49. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 49. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 1.11.2021 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 49. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 1.11.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Mgr. Helena Šustrová byla přítomna od 14:50 hodin.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/49/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že bod č. 6. VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“ byl stažen z programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022
4. VZ „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky III., Nové Město na Moravě 2021“
5. VZ „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa“
6. VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“ – STAŽENO
7. VZ „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“
8. Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky – parc.č. 947, ul. Malá
9. Smlouva o poskytnutí plnění – finanční prostředky na stavbu „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka – stavební objekt 103.2 Místní komunikace PROBE“
10. Smlouva o užívání účelové komunikace
11. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
12. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace – Linka bezpečí, z.s.
13. Snížení nájemného za dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu č.p. 730 v Novém Městě na Moravě
14. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pásového schodolezu
15. Problematika parkování v Novém Městě na Moravě
16. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Bufet sportovní hala
17. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú.Hlinné, k.ú. Pohledec ( plyn. přípojka FO, přeložka STL plyn.přípojky)
18. Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)
19. Dispozice s majetkem – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
20. Návrh na změnu organizační struktury
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze

 

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:34 hodin.

 

Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Krejčího a zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Mgr. Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/49/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/49/RM/2021 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Rada města bere na vědomí

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022 dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/49/RM/2021 VZ „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky III., Nové Město na Moravě 2021“

I. Rada města schvaluje

výsledek výběrového řízení „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky III., Nové Město na Moravě 2021“ a uzavření smlouvy/objednávky s Milanem Ječný, Hrubý Rohozec 9, 51101 Turnov IČO: 45523291 na dodání zboží výpočetní techniky za cenu 761 465,68 Kč včetně DPH dle příloh materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/49/RM/2021 VZ „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2.etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení uzavřenou výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2.etapa“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2.etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“ – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
7. 6/49/RM/2021 VZ „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky a případně následného zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 7/49/RM/2021 Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky – parc.č. 947, ul. Malá

I. Rada města schvaluje

předložený návrh smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky na pozemek parc.č. 947 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně vlastníka plynovodní přípojky) a společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (na straně provozovatele).

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 8/49/RM/2021 Smlouva o poskytnutí plnění – finanční prostředky na stavbu „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka – stavební objekt 103.2 Místní komunikace PROBE“

I. Rada města schvaluje

předložený návrh smlouvy o poskytnutí plnění mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně příjemce a společností PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 26969980 na straně poskytovatele, a to na poskytnutí finanční částky za účelem realizace stavby „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka – stavební objekt 103.2 Místní komunikace PROBE“.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 9/49/RM/2021 Smlouva o spoluužívání účelové komunikace

I. Rada města schvaluje

uzavření bezúplatné Smlouvy o spoluužívání  účelové komunikace  v úseku od  nově  dokončené  účelové  komunikace vedené od kamenolomu v  k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě po vyústění  této komunikace  u krajské silnice II. třidy u m.č. Petrovice mezi městem Nové  Město na Moravě a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, Petrovická 857, Nové Město na Moravě, IČ: 00144924, dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením a podpisem případných dílčích změn v textu smlouvy o spoluužívání komunikace.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 10/49/RM/2021 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace – Linka bezpečí, z.s.

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace ve výši 2500,- Kč zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., IČ: 613 83 198 se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice za účelem pokrytí části provozních nákladů celostátní sociální služby Linky bezpečí a Rodičovské linky prostřednictvím telefonické krizové linky a e-mailové a chatové poradny, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi poskytovatelem dotace tj. městem Nové Město na Moravě a příjemcem dotace Linkou bezpečí, z.s. IČ: 613 83 198 se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice.

II. Rada města schvaluje

za výše uvedeným účelem rozpočtové opatření, a to přesun částky 2500,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 11/49/RM/2021 Snížení nájemného (poskytnutí slevy) za dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu č.p. 730 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

v souladu s ust. § 2210 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění, slevu z nájemného za období 1/2 05 – 09/2021 jednotlivým nájemcům bytů č. 1 – č. 60 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu ztížení užívání předmětu nájmu (bytu) nad míru obvyklou po dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu, ve výši 10 % z nájemného, kdy bude jednorázově vrácena nejpozději do 31.12.2021 jednotlivým nájemcům bytového domu č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. Nájemníkům, kteří dluží městu na nájemném vč. služeb spojených s užívání bytu však bude ze strany města tato poskytnutá sleva jednostranně započtena vůči tomuto dluhu.

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi s radními hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvoleném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 12/49/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 13/49/RM/2021 Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pásového schodolezu

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu pásového schodolezu, jejímž předmětem je pronájem šikmé mobilní schodišťové plošiny – pásového schodolezu s obsluhou, typ SA-2, uzavřené, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70284725, jakožto nájemcem, dne 16.10.2013, a to dohodou ke dni 31.12.2021.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 14/49/RM/2021 Problematika parkování v Novém Městě na Moravě

I. Rada města revokuje

část usnesení 12/45/RM/2021 Problematika parkování v Novém Městě na Moravě:

II. Rada města .

1. Rada města ukládá
odboru SMM dopracovat materiál dle diskuze, projednat v dopravní komisi, následně předložit k projednání v zastupitelstvu města a k definitivnímu schválení v radě města.
2. Rada města upřednostňuje dále postupovat takto:
a) odbor SMM realizuje body 1-3, 5, 8-11, 14, 16-17 a 20-23 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.
b) odboru INV realizuje body 7, 12, 13, 15, 18 a 19 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.

II. Rada města ukládá

1. odboru SMM připravit řešení a realizovat závěry č. 1-2, 8, 10, 13-15 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.

2. odboru INV připravit řešení a realizovat závěry č. 3, 6, 7, 9, 11, 12 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat zprávu o jejich realizaci v rámci informace o investičních akcích města

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 15/49/RM/2021 Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Bufet sportovní hala

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města prominutí části nájemného za pronájem bufetu Sportovní haly Nové Město na Moravě ve výši 36.300,- Kč vč. DPH za období 01.10.2020 – 31.01.2021 nájemci Pubandco s.r.o., IČ: 07162103, Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném Vládou ČR (Covid-19).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 16/49/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Hlinné, k.ú. Pohledec (plyn. přípojka FO, přeložka STL plyn.přípojky)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1391 v k.ú. Hlinné zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemků p.č. 839, 877  v k.ú. Hlinné(t.č░░░░ ░░░░ ░ bytem Olešná░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Hlinné). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 105, 106/1 v k.ú. Pohledec zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 48 (KD) v k.ú. Pohledec a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 17.500,-Kč + DPH.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 17/49/RM/2021 Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku 3408/6 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3408/32), části pozemku p.č. 3408/6 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 3408/33) a části p.č. 3432/25 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3432/41) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 18/49/RM/2021 Dispozice s majetkem – dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.4  k  pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, jakožto propachtovalem, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773, jakožto pachtýřem, a to dle dle přílohy materiálu.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/49/RM/2021 Návrh na změnu organizační struktury

I. Rada města stanoví

v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 15.11.2021 celkový počet zaměstnanců města Nové Město na Moravě na 70,0 úvazku dle org. struktury uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/49/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/49/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 22 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě z programu schůze rady města.

 

 

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi s radními upravit návrh usnesení.

 

 

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. Diskuze

 

 

 

 

 

S. Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 16:30 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení