58. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 58. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 9.5.2022 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 58. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 9.5.2022
od 15:30 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/58/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva s KB a.s. o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů
3. Dodávky komodit- plynu a el. energie na další období
4. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
5. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021
6. Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
7. Bytová problematika -VŘ uvolněný byt 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+k v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
8. Bytová problematika – přechod nájmu bytu  2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
9. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2022, návrh na vyřazení evidovaných přeplatků z účetnictví města, přehled stížností nájemců za rok 2022
10. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Apartmány za kinem“
11. Dispozice s majetkem –  dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
12. Kontrola plnění úkolů RM
13. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
14. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:49 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/58/RM/2022 Smlouva s KB a.s. o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31, IČ: 00294900 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 jejímž předmětem je obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/58/RM/2022 Dodávky komodit – plynu a el. energie na další období

I. Rada města schvaluje

– nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2023 a 2024 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele s tím, že nákup bude realizován formou  postupného nákupu s vysoutěženým indexem, a to nejpozději do 30.9.2022 na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání mezi městem a subjekty, jejichž přehled je uveden v příloze tohoto materiálu

– nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2024 a 2025 pro město Nové Město na Moravě jako centrálního zadavatele a pro organizace města a další podřízené zadavatele s tím, že nákup bude realizován formou  postupného nákupu s vysoutěženým indexem, a to nejpozději do 30.9.2022 na základě uzavřených Smluv o centralizovaném zadávání mezi městem a subjekty,  jejichž přehled je uveden v příloze tohoto materiálu

– pověřuje starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města města odsouhlasením případných změn týkajících se předmětu/rozsahu/limitních cen nákupu zemního plynu a elektrické energie

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, k podpisu příkazů k obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno

– elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí

– zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr)

– zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr)

III. Rada města schvaluje

– uzavření Dodatku č.2 k mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů  na nákup zemního plynu ze dne 7.11.2011 mezi městem Nové Město na Moravě a společností FIN-servis a.s. IČ 26439573 dle přílohy tohoto materiálu

– uzavření Dodatku č.3 k mandátní smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na nákup elektrické energie ze dne 21.7.2011 mezi městem Nové Město na Moravě a společností FIN-servis a.s. IČ 26439573 dle přílohy tohoto materiálu

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/58/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022.

II. Rada města bere na vědomí

informace k vynětí půdy ze ZPF v lokalitě ul. Vlachovická.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/58/RM/2022 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2021 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů, dle upravené přílohy č. 4 materiálu.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozního příspěvku a limitu celkových nákladů Domu dětí a mládeže, Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn navýšených o zákonné odvody zaměstnavatele a snížení odvětví finanční operace ve stejné částce. Současně schvaluje u těchto příspěvkových organizací navýšení limitu mezd v částce schválených odměn.

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi doplnění přílohy č. 4.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/58/RM/2022 Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci oprav místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí města tryskovou metodou strojem Patchmatic, a to mezi zhotovitelem Karlem Dubským se sídlem Horní Sloupnice 226, 565 53 Sloupnice, IČ: 69835438 na straně jedné a objednatelem městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně druhé dle přiloženého návrhu smlouvy.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/58/RM/2022 Bytová problematika-VŘ uvolněný byt 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+k v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu zvláštního určení 1+k č. 301/░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░░░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníka na přidělení bytu zvláštního určení 1+k č. 301░░░░ ░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░ , a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+k č. 732/░░  na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░ na ul.Křenkova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/58/RM/2022 Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1 č. 730░░░░ ░ na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ na jejího syna ░░░░ ░░░ , trvale bytem Tyršova░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Tyršova░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č. 730░░░░ ░ na ul. Tyršova  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za stávající nájemné 53 Kč/m2.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/58/RM/2022 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2022, návrh na vyřazení evidovaných přeplatků z účetnictví města, přehled stížností nájemců za rok 2021

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.03.2022.

II. Rada města schvaluje

vyřazení evidovaných přeplatků na bytovém hospodářství ze samostatné působnosti města v celkové výši 28.272,00 Kč u 14 bývalých nájemců bytů, bytových jednotek ve vlastnictví města představující přeplatky za snížení předpisu nájemného/záloh, nevyplacené přeplatky na vyúčtování služeb za určité období, přeplatky na nájemném, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města bere na vědomí

předložený soupis stížnosti nájemců bytových domů zpracovaných Správou bytů NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě dne 19.04.2022 v předloženém znění, příloha č. 3 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/58/RM/2022 Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Apartmány za kinem“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně vlastníka dotčeného pozemkiu par. č. 370 v k. ú. Nové Město na Moravě a společností Apartmány za kinem s.r.o., se sídlem Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 11760907 na straně investora a stavebníka stavby v rámci projektu „Apartmány za kinem“ v Novém Městě na Moravě, a to dle přílohy č. 2.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností Apartmány za kinem s.r.o., se sídlem Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 11760907 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 3.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/58/RM/2022 Dispozice s majetkem – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.5  k  pachtovní smlouvě ze dne 17.5.2018 uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí, jakožto propachtovalem, kdy i město Nové Město na Moravě je jedním z majetkových podílníků s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773, jakožto pachtýřem, a to dle dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/58/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/58/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise bytové
2. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetková
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
2. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise dopravní a majetkové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/58/RM/2022 Diskuze

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti mezi městem Nové Město na Moravě jako pověřujícím zadavatelem a Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, 00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Prha 1-Nové Město, jako centrálním zadavatelem, dle přílohy materiálu.

 

 

 

V rámci bodu diskuze zaznělo:

– Mgr. Helena Šustrová navrhla projednání žádosti zákonného zástupce klienta Cantra Zdislava v komisi pro sociální oblast a zaměstnanost.

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:54 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení

 
Dotazník