51. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 51. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 13.12.2021 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 51. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 13.12.2021
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, byl přítomen od 16:03 hodin.
Schůze rady města byla přerušena od 14:52 do 15:55 hodin z důvodu konání valných hromad společností města.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/51/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.

30. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM)
31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
32. Úprava limitu mezd u PO Mateřská škola
33. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2022 – ČSCH, ZO NMNM
34. Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Dotační program na protihluková opatření
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
4. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
5. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
6. VZ „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“
7. VZ “ Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě“
8. VZ“ Lávka Olešná“
9. VZ „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“
10. VZ “ Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“
11. VZ „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“
12. Smlouva o realizaci překládky a Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – chodník Bělisko NMNM
13. Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Nové Město na Moravě
14. Studie infrastruktury Betlém – zápis z veřejného projednání
15. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
16. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice
17. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – ░░░░ ░░ , NMNM (FO)
18. Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022
19. Výpůjčka výukové pomůcky pro ZŠ
20. Seznam dětí pro poskytnutí daru
21. Přehled celoměstských akcí 2022 a návrh programu Roku lyžařů
22. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2022
23. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, 2+0 v č.p. 49 na Rokytně a změnu nájemní smlouvy v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
25. Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická
26. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012/12 – MUDr. Bartošíková
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
29. Diskuze

 

M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:31 hodin.
Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. J. Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen S. Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/51/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí

s pořízením keramické pece pro PO Centrum Zdislava ve výši 139 tis. Kč a s převodem finančních prostředků ve výši 27 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic u PO Centrum Zdislava na dofinancování nákupu keramické pece.

IV. Rada města ukládá

příspěvkové organizaci Centrum Zdislava odvod dotace z IROP na rekonstrukci šaten ve výši 515.390,20 Kč z investičního fondu organizace do rozpočtu města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/51/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/51/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/51/RM/2021 VZ „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/51/RM/2021 VZ „Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Rekonstrukce ul.Smetanova, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/51/RM/2021 VZ „Lávka Olešná“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Lávka Olešná“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Lávka Olešná“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Lávka Olešná“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/51/RM/2021 VZ „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/51/RM/2021 VZ „Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídek

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/51/RM/2021 VZ „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a případně následného zveřejnění nového výběrového řízení.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/51/RM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnutí dotací dle příloh z jednání pracovní skupiny konaného dne 13.12.2021

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/51/RM/2021 Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nová Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě dle přílohy  č. 1 materiálu.

II. Rada města ukládá

odboru SMM, aby ve spolupráci se Správou bytů NMNM s.r.o. postupoval tak, aby navýšení měsíčního předpisu záloh na úhradu nákladů za plnění spojená s užíváním bytu v souvislosti s navýšením ceny tepla a TUV nepřesáhlo 400 Kč za byt.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/51/RM/2021 Smlouva o realizaci překládky a Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – chodník Bělisko NMNM

I. Rada města schvaluje

v souvislosti s připravovanou stavební akcí „Chodník Bělisko Nové Město na Moravě“ uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ2021/00227 dle přílohy č. č. 1 a Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí stavebního povolení dle přílohy č. 2, a to mezi městem Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a firmou CETIN a.s., IČ: 04084063.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/51/RM/2021 Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Nové Město na Moravě, a to mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842 dle přílohy č. 1. materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/51/RM/2021 Studie infrastruktury Betlém – zápis z veřejného projednání

I. Rada města bere na vědomí

výstupy z veřejného projednání záměru přípravy rekonstrukce lokality Betlém – „Studie infrastruktury Betlém“, které proběhlo dne 11.11.2021.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/51/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

II. Rada města ukládá

odboru SMM, INV, FIN zajistit
– přívod el. energie na p.č. 157 v k.ú. NMNM za účelem možnosti napojení vánoční výzdoby na zbývající části borovic na Vratisl. nám
– nákup vánočního osvětlení na zbývající část borovic na Vratisl. nám
– zajistit v rozpočtu pro rok 2022 finační prostředky na přípravu PD a následný nákup a zajištění instalace vánočních ozdob  ve výši cca 120 tis. Kč (30 PD + 90 osvětlení)

 

 

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/51/RM/2021 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2022 – vodní mlýn Petrovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 137.800,- Kč na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na výměnu střešní krytiny na objektu pily včetně opravy krovu a na výměnu dožitého opláštění štítu hlavní budovy mlýna v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že společnost FJT Invest s.r.o., která mlýn vlastní, obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky. Za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – XXXXX, NMNM (FO)

I. Rada města rozhoduje

 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 47 tis. Kč fyzické osobě panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na úhradu nákladů spojených s tenisovými aktivitami jeho syna░░░░ ░░░ , a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 spočívající v převodu finančních prostředků v částce 47 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo
19. 18/51/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022

I. Rada města rozhoduje

v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění o poskytnutí dotací na 2022 z městského dotačního programu Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu 2022 v celkovém objemu 400 tis. Kč a o uzavření přísl. smluv dle upravené přílohy č. 1

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu  se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozhodnout o:

 – poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022  jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 800 tis. Kč
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů  v celkovém objemu 999 tis. Kč
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu  Novoměstská kultura 2022 v celkovém objemu 360 tis. Kč
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v celkovém objemu 300 tis. Kč
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Zkvalitnění sportovišť 2022 v celkovém objemu 207 tis. Kč
– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v celkovém objemu 695 tis. Kč,

a to vše dle upravené přílohy č. 1 za podmínky, že budou ze strany příslušných žadatelů dodány do 17.12.2021 povinné přílohy k žádosti

– schválení návrhu veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2022 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedených dotačních programů města na rok 2022 dle přílohy č. 2

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 19/51/RM/2021 Výpůjčka výukové pomůcky pro ZŠ v ORP NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 jako půjčitelem a vypůjčiteli

1. Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou,

2. Základní školou Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou,

3. Základní školou a Mateřskou školou Jimramov, příspěvková organizace, Padělek 123,

4. Základní školou a mateřskou školou Sněžné, příspěvková organizace, Sněžné 96,

5. Základní školou Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bobrová 129.

jejichž předmětem výpůjčky jsou učební pomůcky (Merkur 8, Machinery Set Complete, Extreme Buggy, E1 Elektro) v počtu dle přílohy č.1 na dobu určitou od 14.12.2021 do 30.9.2022.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 20/51/RM/2021 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 21/51/RM/2021 Přehled celoměstských akcí 2022 a návrh programu Roku lyžařů

I. Rada města schvaluje

konání celoměstských kulturních a společenských akci a trhů na rok 2022 uvedených v bodech č. 1) a 2) důvodové zprávy.

II. Rada města bere na vědomí

rámcový program Roku lyžařů uvedený v příloze č. 1 materiálu – PLÁN AKCÍ – ROK LYŽAŘŮ.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 22/51/RM/2021 Úprava limitu mezd u PO Mateřská škola

I. Rada města schvaluje

u příspěvkové organizace Mateřská škola převod finančních prostředků ve výši 33.761,- Kč, určených na drobné opravy, do mzdových prostředků na dofinancování společensky účelného místa a zároveň schvaluje změnu závazného ukazatele – navýšení limitu mezd u PO Mateřská škola ve výši 24.824,- Kč na celkovou výši 418.824,- Kč.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 23/51/RM/2021 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2022 – ČSCH, ZO NMNM

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace  ve výši 15 tis. Kč na údržbu a opravy budov ve výstavním areálu ČSCH v Novém Městě na Moravě včetně úhrady provozních nákladů spojených s pořádáním výstav pro rok 2022 pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z.s.,  Základní organizace Nové Město na Moravě, se sídlem Nezvalova 1549, PSČ 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 48896004, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a pobočným spolkem Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nové Město na Moravě, se sídlem Nezvalova 1549, PSČ 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 48896004 jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 spočívající v převodu finančních prostředků v částce 15 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 24/51/RM/2021 Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2022

I. Rada města schvaluje

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, přímé uzavření Smlouvy číslo 6722200001 mezi městem Nové Město na Moravě a ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, 591 91, Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě dle přílohy tohoto materiálu.

II. Rada města stanovuje

že podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, nebude zveřejněna informace uvedená v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva číslo 6722200001, jejímž předmětem je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby, spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním meziměstské veřejné linkové dopravy uvedenými linkami a spoji pro potřeby města Nového Města na Moravě, se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 25/51/RM/2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 26/51/RM/2021 Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, 2+0 v č.p. 49 na Rokytně a změnu nájemní smlouvy v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
1. uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+kk č.301/░░  na ulici Drobného  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2.
2. uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+0 č. 49/ na Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 53 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , obě trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+1 č.732/░░  na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za nové nájemné 58 Kč/m2.

K tomuto bodu byla přizvána M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 27/51/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit úplatný převod nemovitých věcí – pozemků  p.č. 3891/1 o výměře 3 482 m2, 3891/3 o výměře 2 877 m2, 3891/7 o výměře 434 m2, 3891/9 o výměře 286 m2, 3891/10 o výměře 499 m2, 3891/11 o výměře 428 m2, 3891/12 o výměře 29 m2, 3892/4 o výměře 5 262 m2, 3892/5 o výměře 9 520 m2 a část pozemku p. č. 3877 (dle GP p.č. 3877/2) o výměře 527 m2, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░  bytem ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 8.170.000,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 28/51/RM/2021 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012/12 – MUDr. Bartošíková

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 012/12 ze dne 31.12.2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.01.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30.04.2013, Dodatku č. 3 ze dne 31.03.2014 a Dodatku č. 4 ze dne 01.01.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a MUDr. Dagmar Bartošíkovou, s.r.o., Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 01934872 jakožto nájemcem, jehož předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 2,55 m2 (místnost č. 213) v 2. NP objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě za stávající nájemné ve výši 1.677,10 Kč / m2 / rok bez DPH.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 29/51/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkoly č.
15) – odboru investic prověřit kapacity navržených architektů za účelem jejich následného oslovení pro zpracování Studie Smuteční síně v Novém Městě na Moravě
16) – ukládá tajemníkovi MÚ připravit návrh řešení problematiky městského architekta

vyřazuje jako splněné.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 30/51/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské
4. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
2. S. Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
3. Mgr. H. Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské
4. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 31/51/RM/2021 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 30. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM) z programu schůze rady města.

S. Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi změnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 32/51/RM/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody ze dne 11.07.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.06.2014, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto kupujícím a Novoměstskou teplárenskou a. s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057 jakožto prodávajícím, jehož předmětem je navýšení ceny tepelné energie v čl. 2 odst. 6 písm. a) na 1.000 Kč / GJ + DPH a v čl. 2 odst. 6 písm. b) na 970 Kč / GJ + DPH, a to s účinností od 1.1. 2022 dle přílohy č. 5. materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 33/51/RM/2021 Diskuze

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti Centra Zdislava a Novoměstských sociálních služeb

V rámci bodu diskuze zaznělo:
– M. Šmarda informoval členy rady města o záměru změn v orgánech města.

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 19:08 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Soubory ke stažení

 
Dotazník