Samospráva města

29. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Zápis [29/RM/10.10.2016] Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.10.2016 od 15:15 …

Zápis [29/RM/10.10.2016]

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 29. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.10.2016
od 15:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/29/RM/2016 Zahájení a schválení programu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu bude stažen bod č. 17 a dodatečně bude přidán bod číslo 31 a číslo 32 :

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2016
3. MŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí věcného daru
4. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, Ceník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby a zdravotních úkonů od 1.1.2017
5. 2. ZŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného
6. Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb
7. Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/36 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Návrh odprodeje služebních vozidel
10. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
11. Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č.p.12,449 – NKZ
12. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č. 3394/27, 3394/26, 3915/5 v k.ú. NMNM (ke koupališti, rozšíření DS) – E.on
13. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemek p.č. 550/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Palackého 33)
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1650 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Žďárská)
15. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.2036/12 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (umístění stavby v areálu zahradnictví)
16. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541 (cca 42 m2) v k.ú. NMNM (umístění holubníku)
17. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3790/1 (428 m2) v k.ú. NMNM- Agro Měřín, a.s.
18. Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice
19. Dispozice s majetkem-pronájem / výpůjčka p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )
20. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova
21. Zpráva o stavu mlatových povrchů – Vratislavovo náměstí
22. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
23. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice“
24. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Maršovice“
25. Směrnice RM č. 2/2016 určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
26. Problematika účasti města v Satt a.s.
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Dohoda o užívání služebního vozidla
29. Návrh změny organizační struktury
30. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
31. Zahájení veřejné zakázky na dílo „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních“

32. Veřejná zakázka na služby – projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
33. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 15:57 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval pana Stanislava Marka, místostarostu města. Zaroveň kostatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen panem Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny námitky.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit program schůze rady města tak, že z programu byl navržen ke stažení bod číslo 17 a program byl doplněn o body číslo 31 a 32. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/29/RM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 13 na rok 2016

II. Rada města souhlasí

s přijetím věcných darů od soukromého investora pro PO Novoměstské sociální služby dle přílohy č. 4

Michal Šmarda, starosta města upozornil členy rady, že 31.10.2016 se uskuteční pracovní porada rady města k rozpočtu města na rok 2017.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/29/RM/2016 MŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí věcného daru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města uděluje souhlas

Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 299, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí věcného daru, kterým jsou keře, traviny, mulčovací kůra v celkové hodnotě 5 640,- Kč určené na doplnění přírodní zahrady MŠ.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/29/RM/2016 NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, Ceník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby a zdravotních úkonů od 1.1.2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

Ceník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby a Ceník úkonů domácí zdravotní péče, a to s účinností od 1.1.2017.

Členové rady hlasovali o upraveném návrhu usnesení ( z důvodu duplicity II.části usnesení tohoto bodu s usnesením číslo 2 programu)

 

 

K tomuto bodu byli přizvání: Mgr. Alena Lukášová, Ing. et Mgr. Hana Janů

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/29/RM/2016 2. ZŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města uděluje souhlas

Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 13 500,- Kč na podporu činnosti Školního sportovního klubu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/29/RM/2016 Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

vyhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb města Nového Města na Moravě a mikroregionu Novoměstsko

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Rita Skalníková DiS.
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/29/RM/2016 Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/36 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č.301/36 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jakožto nájemcem na byt č.301/36 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č. 301/36 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to za stejných podmínek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/29/RM/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, aby v případě, že dojde ke snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku v roce 2017 o 5% oproti produkci v roce 2016 byl snížen adekvátně místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro další období.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/29/RM/2016 Návrh odprodeje služebních vozidel
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

prodej služebních vozidel z majetku města: Kia Cee´d, VIN: U5YHB816ACL235809; Renault Fluence, VIN: VF1LZBD0647984425; Hyundai i30cw, VIN: KMHDB81TP8U010513; Škoda Fabia, VIN: TMBGC26Y864419987; Škoda Fabia, VIN: TMBPY26Y543990809; Škoda Fabia, VIN: TMBPB16Y213217237, a to formou obálkové metody dle přílohy materiálu vždy nejvyšší nabídce a pověřuje starostu a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města podpisem příslušných smluv.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupiteslstvu města ke schválení úplatný převod pozemku p.č. 1442/10 o výměře 59 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 11 800,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nabyvatel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/29/RM/2016 Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č.p.12,449 – NKZ
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 9.10.2012, ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.10.2013 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ:00294900 jakožto půjčitelem a Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 jakožto vypůjčitelem, jehož predmětem je změna vymezení prostor užívané nájemcem, ostatní ustanovení tímto nedotčená zůstávají beze změny. Prostory užívané nájemcem budou s účinností od 1.11.2016 rozšířeny o prostory v II.NP v č.p.449 v Novém Městě na Moravě o celkové výměře polahové plochy 55,9m2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č. 3394/27, 3394/26, 3915/5 v k.ú. NMNM (ke koupališti, rozšíření DS) – E.on
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.3394/27, 3394/26 a 3915/5  v k.ú.Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- zemního  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemek p.č. 550/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Palackého 33)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 550/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení  a rozpínací skříně NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/29/RM/2016 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1650 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Žďárská)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.1650 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL přípojky  a odběrné plynové zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene ( ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.2036/12 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (umístění stavby v areálu zahradnictví)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č.2036/12 o výměře cca 100 m2  ( dle situačního zákresu ) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu neurčitou, s 2-měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s ročním nájemným 3 876,-Kč, a to za účelem umístění mobilní stavby.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541 (cca 42 m2) v k.ú. NMNM (umístění holubníku)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č.541 o výměře cca 42 m2  (dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , na dobu neurčitou, s 2-měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s ročním nájemným 514,-Kč a  za účelem umístění stavby holubníku.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3790/1 (428 m2) v k.ú. NMNM- Agro Měřín, a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemku  p.č. 3790/1 trvalý travní porost o výměře 428 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku AGRO-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 42 800,-Kč s tím, že město uhradí  správní poplatek za návrh na vklad do KN.

Tento bod byl stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 17/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení

  1. úplatný převod pozemků p.č. 401/3, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 94 m2, p.č. 401/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města,    za   dohodnutou   kupní   cenu 15 660,-Kč
  2. úplatný převod pozemku p.č.401/1, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 106 m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░    do majetku města, za dohodnutou kupní cenu  9 540,-Kč
  3. úplatný převod části pozemku p.č.16/1, zahrada o výměře 5 m2 (dle GP p.č. 16/3)  m2 v k.ú. Slavkovice, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░   do majetku města, za dohodnutou kupní cenu  1000,-Kč.
  4. směnu pozemků v k.ú. Slavkovice, a to jak následuje: převod z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ – část p.č. 626/8 trvalý travní porost o výměře 176 m2 a p.č. 77 zahrada o výměře 12 m2, převod z majetku  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města –  p.č. 401/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 384 m2 s tím, že město doplatí ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za směňované nemovitosti finanční částku ve výši 17.640,-Kč a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  a to každý u nemovitostí, jež nabývá.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/29/RM/2016 Dispozice s majetkem-pronájem / výpůjčka p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města souhlasí

1. varianta :

se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 3891/8 o výměře 2 452 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za účelem využití jako cvičiště pro psy

 

Členové rady hlasovali o vybrané variantě z návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/29/RM/2016 Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Zpracovatel studie Ing.Tomáš Petr

I. Rada města bere na vědomí

předložený návrh variant řešení jednotlivých problémových míst v rámci vypracování studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova.

II. Rada města schvaluje

k dalšímu dopracování varianty 1-B, 2-A, 4-C. Variantu 3-A navrhuje rada města dopracovat včetně návrhu parkování a zaslepení ulice Budovatelů a přístupu chodců do městských lázní. Problematika cyklistické dopravy bude předmětem dalších návrhů a diskusí v rámci výrobních výborů.

V 16:42 hodin zahájil projektant studie Ing. Tomáš Petr prezentaci, v rámci které proběhla diskuze nad zvolenými variantami. Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byli dále přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/29/RM/2016 Zpráva o stavu mlatových povrchů – Vratislavovo náměstí
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

informativní zprávu o stavu a údržbě mlatových povrchů v parku na Vratislavově náměstí v letech  2015 a 2016 a souhlasí s návrhem způsobu údržby těchto povrchů na rok 2017 dle vyjádření správce komunikací a zároveň ukládá správci opětovně zvážit případnou změnu složení mlatového povrchu.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

 

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Dana Wurzelová, Miloš Hemza, Petr Ptáček

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/29/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí města 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2016.

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Dana Wurzelová, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/29/RM/2016 Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice“
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek doplněný o společnost Porr a.s., IČ 43005560

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného zrušení a schválení opakovaného výběrového řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/29/RM/2016 Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Maršovice“
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace Maršovice“ a v této souvislosti:

1) schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek

2) schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek doplněný o společnost Porr a.s., IČ 43005560

3) pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele stavebních prací „Oprava místní komunikace Maršovice“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného zrušení a schválení opakovaného výběrového řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali.

 

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Dana Wurzelová, Ing. Lubomír Kubík

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/29/RM/2016 Směrnice RM č. 2/2016 určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

směrnici č.2/2016 určující postup zadávání veřejnch zakázek malého rozsahu  dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byli přizvání: Ing. Dana Wurzelová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/29/RM/2016 Problematika účasti města v SATT a.s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města ukládá

starostovi jednat o možnostech ukončení účasti města jako akcionáře ve společnosti SATT a.s. s následným předložením informací (vč. znaleckého odhadu hodnoty akcií) radě města, a to jako podkladu pro přípravu navazujícího materiálu pro zastupitelstvo města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/29/RM/2016 Kontrola plnění úkolů RM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města vč. vypuštění splněných úkolu č. 8, 15, 18, 20, 22 a schvaluje změnu termínu u úkolů č. 9, 19.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/29/RM/2016 Dohoda o užívání služebního vozidla
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě a starostou Michalem Šmardou o užívání služebního vozidla Škoda Fabia dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/29/RM/2016 Návrh změny organizační struktury
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje
1. změnu názvu Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě na „Odbor investic MěÚ Nové Město na Moravě“ s účinností od 1.11.2016 vč. vyvolané změny jmenování dosavadní vedoucí Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě.
2. v souladu s ust. 102 odst. 2), písm. f) a n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 1.11. 2016 rozdělení pravomocí a působnosti v Městském úřadu Nové Město na Moravě dle nového organizačního uspořádání uvedeného v příloze č. 1 materiálu s tím, že dosavadní agenda Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě spadající do úseku investic a úseku dotací dosavadního odboru je nadále zajišťována Odborem investic MěÚ Nové Město na Moravě a zaměstnanci zařazení v Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 jsou nadále zaměstanci zařazenými do Odboru investic MěÚ Nové Město na Moravě
3. v souladu s ust. 102 odst. 2), písm. f) a n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizuje s účinností od 1.11.2016 Odbor správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě a převádí na něj – do jeho působnosti a pravomoci agendu dosavadního Odboru investic a správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě spadající do úseku správa majetku města a úseku provozního (vč. zajišťování činností veřejně prospěšných prací) a zaměstance města dosud zařazené v Odboru investic a správa majetku města MěÚ Nové Město na Moravě uvedené v příloze č. 3 materiálu
4. v souladu s ust. 102 odst. 2), písm. f) a n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převádí s účinností od 1.11.2016 na nově zřízený Odbor správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě – do jeho působnosti a pravomoci část agendy Oddělení právního a živnostenského úřadu MěÚ Nové Město na Moravě (především agendu smluvních vztahů v rámci samostatné působnosti města) a zaměstance města dosud zařazené v Odělení právním a živnostenského úřadu MěÚ Nové Město na Moravě uvedené v příloze č. 4 materiálu
II. Rada města ukládá

tajemníkovi úřadu zajistit provedení organizačních změn vč. realizace příslušného výběrového řízená na obsazení místa vedoucí/ho Odboru správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/29/RM/2016 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání bytové komise
II. Rada města pověřuje
1. místostarostu města rozhodnutím  o způsobu případné realizace závěrů  z jednání komise rozvoje města, a komise bytové.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/29/RM/2016 Zahájení veřejné zakázky na dílo „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních“
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na práce „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních“, a v této souvislosti:

1. schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek a smlouvy o dílo;
2. schvaluje návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek;
3. pověřuje starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele prací „Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních“, a to včetně potřebných úprav zadávacích podkladů a případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/29/RM/2016 Veřejná zakázka na služby – projekční práce pro akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“
K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr.Otto Ondráček, ředitel 1.ZŠ

I. Rada města schvaluje

probíhající veřejnou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – projekční práce pro akci  „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele projekčních prací „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben v 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů, případného rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

II. Rada města schvaluje

navýšení rozpočtu o částku 500 tis. Kč na novou investiční akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a navýšení rozpočtu daňových příjmů o částku 500 tis. Kč na pol. 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů.

 

K tomuto bodu byli dále přizváni: Ing. Dana Wurzelová, Miloš Hemza

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města připomenul pozvání na slavnostní otevření spojovacího krčku na II. Základní škole, které se uskuteční dne 12.10.2016 od 16:00 hodin.

 

 

 

 

 

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta