Samospráva města

57. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 57. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 30.7.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 57. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 30.7.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/57/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje
 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
 3. Žádost o prominutí pohledávky
 4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019
 5. 2. ZŠ – Inspekční zpráva
 6. MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. Rok 2018/2019
 7. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 8. NSS – žádost o souhlas s přijetím věcného daru
 9. Informace o hospodaření K Clubu za 1. pol.2018
 10. Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací
 11. Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (Zahradníkův kout) – E.on
 12. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k. ú. NMNM (pro dům č.p. 1515 KoDus STL plynovodní přípojka) – GasNet
 13. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. NMNM (Žďárská, rozšíření DS domu seniorů KODUS) – E.on
 14. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k.ú.NMNM (Holubka)
 15. Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k.ú. NMNM (GasNet)
 16. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení obvod. stěn + lodžie domu č. p. 1010 1011 ul. Křičkova
 17. Dispozice s majetkem – dodatky smluv o nájmu prostor v č. p. 12 a č. p. 301 (Portimo, o.p.s.)
 18. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM (ČOV)
 19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 1 stavebního pozemku v k. ú. Pohledec
 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3424/1 a 3431/1 v k.ú. NMNM – lokalita “ BD Wolkerova“
 21. Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 (5 m2) v k. ú. NMNM + věcné břemeno Bělisko (GasNet)
 22. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (umístění nové smuteční síně)
 23. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha přír.koupaliště – UZSVM)
 24. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za II. čtvrtletí 2018 + návrh možnosti řešení prodeje kamene městského kamenolomu
 25. VZ – Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě
 26. VZ – „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“
 27. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
 28. Územní plán Nové Město na Moravě – změna
 29. Kontrola plnění úkolů RM
 30. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 31. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:47 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Jiřím Maděrou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Mgr. Helena Šustrová a MUDr. Zděnek Kadlec se omluvili z celé schůze rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města prohlásil první hlasování za zmatečné a nechal o bodu zahájení a schválení programu opětovně hlasovat. Členové rady tento návrh přijali a opětovně hlasovali o tomto bodu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/57/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu

II. Rada města souhlasí

s investiční akcí – pořízením myčky nádobí a jejím zařazením do hospodářského plánu PO NSS na rok 2018.

III. Rada města souhlasí

s převodem částky 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby na financování nákupu myčky nádobí.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/57/RM/2018 Žádost o prominutí pohledávky

I. Rada města schvaluje

prominutí pohledávky za Domácím hospicem Vysočina, o.p.s., IČ: 70803979 ve výši 400 Kč, která vznikla za inzerci v Novoměstsku č. 5/2008

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/57/RM/2018 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2019 dle přiloženého materiálu

2. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2019 dle přiloženého materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/57/RM/2018 2. ZŠ – Inspekční zpráva

I. Rada města bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí na Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/57/RM/2018 MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2018/2019

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu pro škol. rok 2018/2019.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/57/RM/2018 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, a to bytu č. 609, o velikosti 1+1, nadzemní podlaží, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/57/RM/2018 NSS – žádost o souhlas s přijetím věcného daru

I. Rada města uděluje souhlas

Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, k přijetí věcného daru v celkové hodnotě 2 000,- Kč, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/57/RM/2018 Informace o hospodaření K Clubu za 1. pol.2018

I. Rada města bere na vědomí

informaci Novoměstských kulturních zařízení o hospodaření K Clubu za 1. pol. roku 2018.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Lukášová, Daniel Šimek a Pavlína Miholová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/57/RM/2018 Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje

směrnici č. 2/2018 k řízení příspěvkových organizací města dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (Zahradníkův kout) – E.on

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č. 3280 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k. ú. NMNM (pro dům č. p. 1515 KoDus STL plynovodní přípojka) – GasNet

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č. 1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojk a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. NMNM (Žďárská, rozšíření DS domu seniorů KODUS) – E.on

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č.1686/2, 1696/1, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33, 2960/1  v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, rozpojovací skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 1 000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k. ú. NMNM (Holubka)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 3436/21 o výměře 40 m2 (dle GP p.č. 3436/38) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to manželům                          , bytem                            , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 12.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k. ú. NMNM (GasNet)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojky PE – O pro dům Žďárská č.p. 1515 o celkové délce 38,22 m, umístěné na částech pozemků  p.č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to  GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, za dohodnutou kupní cenu 77.802,-Kč +DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení obvod. stěn + lodžie domu č. p. 1010 1011 ul. Křičkova

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby uzavřené mezi Společenstvím vlastníků  domu Křičkova 1010, 1011 se sídlem Křičkova 1010, Nové Město na Moravě, IČ: 292 86 735, jakožto investorem a městem Novým Městem na Moravě, jakožto vlastníkem pozemku p.č.1031 v k.ú. Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je „Snížení energetické náročnosti bytového domu  Křičkova 1010, 1011, Nové Město na Moravě“ –  dle přílohy.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – dodatky smluv o nájmu prostor v č. p. 12 a č. p. 301 (Portimo, o.p.s.)

I. Rada města schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24.04.2012, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a společností Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna výpovědní doby v případě výpovědi bez udání důvodů z 3 měsíců na 12 měsíců a s tím související úpravou smlouvy, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
2. uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.DRO-301/06 ze dne 10.12.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.05.2009, dodatku č. 2 ze dne 22.06.2010, dodatku č. 3 ze dne 12.03.2012 a dodatku č. 4 ze dne 01.04.2016, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a společností Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna výpovědní doby v případě výpovědi bez udání důvodů z 6 měsíců na 12 měsíců a s tím související úpravou smlouvy, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 16.01.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a společností Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna výpovědní doby v případě výpovědi bez udání důvodů z 3 měsíců na 12 měsíců a s tím související úpravou smlouvy, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM (ČOV)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku                       , bytem                         , Nové Město na Moravě – p.č.726 trvalý travní porost  o výměře 16 m2 v v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

– převod z majetku                 , bytem                      , Nové Město na Moravě do majetku města – část p.č. 3728/9 trvalý travní porost o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 3728/10) v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

s tím, že nemovité věci budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran a                                  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 1 stavebního pozemku v k. ú. Pohledec

I. Rada města schvaluje

zveřejnění  záměru a podmínek odprodeje  stavebního pozemku p.č. 335/15 o výměře 672 m2 v k.ú. Pohledec, dle záměru uvedeného v příloze č.1.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 (5 m2) v k. ú. NMNM + věcné břemeno Bělisko (GasNet)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.3404/11 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.3404/17 ) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku  GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.420,-Kč vč. DPH.

II. Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene, jemuž odpovídá  právo  vstupu a vjíždění všemi dopravními prostředky na služebný pozemek – parc.č. 3404/17 v k.ú. Nové Město na Moravě v celém rozsahu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na  pozemku p.č. 3404/17 v k.ú. Nové Město na Moravě toto břemeno, ve prospěch oprávněného z věcného břemene, a to vlastníka pozemků parc.č.3404/10 a 3404/11 v k.ú. Nové Město na Moravě ( t.č. GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311).  Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 50,-Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (umístění nové smuteční síně)

I. Rada města bere na vědomí

podanou informační zprávu ve věci navrhované směny pozemků p. č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě v majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ , za pozemek p. č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k. ú. Pohledec  v majetku města a pověřuje vedení města k dalšímu jednání v této věci s vlastníkem tohoto pozemku a vyvolat jednání i s majiteli dalších sousedních pozemků.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p. č. 3424/1 a 3431/1 v k. ú. NMNM – lokalita “ BD Wolkerova“

I. Rada města revokuje

usnesení č. 21/43/RM/2017 ve znění: Rada města schvaluje zpracování kompletní projektové dokumentace bytového domu na ulici Wolkerova v Novém Městě na Moravě, pozemek p.č. p.č. 3424/1 v k.ú. Nové Město na Moravě dle varianty standardní bytový dům o 4 max. 6 bytových jednotkách velikosti cca 3+1+G, případně 4 +1+G.Výstavbu těchto bytů nelze realizovat za využití dotačních prostředků.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi hlasovat o vybrané části usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o vybrané části usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/57/RM/2018 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha přír. koupaliště – UZSVM)

I. Rada města ukládá

jednat vedení města s ÚZSVM ČR o odkupu pozemku za cenu dle znaleckého posudku, který byl objednán ÚZSVM ČR

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/57/RM/2018 Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za II. čtvrtletí 2018, možnosti řešení prodeje zásob

I. Rada města bere na vědomí

 čtvrtletní „Zprávu o hospodaření“ v městském kamenolomu za II.čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1. a výsledky výpočtů předpokládaného množství zásob v městském kamenolomu dle přílohy č. 3.

II. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru na pronájem nemovitostí potřebných k provádění těžby v k. ú. Nového Města na Moravě, a to dle aktualizováné přílohy č. 5 a jeho příloh (aktualizované přílohy č. 6 a 7 a přílohy č. 8 tohoto materiálu)

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Brychta, Ing. Fila a Petr Ptáček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/57/RM/2018 VZ – Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti :

– schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– schvaluje předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídek

– pověřuje starostu Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení uchazečů nebo zrušení veřejné zakázky, a současně jej pověřuje uzavřením smlouvy o dílo a jejích případných dodatků s vybraným uchazečem.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/57/RM/2018 VZ – „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:
– předložený návrh zadávacích podmínek
– předložený návrh obchodních podmínek
– předložený návrh seznamu dodavatelů určených k oslovení výzvou

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci
– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení a následného zveřejnění nového výběrového řízení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/57/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018

– předložený soupis projektů města Nové Město na Moravě připravovaných k realizaci v roce 2019 a 2020-21 o finančním objemu vyšším jak 5 mil. Kč

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/57/RM/2018 Územní plán Nové Město na Moravě – změna

I. Rada města doporučuje

ZM vzít na vědomí informaci úřadu územního plánování o odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Nové Město na Moravě podanou navrhovatelem ░░░░ ░░░ , Jiříkovice ░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města bere na vědomí

pořízení „Územní studie lokality sjezdovka v Novém Městě na Moravě“.

přípravu zadání „Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Jamborová a Ing. Arch. Cacek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/57/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že

– vypouští splněné úkoly č. 17 a 19

– mění úkol č. 12 tak, že s ohledem na vydaná rozhodnutí příslušných správních orgánů státní správy lesů ukládá správci městských lesů realizovat mýtní těžbu na příslušných lesních pozemcích města v lokalitě Tři kříže v roce 2018 s navazující neprodlenou výsadbou nové druhové skladby dle rozhodnutí orgánů státní správy lesů

– mění úkol č. 20 tak, že nově ukládá odboru ISM zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2019 a rozpočtového výhledu projekční přípravu celkového řešení lokality křižovatky ul. Masarykova-Soškova-Křičkova vč. obnovy parčíku U Buku

– ve vztahu na úkol č. 21 souhlasí se zadáním zpracování odborného posouzení za účelem stanovení hodnoty nemovitosti č.p. 285 v k.ú. Nové Město na Moravě se zatížením této nemovitosti případnou další těžbou v sousedním kamenolomu dle na OBÚ Liberec podané žádosti TS služby s.r.o., a to znaleckému ústavu Stavexis, s.r.o., IČ: 46347194 za cenu 35 tis. Kč bez DPH, s tím, že bude požádán vlastník příslušné nemovitosti o nezbytnou součinnost ke zpracování odborného posouzení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/57/RM/2018 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro mládež, sport a volný čas
2. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise bytové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera požádal o úpravu zeleně na ul. Nečasova.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 18:02 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta