Samospráva města

45. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 45. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.11.2017 od 18:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 45. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 6.11.2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Ing. Pavel Štorek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/45/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočet města Nové Město na Moravě na rok 2018
3. Pronájem celodřevěného prodejního stánku
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. Rekonstrukce lesních cest – Svážnice, Zahradníkův kout
6. Diskuze

Michal Šmarda starosta města záhajil schůzi města v 17:27 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen MUDr. Zdeňkem Kadlecem a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

Ing. Pavel Štorek se ze schůze omluvil a přišel v 18:13 hodin.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/45/RM/2017 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě schválit návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

 

  1. návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018

 

1)  celkové příjmy                       226.218,9 tis. Kč

z toho: daňové příjmy                                                             152.871,6 tis. Kč

nedaňové příjmy                                                          37.789,3 tis. Kč

kapitálové příjmy                                                        15.200,0 tis. Kč

přijaté dotace                                                               20.358,0 tis. Kč

 

2)  celkové výdaje                             311.678,7 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje                                                    181.487,7 tis. Kč

– vodní hospodářství                                                       1.353,5 tis. Kč

– zemědělství, lesní hospodářství a rybolov                  1.775,0 tis. Kč

– průmysl, stavebnictví, obchod a služby                          631,0 tis. Kč

– doprava                                                                       17.642,9 tis. Kč

– civilní připravenost na krizové stavy                               10,0 tis. Kč

– kultura, církve a sdělovací prostředky                       1.134,50 tis. Kč

– bezpečnost a veřejný pořádek                                      4.441,5 tis. Kč

z toho: limit mezd                                                          3.011,2 tis. Kč

– požární ochrana                                                            2.279,1 tis. Kč

– státní správa, územní samospráva                             47.729,2 tis. Kč

z toho: limit mezd                                                       28.463,7 tis. Kč

– sociální věci                                                                    295,0 tis. Kč

– tělovýchova a zájmová činnost                                    6.053,0 tis. Kč

– bydlení, komunální služby, územní rozvoj               22.779,1 tis. Kč

– ochrana životního prostředí                                       16.027,5 tis. Kč

– ostatní činnosti související se službami pro obyv.           50,0 tis. Kč

– vzdělávání a školské služby                                             130,0 tis Kč

– finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné sl.  21.325,0 tis. Kč

z toho: rezerva města + finanční vypořádání                5.000 tis. Kč

                                dotační programy                                               4.200 tis. Kč

– provozní příspěvky PO celkem                                  37.831,4 tis. Kč

z toho: Mateřská škola                                                3.866,5 tis. Kč

ZŠ Vratislavovo nám.                                      4.072,0 tis. Kč

ZŠ L. Čecha                                                     4.294,7 tis. Kč

Novoměstská kulturní zařízení                     12.313,3 tis. Kč

Dům dětí a mládeže                                            845,0 tis. Kč

Novoměstské sociální služby                          8.216,7 tis. Kč

Centrum Zdislava                                            3.263,2 tis. Kč

investiční výdaje                                                      130.191,0 tis. Kč

 

3)  financování                                       

Změna stavu finančních prostředků ………………………………… 37.959,8 tis. Kč

Splátka přechodné finanční výpomoci……………………………. -12.500,0 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky……………………………. 60.000,0 tis. Kč

 

 

  1. krytí financování

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 5.720 tis. Kč, která bude určena na zateplení Drobného čp. 540, výměnu rozvodů ZTI, VZT, UT Křenkova čp. 732 a rekonstrukce uvolněných bytů. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 32.239,8 tis. Kč na krytí investiční akce přemístění ZUŠ a z revolvingového úvěru ve výši 60.000 tis. Kč.

 

  1. poskytnutí dotací ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2018 příspěvkovým organizacím města a SVK Žďársko.

 

  1. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2018

 

  1. provádět klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

 

  1. návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

limit mzdových prostředků

odvod z investičního fondu

limit celkových nákladů

přepočtený stav pracovníků

Mateřská škola

60,0

1 034,0

6 611,0

ZŠ Vratislavovo nám.

150,0

23,0

10 218,0

ZŠ L. Čecha

60,0

1 006,0

8 736,0

Zákl.umělecká škola

0,0

501,0

12 148,0

Novoměst. kultur. zařízení

5 678,9

1 032,7

15 232,4

22,5

Dům dětí a mládeže

663,0

74,0

3 757,0

Novoměst. soc. služby

10 887,0

80,6

16 023,7

kmenoví zaměstnanci

dotovaná místa z ÚP

33,0

5

Centrum Zdislava

4 004,4

279,0

6 648,2

13,52

 

 

  1. zmocnit Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

  • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití
  • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

 

 

  1. uložit osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Ing. Tomáš Vlček informoval o upravené struktuře rozpočtu a schvalování rozpočtových změn.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/45/RM/2017 Pronájem celodřevěného prodejního stánku.

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy, mezi Městem Nové Město na Moravě  jako pronajímatelem a panem                                , bytem              ,                                 jako nájemcem, o pronájmu celodřevěného prodejního stánku z mobiliáře města, pro sezónní prodej rychlého občerstvení, na dobu od 01.12.2017 do 15.03.2018 s měsíčním nájemným 3.000 Kč + DPH, se splatností do 15 dne následujícího měsíce s tím, že nájemné za období od 01.02.2018 do 15.03.2018 bude splatné do 15.02.2018. Výpovědní lhůta pro obě strany bude sjednána bez uvedení důvodu v délce 15 dnů.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/45/RM/2017 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, o velikosti 1 + kk, byt č. 13, v přízemí, část „A“, paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Hana Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/45/RM/2017 Rekonstrukce lesních cest- Svážnice, Zahradníkův kout

I. Rada města schvaluje

zahájení příprav projektové dokumentace na rekonstrukci lesních cest

– do Zahradníkova koutu

– od rozcestí U Hubertky vedoucí až k Buku.

Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro následné podání žádosti o dotaci z programu SZIF.

II. Rada města schvaluje

převod rozpočtových prostředků ve výši 200 tis. Kč z neinvestiční rezervy města 2017 na novou investiční akci rozpočtu města 2017 „Rekonstrukce lesních cest – Svážnice, Zahradníkův kout“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/45/RM/2017 Diskuze – Návrh realizace sportovní haly v letech 2018 – 2019

I. Rada města ukládá

odboru INV a FIN, aby připravili variantu návrhu realizace sportovní haly v letech 2018 – 2019 tak, aby bylo možné o této věci rohodnout na jednání zastupitelstva města o rozpočtu

Michal Šmarda, starosta města na základě telefonních informací od Ing. Vlčka navrhl po diskuzi návrh na usnesení. Členové rady tento návrh přijali a o návrhu hlasovali.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík.

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města navrhl prověřit možnost i jen částečné opravy dlažby a obrub v křižovatce ul. Soškova a Křičkova (u Buku).

 

Ing. Hana Janů předložila písemnou informací o vývoji pracovních úvazků Novoměstských sociálních služeb od roku 2015, s tím že členové rady požádali o její přizvání na další schůzi rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil jednání rady města v 19:12 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
zastupitel