností TS služby s.r.o.
 19. Veřejná zakázka: „Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ – návrh změny zadávacích a obchodních podmínek
 20. Dohoda o vyčlenění části díla se záruky a odpovědnosti za vady – Chodník ul.Petrovická
 21. Příprava projektové dokumentace bytového domu na ulici Wolkerova, Nové Město na Moravě
 22. Jmenování koordinátora Zdravého města Nové Město na Moravě a místní Agendy 21
 23. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 24. Kontrola plnění úkolů RM
 25. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města zahájil schůzi rady města v 15:00 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

Michal Šmarda, starosta města se ze schůze omluvil a na schůzi se dostavil v 15:40 hodin.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhnul stažení bodů č. 9 a 22 z programu.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/43/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 13 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města souhlasí

1) s převodem částky 19.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby dle žádosti v příloze č. 3 tohoto materiálu.

2) s převodem částky 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace Základní škola L. Čecha 860 na dokrytí nákladů na opravu topení z důvodu havárie na hlavní budově ZŠ.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/43/RM/2017 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2018

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2018 včetně podmínek výzvy, a to dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/43/RM/2017 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu v DPS,  č. 68, o velikosti 1+1, v 1. patře, část A, paní                                                                     náhradníkem je stanovena paní                                                                                                    .

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/43/RM/2017 Žádost o stanovisko k záměru zřízení Praktické školy

I. Rada města bere na vědomí

záměr Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154, na zřízení Praktické školy.

II. Rada města souhlasí

jako pronajímatel nemovitosti na ul. Malá č.p. 154, se záměrem zřízení Praktické školy při Základní škole Nové Město na Moravě, Malá 154  za předpokladu, že žadatel nebude po majiteli budovy požadovat realizaci stavebních nebo jiných úprav či vznik nových prostor

III. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku ke smlouvě ze dne 3.7.2000 uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě (pronajímatel) a Speciálními školami Nové Město na Moravě (nájemce) o nájmu nebytových prostor za účelem zřízení a provozování Praktické školy při Základní škole NMNM, Malá 154.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/43/RM/2017 1.ZŠ – žádost o souhlas k podnajímání prostor ZŠ

I. Rada města souhlasí

dle Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou čl. 4, odst. 4.3. písm. b) s podnajímáním prostor školy pro škol. rok 2017/2018 dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/43/RM/2017 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 13 500,- Kč na podporu činnosti Školního sportovního klubu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/43/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a                                                                                                  , jakožto nájemci na byt č.301/91 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2,  s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a úhrada dluhu za byt č. 732/41 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě ve výši nejméně  1 000 Kč/měsíc.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití ( areál ul. Soškova) STAŽENO

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje  části nemovitých věcí (pozemků a staveb) v k.ú. Nové Město na Moravě, lokalitě ul. Soškova, a to za minimální kupní cenu 1500,-Kč/m2 + DPH a dalších podmínek uvedených v příloze tohoto materiálu.

 

Tento bod byl stažen z programu jednání rady města.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
10. 9/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3524 vč. zem. stavby (areál Soškova )

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovité věci,  a to pozemku p.č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č.p./č.ev. v k.ú. Nové Město na Moravě, a to AGRO-Měřín, a.s. , se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179, na dobu určitou od 17.10. – 31.12.2017, se smluvně stanoveným nájemným 16 720,-Kč + DPH za celou dobu nájmu, za účelem uskladnění brambor ve vlastnictví nájemce.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.820 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Štursova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.820 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 678 v k.ú. Nové Město na Moravě (                                                                               ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1500,-Kč + DPH.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3912/4, 3912/17 k.ú. NMNM- E.on , Lesní

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 3912/4, 3912/17  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou   15 000,-Kč + DPH.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/43/RM/2017 Dispozice s majetkem-věc.břemeno přes poz p.č. 225 ( Sportovní ) 1442/27, 2735/13, 2738/4 ( Petrovická ) v k.ú. NMNM-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na části pozemku p.č.225  v k.ú.Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 28.4.2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 10 000,-Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na části pozemků p.č.1442/27, 2735/13, 2738/4 v k.ú.Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 28.4.2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500,-Kč + DPH.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem prodejny smíšeného zboží v Maršovicích a Petrovicích – COOP

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 131,68 m2 v budově č.p.80 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě za nájemné ve výši 4 000,-Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou od 1.11.2017 s tříměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00032344, jakožto nájemcem.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 112,6 m2 v budově č.p.71 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě za nájemné ve výši 4 000,-Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou od 1.11.2017 s tříměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00032344, jakožto nájemcem.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15.1. 14/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/16 ( man. plocha + psi ) – areál Soškova

I. Rada města schvaluje
1. pronájem nemovité věci, a to části pozemku p.č.3536/16 o výměře cca 150 m2  (dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu                                                             , na dobu neurčitou od 1.11.2017, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájemným 9 000,-Kč, a to za účelem využití jako manipulační plocha – uskladnění materiálu.

 

Členové rady hlasovali o tomto bodu po částech – u bodu I. o zvolené variantě.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15.2. 15/43/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/16 ( man. plocha + psi ) – areál Soškova

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovité věci,  a to části  pozemku p.č. 3536/16 o výměře cca 150 m2 (dle situačního zákresu), paní                                                            , na dobu neurčitou od 1.11.2017, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou se stanoveným nájemným 750,-Kč/rok, za účelem umístění kotců a výběhu pro psy.

 

Členové rady o této části usnesení hlasovali samostatně.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16.1. Návrhy místních úprav silničního provozu – podněty z dopravní komise.

I. Rada města schvaluje

Stanovení vyhrazených parkovacích míst pro potřeby II.ZŠ Nové Město na Moravě dle předloženého návrhu.

 

Členové rady o této části usnesení hlasovali samostatně.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16.2. 16/43/RM/2017 Návrhy místních úprav silničního provozu – podněty z dopravní komise.

I. Rada města schvaluje

Zrušení placeného parkování (parkovací automat) v ulici Tyršova (před KD) a stanovení zóny časově omezeného parkování (parkovací kotouč) od 07:00 – 21:00 hodin.

 

Členové rady o této části usnesení hlasovali samostatně.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/43/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017 a ukládá odboru SMM realizovat zpevnění pěšího propojení od Koupaliště do Petrovic.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík, Ing. Fila, Petr Ptáček, Miloš Hemza a Vladimír Dobiáš.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/43/RM/2017 Návrh akcí města pro rok 2018 realizovaných společností TS služby s.r.o.

I. Rada města schvaluje

přímé zadání realizace stavebních zakázek města: Přístřešek na kontejnery ul. Drobného, MŠ Žďárská- oprava umývárny pro děti a WC- 2 třídy, Olešná přípojka vody pro hřbitov, VO v místě opravy komunikace Pohledec, KD Jiříkovice – zateplení, KD Jiříkovice žaluzie/rolety, KD Jiříkovice malování, KD Jiříkovice oprava komínu a přístřešku nad vchodem, přístřešek na kontejnery Jiříkovice, KD Petrovice oprava a nátěr fasády a výměna oken, reko VO ul. Masarykova, rozšíření VO Olešná, výměna svítidel VO Hlinné, výměna svíditel VO Pohledec Okruh I. společnosti TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ:  25509187, jejímž jediným zakladatelem je město.

II. Rada města pověřuje

starostu a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města podpisem smlouv vč. jejich změn a objednávek jejímž předmětem bude realizace zakázek města uvedených v části I. návrhu usnesení, a to maximálně na ceny uvedené v důvodové zprávě ze strany dodavatele TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/43/RM/2017 Veřejná zakázka: „Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ – návrh změny zadávacích a obchodních podmínek

I. Rada města schvaluje

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ změnu zadávacích a obchodních podmínek schválených na 42. jednání Rady města dne 11.9.2017 pod usnesením č.44/42/RM/2017, a to v souladu s nově předloženým návrhem zadávacích a obchodních podmínek

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Daniela Krejčí a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/43/RM/2017 Dohoda o vyčlenění části díla se záruky a odpovědnosti za vady – Chodník ul.Petrovická

I. Rada města schvaluje

v souvislosti s uzavřením smlouvy o přeložce části stavby „Chodník ul.Petrovická, NMNM, 1.etapa“ uzavření přiložené dohody o vyčlenění části díla ze záruky a odpovědnosti za vady, a to mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900 na straně objednatele stavby, a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ:45274924 na straně zhotovitele stavby.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka odsouhlasením případných dílčích změn v návrhu textu dohody případně vzešlích z její kontroly na SFDI.

 

K tomuto bodu byli přizvání Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/43/RM/2017 Příprava projektové dokumentace bytového domu na ulici Wolkerova, Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

zpracování kompletní projektové dokumentace bytového domu na ulici Wolkerova v Novém Městě na Moravě, pozemek p.č. p.č. 3424/1 v k.ú. Nové Město na Moravě dle varianty

standardní bytový dům o 4 max. 6ti  bytových jednotkách velikosti cca 3+1+G, případně 4 +1+G,.Výstavbu těchto bytů nelze realizovat za využití dotačních prostředků

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Jmenování koordinátora Zdravého města Nové Město na Moravě a místní Agendy 21 STAŽENO

I. Rada města jmenuje

zaměstnance města pana Ing. Jaroslava Šreibera koordinátorem Projektu Zdravého města Nové Město na

Moravě a místní Agendy 21

Tento bod byl stažen z programu jednání rady města.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
23. 22/43/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise společenské a kulturní
2. předloženou zprávu z jednání komise dopravní
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise dopravní
2. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise společenské a kulturní
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/43/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že u úkolu č.9 a č.11 mění termín dle předloženého návrhu a vypouští úkoly č. 10) a 18)

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/43/RM/2017 Diskuze – jmenování do funkce člena komise společenské a kulturní

I. Rada města jmenuje

na návrh paní Věry Buchtové paní                                                                                   do funkce člen společenské a kulturní komise MěÚ Nové Město na Moravě

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera požádal o kontrolu dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Mgr. Helena Šustrová o provádění kontrol v areálu města Soškova.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil jednání rady města v 18:00 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel