54. schůze rady města – zápis, záznam

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 54. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 14.5.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 54. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 14.5.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Ing. Pavel Štorek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/54/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

 

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
 3. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 4. Návrh na kulturní roky 2019 – 2023
 5. Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2017
 6. Výběr povrchu (technologie) pro plánované mobilní kluziště u Sportovní haly
 7. Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou
 8. Návrh na zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města
 9. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2017
 10. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 11. NSS – úhrada za poskytování pečovatelské služby
 12. NSS – žádost o souhlas s přijetím věcného daru
 13. NKZ – žádost o souhla s přijetím věcného daru
 14. Informace o hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2018
 15. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.03.2018
 16. Bytová problematika – návrh na odpis poplatku z prodlení za pronájem bytu č. 301/    na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 17. Bytová problematika – přechod nájmu bytu č. 301/    na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 18. Bytová problematika – VŘ byt 1+k č.301/6 na ul. Drobného a 3+1 č. 731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 19. Bytová problematika – žádosti o uzavření nových nájemních smluv na byty č. 301/     a č. 301/    na ul. Drobného a č. 731/    na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 20. Dispozice s majetkem – budoucí věcná břemena přes pozemky (6x) v k. ú. NMNM, Pohledec, Maršovice – E.on (Pavlovova, Tyršova, Svárov, Obora)
 21. Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (U Jatek) – E.on
 22. Dispozice s majetkem – věc.břemeno přes poz p. č. 2738/4 (Petrovická) v k. ú. NMNM – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 23. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on (Svárov, Nečasova, zahradnictví)
 24. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2036/15 – 28 m2 v k. ú.NMNM (Bělisko)
 25. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Radostín u Vojnova Městce a Račín u Poličky ( LDO Přibyslav)
 26. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 3536/1 (cca 1200 m2) Nové Město na Moravě – areál Soškova
 27. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 587 ( 2.656 m2) v k. ú. Pohledec – rybník
 28. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 1233 (423 m2) v k. ú. NMNM – Brněnská
 29. Smlouva o nájmu prodejního stánku – Dodatek č. 2 – TS služby s.r.o.
 30. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za I. Čtvrtletí 2018
 31. Oprava mlatového povrchu v parku na Vratislavově náměstí
 32. VZ- Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č. p. 732 v NMNM
 33. VZ- Rekonstrukce lesní cesty Svážnice
 34. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
 35. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první kvartál 2018
 36. Kontrola plnění úkolů RM
 37. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 14:31 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Jiřím Maděrou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Ing. Pavel Štorek se omluvil za pozdní příchod (14:32 hodin) a MUDr. Zdeněk Kadlec se omluvil na část schůze rady města (15:49 – 16:25 hodin).

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/54/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu

II. Rada města schvaluje

změnu závazného věcného ukazatele u PO Základní škola Leandra Čecha 860, a to přesun částky 75.000,- Kč, původně určené na malování, do běžných oprav.

III. Rada města souhlasí

s převodem finančních prostředků u PO Základní umělecká škola ve výši 37.800,- Kč z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením učební pomůcky – akordeonu.

K tomuto bodu byl přiznám Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/54/RM/2018 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/54/RM/2018 Návrh na kulturní roky 2019 – 2023

I. Rada města schvaluje

předložený návrh na připomenutí výročí významných osobností a událostí v roce 2019 -2023 v Novém Městě na Moravě s tím, že

–  rok 2019 bude „Rokem Karla Němce a proměn města“

– rok  2020  „Rokem osvobození“

– rok 2021 „Rokem divadla“

–  rok 2022 „Rokem lyžařů“

– rok 2023 „Rokem kraje malíře Pavla Kopáčka“

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5.1. 5/54/RM/2018 Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2017

I. Rada města schvaluje

na návrh Komise pro mládež, sport a volný čas na ocenění sportovních výkonů, trenérů a sportovních osobností za rok 2017 udělení ocenění:

– v kategorii „jednotlivec – žák “ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice a ░░░░ ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony v orientačních sportech

– v kategorii „jednotlivec – junior“ ░░░░ ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice

– v kategorii „kolektiv – žáci“ družstvu žáků 1. stupně ZŠ L. Čecha 860 Nové Město na Moravě za dosažení úspěchu v atletice

– v kategorii „trenér“ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost ve sportovní střelbě

Michal Šmarda, starosta města po diskuzi navrhl hlasovat po částech usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5.2. 6/54/RM/2018 Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2017

I. Rada města schvaluje

udělit mimořádné ocenění ░░░░ ░░░░ za vítězství na závodech Višegrád World Cup 2018 v mrtvém tahu.

Tento bod byl hlasován po částech.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5.3. 7/54/RM/2018 Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2017

I. Rada města schvaluje

udělit ocenění ░░░░ ░░░░ ░   (hikerce) za mimořádně náročný sportovní výkon v Pacific crest trail USA v roce 2017

Tento bod byl hlasován po částech.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 8/54/RM/2018 Výběr povrchu (technologie) pro plánované mobilní kluziště u Sportovní haly

I. Rada města bere na vědomí

informace vztahující se k variantnímu řešení povrchu (technologie) pro plánované mobilní kluziště u Sportovní haly za přístavbou 1. ZŠ

II. Rada města schvaluje variantu
1. realizaci mobilního kluziště u budoucí Sportovní haly za přístavbou 1. ZŠ s povrchovou úpravou kluziště – technologií vodního ledu např. ICEGRID

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o zvolené variantě. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 9/54/RM/2018 Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky  konkurzu a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Otto Ondráčka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou  se sídlem Vratislavovo nám. 124, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2018 na dobu neurčitou.

II. Rada města stanoví

plat a jeho složky Mgr. Otto Ondráčkovi, řediteli školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou  se sídlem Vratislavovo nám. 124, 59231 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.08.2018 dle platového výměru uvedeného v příloze materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 10/54/RM/2018 Návrh na zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města

I. Rada města stanovuje

změnu příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města s účinností od 1.8.2018, dle přílohy materiálu těmto ředitelům:

Mgr.Otto Ondráček, Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan Krakovič, Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Ivana Buchtová, Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Eva Mošnerová, Základní umělecká škola J. Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Bc. Alena Sobotková, Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Ing. Mgr. Hana Janů, Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a Centrum ZDISLAVA

Daniel Šimek, Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 11/54/RM/2018 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2017

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2017 v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle přílohy materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné služby (neinvestiční rezerva) ve stejné částce. Současně schvaluje navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 12/54/RM/2018 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytů v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě:

1. byt č. 9 o velikosti 1 + kk, v přízemí, část A, panu  ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░ 21, Nové Město na Moravě

2. byt. č. 66 o velikosti 1 + kk, v 1. patře, část A, panu  ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníky jsou stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░ ░░ , Nové Město na Moravě, paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Tyršova ░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 13/54/RM/2018 NSS – Úhrada za poskytování pečovatelské služby

I. Rada města bere na vědomí

ceník  Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  „Úhrada za poskytování pečovatelské služby“ platný od 1.6.2018, s tím, že dochází ke zpřesnění názvů základních úkonů přičemž cena základních a fakultativních úkonů terénní a ambulantní pečovatelské služby  zůstává nezměněna.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 14/54/RM/2018 NSS – žádost o souhlas s přijetím věcného daru

I. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí věcného daru v celkové hodnotě 2 200,- Kč.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 15/54/RM/2018 NKZ – žádost o souhlas přijetím věcného daru

I. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským kulturním zařízením Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, k přijetí věcného daru v odhadní ceně 5 000,- Kč, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 16/54/RM/2018 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.03.2018

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2018.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 17/54/RM/2018 Bytová problematika – návrh na odpis poplatku z prodlení za pronájem bytu č. 301/    na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu  č.301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 3.467 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Jihlava, jakožto bývalému nájemci bytu č. 301/░░  na ul. Drobného, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění podmínek ust. odst. 5, písm.b) čl. 11, směrnice RM č. 3/2016 (tj. úhrady dlužného nájmu a úhrady více než 50% příslušenství).

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 18/54/RM/2018 Bytová problematika – přechod nájmu bytu č. 301/     na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 1+k░░░░ ░ na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu░░░░ ░░░░ ░░░░ na jeho manželku ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou, za stávající nájemné 40,30 Kč/m2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 19/54/RM/2018 Bytová problematika – VŘ byt 1+k č.301/6 na ul. Drobného a 3+1 č. 731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č.301/6 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , jakožto nájemcem na byt č. 301/6 na ul. Drobného v Nové Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+k č.301/6 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 3+1 č.731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemci na byt č. 731/19 na ul. Tyršova v Nové Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu  3+1 č.731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 20/54/RM/2018 Bytová problematika – žádosti o uzavření nových nájemních smluv na byty č. 301/     a č.301/     na ul. Drobného a č. 731/    na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č. 731/░░ na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2 a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem bytu č. 301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2, s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

III. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem bytu č. 301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2, s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 21/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (U Jatek) – E.on

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 1788/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – skříň SD722 v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 22/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes poz p. č. 2738/4 ( Petrovická ) v k .ú. NMNM – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 2738/4 v k.ú.Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00, IČ: 040 84 063, zastoupena na základě plné moci ze dne 28.4.2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 23/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on (Svárov, Nečasova, zahradnictví)

I. Rada města schvaluje
 1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 2640/1, 2640/2  vše v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH.
 2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 2715  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – venkovního vedení NN v v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH.
 3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 2036/12 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN, podpěrného bodu sítě VN  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15 000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 24/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2036/15 – 28 m2 v k. ú.NMNM (Bělisko)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci –  dílu „a“ o výměře 28 m2 z pozemku p.č. 2036/15  v k.ú. Nové Město na Moravě, a to                      , bytem                            Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 8.480,-Kč vč. DPH  s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 25/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Radostín u Vojnova Městce a Račín u Poličky (LDO Přibyslav)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi, kdy Město Nové Město na Moravě je majetkovým podílníkem s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 26/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 3536/1 (cca 1200 m2) Nové Město na Moravě – areál Soškova

I. Rada města schvaluje

pronájem části  pozemku p.č. 3536/1 o výměře cca 1200 m v k.ú.Nové Města na Moravě, a to SPH stavby s.r.o, Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 262 30 470, na dobu určitou od 15.5. – 31.10.2018, s výši nájemného 36.000,-Kč za sjednanou dobu nájmu, za účelem uskladnění výkopové zeminy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 27/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č 587 (2.656 m2) v k. ú. Pohledec – rybník

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č.587 (rybník) o výměře 2656 m2   v k.ú.Pohledec, a to panu           bytem                   , na dobu určitou 5 let, s ročním nájemným 1.062 Kč, za účelem neintemzivního chovu ryb s tím, že běžné opravy a údržby vypouštěcího zařízení a potrubí zajišťuje nájemce, který je rovněž v případě výlovu a údržby rybníka postupovat tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních parcel rybníka.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 28/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č .1233 (423 m2) v k. ú. NMNM – Brněnská

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č.1233 o výměře 423 m v k.ú.Nové Město na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  na dobu neurčitou, s 6 měsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájemným 2.115,-Kč, za účelem využití jako zahrada k rodinnému domu s možností umístění přenosných herních prvků.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 29/54/RM/2018 Smlouva o nájmu prodejního stánku – Dodatek č. 2 – TS služby s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prodejního stánku ze dne 08.08.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.04.2016, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a TS službami s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení ceny nájmu na 10.000,-Kč za období od 1.6. do 31.8. každého roku, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 30/54/RM/2018 Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za I. čtvrtletí 2018

I. Rada města bere na vědomí

 čtvrtletní „Zprávu o hospodaření “ v městském kamenolomu za I.čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 31/54/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí věcná břemena přes pozemky (6x) v k.ú. NMNM, Pohledec, Maršovice- E.on (Pavlovova, Tyršova, Svárov, Obora)

I. Rada města schvaluje
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, pilířová přípojková skříň NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.
 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.34/1, 635, 184,186,182/6  vše v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemní kabel VN a telekomunikační síť v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.
 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 3780/1, 3780/17, 3937/19, 3775/2, 3772/17, 2640/2  vše v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabel VN a HDPE trubka včetně optického kabelu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.
 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.409/3  v k.ú.Pohledec umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN v v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.
 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č.427/4 v k.ú. Maršovice u  Nového Města na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení VN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.
 6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 1211,1212/1  vše v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové  vedení NN, pilířová přípojková skříň NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 32/54/RM/2018 Informace o hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2018

I. Rada města bere na vědomí

informaci o výsledku hospodaření restaurace K CLUB za období 1 – 3/2018.

K tomuto bodu byli přizváni Pavlína Miholová a Daniel Šimek.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
31. 33/54/RM/2018 Oprava mlatového povrchu v parku na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo, jejímž přemětem je realizace opravy mlatových povrchů v parku na Vratislavově náměstí, mezi městem Novým Městem na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto objednatelem a firmou SK DLAŽBA, s.r.o., Královopolská 544/54, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ: 28268156 jakožto zhotovitelem, a to dle předložené cenové nabídky, viz příloha č. 3.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka uzavřením smlouvy o dílo a k uzavření jejích případných dodatků.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 34/54/RM/2018 VZ – Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č. p. 732 v NMNM

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 32. VZ – Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č. p. 732 v NMNM z programu schůze rady města

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi stáhnout tento bod z programu schůze rady města. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. 35/54/RM/2018 VZ- Rekonstrukce lesní cesty Svážnice

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce lesní cesty Svážnice“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

– složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty Svážnice“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky případně následného zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 36/54/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018

 

II. Rada města ukládá

– odboru investic města zahájit projekční přípravu akce „Obnova parčíku v křižovatce U Buku v křižovatce ulic Křičkova-Soškova v Novém Městě na Moravě“ v předpokládaném finančním objemu 150 000 Kč

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 37/54/RM/2018 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první kvartál 2018

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích a zeleni za první kvartál 2018

II. Rada města schvaluje a vydává

Řád veřejného pohřebiště města Nového Města na Moravě s účinností od 1.7.2018, a to dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Zdeněk Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
36. 38/54/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští splněné úkoly č. 9, 21 a č.24.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. Diskuze

Mgr. Helena Šustrová požádala o informace ohledně prodeje 12 stavebních parcel v Pohledci.

 

Bc. Jaroslav Lempera navrhl obměnit básně v poeziomatu.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůze rady města v 16:58 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení