Samospráva města

58. schůze rady města – zápis, záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 58. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.9.2018 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 58. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.9.2018
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: <dle prezenční listiny>
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/58/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2018
5. Vyřazení pohledávek z účetnictví
6. Poskytnutí investiční dotace obci Nová Ves u NMNM
7. Označení nových ulic názvem
8. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhý kvartál 2018
9. Žádost o investiční dotaci – P.B., NMNM
10. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019
11. Seznam dětí pro poskytnutí daru
12. Návrh vánoční výzdoby vánočního stromu na Vratislavově náměstí
13. Souhlas s realizací projektu ZŠ L. Čecha „Šablony II.
14. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady
15. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.07.2018
16. Bytová problematika – přechod nájmu bytu v č. p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádosti o uzavření nových nájemních smluv na byty ve vlastnictví města v domech č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p. 732 na ul. Křenkova a č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec
20. Dispozice s majetkem – odprodej částí p. č. 708 a 709 v k. ú. NMNM (Žďárská) + věcné břemeno – optický kabel (město oprávněný z věcného břemene)
21. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k. ú. NMNM (Holubka)
22. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – UZSVM)
23. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 1383/1 v k. ú. NMNM (objekt firmy Snaggi plynovodní přípojka
24. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k. ú. NMNM (GasNet – STL plynová přípojka)
25. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky k. ú. NMNM – E.on, Lesní + Radnická
26. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k. ú. Slavkovice – návesní rybník (SDH)
27. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu p. č. 272 (10 716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)
28. Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pro ZŠ Malá (speciální škola)
29. Dispozice s majetkem – Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu v č. p. 97 (VZP)
30. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 155 (35 m2) a části p. č. 166/1 (cca 64 m2) v k. ú. Slavkovice
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 306 ( 152 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
32. Dispozice s majetkem – odprodej pozemku p. č. 75 (45 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
33. Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu
34. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 -2019 – návrh
35. Veřejná zakázka „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, opakované řízení
36. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
37. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
38. Kontrola plnění úkolů RM
39. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
40. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (záměr smuteční síně)
41. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města ve 14:42 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Pavla Štorka. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

MUDr. Zdeněk Kadlec se omluvil ze schůze rady města.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl rozšíření programu o bod č. 39 Souhlas s realizací projektu ZŠ L. Čecha „Šablony II.“, který bude projednán po bodu č. 12 a o bod č. 40 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (záměr smuteční síně). Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném programu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/58/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/58/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/58/RM/2018 Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018 a uzavření příslušných smluv s jednotlivými žadateli dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/58/RM/2018 Vyřazení pohledávek z účetnictví

I. Rada města bere na vědomí

vyřazení pohledávek z přenesené působnosti města dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/58/RM/2018 Poskytnutí investiční dotace obci Nová Ves u NMNM

I. Rada města schvaluje

poskytnutí dotace obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, IČ: 00842630  v částce 25.820 Kč na úhradu podílu města za projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení na akci „cyklostezka – ul. Petrovická, Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě“ a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/58/RM/2018 Označení nových ulic názvem

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o
– označení ulic v lokalitě „Nad Městem“ dle územní studie Zahradnictví názvy: Nad tratí, Kaštanová, Šípková, Jedlová a Modřínová, a to dle přílohy č. 1 a materiálu
– zrušení názvu ulice Horní u objektu bývalého zahradnictví č. p. 330, Nové Město na Moravě s tím, že nově bude i tato část ulice nést název Šípková.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Jamborová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/58/RM/2018 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhý kvartál 2018

I. Rada města bere na vědomí

 zprávu o stavu lesů a městské zeleně

K tomuto bodu byl přizván Ing. Krejčí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/58/RM/2018 Žádost o investiční dotaci – P.B. NMNM

I. Rada města rozhoduje

poskytnout individuální investiční dotaci ve výši 49 000,-Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na pořízení nového sportovního vozíku  pro handicapované, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této investiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

za účelem krytí investiční dotace ve výši 49 000,- Kč přijetí rozpočtového opatření spočívající v přesunu této částky z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví zdravotnictví

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/58/RM/2018 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a „Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku“ výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2019 včetně podmínek výzvy, a to dle přílohy materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/58/RM/2018 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/58/RM/2018 Návrh nové vánoční výzdoby vánočního stromu na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

– investiční akci „Výzdoba vánočního stromu“ aktualizovaná varianta č. 1 studené + teplé světlo ve finančním objemu do 200 tis. Kč.
– rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj a zvýšení investičních výdajů o částku 60 tis. Kč.

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi hlasovat o zvolené variantě. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/58/RM/2018 Souhlas s realizací projektu ZŠ L. Čecha „Šablony II.“

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu Základní školy Nové Město na Moravě, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou se sídlem L. Čecha 860, 59231 Nové Město na Moravě v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ a ŠD podle přiložené žádosti základní školy.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a PhDr. Řádková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/58/RM/2018 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě jmenovat do funkce člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roků s účinností od 18.11.2018:

1. paní Mgr. Renata Slámová

2. paní Mgr. Hana Knapčoková

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/58/RM/2018 Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.07.2018

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 31.07.2018.

II. Rada města schvaluje,

s ohledem na ukončení Příkazní smlouvy ze strany města, vyplacení odměny ve výši 17.064,40 Kč dle ust. odst. 1, písm. c), čl. 5 Příkazní smlouvy na obstarávání správy nemovitostí ze dne 18.08.2016 Realitní kanceláři PAMEX s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČ 26930498, jakožto příkazníkovi, a to za snížení dluhu k 30.06.2018 dle přílohy č. 4 materiálu. 

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/58/RM/2018 Bytová problematika – přechod nájmu bytu v č. p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

přechod nájmu bytu 2+1░░░░ ░░ na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě z důvodu úmrtí nájemce bytu░░░░ ░░░░ ░░ na jeho manželku ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě a schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt░░░░ ░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu neurčitou, za stávající nájemné 49 Kč/m2.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/58/RM/2018 Bytová problematika – žádosti o uzavření nových nájemních smluv na byty ve vlastnictví města v domech č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p. 732 na ul. Křenkova a č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ oba trvale bytem░░░░ ░░░░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu ░░░░ ░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, a to na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2, s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu. Současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č░░░░ ░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2 a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

III. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č░░░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2 a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

IV. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ všichni trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.░░░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 3 měsíce, za stávající nájemné 59 Kč/m2,  s tím, že bude řádně a včas hrazeno předepsané nájemné včetně záloh na služby spojené s užíváním bytu a splátek dluhu za byt č. ░░░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a úhrada dluhu za byt č░░░░ ░ na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě ve výši nejméně  1 000 Kč/měsíc.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro bytovou problematiku. Tato problematika byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 728/   o výměře 35,59 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3559/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3559/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 263.471,00 Kč.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 1010/    o výměře 56,25 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5625/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5625/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 435.711,00 Kč.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 727/   o výměře 54,18 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5418/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5418/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 405.352,00 Kč.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 1010/    o výměře 55,67 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5567/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5567/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 432.813,00 Kč.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 1010/    o výměře 49,05 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4905/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4905/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 381.095,00 Kč.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 1011/    o výměře 49,49 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4949/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4949/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 384.451,00 Kč.

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 727/    o výměře 51,05 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5105/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5105/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 381.324,00 Kč.

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 727/    o výměře 54,32 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5432/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5432/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 401.233,00 Kč.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 728/    o výměře 54,08 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5408/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5408/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 404.665,00 Kč.

X. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 726/    o výměře 69,46 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 6946/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 6946/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 521.526,00 Kč.

XI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 726/   o výměře 54,17 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5417/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5417/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 403.597,00 Kč.

XII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města úplatný převod bytové jednotky č. 728/    o výměře 70,40 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7040/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7040/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 524.120,00 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Marcela Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod stavebních pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

 1. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.335/16  o výměře 699  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do společného jmění manželů                                     , bytem                           , Brno – Kohoutovice, 623 00, za dohodnutou kupní cenu 910.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 2. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/17 o výměře 750 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví                    , bytem                     , Brno- Žebětín, 641 00, za dohodnutou kupní cenu 670.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 3. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/18 o výměře 704 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana                    , bytem                     , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 629.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 4. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.341/2 o výměře 843  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana                      , bytem                   , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  940.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 5. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/21  o výměře 1072 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do společného jmění manželů                         , bytem                    , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 958.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 6. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.335/20 o výměře 826  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní                           , bytem                         , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 810.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné a kupujícímu bude( jakožto budoucímu povinnému z věcného břemene) zřízeno na části pozemku parc.č. 335/20( v rozsahu dle geometrického zaměření) věcné břemeno spočívající v právu uložení a provozování vodovodní přípojky ve prospěch oprávněného z věcného břemene, manželů                                     , bytem                            a každého dalšího vlastníka nemovitých věcí, a to parc.č. 346 a 347 v k.ú. Pohledec. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 7. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/19  o výměře 892 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana                         ,  bytem                       , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 797.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 8. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.311/16 o výměře 706 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní                            bytem                         , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 631.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 9. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 311/15  o výměře 737 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní                          , bytem                         , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 659.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 10. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.311/14 o výměře 856  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana                       , bytem                                 , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 765.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 11. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/15 o výměře 672  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) pana                              , oba bytem                       , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  780.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej částí p. č. 708 a 709 v k. ú.NMNM (Žďárská) + věcné břemeno – optický kabel (město oprávněný z věcného břemene)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věci – část p.č. 709 o výměře 72 m2 (dle GP p.č. 709/2) a část p.č. 708 o výměře 161 m2 (dle GP p.č. 708/2) v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 84.579 Kč vč. DPH  s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a každého dalšího vlastníka pozemku p.č.709/2 a 708/2 (dle GP)  v k.ú. Nové Město na Moravě, trpět na částech těchto pozemků umístění podzemního vedení optického a metalického kabelového rozvodu pro zajištění provozu městského kamerového systému v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin.úplatou 500 Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k. ú. NMNM (Holubka)

I. Rada města bere na vědomí

podanou žádost č. poř. 12416966/2018 ze dne 22.8.2018 manželů                       , bytem                      Nové Město na Moravě  o přezkoumání navrhované ceny pozemku p.č. 3436/38 v  k.ú. Nové Město na Moravě, o který projevili zájem, a trvá na svém usnesení 14/57/RM/2018 přijatém na schůzi rady města č. 57 ze dne 30.7.2018: „Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 3436/21 o výměře 40 m2 (dle GP p.č. 3436/38) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za kupní cenu 12.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí“.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č.1383/1 v k. ú. NMNM (objekt firmy Snaggi plynovodní přípojka)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na části pozemku  p.č.1383/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení –  plynovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – pana                             bytem                                               . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.500 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k. ú. NMNM (GasNet – STL plynová přípojka)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků  p.č.3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – „STL plynovodu a 1 plynovodní přípojky pro areál č.p. 91 v obci Nové Město na Moravě, číslo stavby: 9900090888“ a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí na Labem, IČ: 272 95 567. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky k. ú. NMNM – E.on , Lesní + Radnická

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 3912/4, 3912/17 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou  15.000 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 34/1, 157, 634 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k.ú. Slavkovice – návesní rybník (SDH)

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p.č.180/1 (439 m2), p.č. 180/2 (220 m2), p.č. 180/3 (73 m2, p.č. 180/4 (61 m2), p.č. 180/5 (6766 m2) vodní plochy, rybník  v k.ú.Slavkovice, a to SH ČMS – SDH Slavkovice, se sídlem Slavkovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 368, na dobu určitou 5 let, s ročním nájemným 3.024  Kč, za účelem neintemzivního chovu ryb s tím, že běžné opravy a údržby vypouštěcího zařízení a potrubí zajišťuje nájemce, který je rovněž povinen v případě výlovu a údržby rybníka postupovat tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních parcel.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu p. č. 272 (10 716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění  záměru pronájmu pozemku parc.č. 272 ostatní plocha o výměře 10.716 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě na dobu určitou 12 let, za účelem provozování sportovní činnosti a dalších bezprostředně souvisejících činností.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pro ZŠ Malá (speciální škola)

I. Rada města souhlasí

po dobu trvání nájemního vztahu Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154, se sídlem Malá 154, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70832803, s podnájmem části prostor pro nově vznikající spolek rodičů při Základní škole Nové Město na Moravě, Malá 154.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu v č. p. 97 (VZP)

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. ZR 1/2017 ze dne 31.07.2017 mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 jakožto nájemcem, jehož předmětem bude od 01.01.2019 změna čl. V.  „Poplatky za služby související s nájmem“, ve kterém platba za odvoz komunálního odpadu bude stanovena zálohově a následně bude vyúčtována podle skutečných nákladů. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 29/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 155 (35 m2) a části p. č. 166/1 (cca 64 m2) v k. ú. Slavkovice

I. Rada města schvaluje

pronájem pozemků p.č.155 (ost. plocha) o výměře 35 m2 a části p.č. 166/1 o výměře cca 64 m v k.ú. Slavkovice, a to paní                        , bytem                  , na dobu neurčitou, s 6měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 99 Kč, za účelem využití jako zahrada.

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 30/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – UZSVM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

– schválit rozpočtové opatření, spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně navýšení investičních výdajů města v částce 670 tis. Kč za účelem nákupu pozemku p.č. 3360/4 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Nové Město na Moravě

– schválit kupní smlouvu č.j. UZSVM/BZR/2242/2018-BZRM jejímž předmětem je nákup pozemku parc.č. 3360/4 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM, do vlastnictví města Nové Město na Moravě za kupní cenu ve výši 661.000,-Kč.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 306 (152 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 306 o výměře 152 m2, sportoviště, rekreační plocha v k.ú. Rokytno na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
32. Dispozice s majetkem – odprodej pozemku p. č. 75 (45 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č.75 o výměře 45 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
33. 31/58/RM/2018 Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu

I. Rada města schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a společností AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
2. uzavření smlouvy o spolupráci při provozu kamenolomu mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto smluvní stranou 1, společností AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447 jakožto smluvní stranou 2 a společností TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 jakožto smluvní stranou 3, a to dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
II. Rada města ukládá

připravit návrh způsobu využití výnosů z pronájmů kamenolomu tak, aby byly částečně alokovány pro potřeby budoucí rekultivace

Michal Šmarda, starosta města navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o doplněném návrhu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Petr Ptáček.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 32/58/RM/2018 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 – 2019 – návrh

I. Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018-2019, a to dle přílohy č. 1 a 2 materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Petr Ptáček.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petr Ptáček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 33/58/RM/2018 Veřejná zakázka „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, opakované řízení

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení  veřejné zakázky na stavební práce „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, s termínem dokončení 31.10.2020 a v této souvislosti schvaluje:
– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
– navržené složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města, a v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci  „Sportovní hala Nové Město na Moravě“

– starostu města, a v jeho nepřítomnosti místostarostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí, Ing. Kubík.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. 34/58/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a Miloš Hemza.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
37. 35/58/RM/2018 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu z jednání komise bytové.

II. Rada města pověřuje

místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise bytové.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
38. 36/58/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že vypouští splněný úkol č. 11 a mění termín úkolu č. 14

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
39. 37/58/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Nové Město na Moravě a CENDIS, s.p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, jejímž předmětem je zajištění prostředků pro pořízení digitalizované fotografie a podpisu žadatele dle přílohy materiálu, s tím, že pověřuje starostu města odsouhlasením případných dílčích změn v textu smlouvy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
40. 38/58/RM/2018 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (záměr smuteční síně)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny pozemků, a to:

převod z majetku města – nemovitá věc, pozemek parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec

převod do majetku města – nemovitá věc, pozemek parc.č. 282 o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s fin. doplatkem ze strany vlastníka pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
41. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města informoval o výběrovém řízení s aukcí ÚZSVM ČR na prodej nemovitého majetku v k. ú. Rokytno na Moravě (ARCHÉ) a odpovědi na jeho zaslaný návrh.

 

Mgr. Helena Šustrová, požádala o možnost prověření plánovaných neděleních spojů veřejné dopravy kraje Vysočina.

 

Michal Šmarda, starosta města ukončil schůzi rady města v 18:49 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Pavel Štorek
zastupitel