Samospráva města

46. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 46. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 26.8.2021 od 14:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 46. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 26.8.2021
od 14:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/46/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 12 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451
č. 13 Memorandum o vzájemné spolupráci IDS Jihomoravského kraje:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022
3. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 (206 m2) x část p.č. 3536/39 (142 m2) v k.ú. NMNM ( Soškova – areál Agro)
4. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě
5. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 -24 m2 v k.ú. NMNM ( SŽDC – chodník u žel. přejezdu nemocnice)
6. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 3929 a 3846 v k.ú. NMNM a části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – chodník u žel. přejezdu nemocnice, reko VO Pohledec)
7. Dispozice s majetkem – výpověď části předmětu pachtovní smlouvy- ZD NMNM
8. Dispozice s majetkem – záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú. Olešná na Moravě
9. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“
10. Hodnocení VZ, registru smluv apod.- nabídka spol. Datlab s.r.o.
11. Diskuze

 

 

 

S. Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:07 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/46/RM/2021 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022

I. Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022, dle příloh 1 – 6, kterým se současně ruší a nahrazuje dosavadní plán zimní údržby.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a P. Ptáček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/46/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 (206 m2) x část p.č. 3536/39 (142 m2) v k.ú. NMNM (areál Soškova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice░░  část p. č. 3536/38 (dle GP p.č. 3536/53) o výměře 206 m

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice░░   do majetku města  část p. č. 3536/39 (dle GP p.č. 3536/54) o výměře 142 m

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že pan ░░░░ ░░░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/46/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ , 602 00 Brno část p. č. 133/1 (dle GP p.č. 133/4) o výměře 12 ma p.č. 129/2 o výměře 18 m2

– převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░░ 602 00 Brno  do majetku města díl „c“ z p.č. 130 o výměře 22 ma díl „d“ z p.č. 133/3 o výměře 47 m2

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/46/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 -24 m2 v k.ú. NMNM ( SŽDC – chodník u žel. přejezdu nemocnice)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části  pozemku p.č. 3846 (dle GP p.č. 3846/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře  24 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku  Správy železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ: 709 94 234 do majetku města Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za dohodnutou kupní cenu  10.000,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/46/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 3929 a 3846 v k.ú. NMNM a části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – chodník u žel. přejezdu nemocnice, reko VO Pohledec)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ: 709 94 234, trpět na částech pozemků p.č 3846 a 3929 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu, umístění, údržbu a opravy chodníku , a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10.000,-Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, trpět na části pozemku p.č 570/1 v k.ú. Pohledec, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, zřízení,provozování a údržbu stavby, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/46/RM/2021 Dispozice s majetkem – výpověď části předmětu pachtovní smlouvy- ZD NMNM

I. Rada města schvaluje

podání výpovědi  ze strany propachtovatele z části předmětu pachtovní smlouvy, uzavřené dne 9.10.2018 mezi městem jakožto propachtovatelem a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvem, se sídlem Petrovická 857, Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924, jakožto pachtýřem, a to konkrétně k části p.č. 622/3 o výměře 11 000 m2 a k části p.č. 617/2 o výměře 9 100 m2 v k.ú. Pohledec s tím, že výpovědní doba činí jeden rok a počne běžet dnem 31.12.2021 a sjednaný pacht skončí ke dni 31.12.2022.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Dispozice s majetkem – záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú.Olešná  na Moravě, dle situačního zákresu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
9. 8/46/RM/2021 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 15.2.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.9.2020, mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně „příkazce“) a ENVIGEST, s.r.o., se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 49449362 (na straně „příkazníka“) na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, a to dle přílohy č.3 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/46/RM/2021 Kontrola rizik, hodnocení VZ, registru smluv atd.- nabídka spol. Datlab s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy/objednávky mezi městem Nové Město na Moravě a společností Datlab s.r.o.,Thunovská 179/12, 18 00 Praha 1, IČ: 24213101, jejímž předmětem bude zpracování analýzy dat a vypracování rizik dle přílohy č. 1 materiálu a pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarostu města jejím uzavřením vč. případných změn a dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/46/RM/2021 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č . 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451 mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900 jako pojistníkem a Slavia pojišťovnou a.s., se sídlem Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, IČ 601 97 501  jako pojistitelem,  jejímž předmětem bylo pojištění majetku a odpovědnosti města a zřízených a založených organizací, kterým se rozšiřují podmínky pojištění o  limit pojistného plnění ze 200.000,- Kč na 1.000.000,- Kč při poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené atmosferickými srážkami, které vniknou do pojištěné nemovitosti a poškodí nebo zničí pojištěný majetek a  rozšiřuje se rozsah pojištění na poškození nebo zničení zateplené fasády destruktivní činností ptactva, hlodavců (včetně kunovitých šelem) nebo hmyzu. Limitem pojistného plnění je částka ve výši 100.000,- Kč se spoluúčastí pojištěného ve výši 1.000,- Kč

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451 ze dne 1.10.2020 a k uzavření všech případných dalších dodatků/změn ke smlouvě č. 5900032451 ze dne 1.10.2020

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/46/RM/2021 Memorandum o vzájemné spolupráci IDS Jihomoravského kraje

I. Rada města schvaluje

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci k dosažení tarifní integrace smluvních měst do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, mezi městem Nové Město na Moravě a městy Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč a Žďár nad Sázavou, a to dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/46/RM/2021 Diskuze

I. Rada města revokuje

usnesení č. 22/45/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 1583 – sportovní hala (bufet)
I. Rada města schvaluje
s účinností od 1.9. 2020 uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 82,8 m2 v I.NP objektu č. p. 1583 na ul. Sportovní v Novém Městě na Moravě jež je
součástí pozemku parc. č. 269/1 v k. ú. Nové Město na Moravě za nájemné ve výši 96.000,-
Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou,
mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ,
592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem.

II. Rada města schvaluje

s účinností od 01.09. 2021 uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 82,8 m2 v I.NP objektu č. p. 1583 na ul. Sportovní v Novém Městě na Moravě jež je
součástí pozemku parc. č. 269/1 v k. ú. Nové Město na Moravě za nájemné ve výši 96.000,-
Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou,
mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ,
592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem.

 

V rámci bodu diskuze byla projednána problematika parkování v NMNM.

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:29 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta