50. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 50. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 15.11.2021 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 50. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 15.11.2021
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/50/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body

č. 19 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
č. 20 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022
č. 21 Dohoda k Mandátní smlouvě na zajištění nákupu energií
č. 22 Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Kontokorentní úvěr
4. VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“
5. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2021
6. Smuteční síň
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Změna určených míst a stanovení doby pro konání sňatečných obřadů
9. NKZ – hospodaření K clubu za období leden – září 2021
10. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021
11. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2021
13. Kolektivní systém ECOBAT – Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
14. Kolektivní systém ASEKOL – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení
15. Kolektivní systém ELEKTROWIN – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
16. Příkazní smlouva – městský architekt
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Diskuze

 

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:45 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval S. Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/50/RM/2021 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2021

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 3. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Šandera a B. Buchta.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/50/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/50/RM/2021 Kontokorentní úvěr

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru mezi městem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, IČ: 45317054 ve výši 40.000.000,- Kč za účelem předfinancování dotací a financování investičních akcí města s plovoucí úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,1% p.a., dle příloh materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/50/RM/2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lenka Kotovicová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/50/RM/2021 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

 

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 267 530,8
z toho: daňové příjmy 179 792,0
  nedaňové příjmy 53 966,9
  kapitálové příjmy 11 968,8
  přijaté transfery 30 803,1
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 5 003,7
Přechodné fin. výpomoci 0,0
Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 250 259,0
z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 207 906,3
  vodní hospodářství  4 199,1
  zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 5 846,0
  průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 530,0
  doprava  36 360,2
  civilní připravenost na krizové stavy 113,0
  kultura, církve a sdělovací prostředky 2 297,0
  bezpečnost a veřejný pořádek 5 696,9
  požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 648,9
  státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 60 108,5
  sociální věci a politika zaměstnanosti 194,0
  zdravotnictví 0,0
  sport a zájmová činnost 10 572,0
  bydlení, kom.služby, územní rozvoj 27 837,4
  ochrana životního prostř. 18 897,2
  ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0
  vzdělávání a školské služby 4 570,5
  jiné veřejné služby a činnosti 10,0
  ostatní činnosti  860,0
  finanční operace  27 115,6
  provoz.příspěvky PO celkem 42 352,7
  z toho: Mateřská škola  4274,7
    ZŠ Vratislavovo nám. 5 535,2
    ZŠ L. Čecha  5 182,2
    Zákl.umělecká škola 1 037,0
    Novoměst. kultur. zařízení 14 722,6
    Dům dětí a mládeže 704,0
    Novoměst. soc. služby 9 266,8
    Centrum Zdislava 1 630,2
    dotace PO ze SR a kraje                     0,0
Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 69 638,0
VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 319 897,0
 
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 5 003,7

 

 

limit mezd v hospodářství města celkem                         40 299,7 tis. Kč

z toho: limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ      30.579,1 tis. Kč              

            limit mezd Městské policie                                    3.810,0  tis. Kč

 

  1. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2022 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
     
  2. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2022
      
  3. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
  • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/50/RM/2021 VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Lesní cesta Zahradníkův kout“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

– složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Lesní cesta Zahradníkův kout“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Lesní cesta Zahradníkův kout“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a případně následného zveřejnění nového výběrového řízení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/50/RM/2021 Smuteční síň

I. Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s Refuel s.r.o., se sídlem Praha 11, Chodov, Babákova 2153/8, IČ: 248 49 308 dle příloh č. 1 a 2 materiálu, jejímž předmětem je zajištění kompletní architektonické soutěže na Smuteční síň v Novém Městě na Moravě.

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Bc. Jaroslava Lemperu odsouhlasením případných dílčích změn v příkazní smlouvě uzavřené s Refuel s.r.o., se sídlem Praha 11, Chodov, Babákova 2153/8, IČ: 248 49 308, jejímž předmětem je zjištění kompletní architektonické soutěže na Smuteční síň v Novém Městě na Moravě

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Bc. Jaroslava Lemperu, aby v součinnosti s Refuel s.r.o., se sídlem Praha 11, Chodov, Babákova 2153/8, IČ: 248 49 308 sestavili soutěžní kvalifikovanou porotu ve složení max. 7 členů, za účelem spolupráce při sestavování soutěžních podmínek, posouzení návrhů a vyhodnocení návrhů studií Smuteční síně Nové Město na Moravě

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Bc. Jaroslava Lemperu, aby v součinnosti s odborem investic a Refuel s.r.o., se sídlem Praha 11, Chodov, Babákova 2153/8, IČ: 248 49 308, připravili v maximální možné míře veškeré dostupné podklady, na základě kterých bude následně připraveny co nejpřesnější soutěžní podmínky pro následné vyhlášení architektonické soutěže Smuteční síň Nové Město na Moravě

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/50/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/50/RM/2021 Dohoda k Mandátní smlouvě na zajištění nákupu energií

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů ze dne 21.7.2011, ve znění Dodatku č.1 ze dne  8.6. 2021, mezi městem a FIN-servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573, jejímž předmětem je snížení odměny dohodce za realizovaný nákup el. energie dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka, odsouhlasením případných změn v předkládaném návrhu Dohody k Mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů  ze dne 21.7.2011, ve znění Dodatku č.1 ze dne  8.6. 2021.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Vladimír Dobiáš
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/50/RM/2021 Změna určených míst a stanovení doby pro konání sňatečných obřadů

I. Rada města určuje

s účinností od 1.1.2022 jako další místo pro konání sňatečných obřadů objekt Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě a za tím účelem schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí prostor k užívání mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00167959 a městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900, a to dle přílohy materiálu.

II. Rada města stanovuje

ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2022 jako další dobu pro uzavírání manželství a konání sňatečných obřadů pátky mimo státních svátků, a to v čase 10:00 až 14:00 hod. pro zahájení obřadů.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/50/RM/2021 NKZ – hospodaření K clubu za období leden – září 2021

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2021 dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová a Mgr. Teplá.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/50/RM/2021 Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1 č. 731░░░░ ░ na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na jeho manželku ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Tyršova░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Tyršova░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. 731░░░░ ░ na ul. Tyršova  v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou, za stávající nájemné 53 Kč/m2.

II. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 1+0 č. 732/░░░░ ░ na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu ░░░░ ░░ na jeho partnerku ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Křenkova░░░ , Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem Křenkova░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+0 č. 732/░░  na ul. Křenkova  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za stávající nájemné 53 Kč/m2.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/50/RM/2021 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2021

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2021.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/50/RM/2021 Kolektivní systém ECOBAT – Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 a  ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 16000  Praha 6, IČ 26725967 z důvodu úpravy smluvních vztahů dle platné legislativy, a to dle základních podmínek uvedených v přiloženém návrhu smlouvy.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením a podpisem případných dílčích změn v textu Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/50/RM/2021 Kolektivní systém ASEKOL – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení číslo 596230/01/ZOZ/2007 AK1 ze dne 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.4.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 26.09.2017 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 a ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, jakožto provozovatelem kolektivního systému, z důvodu úpravy smluvních vztahů dle platné legislativy, a to dle základních podmínek uvedených v přiloženém návrhu dodatku.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením a podpisem případných dílčích změn v textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení číslo 596230/01/ZOZ/2007 AK1 ze dne 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.4.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 26.09.2017 a případných dalších dodatků.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/50/RM/2021 Kolektivní systém ELEKTROWIN – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843 z důvodu úpravy smluvních vztahů dle platné legislativy, a to dle základních podmínek uvedených v přiloženém návrhu smlouvy.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením a podpisem případných dílčích změn v textu Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/50/RM/2021 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2021 dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Koutník a Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/50/RM/2021 Příkazní smlouva – městský architekt

I. Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě jako příkazcem a REFUEL, s.r.o, Praha 4 – Chodov, Babákova, 2153/8, IČO: 248 49 308 jako příkazníkem, jejímž předmětem je konzultační a poradenská činnost na úseku urbanismu a architektury dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/50/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předložené informace z jednání komise dopravní a majetkové

 

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi změnit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/50/RM/2021 Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 (vyjádření města)

I. Rada města souhlasí

s vyjádřením města (č.j. MUNMNM/41348/2021) k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavebního záměru „Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“, jehož investorem je Sportovní Klub Nové Město na Moravě, uvedeným v příloze č.1.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. Diskuze

 

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:36 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení