48. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 48. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 11.10.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 48. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.10.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

M. Šmarda, starosta města, byl přítomen od 15:20 hodin.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/48/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 24 Dotační program na protihluková opatření
č. 25 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – Infrastruktura RD Pohledec:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Žádost o dotaci – LC Zahradníkův kout
4. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
5. Žádost o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. I. ZŠ – Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – vybavení 1. ZŠ
8. Dar zlaté lyže – historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské vrchoviny
9. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2021
10. Dispozice s majetkem – směna části pozemků  p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
11. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu)
12. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č.1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Alza)
14. Dispozice s majetkem-  dodatek č. 7  k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK)
15. Dispozice s majetkem – věcná  břemena v k.ú.Studnice u Rokytna , k.ú. NMNM (EG.D , plyn. přípojka FO- Žďárská, Německého, Novoměst. teplárenská – teplovod Probe)
16. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 ( 244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM
17. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 (bývalá KB)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská)
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM
20. Smlouva o nájmu EÚD
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze

 

 

 

S. Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:34 hodin.

Ověřovatelem zápisu a záznamu jmenoval Mgr. Šustrovou a zároveň konstatoval, že zápis a záznam z minulé rady byl ověřen jím samotným a neshledal žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/48/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/48/RM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnutí dotací ve výši doporučenou hodnotící komisí a uzavření smluv na poskytnutí dotací dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 24.7.2020 dle přílohy č. 7 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/48/RM/2021 Žádost o dotaci – LC Zahradníkův kout

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt LC Zahradníkův kout v rámci 13. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020, Státního zemědělského intervenčního fondu

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/48/RM/2021 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/48/RM/2021 I. ZŠ – Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – vybavení 1. ZŠ

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Nájemní smlouvy ze dne 25.09.2020 mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (pronajímatel) a Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou (nájemce), jehož předmětem je rozšíření předmětu pronájmu o el. varný kotel, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/48/RM/2021 Dar zlaté lyže – historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny

I. Rada města schvaluje

darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě jako obdarovaným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlučín jako dárcem, jejímž předmětem je darování 1 ks zlaté lyže, historické ceny závodu Zlatá lyže Českomoravské Vysočiny dle přílohy č. 1 a vyslovuje poděkování panu ░░░░ ░░░░ ░░░  za tento dar.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/48/RM/2021 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2021

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.06.2021.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

převod

–  části p. č. 467/3 o výměře 44 m2 (dle GP p. č. 467/37) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2,

– části p. č. 492/2 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 492/3) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2, do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části pozemků p.č. 3118/11 (cca 1700 m2) a části p.č. 3118/1 (cca 120 m2) za části pozemků p.č. 3118/17 (cca 900 m2), části p.č. 3121/2 (cca 800 m2) a p.č. 3118/4 (22 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 121 m2 (dle GP p.č. 3912/21)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 30.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 3912/22)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 56 m2 (dle GP p.č. 3912/23)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 14.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Alza) AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1075/2 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to, na dobu neurčitou, s  6 měsíční výpovědní lhůtou s měsíční výši nájemného 1.250 Kč + DPH, za účelem umístění (instalace) zařízení AlzaBoxu a antény a jeho provozování, včetně výdeje objednaného zboží pro zákazníky nájemce a včetně zavážení zboží, a to dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/48/RM/2021 Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA  MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480 jakožto nájemcem, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o část pozemku p.č. 3118/1 o výměře cca  1700 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě a dále upřesnění a doplnění povinností nájemce zejm. o povinnost informovat pronajímatele tři měsíce předem jak o jednotlivých akcích, tak i dopravních omezeních a dále úprava podmínek souhlasů pronajímatele s podnájmem předmětu pronájmu, který by byl  vyžadován pouze pro akce, které omezují přístup veřejnosti na předmět pronájmu nebo mají negativní dopad na okolí Vysočina Arény (např. dopravní omezení).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú.Studnice u Rokytna , k.ú. NMNM (EG.D , plyn. přípojka FO- Žďárská, Německého, Novoměst. teplárenská – teplovod Probe)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna  umístění distribuční soustavy –  přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500,-Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1535/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 554  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 2774  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░ ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 355/1, 367/1, 363/2, 363/9, 367/4 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování teplovodního zařízení  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  NOVOMĚSTSKÁ  TEPLÁRENSKÁ a.s., Hornická 976, Nové Město na Moravě,592 31, IČ: 25335057.Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 29.450,- Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 2858 v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č.░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Psáry- Dolní Jirčany). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 ( 244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části pozemku  p. č. 166/1 o výměře 244 m2  (dle GP p.č. 166/3), a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice░░░ každý v podílu vyjádřeném id. 1/2 na této nemovité věci, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 4.880 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.53/3 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 16/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 (bývalá KB) AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2), jehož součástí je stavba č. p. 123 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 110 m2 v 1. NP objektu č. p. 123 za základní nájemné ve výši 242.000 Kč za rok bez DPH, a to za účelem zřízení kavárny na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/48/RM/2021 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě rozhodnout o poskytnutí individuální  investiční dotace ve výši 700 tis. Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě za účelem rozšíření centrálního parkoviště na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě o 32 parkovacích míst s asfaltovým povrchem pro účely parkování klientů nemocnice, a v návaznosti na to uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Nemocnicí Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace, za podmínky, že žádost bude ke dni projednání v ZM kompletní.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení rozpočtové opatření, a to převod částky ve výši 700 tis. Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů za účelem poskytnutí individuální investiční dotace Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/48/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/48/RM/2021 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – Infrastruktura RD Pohledec

I. Rada města schvaluje

v souvislosti s budoucí realizaci stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných a bytových domů-Pohledec u Nového Města na Moravě“ uzavření:

 

1/ Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy.

 

2/ Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemků p.č. 622/3 ve vlastnictví města, jehož předmětem je přeložka STL plynovodu a přepojení plynovodní přípojky v k.ú. Pohledec,  včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.č. 622/3, mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy.

 

3/ Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a obcí Zubří, se sídlem  592 31 Zubří 37, IČ: 00842656 dle přílohy.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/48/RM/2021 Smlouva o nájmu EÚD

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu a přechodu vlastnického práva venkovní elektronické úřední desky mezi městem Nové Město na Moravě jako nájemcem a DigiDay Czech s.r.o., ul. 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 06078362 jako pronajímatelem, jejímý předmětem je pronájem venkovní el. úřední desky dle podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 5 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 21/48/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkoly

č. 11 – ukládá tajemníkovi připravit potřebné podklady pro zahájení úsekového měření ve vybraných lokalitách města a místních částí

č. 16 – starostovi a odboru FIN zapracovat do investiční části rozpočtu roku 2022 investiční rezervu ve výši 5 mil. Kč a do střednědobého výhledu rozpočtu 2022 až 2026 investiční akci „Bezpečnost Masarykovy ulice – II. Etapa“

č. 19 – ukládá odboru SMM přepracovat plán zimní údržby dle diskuze, dopracovat nové úseky komunikací a předložit na další schůzi rady města

vyřazujeme jako splněné.

II. Rada města souhlasí

s realizací nových plakátovacích ploch – válcové, v průchodech deskové i s jejich umístěním (vyjma pěšího propoje mezi Komenského a Vratisl. náměstím), a to dle příloh materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 22/48/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní pánování, architekturu a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
3. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
II. Rada města pověřuje
1. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
3. Mgr. H. Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. Diskuze

 

V bodu diskuze bylo projednáno téma setkání rodáků a padesátníků.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:55 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Soubory ke stažení