Samospráva města

56. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 56. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 25.6.2018 od 14:15 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 56. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 25.6.2018
od 14:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Ing. Pavel Štorek
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Maděra
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/56/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

1. Zahájení a schválení programu
2. Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025
3. Dispozice s majetkem – pachtovní smlouva + dodatek č. 1 (LDO Přibyslav)
4. Problematika účasti města v SATT a.s. – prodej akcií
5. Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
6. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města  zahájil schůzi rady města ve 14:25 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Jiřího Maděru. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

MUDr. Zdeněk Kadlec se omluvil z části schůze a přišel ve 14:40 hodin. Ing. Pavel Štorek se omluvil z celé schůze rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl rozšířit program o bod č. 5 Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace.

 

Z technických důvodů (problém s připojením WiFi) navrhl Michal Šmarda, starosta města postupně vést diskuzi o jednotlivých bodech bez hlasování a poté o nich již bez diskuze hlasovat. Členové rady tento návrh přijali.

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/56/RM/2018 Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení střednědobý dokument města Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/56/RM/2018 Dispozice s majetkem – pachtovní smlouva + dodatek č. 1 (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje
  1. uzavření pachtovní smlouvy mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, kdy město Nové Město na Moravě je majetkovým podílníkem s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.
  2. uzavření Dodatku č. 1 k  pachtovní smlouvě uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, kdy město Nové Město na Moravě je majetkovým podílníkem s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/56/RM/2018 Problematika účasti města v SATT a.s. (převod akcií-výsledek veřejné soutěže)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí neúspěšný výsledek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření „Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti SATT a.s.“

II. Rada města pověřuje

starostu města jednáním především s majoritním akcionářem městem Žďár nad Sázavou o možném úplatném převodu akcií společnosti SATT a.s. z minoritního akcionáře města Nového Města na Moravě na majoritního akcionáře město Žďár nad Sázavou.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/56/RM/2018 Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města za účelem krytí požadované dotace ve výši 800 000,- Kč přijetí rozpočtového opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů města a navýšením odvětví tělovýchova a zájmová činnost o částku 460 tis. Kč a současně v převodu částky 340 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětní tělovýchova a zájmová činnost.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 600.000,-Kč novoměstskému fotbalovému klubu SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480,  592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371  na zajištění přípravy, podmínek a účasti klubu v Moravskoslezské fotbalové lize, a za tím účelem schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

 

Po proběhlé diskusi Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o návrhu výše dotace od Mgr. Šustrové. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném usnesením.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/56/RM/2018 Diskuze – Prodej nemovitého majetku v k. ú. Rokytno na Moravě (ARCHÉ)

I. Rada města bere na vědomí

oznámení o výběrovém řízení s aukcí ÚZSVM ČR na prodej nemovitého majetku v k.ú. Rokytno na Moravě (ARCHÉ) a návrh odpovědi starosty města.

Předkladatel:
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. Diskuze

 

Stanislav Marek, místostarosta města doplnil informace k odprodeji pozemku č. p. 136 k. ú. Jiříkovice z minulé rady města s tím, že navrhl, aby pronájem zůstal ve stejném režimu.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 15:15 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Jiří Maděra
zastupitel