Samospráva města

47. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 47. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.9.2021 od 13:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 47. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 6.9.2021
od 13:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Mgr. H. Šustrová byla přítomna od 14:00 hodin.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/47/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že bod č. 18 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM (u SKI) je stažen z programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Fond rozvoje bydlení v roce 2021 (2. kolo)
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
4. VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“
5. Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
7. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022
8. Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022
9. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.
10. Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – DCHB
11. Seznam dětí pro poskytnutí daru
12. I.ZŠ – návrh na schválení účelového daru
13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
14. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022
15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna) – obálková metoda
16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. Obyčtov (EG.D – LDO)
17. Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK) + dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú. NMNM (Inkora resp. RMN)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM (u SKI) – STAŽENO
19. Dispozice s majetkem – revokace usnesení – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)
20. Kontrola plnění úkolů RM
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 13:46 hodin.

Ověřovatelem záznamu a zápisu jmenoval S. Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/47/RM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021 (2. kolo)

I. Rada města schvaluje

podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/47/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/47/RM/2021 VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě-část 1“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě-část 1“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

M. Šmarda, starosta města, po diskuzi konstatoval. že v rámci jeho pověření dojde k prodloužení termínu pro podání nabídek.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/47/RM/2021 Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021, Národní sportovní agentura

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci v rámci Národní sportovní agentury, SPECIFICKÁ VÝZVA 11/2021 Regiony 2021 a v případě získání dotace zajistit finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2022 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výší 2 331 000,- Kč bez DPH, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat pouze o návrhu usnesení č. I.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení č. I.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/47/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

II. Rada města pověřuje

odbor investic k projednání zadávacích podmínek a předložených nabídek v rámci poptávkového řízení pro zpracování studie Smuteční síně s komisí pro architekturu s tím, že nabídku na zpracování studie podaly  architektonické kanceláře:

1/ Architektonický ateliér Aleš s.r.o. (Ing. arch. Lukáš Velíšek)

2/ ATELIER 6, s.r.o. (Ing. arch. Libor Čížek)

3/ archislužba.cz (ing. arch Lukáš Pecka, Ph.D.)

 

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit odbor investic města uzavřením objednávek na zpracování studií architektonických kanceláří

1/ Architektonický ateliér Aleš s.r.o. (Ing. arch. Lukáš Velíšek)

2/ ATELIER 6, s.r.o. (Ing. arch. Libor Čížek)

3/ archislužba.cz (ing. arch Lukáš Pecka, Ph.D.)

a činit patřičné kroky vedoucí ke zpracování a následnému předložení architektonických návrhů jednotlivých zpracovatelů studií Smuteční síně v termínu do konce březnu 2022, s následným termínem vyhodnocení do konce června 2022.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/47/RM/2021 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2022 včetně podmínek výzvy, a to dle přílohy materiálu

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/47/RM/2021 Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit zapracování částky ve výši 4 200 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2022 určené pro dotační programy a výzvy města

 

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vyhlásit následné městské dotační programy a výzvy na rok 2022:

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu 2022 v objemu 400 tis. Kč

– Výzva pro mimořádné počiny 2022 v objemu 1 mil. Kč

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů 2022 v objemu 800 tis. Kč

– Novoměstská kultura 2022 v objemu 450 tis. Kč

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v objemu 300 tis. Kč

– Zkvalitnění sportovišť 2022 v objemu 400 tis. Kč

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v objemu 700 tis. Kč

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2022, a to dle Přílohy č. 8.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/47/RM/2021 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit:

– prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 56.000,-Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028.
– prominutí penále vyměřeného ve výši 12.810,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/47/RM/2021 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – DCHB

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit:

– prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 14.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, PSČ: 60200, 59231, IČ: 449 90 260.

– prominutí 80% z vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, PSČ: 60200, 59231, IČ: 449 90 260.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/47/RM/2021 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/47/RM/2021 I.ZŠ – návrh na schválení účelového daru

I. Rada města schvaluje

přijetí účelového finančního daru ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, ve výši 50 000,- Kč od firmy Garp Integrated s.r.o., IČ: 277 09 540 jako dárce, dle přiloženého návrhu darovací smlouvy.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/47/RM/2021 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 87 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „C“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 96 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/47/RM/2021 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí, že Akční plán rozvoje sociálních služeb jako prováděcí dokument Komunitního plánu sociálních služeb Města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko bude počínaje rokem 2023 schvalován radou města jako příslušným orgánem města.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Věra Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna) -obálková metoda

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 3190 o výměře 545 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 605.495 Kč + DPH s tím, že v ustanovení kupní smlouvy bude uvedena skutečnost, že pozemek je v platném ÚP NMNM zařazen do Plochy rekreace – individuální (RI), kde mezi přípustné využití patří mj. stavby pro rodinnou rekreaci, ale dle předběžného stanoviska Správy CHKO Žďárské vrchy není výstavba nového rekreačního objektu v dané lokalitě žádoucí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16. 15/47/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. Obyčtov (EG.D – LDO)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 1193, 1354/3, 1422/4 v k.ú. Obyčtov umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 650 Kč + DPH (podíl 13/710).

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/47/RM/2021 Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK) + dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – rozšíření předmětu nájmu v k.ú. NMNM (Inkora resp. RMN)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a právním nástupcem INKORA s.r.o., IČ: 480 39 641 společností RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539, jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o  pozemek p.č. 3125 o výměře 1389 m2  k.ú. Nové Město na Moravě, s novou výší nájemného 5.802 Kč / rok a se sjednáním inflační doložky a prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy do 31.12.2031.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p.č. 3118/11 a 3118/1 v k.ú. NMNM ( u SKI) – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
19. 17/47/RM/2021 Dispozice s majetkem – revokace usnesení – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449 (poliklinika)

I. Rada města revokuje

usnesení RM č. 39 ze dne 12.04.2021, bod 19/39/RM/2021:

„RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 498 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2), jehož součástí je stavba č. p. 449 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 59,67 m2 v I.NP objektu č. p. 449 za základní nájemné ve výši 107.406 Kč za rok bez DPH, a to za účelem dle předložené žádosti na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Livian s.r.o., Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 24250287, jakožto nájemcem.“

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/47/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/47/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Diskuze

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:38 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta