Samospráva města

44. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 44. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 30.10.2017 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 44. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 30.10.2017
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Marie Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/44/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje
 1. Zahájení a schválení programu

 2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2017

 3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017

 4. Revolvingový úvěr

 5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018
 6. Návrh na prodej nevyužitých výtvarných děl města
 7. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2018
 8. Individuální žádost o dotace – XXX
 9. Žádost o dotaci a vratky poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
 10. Zápis do kroniky města za rok 2015 – STAŽENO
 11. Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2017
 12. Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
 13. Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 5. funkční období
 14. MŠ – žádost o souhlas k přijetí věcného daru
 15. Přímé přidělení bytu 1+k č. 301/62 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 16. Přímé přidělení bytu 2+kk č. 301/82 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 17. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+k č. 301/11 a 2+k č. 301/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 18. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 732/48 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
 19. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/32 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
 20. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 21. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 731/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 22. Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 a č. 1515/6 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě
 23. Žádost nájemníků domu č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce zateplení domu
 24. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/141 k.ú. NMNM- E.on , Polní
 25. Dispozice s majetkem – pronájem nemovitých věcí( pozemky + stavby) v areálu „Soškova“ -TS služby
 26. Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM ( areál ul. Soškova) – úprava min.kupní ceny
 27. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/106, 3037/139 k.ú. NMNM – E.on, Polní 16 RD
 28. Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – SATT a.s. (kabelové vedení Maršovice)
 29. Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – COMA s.r.o. (kabelové rozvody)
 30. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití (areál ul. Soškova)
 31. Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)
 32. Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou – XXX
 33. Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č. p. 449 „poliklinika“ – NKZ
 34. Technické možnosti řešení sítí v č.p.12 a 449
 35. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu, návrhy řešení připomínek p. XXX
 36. Mlatový povrch v parku na Vratislavově náměstí
 37. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 38. Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
 39. Veřejná zakázka „Obytný prostor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“
 40. Revitalizace vytápění a ohřevu vody v budově jídelny při 2. ZŠ Nové Město na Moravě
 41. Kontrola plnění úkolů RM
 42. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 43. Návrh na změnu organizační struktury úřadu
 44. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání
 45. Instalace kabelových rozvodů do budovy DPS ul. Žďárská – návrh investiční akce na rok 2018 STAŽENO
 46. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:51 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval MUDr. Zdeňka Kadlece. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

Bc. Jaroslav Lempera se ze schůze omluvil.

Michal Šmarda, starosta města navrhl stažení bodů č. 10 a č. 45 z programu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/44/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2017

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 14 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/44/RM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 15 na rok 2017 ke schválení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/44/RM/2017 Revolvingový úvěr

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru v maximální výši 60.000.000 Kč

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu s Komerční bankou, a. s. na referenční sazbu 6M pribor s marží -0,07 % p.a. dle přílohy č. 1

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/44/RM/2017 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018

I. Rada města bere na vědomí

předložený návrh rozpočtu města na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a souhlasí s pokračováním přípravy rozpočtu dle předloženého materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/44/RM/2017 Návrh na prodej nevyužitých výtvarných děl města

I. Rada města schvaluje

prodej nevyužitých výtvarných děl v majetku města specifikovaných v přílohách, a to následujícím způsobem a v pořadí:
1) prostřednictvím renomované prodejní galerie, která si z nabízených děl vybere výtvarná díla do prodeje (aukční srážka, tedy poplatek za služby a zprostředkování prodeje, tvoří 20 % z dosažené ceny předmětu) za tržní ceny se stanovením minimálních vyvolávacích cen daných Znaleckým posudkem č. 173/2017

– pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města za tímto účelem podpisem komisionářské smlouvy s Obrazy v aukci, s.r.o

2) při příležitosti konání kulturních, společenských a dalších akcí města formou prodeje děl „na určení pořadí“ za tržní ceny se stanovením minimálních vyvolávacích cen daných Znaleckým posudkem č. 173/2017 a dalších podmínek uvedených v předloženém návrhu Záměru prodeje

 

.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/44/RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2018

I. Rada města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2018 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti :

1) kultury a ochrany přírody a krajiny dle přílohy

2) volného času dle přílohy

3) malých spolků v oblasti sportu (do 150 členů)  dle přílohy 

4) spolků z místních částí dle přílohy

a dále z Výzvy na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti dle přílohy

a za tímto účelem schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým byly dotace poskytnuty z výše uvedených výzev na rok 2018.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/44/RM/2017 Individuální žádosti o dotace – XXX

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  na podporu účasti na Mistrovství Evropy družstev ve čtyřhře v padel tenisu, které se bude konat v portugalském Estorilu ve dnech 12.11. – 19.11.2017, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

II. Rada města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 – Individuální dotace a dary, ze které bude neinvestiční dotace poskytnutá.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/44/RM/2017 Žádost o dotaci a vratky poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

I. Rada města bere na vědomí

vrácení dvou dotací v celkové  výši 160 tis. Kč od spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, které byly poskytnuty spolku v roce 2017 na opravu dvou skokanských můstků na Šibenici v Novém Městě na Moravě

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 160 tis. Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě na opravu skokanského můstků K 28, zejména na opravu nájezdu na Šibenici v Novém Městě na Moravě s tím, že poskytnutá dotace bude vyčerpaná do 31.5.2018 a vyúčtovaná do 30.6.2018, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě převod finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč z org. 177 – Dotační programy na org. 323 – Individuální dotace a dary, ze které bude dotace ve výši 160 tis. Kč poskytnutá.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Zápis do kroniky města za rok 2015 – STAŽENO

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města za rok 2015, zpracovaný kronikářem města Mgr. Vítem Křesadlem.

Tento bod byl stažen z programu jednání rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
11. 10/44/RM/2017 Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2017

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2017 v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dle přílohy materiálu č. 1 a č. 2.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA, Domu dětí a mládeže a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/44/RM/2017 Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

plat ředitelům příspěvkových organizací města v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a novelou nařízení vlády , kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.11.2017, dle přílohy materiálu, těmto ředitelům příspěvkových organizací města:

 

Mgr. Otto Ondráček, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan Krakovič, ředitel Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Ivana Buchtová, ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Eva Mošnerová, ředitelka Základní umělecké školy J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Bc. Alena Sobotková, ředitelka Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Daniel Šimek, ředitel Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních zařízení, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centra ZDISLAVA, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/44/RM/2017 Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 5. funkční období

I. Rada města jmenuje

v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a schváleným Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě tyto zástupce zřizovatele:

do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou:

1. Mgr. Helenu Šustrovou

2. Stanislava Marka

 

do školské rady při Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou:

1. Mgr. Helenu Šustrovou

2. Stanislava Marka

Michal Šmarda, starosta města navhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/44/RM/2017 MŠ – žádost o souhlas k přijetí věcného daru

I. Rada města uděluje souhlas

Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 70995559, zastoupené I. Buchtovou, ředitelkou, k přijetí věcného daru v hodnotě 13 300,- Kč, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/44/RM/2017 Přímé přidělení bytu 1+k č. 301/62 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přímé přidělení bytu 1+k č.301/62 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/62 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2 .

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/44/RM/2017 Přímé přidělení bytu 2+kk č. 301/87 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přímé přidělení bytu 2+kk č.301/87 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Jimramov, jakožto nájemcem na byt č.301/87 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce, za nájemné 59 Kč/m2,  prominutí jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně i uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/44/RM/2017 Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+k č. 301/11 a 2+k č. 301/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.301/11 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu  č.301/11 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 30 589 Kč ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č. 301/11 na ul. Drobného, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice č. 3/2016.
III. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/10 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2,  s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 301/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a úhrada splátek dluhu za byt č.301/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 1 000 Kč/měsíc a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/44/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 732/48 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+0 č.732/48 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Bystřice nad Pernštejnem, jakožto nájemcem na byt č. 732/48 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu č. 732/48 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░░░ ░░░  a ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/44/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/32 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č.732/32 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č. 732/32 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu č. 732/32 na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Bobrová a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , Brno, a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/44/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+0 č.730/23 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu č. 730/23 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem                  , a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/44/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 731/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č.731/20 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.731/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu č. 731/20 na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Bobrová a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , Brno, a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/44/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 a č. 1515/6 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č.22 Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 a č. 1515/6 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě z programu schůze

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a po diskuzi navrhl stáhnout bod z programu. Členové tento návrh přijali a opětovně o něm hlasovali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/44/RM/2017 Žádost nájemníků domu č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce zateplení domu

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 2210 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění, slevu z nájemného za období 06-10/2017 jednotlivým nájemcům bytů č. 1 – č. 60 v bytovém domě č.p. 730 na ul. Tyršova v
Novém Městě na Moravě, a to z důvodu ztížení užívání předmětu nájmu (bytu) nad míru obvyklou po dobu opravy zateplení bytového domu ve výši 10 % z nájemného, kdy bude jednorázově vrácena jednotlivým nájemcům bytového domu č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. Nájemníkům, kteří dluží městu na nájemném bude poskytnutá sleva jednostranně započtena vůči tomuto dluhu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o zpracovatelem aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/141 k.ú. NMNM- E.on , Polní

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 3037/63 a  3037/141  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemní kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – pronájem nemovitých věcí( pozemky + stavby) v areálu „Soškova“ -TS služby

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 3528/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 769 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 3531/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 697 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, část pozemku p.č. 3536/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 4892 m2, část pozemku p.č. 3536/24 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 810 m2 a část pozemku p.č. 3536/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 675 m2, vše v k.ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to společnosti TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou, s účinností od 01.01.2018 a ročním nájemným 144.000 Kč + DPH za stavby a 96.000 Kč za pozemky.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM (areál ul. Soškova) – úprava min. kupní ceny

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje stavby ocelokolny na pozemku p.č. 3536/10 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za minimální kupní cenu 50.000 Kč a podmínek uvedených v záměru – viz příloha.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/106, 3037/139 k.ú. NMNM – E.on, Polní 16 RD

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 3037/63, 3037/106, 3037/139 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN, rozpojovací a přípojkové skříně NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – SATT a.s. (kabelové vedení Maršovice)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 3408/20, 3407/3, 3409/3, 3410/4 v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/ 11, Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin. úplatou 10 000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – COMA s.r.o. (kabelové rozvody)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, trpět na částech pozemků p.č. 313, 335/1, 335/2, 1002, 1003, 1004/1, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1007/3, 1008/1, 1009, 1022/2, 1023/2 a 1031  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – COMA s.r.o. se sídlem Masarykova 8, 572 01 POLIČKA, IČ: 47471557. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 5.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití (areál ul. Soškova)

I. Rada města ukládá

odboru SMM připravit návrh na zajištění alternativních zdrojů financování projektu Centrum služeb a řemesel Soškova

 

Michal Šmarda, starosta města navhl po diskuzi upravit návrh na usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru dočasné stavby v hodnotě 150.000 Kč, umístěné na části pozemku p.č.1704/3 (298 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, jež je v majetku města, a to od dárce – HACKBOARDS, s.r.o., se sídlem Jámy 3, 592 32, IČ: 283 53 307 s tím, že darovací smlouva bude uzavřena pouze za podmínky vyklizení stavby dárcem a předání městu v termínu nejpozději do 18.12.2017.

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první a druhé hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou – XXX

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem prostor č.p. 12 v Novém Městě na Moravě, uzaveřené, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto pronajimatelem a XXX,                                           jakožto nájemcem, dne 5.8.2013, dohodou ke dni 30.11.2017.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/44/RM/2017 Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č. p. 449 „poliklinika“ – NKZ

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 09.10.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.10.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2016, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto půjčitelem a Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 jakožto vypůjčitelem, jehož predmětem je změna vymezení prostor užívané nájemcem, ostatní ustanovení tímto nedotčená zůstávají beze změny. Prostory užívané nájemcem budou rozšířeny o prostory v II. NP v č. p. 449 v Novém Městě na Moravě o celkové výměře polahové plochy 99,52 m2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/44/RM/2017 Technické možnosti řešení sítí v č.p.12 a 449

I. Rada města bere na vědomí

předloženou informativní zprávu ve věci možného technického řešení sítí v samostatných objektech č.p.12 a č.p.449, na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 34/44/RM/2017 Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu, návrhy řešení připomínek p. XXX

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městském kamenolomu za III.Q 2017 a zápis z jednání ze dne 13.09.2017.

II. Rada města ukládá

– odboru správy majetku města a správci zeleně zajistit opravu mostku na komunikaci ke kamenolomu, vyřešit odvod srážových vod z pozemků města z komunikace města, zařadit pozemky města podél komunikace do kamenolomu do tzv. „rudeálních ploch IV.“ s tím, že bude prováděna průběžně standardní letní a zimní údržba komunikace do kamenlomu

– odboru investic prověřit podmínky napojení objektu č.p. 285 v k.ú. Nové Město na Moravě na veřejný vodovod.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 35/44/RM/2017 Mlatový povrch v parku na Vratislavově náměstí

I. Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Jaromírem Skoupilem, Jindřichov 23, 753 01 Hranice, IČ:72983175, na vypracování projektové dokumentace úprav mlatového povrchuv parku na Vratislavově náměstí dle předloženého návrhu.

II. Rada města schvaluje

zařazení finančních prostředků, určených k úhradě nákladů realizace úprav mlatového povrchu v parku na Vratislavově náměstí, ve výši 550.000 Kč do provozního rozpočtu města na rok 2018

 

K tomuto bodu byli přizváni Petr Ptáček a Ing. Fila, s tím že v diskuzi zazněl požadavek členů rady na vyhodnocení dosavadních záruk při vlastní realizaci úprav.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 36/44/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí města 2017

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2017.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
38. 37/44/RM/2017 Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb mezi společností E.ON Česká republika s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČO: 25733591 a Městem Nové Město na Moravě. Předmětem smlouvy je umístění loga společnosti a grafiky dle  požadavků uvedené společnosti na objektu nabíjecí stanice pro elektrické dopravní prostředky, umístěné na pozemku p.č. 3110/10 v areálu Vysočina Areny v k.ú. Nové Město na Moravě, s tím, že za toto reklamní plnění obdrží Město Nové Město na Moravě finanční plnění ve výši 30.000,-Kč.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 38/44/RM/2017 Veřejná zakázka „Obytný prostor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Obytný prostor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– složení hodnotící komise

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

– návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Obytný prostor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“ a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 39/44/RM/2017 Revitalizace vytápění a ohřevu vody v budově jídelny při 2. ZŠ Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

revitalizaci výměny zdroje tepla pro zajištění vytápění, ohřev teplé vody, ohřev vzduchotechniky v prostorách objektu jídelny při Základní škole Leandra Čecha v souladu s variantou č.2 vybudováním nové předávací stanicí tepla s napojením na centrální zdroj tepla, jehož dodavatelem bude Novoměstská teplárenská a.s.,

Členové rady hlasovali o vybrané variantě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. 40/44/RM/2017 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise společenské a kulturní
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
4. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast
5. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise společenské a kulturní a komise pro mládež sport a volný čas
2. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise bytové, komise pro sociální oblast a komisí pro rozvoj města
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
42. 41/44/RM/2017 Návrh na změnu organizační struktury úřadu

I. Rada města schvaluje

ukončení výkonu provádění účetních a ekonomických prací pro příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové Město na Moravě a Novoměstská kulturní zařízení,Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, a to dnem 31.12.2017.

II. Rada města schvaluje

v souladu s ust. 102 odst. 2, písm. f), m) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, rozdělení pravomocí a působností v Městském úřadu Nové Město na Moravě dle nového organizačního uspořádání uvedeného v příloze č. 5 materiálu, s tím, že dosavadní agenda veřejných zakázek se z Odboru správy majetku města MěÚ Nové ho Města na Moravě převádí vč. příslušného zaměstnance na Odbor investic MěÚ Nové Město na Moravě, vše s účinností od 01.01.2018.

III. Rada města stanovuje

v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s účinností od 01.01.2018 celkový počet zaměstanců města Nového Města na Moravě zařazených do MěÚ Nové Město na Moravě na 67,0 úvazků dle organizační struktury uvedené v příloze č. 5 materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
43. 42/44/RM/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání

I. Rada města schvaluje

uzavření předloženého Dodateku č. 1 ke Smlouvě o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání, ze dne 16.3.2006, se zájmovým sdružením právnických osob CESNET, IČO: 63839172, sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, kterým dojde k rozšíření stávajícíh služeb v oblasti ukládání a bezpečnosti dat při zachování současných cenových podmínek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Radka Šoustarová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
44. 43/44/RM/2017 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že mění dosavadní úkol č. 12), tak, že nově zní: „ukládá odboru SMM předkládat čtvrtletní zprávy o činnosti kamenolomu“

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, Pavlína Miholová a Daniel Šimek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
45. Instalace kabelových rozvodů do budovy DPS ul. Žďárská – návrh investiční akce na rok 2018 – STAŽENO

I. Rada města schvaluje

zařazení finančních prostředků, určených k úhradě nákladů na realizaci vybudování strukturované kabeláže z centrálního místa v objektu DPS Žďárská 68, Nové Město na Moravě do bytových jednotek v objektu DPS Žďárská 68, Nové Město na Moravě ve výši …………….. do investiční části rozpočtu města na rok 2018.

Tento bod byl stažen z programu jednání rady města.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
46. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města informoval o prodeji podílů akcií SATT a. s. a možnosti zúčastnit se setkání Nových Měst v Polsku v termínu 01.-03.06.2018.

Ing. Pavel Štorek navhl možnost získat dotaci na lesní cesty.

Mgr. Jiří Maděra se dotazoval na změnu začátku vyučování v návaznosti na systém dopravní obslužnosti Kraje.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil jednání rady města 18:16 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


MUDr. Zdeněk Kadlec
zastupitel