57. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 57. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 25.4.2022 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 57. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 25.4.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Michal Šmarda
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Stanislav Marek
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/57/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o
bod č. 36 Dispozice s majetkem – Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru (Oprava chodníku Rokytno) a body
č. 12. Vizuální smog – STRATEGICKÝ ZÁMĚR
č. 14 ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy jsou navrhovány ke stažení z programu :

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
4. Úprava věcných závazných ukazatelů PO
5. Nařízení města – Tržní řád
6. VZ “ Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“
7. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Linka bezpečí, z.s.
8. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Unie pečujících z.s.
9. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky – parc.č. 947 ul. Malá
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
11. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu
12. Vizuální smog – STRATEGICKÝ ZÁMĚR – STAŽENO
13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o souhlas s rekonstrukcí koupelny a výměny kuchyňské linky
14. ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy
15. II.ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru
16. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2022
17. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova -CETIN a.s. Praha
18. Dohoda o součinnosti – SVK Žďársko
19. Dohoda o přefakturování nákladů za odběr el.energie na zařízení v majetku města – KSÚS Vysočina
20. Smlouva o dílo – přestavba červeného a modrého trailu II. Etapa
21. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č.690/3 (40 m2) x p.č. 690/1 (81 m2) v k. ú. NMNM ( u Kazimírova rybníka)
22. Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 435/39 x p.č. 495/4 v k.ú. Slavkovice
23. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 18/2 (112 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM
24. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3022/1 (126 m2) v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)
25. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 281/3 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM
26. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 132/1 -62 m2 v k.ú. Petrovice u NMNM
27. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM
28. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 3924/1 v k.ú. NMNM (město oprávněný – VO chodník NMNM-Nová Ves)
29. Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku p.č. 153/1 předzahrádka u Restaurace U pasáčka a 269/2 předzahrádka u sportovní haly v k.ú. NMNM
30. Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení (p.č. 1397 vod. plocha, id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě – ÚZSVM )
31. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM (plyn.přípojka FO, Cetin )
32. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 51/1 k.ú.Olešná na Moravě
33. Kontrola plnění úkolů RM
34. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
35. Diskuze

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:30 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/57/RM/2022 Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výrobě a zajištění vysílání televizního programu na 1. pol. 2022, jejímž předmětem je výroba a vysílání regionálního televizního programu mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a společností SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 jako dodavatelem, a to dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Vizuální smog – STRATEGICKÝ ZÁMĚR – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Stanislav Marek Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
4. 3/57/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o souhlas s rekonstrukcí koupelny a výměny kuchyňské linky

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č. 71 o velikosti 1+kk 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě

2. přidělení bytu č. 93 o velikosti 1 + kk, 1.patro, část „D“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ .

II. Rada města souhlasí

s rekonstrukci koupelny a výměnou kuchyňské linky v bytě č. 71, 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě ze strany nájemce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy č. 2.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy

I. Rada města souhlasí

s pronajímáním části prostor Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Bradyových č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70282439 Spolku Jinak, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 22756141 na dobu od 1.9.2022 do 31.8.2023, a to v rozsahu a za účelem dle přílohy č. 1 a č. 2.

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
6. 4/57/RM/2022 Diskuze

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a Novoměstskými sociálními službami, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě dne 23.7.2019, jehož předmětem je změna změna předmětu výpůjčky, s tím, že do provozních místností se doplňují místnosti č. 131 a 135 a vyřazuje se z provozních místností č. 208, 209 a 210 a pověřuje místostarostu Stanislava Marka podpisem dodatku č. 1.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 5/57/RM/2022 II.ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru

I. Rada města schvaluje

přijímání účelově určených finančních darů ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, jako obdarovaného od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.., IČ: 24231509 jako dárce, za účelem hrazení stravného ve školní jídelně obdarovaného pro potřebné žáky do 30.6.2022

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 6/57/RM/2022 NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 3/2022 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 7/57/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 8/57/RM/2022 Schválení účetních závěrek a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad

2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad

3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám. bez výhrad

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha bez výhrad

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad

8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad

II. Rada města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle návrhu zřizovatele uvedeného v aktualizované příloze č. 1

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl upravit návrh usnesení v bodě č. II. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 9/57/RM/2022 Úprava věcných závazných ukazatelů PO

I. Rada města schvaluje

úpravu věcných závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2022 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 10/57/RM/2022 nařízení města – Tržní řád

I. Rada města vydává

nařízení města Nového města na Moravě Tržní řád, dle aktualizované přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl na žádost tajemníka (posun účinnosti) upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník a Ing. Fila (telefonicky).

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/57/RM/2022 VZ „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený aktualizovaný návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího řízení.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl upravit návrh usnesení v bodě č. I (rozšíření oslovených dodavatelů).

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/57/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Linka bezpečí, z.s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2500,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 61383198 na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních situacích nebo dospělým jednajícím v zájmu dítěte, prostřednictvím telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 61383198 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření v převodu částky 2500,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti společnosti Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 61383198 na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních situacích nebo dospělým jednajícím v zájmu dítěte, prostřednictvím telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Unie pečujících z.s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2.000,-Kč společnosti Unie pečujících z. s. se sídlem Klecandova 723/24, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 04157575 na přímou pomoc pečujícím o osobu blízkou a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Unie pečujících z. s. se sídlem Klecandova 723/24, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 04157575 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření v převodu částky 2 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti společnosti Unie pečujících z. s. se sídlem Klecandova 723/24, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 04157575 na přímou pomoc pečujícím o osobu blízkou.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
16. 13/57/RM/2022 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky – parc.č. 947 ul. Malá

I. Rada města schvaluje

předložený návrh dohody o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 4000242325, a to mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně vlastníka plynovodní přípojky) a společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (na straně provozovatele).

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 14/57/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 15/57/RM/2022 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova -CETIN a.s. Praha

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 jakožto vlastníkem a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 jakožto CETIN, jejímž předmětem je umístění veřejné komunikační sítě ve věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě,  a to za účelem umístění, provozování, udržování a opravování optického rozvaděče v technické místnosti, HDPE trubky s optickým kabelem a vnitřního komunikačního vedení za finanční náhradu 1000 Kč bez DPH.

 

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 16/57/RM/2022 Dohoda o součinnosti – SVK Žďársko

I. Rada města schvaluje

uzavření Dohody o součinnosti mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 17/57/RM/2022 Dohoda o přefakturování nákladů za odběr el.energie na zařízení v majetku města – KSÚS Vysočina

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o přefakturaci nákladů za odběr el. energie mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, a Krajskou správou údržbou silnic Vysočiny, přísp. org., se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, a to dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 18/57/RM/2022 Smlouva o dílo – přestavba červeného a modrého trailu II. etapa

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o realizaci díla „Přestavba červeného a modrého trailu II.etapa“ mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem a DIRTY PARKS, s.r.o., se sídlem Soudná 10, 506 01 Jičín, IČ: 06864309 jako zhotovitelem, za cenu 2.680.150,- Kč vč. DPH, a to dle cenové nabídky ze dne 11.4.2022 a základních podmínek v návrhu smlouvy o dílo uvedených v přílohách materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 19/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 690/3 (40 m2) x p.č. 690/1 (81 m2) v k. ú. NMNM (u Kazimírova rybníka)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě na Moravě, a to jak následuje:

–  převod části p. č.690/1 o výměře 81 m2 (dle GP p. č. 690/5) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě

– převod části p. č. 690/3 o výměře 40 m2 (dle GP p.č. 690/4) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 20/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 435/39 x p.č. 495/4 v k.ú. Slavkovice

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 435/39 o výměře cca 1450 m2  v majetku města za  pozemek p.č. 495/4 o výměře 5577 m2 v majetku žadatele v k.ú. Slavkovice (v rozsahu dle situačního zákresu) a s doplatkem městu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 21/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 18/2 (112 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 18/2 o výměře cca 112 mv k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░ , na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájemným 112 Kč, za účelem užívání jako zahrada.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 22/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3022/1 (126 m2) v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části pozemku p.č. 3022/1 o výměře 126 m2  (dle GP p.č. 3022/4) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12.600,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 23/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 281/3 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 281/3 o výměře cca 100 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, na dobu určitou od 1.5.2022 – 31.7.2023, s  nájemným za dobu nájmu 1250,-Kč, za účelem uskladnění stavebního materiálu, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 24/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 132/1 -62 m2 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 132/1 o výměře 62 m2 (dle GP p.č. 132/8) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░ bytem Petrovice ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 6200,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 25/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1583/1 o výměře cca 550 mv k.ú. Nové Město na Moravě, a to RONELI Stavby SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 293 16 731, na dobu určitou od 1.5.2022 – 31.7.2022, s  nájemným za dobu nájmu 8.250 Kč, za účelem umístění mezideponie zeminy ze stavby “ Diakonie ČCE, Domov Pomněnka NMNM, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 26/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 3924/1 v k.ú. NMNM (město oprávněný – VO chodník NMNM-Nová Ves)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, trpět na části pozemku p.č 3924/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, zřízení, provozování a údržbu stavby (Chodník NMNM-Nová Ves – VO“), a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/57/RM/2022 Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemků pro předzahrádky

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 153/1  o výměře 21 m2 v k. ů. Nové Město na Moravě společnosti  ARKTERO s.r.o., Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5 , IĆ: 03210308 na dobu určitou od 1.5.2022 do 31.10.2022 se stanovenou výší nájemného 12.600,-Kč, za účelem využití jako zahrádka u objektu č.p. 15 ul. Bradyových

II. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 269/2  o výměře 21 m2 v k. ů. Nové Město na Moravě společnosti Michal Pavel Vojta, Sportovní 577, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 11715171,  na dobu určitou od 1.5.2022 do 30.09.2022 se stanovenou výší nájemného 5.250,-Kč, za účelem využití jako zahrádka u objektu sportovní haly na ul. Sportovní 1583.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení (p.č. 1397 vod. plocha, id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě – ÚZSVM )

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Souhlasné prohlášení uzavřené mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupený Mgr.Ivo Popelkou, ředitelem Územního pracoviště Brno, IČ: 697 97 111 a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám.103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 1397 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené o výměře 971 m2 v podílu vyjádřeném id.1/2 v  k.ú.  Olešná na Moravě, a to z majetku města do majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle příloh.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM (plyn.přípojka FO, Cetin )

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 1588  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:  002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 3110/1 a 3110/11 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/57/RM/2022 Dispozice s majetkem – Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru (Oprava chodníku Rokytno)

I. Rada města schvaluje

schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111 na straně jedné, jakožto vlastníka pozemku a města Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně druhé, jakožto investora stavby, a to dle přílohy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 51/1 k.ú.Olešná na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 51/1 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Olešná  na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
35. 31/57/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu.

 

II. Rada města bere na vědomí

návrh strategického záměru NMNM – město bez reklamy a souhlasí s realizací bodů uvedených v návrhu: C2, C4, D1, D4, D5, D6, D11, D12.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 32/57/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. Diskuze

 

Stanislav Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 16:44 hodin.

Předkladatel: Marek Stanislav (urad794) Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Soubory ke stažení

 
Dotazník