Samospráva města

46. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 46. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 27.11.2017 od 14:15 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 46. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 27.11.2017
od 14:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Maděra
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/46/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

1. Zahájení a schválení programu

2. Konkursní řízení

3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:19 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Jiřího Maděru. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

Mgr. Helena Šustrová a Mgr. Jiří Maděra se ze schůze omluvili a přišli v 14:28 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/46/RM/2017 Konkursní řízení

I. Rada města vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy.

II. Rada města pověřuje

odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě:
1. požádat Krajský úřad Kraje Vysočina a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise
2. požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství (ředitele/ředitelku jiného Domu dětí a mládeže) o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise
3. vyzvat ředitelku DDM Nové Město na Moravě Bc. Alenu Sobotkovou, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků organizace do konkursní komise a doložila zápisem o volbě

III. Rada města odvolává

Bc. Alenu Sobotkovou z funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností k 28.02.2018 s tím, že den zániku funkce je 28.02.2018 ve 24:00h.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu opětovně hlasovat.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 14:38 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Jiří Maděra
zastupitel