Samospráva města

45. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 45. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 26.7.2021 od 13:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 45. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 26.7.2021
od 13:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/45/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o
bod č. 28 Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní,
bod č. 29 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2021:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022
4. VZ „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“
5. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
6. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice
7. NKZ – hospodaření NKZ a KClubu za 1. pololetí 2021
8. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022
9. Problematika parkování v Novém Městě na Moravě
10. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky (NKZ NMNM) a smlouva o pronájmu vývěsní skříňky (Horácká Galerie NMNM)
11. Uzavření smlouvy o dílo – oprava ulice Hájkova
12. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+k a 2+k v č.p. 301, 1+k v č.p. 730, 2+1 v č.p. 732, 1+kk v č.p.1515, přímé přidělení bytů 1+k v č.p.
730 a 2+1 v č.p. 732 v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
14. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/1- cca 100 m2 v k.ú. NMNM (areál Soškova)
16. Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření nájezdu na MK Nová Ves – Petrovice)
17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice
18. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – PODA a.s , EG.D, CETIN a.s.,. Satt a.s, Gasnet (opt. rozvody Tyršova, Malá,
Makovského, Radnická + el. Vlachovická + cyklo NMx Nová Ves, opt. kabel. rozvody NM Hájkova, plyn. přípojka Soškova)
19. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 (36 m2) x část p.č. 81/1 (36 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
20. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043- Mrštíkova ul.)
21. Dispozice s majetkem – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 1583 – sportovní hala (bufet)
23. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)
24. Smlouva s ČP, s.p. hybridní pošta
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Diskuze
28. Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
29. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2021

 

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 13:05 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen S. Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/45/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/45/RM/2021 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2022 dle přílohy č. 1

2. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2022 dle přílohy č. 2

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/45/RM/2021 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2021

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 2. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a Ing. Buchta.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/45/RM/2021 VZ „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/45/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

– informativní zprávu k průběhu realizace projektu „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/45/RM/2021 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 neinvestiční dotaci  ve výši 181 500,- Kč na opravu střechy a dalšími pracemi s tím souvisejícími na hlavní budově nemovité kulturní památky barokního vodního mlýna č.p. 16 v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 k.ú. Petrovice, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a žadatelem tj., společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/45/RM/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky (NKZ NMNM) a smlouva o pronájmu vývěsní skříňky (Horácká Galerie NMNM)

I. Rada města schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 1 na ulici Školní ze dne 02.12.2011, mezi Městem Nové Město na Moravě jako půjčitelem a Novoměstskými kulturními zařízeními se sídlem Tyršova 1001, 592 31 NMNM, IČ: 003 72 854 jako vypůjčitelem, a to ke dni 31.07.2021.
2. uzavření Smlouvy o pronájmu na vývěsní skříňku č.1 na ulici Školní a na vývěsní skříňku, s inventárním číslem MUNMH0004PV6, na ulici Nádražní, mezi městem Nové Město na Moravě jakožto pronajímatelem a Horáckou Galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 31  Nové Město na Moravě, IČ: 001 67 959 jakožto nájemcem, za účelem propagace činnosti Horácké galerie, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s finanční úhradou 800 Kč / rok + DPH.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/45/RM/2021 Uzavření smlouvy o dílo – oprava ulice Hájkova

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě, jako objednatelem a VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 BRNO – Lesná, IČ : 47910305, jako dodavatelem, na opravu místních komunikací v ulici Hájkova, Nové Město na Moravě, dle specifikace v přiložené cenové nabídce dodavatele a přiloženém rozsahu opravy, s termínem předání díla do 31.10.2021 za celkovou cenu 635.858,85 Kč bez DPH a s poskytnutím záruky na dílo v min. délce 24 měsíců.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/45/RM/2021 Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k a 2+k v č.p. 301, 1+k v č.p. 730, 2+1 v č.p. 732, 1+kk v č.p.1515, přímé přidělení bytů 1+k v č.p. 730 a 2+1 v č.p. 732 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░░░ ░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 301/░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 301/░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░  na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+k č. 301░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░  Náměšť nad Oslavou, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░  na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na přidělení bytu 2+kk č. 301░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to za stejných podmínek.

IV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 730/░░  na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  jakožto nájemcem na byt č. 730░░ na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č. 730/░░  na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

V. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 1+k č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,89 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ ,Praha 8, jakožto nájemcem na byt č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

VI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č. 732/░░░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/ na ul.Křenkova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na přidělení bytu 2+1 č. 732/ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to za stejných podmínek.

VII. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 2+1 č. 732/ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 53,8 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Polná, jakožto nájemcem na byt č. 732/ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

VIII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/░░ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a  ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č.1515/ ░░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 1515/░░  na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/45/RM/2021 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022

I. Rada města ukládá

odboru SMM přepracovat dle diskuze, dopracovat nové úseky komunikací a předložit na další schůzi rady města.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a P. Ptáček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/45/RM/2021 Problematika parkování v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

závěry jednání o problematice parkování na území města Nové Město na Moravě dle příloh 1-13.

II. Rada města .

1. Rada města ukládá
odboru SMM dopracovat materiál dle diskuze, projednat v dopravní komisi, následně předložit k projednání v zastupitelstvu města a k definitivnímu schválení v radě města.
2. Rada města upřednostňuje dále postupovat takto:
a) odbor SMM realizuje body 1-3, 5, 8-11, 14, 16-17 a 20-23 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.
b) odboru INV realizuje body 7, 12, 13, 15, 18 a 19 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a P. Ptáček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/45/RM/2021 Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem Drobného 301, Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+k č.301/░░  na ul Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 měsíc s vyloučením automatické obnovy od 01.08.2021 za stávající nájemné 58 Kč/m2, s tím, že v případě kdy v daném měsíci nebude před podpisem nové NS uhrazeno předepsané nájemné nebude další NS uzavřena a bude neprodleně správcem řešeno vyklizení bytu, pokud nedojde k vyklizení bytu ze strany nájemce ve stanovené lhůtě bude neprodleně vyklizení bytu předáno k rozhodčímu řízení.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí – pozemků  p.č. 3414/4 trvalý travní porost (77 m2), p.č. 3415/4 trvalý travní porost  (157 m2), p.č. 3417/24 ostatní plocha jiná plocha (182 m2), p.č. 3417/34 orná půda (1440 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 216.180,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/1- cca 100 m2 v k.ú. NMNM (areál Soškova)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3536/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to SVOBSTAV s.r.o., se sídlem Žďárská 81, Nové Město na Moravě, IČ: 276 95 689, na dobu určitou od 1.8. -31.8.2021, s výši nájemného 500 Kč, za účelem ukládání výkopku ze sítí „Okružní křižovatky NMNM“.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření nájezdu na MK Nová Ves – Petrovice)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č.733/1  o výměře 225 m2 (dle GP p.č. 733/3) a části pozemku  p.č. 737/1 o výměře 84 m2 (dle GP p.č. 737/3 ) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Petrovice ░░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  15.450,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 416/2 o výměře 127 m2 a  pozemku p.č. 416/3  o výměře 3 m2 v k.ú. Slavkovice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 26.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – PODA a.s , EG.D, CETIN a.s.,. Satt a.s, Gasnet(opt. rozvody Tyršova, Malá, Makovského, Radnická+ el.Vlachovická+ cyklo NMx Nová Ves, opt. kabel. rozvody NM Hájkova, plyn. přípojka Soškova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, trpět na částech pozemků parc.č. 45/1, parc.č. 45/3, parc.č. 45/4, parc.č. 45/5, parc.č. 45/7 , parc. č. 33 , parc. č. 34/1, parc. č. 164/2, parc.č. 184, parc. č. 201, parc.č. 591/14, parc. č. 595, parc.č. 603/2, parc. č. 621, parc.č. 628/1, parc. č. 634/1 , parc.č. 634/2 , parc. č. 651 ( LV 1) a parc.č.35/2( LV 4596) v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového rozvodu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin. úplatou 30.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 3055/13, 3076/5 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení  a kabelové skříně NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků  p.č. 1467, 1468/4, 3938/1, 2751, 2752, 2749, 2743, 2746/1, 2741/3, 3490/1, 3791/2, 3793/2, 3787, 3788/1 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a HDPE trubky, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci  společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 1188/2, 1185/1, 389/1, 382, 308, 367/1, 363/1, 358, 1095, 1085, 1125, 1191, 1162/1, 1156/1, 1156/5, 1156/6, 2398/1, 2394, 2388, 2392/2, 2387, 2386, 2380, 1070/3, 2234, 1071/2, 2300, 3542/1, 2315/1, 3543, 3542/8, 3536/1, 3536/10, 3536/28, 3536/42, 3536/26, 3536/24, 3424/67, 2096/3, 3432/20, 2216, 2096/1, 2096/4, 3567/5, 3515, 3582/2 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování optického kabelového rozvodu – „NMNM, ulice Hájkova, Pohledec, kabelový rozvod“ a v právu oprávněného z věcného břemene vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním tohoto zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11,Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.036.800 Kč + DPH s tím, že budou dodrženy všechny požadavky z „vyjádření města“ ze dne 1.3.2021, zejména správce informačního systému města – dle přílohy.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na části pozemku p.č.3543 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 1567 na ul. Soškova v k.ú. Nové město na Moravě a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 17.500 Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 (36 m2) x část p.č. 81/1 (36 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku: paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě část p. č. 81/1 o výměře 36 mv podílu vyjádřeném id.1/3 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě část p. č. 81/1 o výměře 36 mv podílu vyjádřeném id. 2/3,

– převod z majetku: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě do majetku města  část p. č. 4 o výměře 36 mpodíl vyjádřený id. 1/3 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě do majetku města část p. č. 4 o výměře 36 m2 podíl vyjádřený id. 2/3, a to

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a se zakotvením souhlasu budoucích vlastníků s již existující kanalizací na směňovaných částech pozemků.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043 – Mrštíkova ul.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4 , část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/93) o výměře 73 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/94) o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 58.625 Kč, části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4 , část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/91) o výměře 88 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/92) o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 62.375 Kč, části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20  ) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/95) o výměře 74 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/96) o výměře 22 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě,  za dohodnutou kupní cenu 58.625 Kč a části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/89) o výměře 95 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/90) o výměře 22 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Zbýšov, za dohodnutou kupní cenu 63.875,- Kč s tím, že všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3424/4 o výměře 716 m2 (dle GP shodně označeno jako p.č. 3424/4), ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, všem v podílu vyjádřeném id. 1/4 na této nemovité věci, za dohodnutou kupní cenu 179.000,-Kč, kdy každý spolupodílový kupující uhradí 44.750 Kč a všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 3424/4 o výměře 688 m2 (dle GP označeno jako p.č. 3424/98), ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, všem v podílu vyjádřeném id. 1/4 na této nemovité věci, za dohodnutou kupní cenu 172.000,- Kč, kdy každý spolupodílový kupující uhradí 43.000 Kč a všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3  k  pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, jakožto propachtovalem, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773, jakožto pachtýřem –  dle přílohy materiálu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 1583 – sportovní hala (bufet)

I. Rada města schvaluje

s účinností od 1.9. 2020 uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 82,8 m2 v I.NP objektu č. p. 1583 na ul. Sportovní v Novém Městě na Moravě jež je součástí pozemku parc. č. 269/1 v k. ú. Nové Město na Moravě za nájemné ve výši 96.000,- Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu na pronájem nemovité věci, a to pozemku p. č. 3524 o výměře 793 m2, jehož součásti je zem. stavba – kolna bez č. p. / č. ev. v k. ú. Nové Město na Moravě, za nájemné ve výši 2.000 Kč / měsíc bez DPH, a to na dobu neurčitou od 01.09.2021 s jednoměsíční výpovědní dobou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností SVOBSTAV s.r.o., Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 27695689, jakožto nájemcem, a to za účelem parkování stavebních strojů a uskladnění stavebního materiálu.

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi hlasovat o změněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/45/RM/2021 Smlouva s ČP, s.p. hybridní pošta

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 jako dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka zboží, prací a poštovních služeb dle návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/45/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkoly

č. 11) – ukládá tajemníkovi připravit vymístění ubytovacích buněk z lokality pod Klečkovským rybníkem
č. 17) – ukládá odboru investic města prověřit a předložit seznam max. 5 architektů, kteří se v minulosti podíleli na projekčních přípravách odborně oceněných projektů smutečních síní v jiných v městech ČR vyřazuje jako splněné.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/45/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
3. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
4. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové
II. Rada města pověřuje
1. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
3. Mgr. H. Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
4. Bc. J. Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise dopravní a majetkové

Bc. Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o změněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/45/RM/2021 NKZ – hospodaření NKZ a K clubu za 1. pololetí 2021

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření Novoměstských kulturních zařízení za období 1 – 6/2021 dle přílohy č.1 materiálu

II. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 6/2021 dle přílohy č.1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Teplá, P. Miholová, Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/45/RM/2021 Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na plynárenské zařízení a o smlouvě budoucí nájemní STL plynovodu a STL plynovodních přípojek v rámci stavby „Technická infrastruktura 27 RD Pohledec“  mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího pronajímatele) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně budoucího nájemce) dle příloh materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29.1. 29/45/RM/2021 Diskuze

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč ze strany města panu ░░░░ ░░░░ ░░ , datum narození: ░░░░ ░░ , trvale bytem: ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na opravu poničeného oplocení a uzavření příslušné darovací smlouvy.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 20 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví ochrana životního prostředí.

M. Šmarda, starosta města, předložil návrh tohoto bodu diskuze.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.2. 30/45/RM/2021 Diskuze

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru stožáru VO na pozemku ČR mezi městem Nové Město na Moravě jako stavebníkem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111 dle přílohy materiálu.

Mgr. Hanych, tajemník MěÚ, předložil návrh tohoto bodu diskuze.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29.3. 31/45/RM/2021 Diskuze

I. Rada města žádá

Městskou policii zastoupenou J. Hradilem, aby prověřila nutnost věnovat pozornost problematice volného pohybu koček, psů apod. a v případě potřeby pak navrhla vhodná řešení.

M. Šmarda, starosta města, předložil návrh tohoto bodu diskuze.

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 17:30 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel